Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény
Download
1 / 28

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény. A közoktatás intézményei: A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei. -Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények. A pedagógiai szakszolgálatok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

 • A közoktatás intézményei:

 • A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei.

 • A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei.

 • -Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

A pedagógiai szakszolgálatok

a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;

b) fejlesztő felkészítés;

c) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység;

d) a nevelési tanácsadás;

e) a logopédiai ellátás;

f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;

g) a konduktív pedagógiai ellátás;

h) a gyógytestnevelés.


A pedag giai szakszolg lat int zm nyeinek m k d si rendje

A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje

 • A pedagógiai szakszolgálat intézményei együttműködnek a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaivala sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségfeltárása, a gyermekek, tanulók fejlődésének elősegítése céljából.

 • A pedagógiai szakszolgálat intézménye tevékenysége során együttműködik a szülővel, segítséget nyújt a gyermek otthoni neveléséhez.


A nevel si tan csad s feladata

A nevelési tanácsadás feladata

 • Annak megállapítása, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd

 • Szakvélemény készítése

 • A gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával

 • E feladatai körében

  • pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, tanulónak

  • támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját

  • segíti a családdal a kapcsolattartást

 • Elláthatja az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatait is


Nevel si tan csad feladatai

Nevelési tanácsadó feladatai

14/1994. MKM rendelet 22. §

Szakvéleményt kell készíteni: (1)

a) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába

b) Az óvoda vezetőjének megkeresésére az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alóli felmentés céljából

c) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása céljából.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

Nevelési Tanácsadó

Szakvélemény tartalmazza:

- a … tanulási nehézség … megállapítását és az azt alátámasztó tényeket

- Javaslatot a tanuló iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatosan

- javaslatot a nevelési, oktatási intézmény által biztosítandó egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra

 - Annak előírását, hogy a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadás keretében biztosított rehabilitációs célú – képességfejlesztő terápia, pszichoterápia stb. – foglalkozáson kell résztvennie, ennek időkeretét


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

 • Ha a nevelési tanácsadó úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető (pl. „disz”), továbbítja az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz további vizsgálat céljából

  (Egyet nem értés esetén a Szakmai Szolgáltató Intézmény dönt)


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

 • Átlaglétszám számításnál 2 főnek számít

 • Nem igényli a pedagógiai program módosítását

 • A kt. 52.§ (7) pontja szerint egyéni felzárkóztató,

 • fejlesztő foglalkozást szervez

 • Finanszírozás: a költségvetési törvény 5. sz.

 • melléklete 16 pontjában megfogalmazott

 • felhatalmazás alapján az OKM rendeletben

 • szabályozza az igénylés módját


Saj tos nevel si ig ny tanul k

Sajátos nevelési igényű tanulók

1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) 29. pontja szerint az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd


Tanul i jogviszony

Tanulói jogviszony

Minden gyermek tanköteles:

Legkorábban abban a tanévben, amelyben hatodik, legkésőbb amelyben nyolcadik életévét betölti (szülő kérelmére, NT, SZB javaslatára.)

Teljesíthető: iskolába járással, vagy magántanulói jogviszonyban (szülő kérése, orvosi ill. NT, SZB javaslat)

SNI tanuló: integrált

szegregált intézményi szervezésben


Oszt lyba sorol s

Osztályba sorolás

 • Osztálylétszám számításkor az sni tanulókat két illetve három főként kell figyelembe venni (megengedett osztálylétszám)

 • Összevont osztályok: jogszabályban megfogalmazottak szerinti-e az összevonás


Szak rt i v lem ny tartalma

Szakértői vélemény tartalma

 • SZB adatai

 • A gyermek/tanuló ill. a szülők adatai

 • Vizsgálat rövid leírása

 • Fogyatékosságra vonatkozó megállapítás, az azt alátámasztó tények

 • Tankötelezettség teljesítésének módja

  • Magántanuló esetében a heti foglalkoztatás ideje, a felkészüléshez szükséges szakemberek


