mSwlW bwl ky c`lxw , jdoN q`k rwq bwkI hY ……… - PowerPoint PPT Presentation

Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy
Download
1 / 62

  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

mSwlW bwl ky c`lxw , jdoN q`k rwq bwkI hY ………. vwqwvrn is`iKAw *2011-12*. vwqwvrn is`iKAw dI tryinMg dOrwn crcw dy mu`K ivSy a. vwqwvrn is`iKAw leI AiDAwpn idRStIkox A. AiDAwpk dI BUimkw e. vwqwvrn leI aupXogI shwiek swm`grI s. vwqwvrn leI aupXogI gqIivDIAW.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

mSwlW bwl ky c`lxw , jdoN q`k rwq bwkI hY ………

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

mSwlWbwlkyc`lxw, jdoNq`krwqbwkIhY………


Vwqwvrn is ikaw 2011 12

vwqwvrnis`iKAw *2011-12*


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

vwqwvrnis`iKAwdItryinMgdOrwncrcwdymu`KivSy

a. vwqwvrnis`iKAwleIAiDAwpnidRStIkoxA. AiDAwpkdIBUimkw

e. vwqwvrnleIaupXogIshwiekswm`grIs. vwqwvrnleIaupXogIgqIivDIAW


A vwqwvrn is ikaw lei aidawpn idrstikox

a. vwqwvrnis`iKAwleIAiDAwpnidRStIkox


1 vwqwvrn is ikaw dy audysw num purw krn vwlw

1. vwqwvrnis`iKAwdyaudySWnUMpUrwkrnvwlw


2 ividawrqi duawrw is ky bwswei koslw qy adwirq

2. ividAwrQIduAwrwis`KyBwSweIkOSlWqyADwirq


3 vwqwvrn is ikaw lei aupxogi gqiivdiaw duawly kyndirq

3. vwqwvrnis`iKAwleIaupXogIgqIivDIAWduAwlykyNdirq


A aidawpk di buimkw

A. AiDAwpkdIBUimkw


1 awly duawly iv con anubv qjrby prwpq krn iv c mdd krnw

1. AwlyduAwlyiv`coNAnuBv/ qjrbypRwpqkrniv`cmddkrnw


2 anubvw qjribaw nmu ivigawnk fmg nwl smjx iv c mdd krnw

2. AnuBvW/ qjribAWnMUivigAwnkFMgnwlsmJxiv`cmddkrnw


3 nvyn bxy smklpw nmu pys krn dy xog bxwauxw

3. nvyNbxysMklpWnMUpySkrndyXogbxwauxw


4 iehnw nmu ivvhwrk izmdgi iv c lwgu krn dy xog bxwauxw

4. iehnWnMUivvhwrkizMdgIiv`clwgUkrndyXogbxwauxw


E vwqwvrn is ikaw lei aupxogi shwiek swm gri

e. vwqwvrnis`iKAwleIaupXogIshwiekswm`grI


Ay s ay s ey v lon byji gei swm gri

AY~s.AY~s.ey. v`loNByjIgeIswm`grI


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

1.khwxIkwrf


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

2.pYrHwkwrf


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

3.mweINfmYipMgkwrf


4 ipkcr kmprihynisv kwrf

4.ipkcrkMprIhYNisvkwrf


5 aidawpk agvwei pusqk vwqwvrn is ikaw

5. AiDAwpkAgvweIpusqk-vwqwvrnis`iKAw


6 vwqwvrx aidayn aidawpk agvwei pusqk

6. vwqwvrxAiDAYn-AiDAwpkAgvweIpusqk


7 vwqwvrn is ikaw lei mynual srimqi somw sblok vwlw

7. vwqwvrnis`iKAwleImYnUAl (SRImqIsomwsblokvwlw)


Mynual anuswr sujwei gei hor swm gri

mYnUAlAnuswrsuJweIgeIhorswm`grI


1 skryp bu ks

1. skrYpbu`ks


2 kuiez kwrf

2. kuiezkwrf


3 gqiivdiaw dy aidayn lei zruri swm gri

3. gqIivDIAWdyAiDAYnleIzrUrIswm`grI


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

e. vwqwvrnleIaupXogIgqIivDIAWjmwqvwrku`JcoxvIAWgqIivDIAWdIsUcImYnUAl (AiDAwpkAgvweIpusqk) iv`cid`qIgeIhY[


Ijvyn 1 skryp bu k di iqawri

ijvyN:1. skrYpbu`kdIiqAwrI


2 kuiez mukwbly dw awxojn

2. kuiezmukwblydwAwXojn


3 pwt nwl sbmdq kivqw giq

3.pwTnwlsbMDqkivqw/ gIq


4 pwt ivcly iksy smklp nmu vdyry spst krn lei koei ivsys gqiivdi

4.pwTivclyiksysMklpnMUvDyryspStkrnleIkoeIivSySgqIivDI


Pvho pmjwb idrstikox anuswr iqawr nmuny di pwt xojnw

pVHopMjwbidRStIkoxAnuswriqAwrnmUnydIpwTXojnw


Pwt dw nw swfy iqauhwr aqy rwstri idvs jmwq coqi

pwTdwnW-swfyiqauhwrAqyrwStrIidvsjmwq- cOQI


Pihlw idn

pihlwidn


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

klwsrUmgqIivDIAW* khwxIsuxwauxwijvyN- -rmwiexdIkhwxI-AzwdIdIkhwxI-KwlswpMQdIsQwpnwdIkhwxI-eIswmsIh / hzrqmuhMmdswihbdyjIvniv`coNpRsMg-sRIgurUnwnkdyvjIdIjnmswKI


