sql structured query language 2
Download
Skip this Video
Download Presentation
SQL – Structured Query Language (2)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

SQL – Structured Query Language (2) - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

SQL – Structured Query Language (2). Wykład 4 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Modyfikacje baz danych. Trzy typy instrukcji Wstawianie – INSERT INTO Usuwanie – DELETE FROM Aktualizacje - UPDATE. Wstawianie (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SQL – Structured Query Language (2)' - clarke-doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sql structured query language 2

SQL – Structured Query Language (2)

Wykład 4

Prowadzący: dr Paweł Drozda

modyfikacje baz danych
Modyfikacje baz danych
 • Trzy typy instrukcji
  • Wstawianie – INSERT INTO
  • Usuwanie – DELETE FROM
  • Aktualizacje - UPDATE

dr Paweł Drozda

wstawianie 1
Wstawianie (1)
 • INSERT INTO tabela VALUES (wart1, wart2, …, wartn); - polecenie wstawia do tabeli wartości war1, …, warn
 • Ilość wartości = ilość atrybutów relacji
 • Kolejność wartości odpowiada definicji tabeli

dr Paweł Drozda

wstawianie przyk ad 1
Wstawianie – przykład 1

Tabela studenci(nrIndeksu, nazwisko, imię, adres, rok studiów)

INSERT INTO Studenci values(123456, ’Kowal’, ’Stefan’, ‘Akacjowa 4 Łódź’, 5);

dr Paweł Drozda

wstawianie 2
Wstawianie (2)
 • INSERT INTO tabela(pole1, pole2, …,polek) VALUES (wart1, wart2, …, wartk);
 • Do pole1 wstawiana wart1 itd.
 • Liczba pól nie musi być równa liczbie atrybutów relacji

dr Paweł Drozda

wstawianie przyk ad 2
Wstawianie – przykład 2

Wykorzystana tabela z przykładu 1

INSERT INTO Studenci (rok, nrIndeksu, nazwisko) VALUES(2,321432,’Kuś’);

Wynik:

321432 Kuś NULL NULL 2

dr Paweł Drozda

wstawianie
Wstawianie
 • Wstawiane wiersze jako wynik zapytania
 • Przykład:

INSERT INTO Studenci (Imie, Nazwisko, rok) SELECT imię, nazwisko,1 from Kandydaci;

dr Paweł Drozda

usuwanie
Usuwanie
 • DELETE FROM tabela [WHERE warunek];

Bez warunku – usuwa wszystkie krotki z tabeli

 • Przykłady:

DELETE FROM Studenci;

DELETE FROM Studenci WHERE rok=5;

dr Paweł Drozda

aktualizacja
Aktualizacja
 • UPDATE tabela SET nowe wartości [WHERE warunek];
 • Nowe wartości w postaci atrybut=wartość
 • Zmodyfikowane zostaną krotki spełniające warunek
 • Przykład:

UPDATE Studenci SET rok=rok+1 WHERE rok<5;

UPDATE Pracownicy SET placa=placa+300 where stanowisko<>’Dyrektor’;

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie
Wyszukiwanie
 • Wybieranie interesujących informacji z jednej lub wielu relacji
 • Najprostsza postać:

SELECT * FROM tabela – zwraca wszystkie krotki z tabeli

 • Po SELECT są wymieniane wybrane atrybuty (* - oznacza wszystkie)
 • Po FROM wymieniane są relacje, których dotyczy zapytanie

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie selekcja
Wyszukiwanie – selekcja
 • SELECT * FROM Tabela WHERE warunek;
 • Zwracane wszystkie krotki spełniające warunek
 • Przykład:

PRACOWNICY

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie selekcja1
Wyszukiwanie - selekcja

SELECT * FROM Pracownicy WHERE pensja>3000;

SELECT * FROM Pracownicy WHERE Nazwisko LIKE ‘%ra%’

AND Pensja BETWEEN 1000 AND 2500;

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie selekcja2
Wyszukiwanie - selekcja
 • Porównywanie wartości za pomocą operatorów

=,<>,<,>,>=,<=, !=

 • Operacje arytmetyczne – podobnie jak na liczbach
 • Operatory logiczne AND, OR i NOT
 • Operatory LIKE, BETWEEN AND, IN

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie selekcja3
Wyszukiwanie - selekcja
 • Przykład

SELECT * FROM Pracownicy WHERE

(imie NOT LIKE ‘%M%’ OR imie IN (‘Jan’,’Monika’)) AND id>=3;

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie projekcja
Wyszukiwanie – projekcja
 • SELECT pole1, pole2,…,polen FROM Tabela;
 • Wyświetla wybrane atrybuty dla poszczególnych krotek
 • Przykład :

SELECT imie, nazwisko

FROM Pracownicy;

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie aliasy wyra enia
Wyszukiwanie – aliasy, wyrażenia
 • CONCAT(wyr1,wyr2,…,wyrN) łączy pola w jedno
 • Wyr1 AS Wyr2 – jako nagłówek atrybutu Wyr2

Przykład:

SELECT CONCAT(imie, ‘ ‘,nazwisko) FROM Pracownicy WHERE pensja>5000;

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie aliasy wyra enia1
Wyszukiwanie – aliasy, wyrażenia
 • Przykład

SELECT CONCAT(imie, ‘ ‘,nazwisko) AS Osoba, pensja/20 AS Dniówka FROM Pracownicy WHERE Id!=3 AND pensja>3000;

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie porz dek wy wietlania usuwanie duplikat w
Wyszukiwanie – porządek wyświetlania, usuwanie duplikatów
 • DISTINCT – różne wartości atrybutów
 • ORDER BY pole1 [ASC/DESC], … – ustawia kolejność wyświetlania wyników rosnąco lub malejąco według kolejno wymienionych pól – domyślne ustawienie na rosnąco

dr Paweł Drozda

wy wietlanie przyk ad
Wyświetlanie - przykład

SELECT DISTINCT Imie FROM Pracownicy;

