การบริหารเขตสุขภาพ
Download
1 / 11

การบริหารเขตสุขภาพ - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

การบริหารเขตสุขภาพ. อดีต. ปัจจุบัน >>>>>>>> อนาคต. การบริหารโดยคณะบุคคล ( Board เขต) การทำงานโดยทีมงานต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์/ระบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก board และ เสนอเรื่องที่สำคัญสู่การตัดสินใจของ board. การสั่งการ/บริหารขึ้นกับบุคคล สถานบริการ/เครือข่ายเดี่ยว.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การบริหารเขตสุขภาพ' - coby-riley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
การบริหารเขตสุขภาพ

อดีต

ปัจจุบัน>>>>>>>>อนาคต

การบริหารโดยคณะบุคคล (Board เขต)

การทำงานโดยทีมงานต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์/ระบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก board และ เสนอเรื่องที่สำคัญสู่การตัดสินใจของ board

 • การสั่งการ/บริหารขึ้นกับบุคคล

 • สถานบริการ/เครือข่ายเดี่ยว


ประธาน: น.พ.สุริยะวงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการเขต 5

รองประธาน: น.พ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์เขต 5

เลขาฯ: พ.ญ.ดารารัตน์รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5


 • บริหาร

 • - บริหารการเงินการคลัง

 • - บริหารงบลงทุน

 • บริหารร่วมเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย

 • บุคลากร

 • งบประมาณ

 • เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์+รังสี

 • บริการ

 • - Service Plan

 • - ระบบส่งต่อ- ฉุกเฉินEMS/PHER/ICS

 • - พัฒนาปฐมภูมิ

 • - พัฒนาคุณภาพบริการพบส.วิชาชีพ: การพยาบาล,Lab. / รังสี, ฟื้นฟู, เภสัช

 • - HR & Investment Plan

 • ยุทธศาสตร์

 • และอำนวยการ

 • - Secretary & บริหารทีมต่างๆ, บูรณาการกับสปสช.

 • - บริหารจัดการงปม.

 • บริหารความเสี่ยง

 • - ควบคุมภายใน & กฏหมาย

 • -งานอำนวยการ สำนักงาน

 • - ปชส.

 • โครงสร้างงานเขตสุขภาพที่ 5

 • Strategic Management

 • ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมป้องกันตามกลุ่มวัย

 • พัฒนาระบบข้อมูล


 • เจ้าหน้าที่ประจำ(3)

 • ประสานงานยุทธศาสตร์

 • บริการ + PP

 • เจ้าหน้าที่PT(5)

 • เลขาทีมบริการ

 • เลขาทีม PP

 • รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

 • นางจารุภา จำนงศักดิ์

 • หัวหน้างานสำนักตรวจราชการเขต 5

 • รองผู้อำนวยการด้านบริการ

 • นพ.สุพจน์ จิระราชวโร

 • รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์รพ.ราชบุรี

 • เจ้าหน้าที่ประจำ(5)

 • ประสานงาน อำนวยการ ธุรการ

 • บริหารบุคลากร

 • การเงินการคลัง

 • สารสนเทศ

 • เจ้าหน้าที่PT(1)

 • เลขาทีมบริหาร

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 (ที่ตั้งจ.ราชบุรี)

 • CSO: นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผอ.รพ.ราชบุรี

 • CHRO: นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.รพ.ยมราช สุพรรณ

 • CFO:ทีม สสจ.กาญจนบุรี

 • CIO: ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ สสจ.ประจวบฯ

 • CNO: รองผอ.ด้านการพยาบาล รพ.ราชบุรี


สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5พันธกิจ: บริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ เขตสุขภาพที่ 5

 • Strategic Management: การตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ เตรียมการ วางแนวทางการดำเนินการ จัดการ/วางกระบวนการ และ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

 • Secretary: การประชุม Board เขต กำหนดวาระสำคัญ

  • ที่มา/ หลักเกณฑ์

  • ประเด็นสำคัญที่เป็นภาพใหญ่ของเขต

  • ข้อเสนอต่อ board และ ประเด็นที่ board ต้องตัดสินใจ

 • การสื่อสารกับ CEO/ board/ ทีมทุกระดับ

 • งานอำนวยการ งานสำนักงาน

 • บริหารจัดการงบประมาณของเขต (ทุกแหล่งงบฯ)บูรณาการดำเนินงานกับ สปสช.

