Navodila za pisanje diplomske naloge
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Navodila za pisanje diplomske naloge PowerPoint PPT Presentation


 • 328 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Navodila za pisanje diplomske naloge. Višja strokovna šola Novo mesto Pripravila: Elizabeta Adamlje Izvaja: Simona Špes Šajn Novo mesto, oktober 2007. SPLOŠNE DOLOČBE. diplomsko delo je javno delo je rezultat samostojnega dela kandidata

Download Presentation

Navodila za pisanje diplomske naloge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Navodila za pisanje diplomske naloge

Višja strokovna šola Novo mesto

Pripravila: Elizabeta Adamlje

Izvaja: Simona Špes Šajn

Novo mesto, oktober 2007


SPLOŠNE DOLOČBE

 • diplomsko delo je javno delo

 • je rezultat samostojnega dela kandidata

 • dostopno je v Knjižnici Ekonomske šole Novo mesto in Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

 • dostopno je tudi na spletni strani šole - izjava o avtorstvu


1 oblikovanje platnice (priloga 1)

2 hrbtni naslov

(priloga 2)

3 oblikovanje naslovne strani (priloga 3)

4 podatki o diplomskem delu ali ključna dokumentacijska informacija (priloga 4)

5 povzetek

6 oblikovanje besedila

7 kazala

8 zahvala

9 številčenje strani

OBLIKA DIPLOMSKEGA DELA


velikost črk 12

pisava Times New Roman ali Arial

razmak med vrsticami je 1,5

obseg 30 – 50 strani (brez kazala, prilog, zahvale, literature)

vezava v umetno usnje, barva modra, napis v zlati barvi

format A4 z robovi:

zg. 25 mm, sp. 25 mm, levi 30 mm, desni 25 mm

OBLIKOVANJE BESEDILA


ŠTEVILČENJE POGLAVIJ

 • poglavja pišemo z arabskimi številkami,

 • GLAVNA POGLAVJA z VELIKIMI ČRKAMI, KREPKO, velikost črk 14 (vedno na novo stran)

  npr. 1 UVOD

 • podpoglavja ločimo s piko, npr. 1.1, pišemo z VELIKIMI ČRKAMI, navadno, velikost črk 12

 • podpodpoglavja tudi ločimo s pikami, npr. 1.1.1, pišemo pa z malimi črkami, krepko, velikost črk 12


KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

 • Ime in PRIIMEK:

 • Naslov diplomskega dela:

 • Kraj:

 • Leto:

 • Število strani:

 • Število prilog:

 • Mentor-/-ica:

 • Somentor-/-ica v podjetju:

 • Ključne besede:

 • Povzetek:

  Prevod v angleščino/nemščino

 • Title/Der Titel:

 • Keywords/Schlüsselwörter:

 • Abstract/Zusammenfassung:


POVZETEK

 • predstavlja kratko vsebino DN, v slovenskem + angl./nem. jeziku

 • obsega do 250 besed

 • omogoča hiter vpogled v bistvo DN


KAZALA

 • Kazalo vsebine

 • Kazalo tabel

 • Kazalo slik in grafov

 • Kazalo prilog


ŠTEVILČENJE STRANI

PRIIMEK, I. Skrajšan naslov … Dipl.delo. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, leto stranMAVER, E. Poslovna darila. Dipl. delo. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2005 1


TABELE, SLIKE, GRAFI

 • vsi morajo imeti zaporedno številko in naslov

 • nad tabelo napišemo njeno zaporedno številko, naslov, v ( ) pa vir z navedbo avtorja in leto

  Npr.: Tabela 1: Vrste izdelkov (Glas, 2003, str. 29)

 • naslov grafa ali slike napišemo z zaporedno številko in virom pod grafom oz. sliko

  Npr.: Graf 1: Oblike zavarovanja (Klemenčič, 2004, str. 14)

 • slike, grafi … so lahko v barvni ali črno-beli tehniki

 • če naredite tabelo ali graf na osnovi podatkov iz lastnih rezultatov, vira ni potrebno pisati


UVOD

TEORETIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE

PRAKTIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE

ZAKLJUČEK

VIRI

PRILOGE

IZJAVA O AVTORSTVU

POGLAVJA DIPLOMSKEGA DELA


na kratko opredelimo namen DN (Zakaj?)

predstavimo zgradbo DN (poglavja)

predstavimo hipoteze DN (problem)

