VÝROČNÍ KONFERENCE - PowerPoint PPT Presentation

V ro n konference
Download
1 / 24

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÝROČNÍ KONFERENCE. ,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“. ,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“. Uvítání a zahájení Prof. Ing. Magdalena Hrabánková CSc. OP Rybářství po dvou letech od zahájení schválení a zahájení čerpání.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VÝROČNÍ KONFERENCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V ro n konference

VÝROČNÍ KONFERENCE

,,Operační program Rybářství

příležitost pro produkční rybáře“


Opera n program ryb stv p le itost pro produk n ryb e

,,Operační program Rybářstvípříležitost pro produkční rybáře“

Uvítání a zahájení

Prof. Ing. Magdalena Hrabánková CSc.


V ro n konference

OP Rybářství po dvou letech od zahájení schválení a zahájení čerpání

Mgr. Miroslav Daněk


C le opera n ho programu ryb stv

Cíle Operačního programu Rybářství

 • udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR

 • zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků

 • snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí

 • podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií

 • zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb

 • modernizace zpracovatelských kapacit


Typy projekt op ryb stv

Typy projektů OP Rybářství

 • výstavba, modernizace a odbahnění rybníků

 • nákup vozidel pro rybářské provozy

 • pořízení technologií pro výrobu zpracování

 • realizace propagačních aktivit

 • podpora dalšího odborného vzdělávání rybářů

 • umožnění šetrného nakládání s rybníky

 • vysazování ohrožených druhů ryb - úhoř


Implementa n syst m op ryb stv

Registrace žádostí

(RO SZIF)

Způsobilost

(RO SZIF)

Bodování (RO SZIF)

Schvalování (ŘO)

Realizace projektu (žadatel)

Registrace Žádosti

o platbu (RO SZIF)

Kontrola na místě

(RO SZIF)

Schválení Žádosti

o platbu (ŘO)

Předfinancování

(CP SZIF z účtu MZe)

Refundace (MF)

Certifikace (MF)

Implementační systém OP Rybářství


V b r projekt op ryb stv

Výběr projektů OP Rybářství

 • Způsobilost

 • Bodování

 • Řazení dle bodů

 • Projekty s nejvyšším počtem bodů

  jsou schváleny do výše disponibilních prostředků dle rozdělení schváleného Monitorovacím výborem


As pot ebn na zpracov n dosti vyd n rozhodnut a platby

Čas potřebný na zpracováníŽádosti, vydání Rozhodnutí a platby

3 měsíce 1 … 24 měsíců 2 měsíce

Registrace Vydání Předložení Žádosti Platba na účet

projektu Rozhodnutí o platbu žadatele


V ro n konference

Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy


Sou asn stav implementace

Současný stav implementace

 • Již zahájená opatření:

  • 2.1. akvakultura

  • 2.4. zpracování

  • 3.1. vzdělávání

  • 3.3. propagace

  • 3.4. pilotní projekty

  • 5.1. technickápomoc

 • Připravovaná opatření:

  • 2.2. akva-environmentální opatření

  • 3.2. třecí místa, vysazování úhoře


Vyhl en kola v zev pro p jem dost o dotaci

Vyhlášená kola výzev pro příjem Žádostí o dotaci


Registrovan dosti a vydan rozhodnut

Registrované Žádosti a vydaná Rozhodnutí


Po et registrovan ch dost a ukon en ch administrac

Počet registrovaných Žádostí a ukončených administrací


Celkov p ehled dost v letech 2008 2009 daje v kusech

Celkový přehled Žádostí v letech 2008 – 2009údaje v kusech


Celkov p ehled dost v letech 2008 2009 daje v tis k

Celkový přehled Žádostí v letech 2008 – 2009údaje v tis. Kč


Celkov p ehled dost v roce 2009 daje v kusech

Celkový přehled Žádostí v roce 2009 údaje v kusech


Celkov p ehled dost v roce 2009 daje v tis k

Celkový přehled Žádostí v roce 2009údaje v tis. Kč


Pl n p jmu dost o dotaci z op ryb stv pro dal obdob

Plán příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství pro další období


Compliance assessment

Compliance assessment

 • „Popis řídících a kontrolních systémů pro Operační program Rybářství 2007-2013“ - schválen Evropskou komisí dne 25.8.2009.

 • umožní Operačnímu programu Rybářství zahájit průběžné čerpání finančních prostředků z Evropského rybářského fondu

 • dosud ve 2 zálohách 14 % (7+7) – zajištěno tak splnění pravidla N + 2


Propl cen projekt

Proplácení projektů

 • v rámci opatření 2.1 a 2.4 bylo na předfinancování již proplaceno 5 938 350,- Kč

 • ke 4.12.2009 bylo proplaceno 7 projektů

  - proplácení bylo zahájeno 20. listopadu 2009, probíhá v týdenních intervalech a očekáváme postupný nárůst předfinancovaných částek


P edpov di a perspektivy do budoucna

Předpovědi a perspektivy do budoucna

Situacese závazky (čl. 90 nařízení o EFF)

 • ČR obdržela druhou zálohovou platbu dle

  čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008 dne 12.12.2008

 • Dle čl. 20, odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 744/2008

  se posouvá termín pro první žádost o průběžnou

  platbu z OP Rybářství k 12.12.2010

 • Pro rok 2009 tak nehrozí riziko nenaplnění pravidla N+2


P prava st edn dob ho hodnocen op ryb stv l 49 na zen o eff

Příprava střednědobého hodnocení OP Rybářství (čl. 49 nařízení o EFF)

 • První výsledky

 • Střednědobé výhledy

 • Specifickécíle dle prioritních os

 • Možná úprava OP


D c pl n pro ho e

Řídící plán pro úhoře

 • Česká strana ČR předložila plán úhoře v roce 2008

 • EK poskytla 3 stránkové shrnutí Plánu EK

 • schválení plánu pro úhoře 28.10. 2009

 • možnost realizace projektů v opatření 3.2. na vysazování úhoře

  - kontinuální příjem Žádostí o dotaci - jaro 2010


V ro n konference

Děkujeme za Vaši milou pozornost.


 • Login