Arvalstu tiesu nolemumu izpilde

Arvalstu tiesu nolemumu izpilde PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Regulejums. CPL 77.nodalaRegula 44/2001Konvencijas. Mijiedarbiba. Regula 44/2001, ka ari citas regulas prevale;Saskana ar CPL 664 (2)

Download Presentation

Arvalstu tiesu nolemumu izpilde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Arvalstu tiesu nolemumu izpilde Dr. iur. Lauris Rasnacs 2011

2. Regulejums CPL 77.nodala Regula 44/2001 Konvencijas

3. Mijiedarbiba Regula 44/2001, ka ari citas regulas prevale; Saskana ar CPL 664 (2) – tikai, ja ir pretrunas starp CPL un regulam? Regulas ir tieši piemerojami tiesibu akti! Regulas 44/2001 40 (1) – pieteikumu iesniegšanas kartibu nosaka izpildes valsts tiesibu akti? Kas nosaka šo kartibu Latvija?

4. Mijiedarbiba Priekšmetiska atbilstiba jeb materialas piemerošanas joma; Piemerošana laika – tiesibu akts ir stajies speka gan izcelsmes, gan izpildes valsti; Piemerošana teritorija – tiesibu akts ir saistošs gan izcelsmes, gan izpildes valsti.

5. Atškiribas CPL 636 (1) – nolemums: Spriedums; Lemums par izliguma apstiprinašanu. Regulas 32.p. – visi spriedumi, neatkarigi no nosaukuma, t.sk. dekreti, lemumi un izpildraksti.

6. Atškiribas Saskana ar Regulu spriedumu var neatzit, ja konstate: Pretrunu sabiedriskajai kartibai; Atbildetajs nav pienacigi informets par lietu, kura pienemts aizmugurisks spriedums; Pretruna izpildes vietas tiesas spriedumam; Pretruna citas dalibvalsts tiesas spriedumam.

7. Atškiribas Saskana ar CPL 637 (1) atzišanu un izpildi var atteikt: Arvalsts tiesas kompetences trukuma gadijuma; Nolemums nav stajies likumiga speka; Atbildetajam liegta aizstavet savas tiesibas; Nesavienojamiba ar agraku Latvijas tiesas spriedumu vai tiesvedibu;

8. Atškiribas Saskana ar CPL 637 (1) atzišanu un izpildi var atteikt: Nesavienojamiba ar citu Latvija izpildamu/izpilditu arvalstu tiesas spriedumu; Pretruna ar Latvijas sabiedrisko kartibu; Nav piemerots tas valsts likums, kas butu piemerojams saskana ar Latvijas koliziju normam. N.B. Nekad un nekados apstaklos izpildes valsts tiesa nevar parskatit izcelsmes valsts tiesas nolemumu.

9. Konstrukcija Atzišana un izpilde; Izpildes atlaušana (eksekvatura) un izpildes valsts tiesas lemuma pienemšanas par izpildes veidu (izpildes pavele); Vai izpildes veids ietver ari personas, kuram tas ir jaizpilda? Ja un ne. ? Analogija ar lidzigu situaciju Latvijas tiesibas.

10. Nolemuma izpildamiba Pec butibas un satura var nodot izpildei, t.i. var piemerot piespiedu izpildi; Vel nav izpildits, vismaz pilniba ne; Var tikt nodots izpildei saskana ar izcelsmes valsts likumiem. N.B. Galiga izpildamiba – t.i. stašanas speka – nav obligata.

11. Izpildes objekts Vai izpildes objekts ir arvalstu nolemums? Dualisms: Spriedums jaizpilda tads kads ir; Bet, ja precizi ta vinu nevar izpildit.

12. Izpildes objekts Izpildes objekts ir Latvijas tiesas lemums par arvalstu tiesas nolemuma “pielagošanu” izpildei Latvija. Izpildes valsts tiesa nosaka izpildes valsts likumam atbilstošus izpildes lidzeklus.

13. Izskatišanas kartiba Pieteikums rajona (pilsetas) tiesa pec izpildes vietas vai paradnieka domicila; Saskana ar Regulu janorada ari piedzineja adrese izpildes valsti! Rakstveida process 10 dienu laika. Blakus sudziba Apgabaltiesa; Blakus sudziba Senata.

14. Stašanas speka Tiesa var piemerot izpildes nodrošinajumu. Tiesai japiemero nacionalajam regulejumam identisks izpildes nodrošinajums. Izpildes nodrošinajums stajas speka nekavejoties!

15. Nobeigums Jautajumi? Paldies par Jusu uzmanibu! lauris.rasnacs@lu.lv

  • Login