Digitální učební materiál
Download
1 / 25

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. Spalování paliv. Výhřevnost, spalné teplo. Spalování paliv. Spalování paliv je chemický proces, při kterém dochází ke slučování prvků obsažených v palivu s kyslíkem;. Při hoření paliva se uvolňuje teplo ;. Kvalita spalování závisí na:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální učební materiál' - clio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spalov n paliv

Spalování paliv

Výhřevnost, spalné teplo


Spalování paliv

 • Spalování paliv je chemický proces, při kterém dochází ke slučování

 • prvků obsažených v palivu s kyslíkem;

 • Při hoření paliva se uvolňuje teplo;

 • Kvalita spalování závisí na:

 • Správném poměru paliva a kyslíku;

 • Teplotě spalování;

 • Době hoření;

 • Konstrukci a technickém stavu spalovacího zařízení.


Dokonalé spalování

 • Hořením uhlíku (C) vznikne při dostatečném přísunu vzduchu (O2)

 • nehořlavý oxid uhličitý (CO2);

 • V kouři nejsou odnášeny hořlavé plyny;

 • Kyslíku nesmí být zbytečně mnoho, aby se netvořilo velké množství

 • teplého kouře.


Nedokonalé spalování

 • Hořením uhlíku (C) při nedostatečném přísunu vzduchu (O2)vznikne

 • hořlavý oxid uhelnatý (CO);

 • Příliš nízká teplota spalování nebo příliš krátký čas hoření;

 • Oxid uhelnatý je prudce jedovatý plyn, který se dá ještě spalovat:


Zplodiny hoření

 • Kouřové plyny jsou směsí produktů hoření (CO, CO2, SO2, NOx), zbytku

 • kyslíku (O2), vzdušného dusíku, vodních par a dalších složek;

 • Oxid uhelnatý (CO):

 • Silně toxický bezbarvý plyn bez chuti a zápachu;

 • Lehčí než vzduch;

 • Vzniká při nedokonalém spalování (lokální topeniště, automobily);

 • Oxid uhličitý (CO2):

 • Nedýchatelný bezbarvý plyn bez chuti a zápachu;

 • Těžší než vzduch;

 • Má vliv na globální oteplování (skleníkový efekt);


Zplodiny hoření

 • Oxid siřičitý (SO2):

 • Jedovatý bezbarvý plyn, ostře zapáchající;

 • Těžší než vzduch;

 • Vzniká hořením paliv s vysokým obsahem síry (S);

 • Podporuje korozi kovů, v podobě kyselých dešťů ničí vegetaci,

 • ohrožuje lidské zdraví;

 • Oxidy dusíku (NOx):

 • Jedovaté plyny Oxid dusnatý (NO) a Oxid dusičitý (NO2);

 • Vznikají při spalování paliv při teplotách plamene nad 1100 °C;

 • Vodní pára (H2O):

 • Voda obsažená v palivu se při spalování uvolňuje ve formě páry;

 • Zvětšuje objem spalin, snižuje spalovací teplotu, prodlužuje spalování;

 • Zvyšuje nebezpečí koroze.


Rozdělení paliv

 • Přírodní paliva:

 • Uhlí;

 • Ropa;

 • Zemní plyn;

 • Dřevo.

Obrázek 9.1. Těžba ropy

HOWE, Stanley. cit. 2013-11-30.

Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWytch_Farm_oilfield_(1980)_-_geograph.org.uk_-_860599.jpg


Rozdělení paliv

 • Vyrobená paliva:

 • Koks;

 • Brikety;

 • Nafta;

 • Benzín;

 • Petrolej;

 • Propan-butan.

Obrázek 9.2. Brikety

FOTOGRAFEUR. cit. 2013-11-30.

Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABrennende_Braunkohlebriketts.jpg


Rozdělení paliv

 • Druhotná paliva:

 • Komunální odpad;

 • Průmyslový odpad;

 • Agroodpad;

 • Dřevní odpad;

 • Kaly odpadních vod.

Obrázek 9.3. Spalovna komunálního odpadu Praha Malešice

GROH, Jan. cit. 2013-11-30.

Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASpalovna_Male%C5%A1ice-094.jpg


Výhřevnost

 • Kvalita palivse nejčastěji posuzuje podle jejich výhřevnosti;

 • Výhřevnost hudává, jaké množství tepla Q se uvolní dokonalým

 • spálením 1 kg (1 m3) paliva;

 • Předpokládá se, že vodní pára uniká spolu se zplodinami.


Výhřevnost paliv

Tabulka 9.1. Výhřevnost paliv


Spalné teplo

 • Spalné teplo H udává množství tepla Q získaného při dokonalém

 • spálení 1 kg (1 m3) paliva, za předpokladu, že jsou spaliny ochlazeny

 • na výchozí teplotu (20 °C) a dojde ke kondenzaci vodní páry;

 • Nabývá vždy vyšších hodnot než výhřevnost;

 • Kondenzační kotel pro spalování zemního plynu:

 • Funguje na principu ochlazení zplodin pod rosný bod a využití

 • kondenzačního tepla vody. Teplo obsažené ve spalinách tak

 • neuniká bez užitku do atmosféry.

 • Až o 15 % vyšší účinnost něž běžné plynové kotle.


Obrázek 9.4. Nástěnný plynový kotel

TURBOJET. cit. 2013-11-30.

Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWall-mounted_boiler_Junkers_Novatherm_1.jpg

Obrázek 9.5. Nástěnný plynový kotel (odkrytý)

TURBOJET. cit. 2013-11-30.

Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWall-mounted_boiler_Junkers_Novatherm_2.jpg


Ekologické hledisko spalování paliv

 • Spalování tuhých paliv (uhlí, komunální odpad):

 • Vznik škodlivých látek znečišťujících ovzduší (CO, CO2, SO2, NOx);

 • Zanechávají pevné zbytky (popel, saze);

 • Nutnost odsiřování a snižování emisí NOx u velkých znečišťovatelů;

 • Spalování kapalných paliv (topné oleje, nafta, benzín):

 • Vyšší výhřevnost, menší emise škodlivin, nepatrný obsah popelovin;

 • Zavedení řízených katalyzátorů u benzínových motorů;

 • Použití filtrů pevných částic u naftových motorů;

 • Spalování plynných paliv (zemní plyn, propan-butan):

 • Ekologické palivo jehož spalováním vznikají CO2 a vodní páry;

 • Nezanechává pevné zbytky;

 • Možnost dosažení vyšší účinnosti kotlů.


Obrázek 9.6. Znečištění ovzduší spalováním fosilních paliv

PALMER, Alfred. cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlfedPalmersmokestacks.jpg


Obrázek 9.7. Následky kyselých dešťů (Jizerské hory) fosilních paliv

NIPIK. cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAcid_rain_woods1.JPG


Obrázek 9.8. Škodlivé výfukové plyny fosilních paliv

De RIJCKE, Ruben. cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAutomobile_exhaust_gas.jpg


Obrázek 9.9. Smog fosilních paliv

SERVUS. cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHaze_in_Kuala_Lumpur.jpg


Shrnutí nejdůležitějších poznatků fosilních paliv

 • Při spalování paliv se uvolňuje teplo;

 • Dokonalým spalováním uhlíku (C) vzniká nehořlavý oxid uhličitý (CO2);

 • Nedokonalým spalováním uhlíku (C) vzniká hořlavý oxid uhelnatý (CO);

 • Výhřevnost hudává, jaké množství tepla Q se uvolní dokonalým spálením

 • 1 kg (1 m3) paliva:

 • Spalování fosilních paliv má negativní vliv na životní prostředí.


Otázky a úkoly fosilních paliv

Popište rozdíl mezi dokonalým a nedokonalým spalováním.

 • Dokonalé spalování: Hořením uhlíku vznikne nehořlavý oxid uhličitý (CO2).

 • Nedokonalé spalování: Hořením uhlíku vznikne hořlavý oxid uhelnatý (CO).

Jaké podmínky je třeba vytvořit pro dokonalé spálení paliva?

 • Správný poměr paliva a kyslíku, dostatečná teplota spalování a čas hoření.