Napovemo cilj DN

predstavimo uporabljene metode DN

UVOD


TEORETIČNI DEL DN

 • je najpomembnejši del DN

 • študent razvija,

  pojasnjuje spoznanja in

  jih dokazuje s strokovno literaturo


PRAKTIČNI DEL DN

 • s pomočjo anket, intervjujev … raziskuje in zbira rezultate

 • rezultate ankete prikaže z grafi, tabelami


ZAKLJUČEK

 • na kratko povzame najvažnejša spoznanja

 • ugotovi, ali je dosegel zastavljene cilje DN

 • potrdi ali ovrže hipoteze

 • opozori na nerešena vprašanja

 • nakaže potrebo po nadaljnji obravnavi problema


NAVAJANJE LITERATURE in VIROV

 • vire navajamo na koncu diplomske naloge

 • vire navajamo po abecednem vrstnem redu priimka avtorjev

 • vire moramo oštevilčiti

 • če avtor dela ni znan, namesto priimka napišemo naslov dela


PRILOGE

 • priloge so oštevilčene

 • vsaka priloga ima svoj naslov

 • med priloge se šteje: anketni vprašalnik, primer analize itd.

  IZJAVA O AVTORSTVU

 • je sestavni del diplomskega dela (vezana)

 • mora biti lastnoročno podpisana

 • nahaja se čisto na koncu diplomskega dela za prilogami


CITIRANJE

 • citat je dobesedno navedeno oz. prepisano besedilo iz določenega vira

 • dobesedno citiramo, kar je novo ali pomembno

 • citati naj bodo kratki in smiselno vključeni v besedilo

 • popolnoma se morajo ujemati z izvirnikom

 • ko citiramo napišemo besedilo v „Besedilo”, (poševno) na koncu pa navedemo (Avtor, leto, str.)


POVZEMANJE

.

 • kadar misli določenega avtorja preberemo, nato pa besedilo napišemo oz. obnovimo s svojimi besedami, ne pišemo v “ “…

 • Primer:

 • Klemenčič (2004) pravi, da …

 • … (Klemenčič, 2004).


MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE -1 DO 3 AVTORJI

1 avtor

 • PRIIMEK, I.: Naslov. Kraj : založba, leto.

  Primer:

  MANNING, M.: Vodenje pisarne : priročnik za učinkovitost in uspešnost. Maribor : Doba, 1999.

  2 ali 3 avtorji

 • PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK, I.: Naslov. Kraj : založba, leto.

  Primer:

  FLORJANČIČ, J., FERJAN, M., BERNIK, M.: Planiranje in razvoj kadrov. Kranj : Moderna organizacija, 1999.


MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE – VEČ KOT 3 AVTORJI

 • NASLOV. Kraj : založba, leto.

  Primer:

  SODOBNA razlaga organizacije. Kranj : Moderna organizacija, 1999.


DEL KNJIGE OZ. PRISPEVEK V KNJIGI

 • PRIIMEK, I.: Naslov prispevka. V: Naslov knjige. Kraj : založba, leto, stran.

  Primer:

  VIDIC, F.: Uspešno trženje. V: Sodobni marketing : zbornik gradiv za seminar Večerna šola marketinga in prodaje. Ljubljana : GEA College, 1996, str. 45-74.


ČLANKI V REVIJAH

 • PRIIMEK, I.: Naslov članka. Naslov revije, leto, letnik, številka, stran.

  Primer:

  ŠUŠTAR, H.: Načrtovano in premišljeno obdarovanje. Tajnica, 2003, let. 10, str. 33-34.


REFERATI NA KONGRESIH, POSVETOVANJIH

 • PRIIMEK, I.: Naslov referata. Naslov posvetovanja. Kraj in datum kongresa. Kraj : založba, leto, stran.

  Primer:

  ŽMITEK, J.: Ključni dejavniki učinkovitega sestanka in vloga tajnice. V: Kongres tajnic in poslovnih sekretark 2003. Portorož, 2003. Ljubljana : GV Izobraževanje, 2003, str.

  23-30.


ELEKTRONSKI VIRI

 • PRIIMEK, I.: Naslov (elektronski vir). (citirano, datum, ura). Dostopno na URL-naslovu: http://www.

  Primer:

  ROLIH, R.: Največje napake podjetnikov pri uporabi direktnega marketinga (elektronski vir). (citirano 14. nov. 2001; 13.30). Dostopno na URL-naslovu: http://www.uspeh.com.


URADNI DOKUMENTI

 • ZAKON. V: Naslov. Letnik (datum), leto, številka, stran.

  Primer:

  ZAKON o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V: Uradni list RS. Let. 53 (29. feb.), 1996, str. 841-842.


NETISKANE PUBLIKACIJE

 • npr. videokaseta, zvočni posnetek, CD ROM, DVD

 • Avtor ali NASLOV : podnaslov. (Vrsta gradiva). Kraj : založba, leto.

  Primer:

  KAKO telefonirati : pravila učinkovite telefonske komunikacije. (videokaseta). Ljubljana : Videocenter, 2002.


ZA VZPODBUDO

Uspeh ni večen, neuspeh ni usoden: šteje edinole pogum, da nadaljujemo.

Winston Churchill


 • Login