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

 • Kijelölt nevelési/oktatási intézmény

 • Osztályra, tagozatra vonatkozó javaslat

 • A tanuló nevelésével/oktatásával kapcsolatos javaslat:

  • Sajátos követelmények

  • Egyes tantárgyakból, tananyagrészekből az értékelés, minősítés alóli mentesítés

  • Habilitációs, rehabilitációs foglalkozásra vonatkozó javaslat


Az sni tanul kat ell t int zm ny

Az sni tanulókat ellátó intézmény

 • Alapító okirata a feladatot konkrétan jelöli;

 • Pedagógiai programja tartalmazza a sajátos nevelési igényhez kapcsolódó elemeket;

 • Óratervében a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációra fordítandó órák megjelennek;

 • A fogyatékosság típusának megfelelő képesítésű gyógypedagógiai tanár/terapeuta segíti a munkát;

 • Az osztályok a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal működnek.


Ir nyelvek 2 2005 iii 1 om sz m rendelet

Irányelvek 2/2005. (III.1.) OM számú rendelet

Az Irányelvnek az értelmi fogyatékos tanulók oktatására

vonatkozó fejezetei:

 • javaslatot tartalmaznak az egyes műveltségi területek százalékos arányaira;

 • meghatározzák az egyes műveltségi területek keretében feldolgozásra kerülő nagyobb témaköröket és fejlesztési feladatokat;

 • meghatározzák az egyes műveltségi területek kiemelt habilitációs/ rehabilitációs feladatait.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

Az Irányelv tartalmazza:

 • A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezőket;

 • az ellátás közös elveit, céljait és feladatait;

 • a különböző képesítésű pedagógusok - óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus - feladatait és kompetenciáit.

  2005. szeptember 1-jétől: az integrált nevelésben, oktatásban

  részesülők részére egyéni fejlesztési lap vezetése kötelező. (Külív: Tü. 356 r.sz.; belív: Tü. 357 r.sz.)


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

Pedagógus feladatai:

 • A tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak módosulását

 • Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít

 • Tanórai tevékenység során szükség esetén megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz

 • egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres

 • alkalmazkodik az eltérő viselkedésekhez

 • Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait beépíti a pedagógiai folyamatokba


Gy gypedag gus feladatai

Gyógypedagógus feladatai

 • Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését

 • Javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására

 • Segítséget nyújt a tanuláshoz szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában

 • Javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására

 • Figyelemmel kíséri a tanulók haladását

 • Figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógusok tapasztalatait, észrevételeit

 • Terápiás fejlesztő tevékenységet végez.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

Az EGYMI pedagógiai szakszolgálat feladatköréből elláthatja:

 • a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés ésgondozás;

 • fejlesztő felkészítés;

 • a logopédiai ellátás;

 • a konduktív pedagógiai ellátás

 • a gyógytestnevelés tevékenységeit

  valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetését.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatköréből elláthatja:- a szaktanácsadást, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése;- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítését, szervezését;- a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálatot, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.


Fel lvizsg lat kt 126

Felülvizsgálat (kt. 126. §)

 • A SZB 2007. december 31-ig – hivatalból indított eljárás keretében – megvizsgálja a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sni-vé nyilvánított tanulókat.


C l annak meg llap t sa hogy a tanul

Cél: annak megállapítása, hogy a tanuló

 • sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt

 • sajátos nevelési igényű a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt

 • nem sajátos nevelési igényű, hanem beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzd.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

A SZB azoknak a tanulóknak az iratait, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, 2008. március 31-ig megküldi a nevelési tanácsadó részére.

Amennyiben a tanuló külön osztályban, tagozaton, iskolában vesz részt gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban, intézkedni kell arról, hogy a következő tanévben átkerüljön az általános követelmények szerinti oktatásba.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

A nevelési tanácsadás feladata, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a szakvéleményben foglaltak ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújt az intézmény érintett vezetőinek, pedagógusainak, nevelőtestületének, közreműködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele indokolja.


Beilleszked si tanul si magatart si neh zs g saj tos nevel si ig ny

 • Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás keretében valósulhat meg.


ad
 • Login