Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da - PowerPoint PPT Presentation

Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da
Download
1 / 10

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bikoteka Irakurtzen Zer da? ¿Qué es?. Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da Berdinen arteko tutoretza n oinarritua: ikasle-bikoteek elkarri irakasten diote egituratutako elkarrekintza-gidoi bati jarraituz.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

Bikoteka Irakurtzen

Zer da? ¿Qué es?

Irakurketa-gaitasuna hobetzeko hezkuntza-progama da

Berdinen arteko tutoretzan oinarritua: ikasle-bikoteek elkarri irakasten diote egituratutako elkarrekintza-gidoi bati jarraituz.

“Tutoreak ikasten du, irakastea ikasteko erarik onenetakoa delako; eta tutoredunak ikasten du bere beharretara egokitutako etengabeko laguntza duelako”.

Es un programa educativo para la mejora de la competencia lectora

Está basado en la tutoría entre iguales: parejas de alumnos que aprenden a través de un guión de interacción estructurado

“El tutor aprende, porque enseñar es una de las mejores maneras para aprender, y el tutorado porque se le proporciona una ayuda permanente y ajustada a sus necesidades”


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

Bikoteka Irakurtzen

Helburuak Objetivos

 • Irakurketa-gaitasuna hobetzea: bereziki irakurritakoaren ulermena, oinarrizko elementua baita ikasleen arrakasta akademikorako.

 • Ikasleen lankidetzarako gaitasuna hobetzea

 • Familiak eskolako zereginetan parte hartzera bultzatzea

 • Mejorar la competencia lectora, especialmente la comprensión lectora, un elemento clave para el éxito académico de los alumnos

 • Mejorar la capacidad de cooperación entre los alumnos

 • Promover la implicación de las familias en las tareas escolares


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

A- Berdinen arteko tutoretza

Tutoría entre iguales

Ikasketa esanguratsua: tutorearen eta tutoredunaren artean irakasleak ongi egituratutako elkarrekintzaren bidez

Ikasleari doitutako laguntza: diseinatutako elkarrekintzak tutoredunaren beharrei egokitutako laguntza ahalbidetzen du.

Lankidetzan aritzeko aukera: tutoreak eta tutoredunak helburu komuna dute, irakurketa-gaitasuna hobetzea.

Aprendizaje significativo: a través de la interacción entre tutor y tutorado bien estructurada por el profesor.

Ayudas pedagógicas ajustadas y personalizadas: la interacción diseñada permite al tutor ofrecer ayudas ajustadas a las necesidades del tutorado.

Oportunidad para cooperar: tutor y tutorado comparten el objetivo común de mejorar la competencia lectora.


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

A- Berdinen arteko tutoretza

Tutoría entre iguales

Ikerketek hobekuntzak erakutsi dituzte alor hauetan:

1. Bikoteko bi kideenerrendimendu akademikoan (tutorearenean gehiago)

2. Trebetasun psikosozialen garapenean

3. Lan akademikoarekiko inplikazioan

4. Autoestimuan eta arduran

5. Tutoreen laguntzarekiko esker ona

Investigaciones sobre tutoría muestran mejoras en …

1. Rendimiento académico para ambos miembros de la pareja (principalmente para el tutor)

2. Desarrollo de habilidades psicosociales

3. Implicaciónen las tareas académicas

4. Autoestima y responsabilidad como estudiantes

5. Satisfaccióncon la ayuda pedagógica de los tutores


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

B- Irakurketa-gaitasuna

Competencia lectora

 • Programaren asmoa da irakurketa-ulermenerako egoera errealak sortzea: benetako testuak aurkezten dira, ikaslearen eguneroko ingurunetik ateratakoak.

 • Testuak aukeratzeko hiru irizpide:

 • a) Askotariko formatuak

 • b) Ikasleen adinari egokitutako zailtasuna

 • c) Osotasuna duten testuak, esanahia hobeto eraikitzeko eta interesgarriak izateko.

 • El programa Leemos en pareja intenta crear situaciones auténticas de comprensión lectora: se presentan textos reales extraídos del entorno cotidiano del alumno.

 • Tres criterios de selección de los textos:

 • Variedad de formatos (textos continuos y discontinuos).

 • Dificultad ajustada a la edad del alumno.

 • Contenidos que forman una unidad de significado para facilitar la construcción de significado y el interés del lector.


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

B- Irakurketa-gaitasuna

Competencia Lectora

Irakurketak autonomia izaten laguntzen du eta gaitasun giltzarria da.

Ulermena da irakurketaren bihotza.

Irakurketa estrategikoa:

Irakurri aurretik: helburuak eta aurretiazko ezagutzak.

Irakurri bitartean: arreta gidatu, ulermena egiaztatu.

Irakurri ondoren: inferentziak egin (interpretazioak, ondorioak).

La lectura contribuye a la autonomía y es una competencia clave.

La comprensión lectora es el corazón de la lectura.

Lectura estratégica:

Antes de la lectura: propósitos y conocimientos previos.

Durante: guiar la atención, comprobar la comprensión.

Después: elaborar inferencias (interpretaciones, conclusiones).

El lector como sujeto activo: que construye el significado del texto a partir de sus conocimientos previos y objetivos de lectura.


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

C- Familiaren inplikazioa

Implicación familiar

 • Bikoteka Irakurtzen programak familiaren parte-hartzea bultzatzen du: ikasleei etxetik eskolako lanetan laguntzeko aukera ematen die familiei

 • Bikoteka Irakurtzen programaren bi elementu giltzarri:

  • Familien parte-hartze aktiboa

  • Eskolako eta familiako hezkuntza-helburuen artean koherentzia eta jarraitutasuna.

   El programa Bikoteka Irakurtzen promueve la participación de la familia: ofrece a las familias la posibilidad de dar apoyo en las tareas escolares desde casa

   Dos elementos clave del programa Bikoteka Irakurtzen:

  • Implicación activa de las familias

   2. Coherencia y continuidad entre los objetivos educacionales escolares y familiares


Irakurketa gaitasuna hobetzeko hezkuntza progama da

Bikoteka Irakurtzen

Toki Alai 2011-2012

1º ESO: Lengua Castellana

Alumnos: 127 alumnos (6 aulas); 3 profesores

Modalidad: Parejas de rol fijo

DBH 2. maila: Euskara

Ikasleak: 116 ikasle (5 gela); 2 irakasle

Modaliltatea: rol finkoa


 • Login