 • บริหารความเสี่ยง (ร้องเรียน / ควบคุมภายใน)

 • ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารทั้งในยามปกติ และฉุกเฉิน

 • สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 และ 12 เดือน


  • บริการ

  • บริหาร

  • ส่งเสริมป้องกัน (PP)

  • สุขภาพสตรี และเด็ก 0-5 + BS

  • การเงินการคลัง

  • พัฒนาบริการ 10 สาขา

  • การบริหารกำลังคน-จริยธรรม

  • สุขภาพเด็กวัยเรียน + BS

  • พัฒนาระบบส่งต่อ

  • การบริหารระบบข้อมูล

  • คุณภาพบริการ

  • สุขภาพวัยรุ่น + BS

  • การบริหารเวชภัณฑ์

  • การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย

  • สุขภาพวัยทำงาน

  • พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง

  • ยาเสพติด

  • สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

  • โครงการพระราชดำริ

  • รูปแบบการบริหารCUP(CUP Management Model)

  • อาหารปลอดภัย

  1.แผนพัฒนาสุขภาพอำเภอ เป็นแผนเดียว

  (Single District Plan)

  2.การบริหารการเงินของ CUP เป็นหนึ่งหน่วย

  (Single Financial Unit)

  3.การบริหารบริการปฐมภูมิเป็นหนึ่งเครือข่าย

  (Single Primary Care Network)

  CUP Mgt+Focalpoint+Project Manager

  • การควบคุมโรคติดต่อ

  • สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ

  • การมีส่วนร่วมภาคประชาชน


  แนวทางพัฒนาบริการ

  ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

  การเข้าถึงบริการ

  คุณภาพบริการ

  ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน

  Self contained

  Seamless

  Service Network

  One Region One Hospital

  เพิ่มศักยภาพสถานบริการให้สูงขึ้น

  Referral Cluster & mapping กลุ่มโรคตาม service plan และสภาพภูมิศาสตร์

  โรคฉุกเฉิน วิกฤต: พัฒนาระบบ แนวทางการดูแล+ เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ลดความเสี่ยงผู้ให้บริการ

  โรคเรื้อรัง:เน้นการเข้าถึงบริการครอบคลุมประชากรมากขึ้น โดยกระจายบริการ & registration& ระบบข้อมูล


  แนวทางพัฒนาบริการ

  สธ.: เครือข่ายมาตรฐานระบบบริการที่มีประสิทธิภาพโรคที่เป็นปัญหา

  MOU

  รร.แพทย์

  เขต:

  • แผนพัฒนาบริการภาพรวม + Service Plan 10 สาขา

  • การบริหารจัดการ+ ระบบส่งต่อ Referral Cluster + EMS+ PHER/ ICS

  • การพัฒนาคุณภาพ + เครือข่ายวิชาชีพ และ พบส. + R2R

  • HR Plan + Investment Plan

  คณะกรรมการ/คทง.ร่วม:ศิริราช & เขตสุขภาพที่ 5

  Cancer

  Interventional Radiology

  Cardiac

  Newborn

  Trauma

  Geriatric Care

  R2R

  การศึกษาเวชศาสตร์ครอบครัว

  Refer

  Financial(ศิริราช&เขตสุขภาพ5&สปสช.5)

  จังหวัด:

  • แผนจังหวัดที่สอดคล้องกับเขต + ปัญหาสุขภาพเฉพาะของพื้นที่

  • สร้างเครือข่ายปฏิบัติในจังหวัดติดตามกำกับรายงานผล

  รพ.:

  • บริการในรพ.ตามระดับประสานในรพ.+รพ.อื่นๆในเครือข่ายจว.

  • แนวทางการดูแลผป. + Referral Mapping

  • HRD+HRM + พบส.ใช้ทรัพยากรร่วม

  • การติดตามผล + KPI

  A:รพศ./รพ.จว.เป็นเจ้าภาพหลักทำงานคู่ สสจ.

  S,M1: ช่วยแบ่งเบาภาระ รพศ.

  M2: Strengthen เพิ่มศักยภาพแม่ข่าย รพช.

  F: Gate keeper Dx+ลดความเสี่ยงผป.+รับกลับ

  P ศสม./รพ.สต.Super PCU: Family Medicine + Screening ,Detect, ฟื้นฟู+ Core packages


  แผนพัฒนาศักยภาพสถานบริการแต่ละระดับแผนพัฒนาศักยภาพสถานบริการแต่ละระดับ


  F2 f3

  สุพรรณบุรีแผนพัฒนาศักยภาพสถานบริการแต่ละระดับ

  กาญจนบุรี

  นครปฐม

  สมุทรสาคร

  ราชบุรี

  สมุทรสงคราม

  เพชรบุรี

  ประจวบคีรีขันธ์

  ระดับ F2/F3

  F3

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2

  F2


  Referral cluster 5

  สุพรรณบุรีแผนพัฒนาศักยภาพสถานบริการแต่ละระดับ

  กาญจนบุรี

  นครปฐม

  นครปฐม

  ราชบุรี

  สมุทรสาคร

  ราชบุรี

  สมุทรสงคราม

  เพชรบุรี

  ประจวบคีรีขันธ์

  Referral Cluster เขตสุขภาพที่ 5

  ศูนย์รับส่งต่อ

  1. รพ. ราชบุรี

  2. รพ.นครปฐม

  3. รพ.สมุทรสาคร

  4. รพ.เพชรบุรี

  รพ.หัวหิน

  2

  1

  3

  4


  ad