Jakou vlastnost paliva udává veličina výhřevnost?

 • Výhřevnost udává, jaké množství tepla se uvolní dokonalým spálením 1 kg (1 m3) paliva.

Jaký vliv na výhřevnost má vlhkost obsažená v palivu? Proč není

vhodné spalovat čerstvé dřevo?

 • Vlhkost snižuje výhřevnost paliva, protože část tepla se spotřebuje na vypaření vody.

 • Vlhké dřevo silně kouří, zanáší komín, působí korozi kovových částí, zůstává více popela.


Otázky a úkoly fosilních paliv

Vyjmenujte složky obsažené ve spalinách hoření ?

 • Kouřové plyny jsou směsí produktů hoření (CO, CO2, SO2, NOx), zbytku kyslíku (O2),

 • vzdušného dusíku, vodních par a dalších složek.

Která opatření je nutné učinit, pro zmírnění negativních dopadů

spalování paliv na životní prostředí?

 • Například spalování ekologicky šetrnějších paliv (zemní plyn, propan-butan, vodík).

Zhodnoťte výhody a nevýhody paliv, která doma používáte.


Použité zdroje fosilních paliv

 • BLAŽEK, Jaroslav, FABINI, Ján. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU

 • netechnického zaměření. 2. vyd. Praha: SPN, 1986, s. 336. Učebnice

 • pro střední školy.

 • ŠRAMKO, Tibor a kolektiv. Chemie pro 8. ročník základní školy. 6. vyd.

 • Praha: SPN, 1992, s. 176. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-04-26250-3.

 • Kolektiv. Schiedel.cz: Něco málo o spalování.online. cit. 2013-11-20.

 • Dostupný z WWW: http://www.schiedel.cz/cz/neco-malo-o-spalovani

 • NOVÁK, Jan. Výhřevnosti paliv. [online]. [cit. 2013-11-20]. Dostupný

 • z WWW: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/11-vyhrevnosti-paliv

 • Autoremobrázků a tabulek, pokudneníuvedenojinak, je autor výukového

 • materiálu.


Použité zdroje fosilních paliv

Obrázek 9.1.:

HOWE, Stanley. Commons.wikimedia.org: WytchFarmoilfield (1980) - geograph.org.uk - 860599.jpg online. 1980 cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWytch_Farm_oilfield_(1980)_-_geograph.org.uk_-_860599.jpg

Obrázek 9.2.:

FOTOGRAFEUR. Commons.wikimedia.org: BrennendeBraunkohlebriketts.jpgonline. cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABrennende_Braunkohlebriketts.jpg

Obrázek 9.3.:

GROH, Jan. Commons.wikimedia.org: Spalovna Malešice-094.jpg online. 2012-02-28

cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASpalovna_Male%C5%A1ice-094.jpg

Obrázek 9.4.:

TURBOJET. Commons.wikimedia.org: Wall-mounted boiler Junkers Novatherm 1.jpg online. 2010-01-22 cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWall-mounted_boiler_Junkers_Novatherm_1.jpg


Použité zdroje fosilních paliv

Obrázek 9.5.:

TURBOJET. Commons.wikimedia.org: Wall-mounted boiler Junkers Novatherm 2.jpg online. 2010-01-22 cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWall-mounted_boiler_Junkers_Novatherm_2.jpg

Obrázek 9.6.:

PALMER, Alfred. Commons.wikimedia.org: AlfedPalmersmokestacks.jpgonline. 1942 cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlfedPalmersmokestacks.jpg

Obrázek 9.7.:

NIPIK. Commons.wikimedia.org: Acidrain woods1.JPG online. 2006-07-07 cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAcid_rain_woods1.JPG

Obrázek 9.8.:

De RIJCKE, Ruben. Commons.wikimedia.org: Automobile exhaustgas.jpgonline. 2009-12-13

cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAutomobile_exhaust_gas.jpg

Obrázek 9.9.:

SERVUS. Commons.wikimedia.org: Haze in KualaLumpur.jpgonline. 2010-11-14 cit. 2013-11-30. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHaze_in_Kuala_Lumpur.jpg


ad