Diagnoza spo eczna 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013. www.diagnoza.com Janusz Czapiński PAP konferencja prasowa 26.06.2013. NARODOWE CENTRUM NAUKI. Metodologia. 7 edycja od 2000 r. Realizacja w terenie marzec/kwiecień 2013 r. Próba gospodarstw domowych N=12 355, w tym N=9 140 z próby w 2011 r. (74%)

Download Presentation

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013

www.diagnoza.com

Janusz Czapiński

PAP konferencja prasowa 26.06.2013

NARODOWE CENTRUM NAUKI


Metodologia

 • 7 edycja od 2000 r.

 • Realizacja w terenie marzec/kwiecień 2013 r.

 • Próba gospodarstw domowych N=12 355, w tym N=9 140 z próby w 2011 r. (74%)

 • Próba indywidualnych respondentów (dostępnych członków gospodarstw domowych w wieku 16+ lat) N=26 307, w tym N= 18 020 z próby w 2011 r. (68%)


Plan

 • Rezerwa prokreacyjna

 • Ogólnie jakość życia

 • System wartości

 • Praktyki religijne

 • Mikroekonomia

 • Zdrowie

 • Kapitał społeczny

 • Bezrobocie

 • Kultura

 • Patriotyzm lokalny

 • Emigracja zarobkowa

 • Identyfikacja polityczna


Rezerwa prokreacyjna

Rezerwa prokreacyjna to obywatele, którzy nie mogą mieć, bądź rezygnują z pierwszego lub kolejnego dziecka

Rezerwa prokreacyjna stanowi 9,5 proc. populacji w wieku 16+ lat, więcej wśród kobiet (10,1 proc.) niż mężczyzn (8,8 proc.), najwięcej w grupie wieku 25-34 lata (23 proc.), następnie 35-44 lata (16,3 proc.) i najmłodszych (16-24 lata – 7,1 proc.). Wraz z wielkością miejscowości zamieszania rośnie udział rezerwy prokreacyjnej (wieś – 6,6 proc., miasta > 500 tys. – 15 proc.)


Najważniejsze powody rezerwy prokreacyjnej wśród kobiet i mężczyzn osobiście dotkniętych tym problemem


Procentowy rozkład rezerwy prokreacyjnej w przekroju grup wykształcenia


Rozkład rezerwy prokreacyjnej w przekroju typu gospodarstwa domowego


Procentowy rozkład rezerwy prokreacyjnej w przekroju grup zamożności


Powody rezerwy prokreacyjnej

(procentowy udział we wszystkich wskazaniach)

Bezpłodność: kobiety – 20,6%, mężczyźni - 18,4%(+ brak partnera: kobiety – 18,8%), potencjalnie in vitro może dać ok 100 tys. dzieci (1/4 rocznej liczby urodzin żywych)


Powody rezerwy prokreacyjnej

(procentowy udział w powodach najważniejszych)


Udział trudnych warunków bytowych w przyczynach rezerwy prokreacyjnej w przekroju zamożności gospodarstw domowych


Wybrane wskaźniki jakości życia


Procent respondentów, którzy uznali, że miniony rok należał w ich życiu do udanych


Odsetki wskazań w sześciu badaniach, od czego lub kogo zależało to, że miniony rok był dla respondenta udany lub nieudany (w próbach osób dorosłych)

Źródło danych: rok 1997 — Czapiński, 1998; lata 2000-2013 — Diagnoza Społeczna.


Od kogo/czego zależało, że miniony rok w życiu resp. należał do udanych


Systemwartości


Praktyki religijne


Radzenie sobie gospodarstw domowych przy uzyskiwanych dochodach w latach 2000-2013


Procent gospodarstw domowych, których nie stać na zakup wystarczających ilości różnych artykułów żywnościowych w latach 2000-2013 r.


Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytku


Procent gospodarstw posiadających oszczędności i odsetek gospodarstw z różną wysokością oszczędności wśród wszystkich posiadających oszczędności


Odsetek gospodarstw zadłużonych i odsetek gospodarstw o różnej wysokości zadłużenia wśród zadłużonych


Zasięg ubóstwa (proc. gospodarstw domowych poniżej minimum egzystencji)


Zasięg ubóstwa


Rozwarstwienie dochodów gospodarstw domowych na jednostkę ekwiwalentną w próbie panelowej


Dochód netto mężczyzn i kobiet w 9 grupach zawodowych przy kontroli wieku i wykształcenia (kobiety 79% zarobków mężczyzn)


Dochód netto mężczyzn i kobiet w 9 grupach społeczno-zawodowych przy kontroli wieku i wykształcenia (kobiety 82% dochodu mężczyzn)


Przeciętna liczba poważnych symptomów chorobowych i procent zadowolonych ze stanu własnego zdrowia w latach 2000-2013


Nadużywający alkoholu i palacze


 • Procentowy rozkład mężczyzn, kobiet i ogółem przez 7 kategorii wskaźnika BMI

Procentowy rozkład mężczyzn, kobiet i ogółem ze względu na rodzaj aktywności fizycznej


Przeciętna wysokość wydatków w zł. na ochronę zdrowia gospodarstw, które takie wydatki poniosły w ostatnim kwartale


Wydatki na zdrowie w 2011 i 2013 r.

* Przewidywane na podstawie wydatków gospodarstw domowych w I kwartale i zakładanych wpływów do NFZ


Gdyby dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantowało poprawę dostępu do usług medycznych i ich jakości, to czy Pana(ni) gospodarstwo domowe byłoby gotowe wykupić takie ubezpieczenie?

2011

2013


Kapitał społeczny


Odsetek bezrobotnych wśród osób aktywnych ekonomicznie według różnych kryteriów bezrobocia*

 • * Uwzględniono tylko te osoby, które wypełniły ankietę indywidualną, ponieważ jednym z kryteriów bezrobocia były dochody osobiste netto, o które nie pytano w kwestionariuszu gospodarstwa domowego; z tego też względu pominięto młodszych członków gospodarstw domowych.


Odsetek gospodarstw domowych mających określoną wielkość księgozbioru w 2007, 2009, 2022 i 2013 r.

 • 47,7 proc. gd zakupiło w ostatnim roku jakieś książki inne niż podręczniki i instrukcje, z tego 38,7 proc. mniej niż 5, 62 proc. mniej niż 10, 86,4 proc. mniej niż 20.


Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ostatnim roku z: (dane w procentach odpowiedzi)


Procent bardzo zadowolonych z miejscowości zamieszkania


Destynacje zamierzonej emigracji zarobkowej (2009 – 6,5%, 2011 – 6,9%, 2013 – 8%)


Struktura wykształcenia osób zamierzających emigrować do pracy


Kraje odbytej emigracji zarobkowej (2009 4 lata – 4,5%, 2011 4 lata – 3,8%, 2013 2 lata – 2,5%)


Która partia polityczna jest Panu/i najbliższa?


Procentowa przewaga sympatyków PO nad sympatykami PiS (+) i sympatyków PiS nad sympatykami PO (-) wśród osób, które mają jakiekolwiek sympatie partyjne w 2013 r. (ogółem -1,7)

17,2

12

9,5

-19

-6,5

0,7

11,7

-3.6

-3

14

50,3

-20,3

-28

-3,8

12

-10,9

-43


Przyczyny katastrofy smoleńskiej


Częstość wskazań w procentach na zamach jako przyczynę katastrofy smoleńskiej w przekroju zwolenników różnych partii politycznych


Ocena reform po 1989 r.


Ocena reform po 1989 r. w przekroju identyfikacji partyjnej


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

NARODOWE CENTRUM NAUKI


 • Login