Przygotowanie do organizacji
Download
1 / 32

Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Przygotowanie do organizacji egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r. Wałbrzych 6 października 2011r. Wrocław 11 października 2011r. Opole 7, 12 października 2011r. Cel:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.' - colette-collins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Przygotowanie do organizacji

egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.

Legnica 4 października 2011r. Jelenia Góra 5 października 2011r.

Wałbrzych 6 października 2011r.

Wrocław 11 października 2011r.

Opole 7, 12 października 2011r.


Cel:

Zapoznanie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w 2011r.

Zapoznanie z formami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

Przekazanie informacji i materiałów do przygotowania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012


Program konferencji:

 • Egzamin gimnazjalny w 2011 roku – wyniki, problemy, pytania.

 • Egzamin gimnazjalny w roku 2012.

 • Przypomnienie nowych uregulowań prawnych.

 • Aktualne procedury obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012.


5.Przygotowanie do organizacji egzaminu w 2012r.

 • aktualizacja danych szkoły

 • zebranie dokumentów w sprawie koniecznych dostosowań

 • zgłoszenie uczniów do egzaminu (Hermes)

 • weryfikacja danych uczniów w serwisie dyrektora szkoły

 • składanie wniosków o zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego


6. Harmonogram prac w szkole 7. Sposoby dostosowań warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2011/2012


Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Zmiany od 1 września 2011r.

 • egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone

  w podstawie programowej kształcenia ogólnego


Zmiany od 1 września 2011r.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części

 • humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

 • matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

 • z języka obcego nowożytnego


Zmiany od 1 września 2011r.

Część pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut

Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym trwa 60 minut, część trzecia na poziomie rozszerzonym trwa również 60 minut.


Zmiany od 1 września 2011r.

Część trzecia egzaminu na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (wymagania na poziomie III.0.)

Część trzecia na poziomie rozszerzonym obowiązkowa dla wszystkich uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (w tej części - wymagania na poziomie III.1.) – mogą do niej przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum nie kontynuowali nauki wybranego języka obowiązkowego na podbudowie wymagań określonych dla szkoły podstawowej


Zmiany od 1 września 2011r.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obowiązkowego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – mogą do niej przystąpić na wniosek rodziców


Zmiany od 1 września 2011r.

Rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego -

w deklaracji należy podać informację o zamiarze przystąpienia do części trzeciej na poziomie rozszerzonym ucznia, który nie ma takiego obowiązku


Zmiany od 1 września 2011r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu

 • języka polskiego

 • historii i wiedzy o społeczeństwie

 • matematyki

 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 • języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystępował do części trzeciej na poziomie rozszerzonym


24 kwietnia 2012r.

część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

ZADANIA ZAMKNIĘTE

rozpoczęcie o godzinie9.00, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część humanistyczna z zakresu języka polskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE

rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut


25 kwietnia 2012r.

część matematyczno-przyrodniczaz zakresu przedmiotów przyrodniczych

ZADANIA ZAMKNIĘTE

rozpoczęcie o godzinie9.00, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część matematyczno-przyrodniczaz zakresu matematyki

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE

rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania90 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 45 minut


26 kwietnia 2012r.

część z języka obcego na poziomie podstawowym

ZADANIA ZAMKNIĘTE

rozpoczęcie o godzinie9.00, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 20 minut

część z języka obcego na poziomie rozszerzonym

ZADANIA ZAMKNIĘTE i OTWARTE

rozpoczęcie o godzinie 10.45, czas trwania60 minut, przedłużenie nie więcej, niż o 30 minut


Zmiany od 2018r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w części rozszerzonej brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019


Wydruk z danymi szkoły – do 15 października 2011r.

należy przesłać do OKE również w przypadku,

gdy dane są kompletne i poprawne


Zebranie dokumentacji uprawnień do dostosowania warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu –

do 15 października 2011r.


Rozporządzenie i formy przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu – Ministra Edukacji Narodowejz dnia 17 listopada 2010r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Dostosowanie, na podstawie wskazań rady pedagogicznej, warunków przeprowadzania egzaminugimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów (słuchaczy), posiadających:


opinię w sprawie warunków przeprowadzania egzaminudostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum


opinię w sprawie warunków przeprowadzania egzaminuprzystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną


orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania warunków przeprowadzania egzaminu


zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia warunków przeprowadzania egzaminuw przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo


pozytywną opinię rady pedagogicznej warunków przeprowadzania egzaminuw sprawie w sprawie przystąpienia do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej


Dostosowanie, na podstawie wskazań rady warunków przeprowadzania egzaminupedagogicznej, warunków i formy przeprowadzania egzaminu uczniaposiadającego

orzeczenie o potrzebie kształceniaspecjalnego


Zmiany w sposobach dostosowywania warunków warunków przeprowadzania egzaminui formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym


Zgłoszenie uczniów do egzaminu warunków przeprowadzania egzaminuw roku szkolnym 2011/2012

do końca listopada 2011r.


Weryfikowanie danych uczniów warunków przeprowadzania egzaminuw internetowym serwisie informacyjnym dyrektora szkoły2 – 9 stycznia 2012r.

Zweryfikowane listy z danymi uczniów opatrzone pieczątkami i podpisem dyrektora przesłać do OKE do 16 stycznia 2012r.


Zwolnienia warunków przeprowadzania egzaminuze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

www.oke.wroc.pl/sprawdzian/organizacja

www.oke.wroc.pl/egzamin gimnazjalny/organizacja

Rozpatrywanie wniosków od stycznia 2012


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ warunków przeprowadzania egzaminu


ad