Lovindi shwiek swm gri sbmdq qsvirw khwxi kwrf

* loVINdIshwiekswm`grI-sbMDqqsvIrW-khwxIkwrf


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

* GrdwkMm-qsvIrWdIkulYkSnjW-b`icAWnUMAwpxymwqw-ipqwjWdwdw- dwdIjIqoNmhwnivAkqIAWsMbMDIkoeIkhwxIsuxkyAwauxleIkihxw


Dujw idn

dUjwidn


Klwsrum gqiivdiaw skryp b uk di iqawri mweinf myipmg pwt pvhnw

klwsrUmgqIivDIAW-skrYpb`ukdIiqAwrI-mweINfmYipMg-pwTpVHnw


Lovindi shwiek swm gri skryp bu k aqy gumd iqauhwrw nwl sbmdq cwrt qsvirw

* loVINdIshwiekswm`grI- skrYpbu`kAqygUMd- iqauhwrWnwlsbMDqcwrt/qsvIrW


Gr dw kmm gron pwt pvh ky awaux lei kihxw

* GrdwkMm-GroNpwTpVHkyAwauxleIkihxw[


Qijw idn

qIjwidn


Klwsrum gqiivdiaw pihlw pvhwey pwt qy crcw pwt pvhnw

klwsrUmgqIivDIAW-pihlWpVHweypwT ’qycrcw-pwTpVHnw


Lovindi shwiek swm gri iqauhwrw nwl sbmdq cwrt qsvirw

* loVINdIshwiekswm`grI-iqauhwrWnwlsbMDqcwrt/qsvIrW


Gr dw kmm pvhwey gey iqauhwrw idvsw bwry gron kuj vwk pyrhw ilk ky ilawaux lei kihxw

* GrdwkMm-pVHweygeyiqauhwrW/idvsWbwryGroNkuJvwk/pYrHwilKkyilAwauxleIkihxw[


Coqw idn

cOQwidn


Klwsrum gqiivdiaw b icaw v lon ilk ky ilawdy vwkw pyirhaw qy crcw pwt pvhnw

klwsrUmgqIivDIAW-b`icAWv`loNilKkyilAWdyvwkW/pYirHAW ’qycrcw-pwTpVHnw


Lovindi shwiek swm gri sbmdq cwrt qsvirw pyrhw kwrf

* loVINdIshwiekswm`grI-sbMDqcwrt/qsvIrW-pYrHwkwrf


Gr dw kmm kuiez mukwbly lei prsn iqawr kr ky ilawaux lei kihxw

* GrdwkMm-kuiezmukwblyleIpRSniqAwrkrkyilAwauxleIkihxw


Pmjvw idn

pMjvWidn


Klwsrum gqiivdiaw kuiez mukwbly dw awxojn pwt pusqk dy prsnw qy crcw

klwsrUmgqIivDIAW-kuiezmukwblydwAwXojn-pwTpusqkdypRSnW ’qycrcw


Lovindi shwiek swm gri kuiez kwrf pwt pusqk

* loVINdIshwiekswm`grI-kuiezkwrf-pwTpusqk


Gr dw kmm pwt pusqk dy prsn kwpiaw au qy h l krky ilawaux lei kihxw

* GrdwkMm-pwTpusqkdypRSnkwpIAWau`qyh`lkrkyilAwauxleIkihxw[


Cyvw idn

CyvWidn


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

* bwlsBwiv`cpwTnwlsbMDqgqIivDIAW-mhwnivAkqIAW/iqauhwrW/idvsWnwlsbMDqkhwxI/kivqw/gIq-lGUnwtkiqAwrkrvwauxwAqyKyfxw-pwTnwlsbMDqikqwbWpVHnleIjwrIkrnIAW


Lovindi shwiek swm gri auprokq gqiivdiaw dy awxojn lei lovindi shwiek swm gri

* loVINdIshwiekswm`grIauprokqgqIivDIAWdyAwXojnleIloVINdIshwiekswm`grI


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

* GrdwkMmpwTpusqkiv`cid`qyAiBAws-pRSnXwdkrkyilAwauxleIkihxwAqyAiBAwspusqkdypRSnh`lkrnleIkihxw


Mulwkx xojnw

mulWkxXojnw


Mswlw bwl ky c lxw jdon q k rwq bwki hy

mulWkxp`qrAnuswrAMkvMf1. KwlIQwvW Bro[5 AMk2. TIkau~qrqyshIdwinSwnlgwE[3 AMk3. shI/glqdwinSwnlgwE[ 2 AMk4. mweINfmYipMg5 AMk5. imlwxkro[5 AMk6. pRSnWdyau~qridE[ 5x4=20 AMk7. ic`qrbxwE[5 AMk8. mOiKkpRIiKAw5 AMkku`l 50 AMk


Swl 2011 12 lei vwqwvrn is ikaw di pwtkrm vmf

swl 2011-12 leIvwqwvrnis`iKAwdIpwTkRmvMf


Vwqwvrn is ikaw lei jmwq prbmd aqy ticy

vwqwvrnis`iKAwleIjmwqpRbMDAqytIcy


Pvho pmjwb vdo pmjwb izlhw qrn qwrn

pVHopMjwbvDopMjwbizlHwqrnqwrn


  • Login