SELECT * FROM PRACOWNICY ORDER BY imie, placa DESC;

dr Paweł Drozda

wyszukiwanie ograniczanie liczby wynik w
Wyszukiwanie – ograniczanie liczby wyników
 • Limit n1, [n2]– ogranicza liczbę wypisanych wyników
  • Gdy podana jedna liczba n – wyświetlonych n wyników

Select * From Pracownicy Order by imie limit 2;

  • Gdy dwie liczby – pierwsza oznacza początek wypisania, druga liczbę wierszy

Select Imie, Nazwisko from Pracownicy limit 3,2;

dr Paweł Drozda

funkcje agreguj ce
Funkcje agregujące
 • Każda funkcja działa na zbiorach powstałych poprzez grupowanie względem jakiegoś wyrażenia
 • Dla każdego zbioru zwraca jedną wartość

Zadanie „Znaleźć średnią ocen dla każdego studenta”

dr Paweł Drozda

funkcje agreguj ce1
Funkcje agregujące

EGZAMIN

średnia

dr Paweł Drozda

funkcje agreguj ce grupowanie
Funkcje agregujące, grupowanie
 • AVG – zwraca średnią
 • COUNT – zlicza liczbę wystąpień
 • MIN – zwraca wartość minimalną
 • MAX – zwraca wartość maksymalną
 • SUM – zwraca sumę
 • GROUP BY pole – determinuje według którego pola następuje grupowanie
 • HAVING warunek – ogranicza grupy to tych których wszystkie krotki spełniają nałożony warunek

dr Paweł Drozda

funkcje agreguj ce przyk ad
Funkcje agregujące przykład
 • SELECT NrIndeksu, AVG(Ocena) AS Średnia FROM Egzamin GROUP BY NrIndeksu;
 • SELECT NrIndeksu, COUNT(Przedmioty) AS ‘Ilosc zdawanych’ FROM Egzamin GROUP BY NrIndeksu ORDER BY NrIndeksu DESC;

dr Paweł Drozda

funkcje agreguj ce przyk ad1
Funkcje agregujące przykład

PRACOWNICY

SELECT Stanowisko, MIN(Pensja) AS Minimalna, MAX(Pensja)

AS Maksymalna FROM Pracownicy GROUP BY Stanowisko HAVING

COUNT(distinct Miasto)>=2; - zwróci minimalną i maksymalną

Płacę managera – jedyne stanowisko w dwóch różnych miastach

dr Paweł Drozda

czenie relacji po czenia wewn trzne
Łączenie relacji – połączenia wewnętrzne
 • Potrzebne informacje z więcej niż jednej tabeli
 • Rodzaje połączeń
  • CROSS JOIN – iloczyn kartezjański
  • JOIN ON operator równości – połączenie równościowe
  • NATURAL JOIN, JOIN USING – połączenie naturalne
  • JOIN ON dowolny operator – połączenie nierównościowe

dr Paweł Drozda

iloczyn kartezja ski
Iloczyn kartezjański
 • Zwraca wszystkie kombinacje krotek z łączonych relacji
 • Przykład:

Książki

Zamówienia

dr Paweł Drozda

iloczyn kartezja ski1
Iloczyn kartezjański
 • SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki CROSS JOIN Zamówienia;

dr Paweł Drozda

po czenie r wno ciowe
Połączenie równościowe
 • Bierze pod uwagę krotki, które spełniają wyrażenie po ON
 • Przykład:

SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki JOIN Zamówienia ON Książki.id = Zamówienia.IdKsiazki

dr Paweł Drozda

po czenie naturalne
Połączenie naturalne
 • Bierze pod uwagę krotki mające tę samą nazwę w obu relacjach
 • Przykład

SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki NATURAL JOIN Zamówienia;

dr Paweł Drozda

po czenie nier wno ciowe
Połączenie nierównościowe
 • Analogicznie do połączenia równościowego tyle, że warunek może być dowolny
 • Przykład:

SELECT Tytuł, Ilość FROM Książki JOIN Zamówienia ON Książki.id >= Zamówienia.id;

dr Paweł Drozda

po czenia zewn trzne
Połączenia zewnętrzne
 • Zwracane wszystkie krotki z wybranej relacji
 • LEFT – zwraca wszystkie wystąpienia relacji po lewej stronie połączenia
 • RIGHT - zwraca wszystkie wystąpienia relacji po prawej stronie połączenia
 • FULL – zwraca wszystkie wystąpienia obu relacji
 • SELECT atrybuty FROM tabela1 LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN tabela2 on warunek| using (atrybut);

dr Paweł Drozda

po czenia zewn trzne przyk ad
Połączenia zewnętrzne - przykład

Książki

Zamówienia

dr Paweł Drozda

przyk ad cd
Przykład cd

SELECT Tytuł, Cena, Ilość FROM Książki LEFT OUTER JOIN Zamówienia USING (Id);

SELECT Tytuł, Cena, Ilość FROM Książki LEFT OUTER JOIN Zamówienia ON Książki.Id = Zamówienia.IdKsiążki;

dr Paweł Drozda

po czenia zwrotne
Połączenia zwrotne
 • Łączenie tabeli samej ze sobą
 • Przykład:

SELECT p.imie || ‘ ‘ || p.nazwisko as pracownik, s.nazwisko as szef FROM Pracownicy p JOIN Pracownicy s on p.id = s.id_szefa;

Zapytanie dla każdego pracownika zwróci nazwisko szefa

dr Paweł Drozda

po czenia zwrotne przyk ad
Połączenia zwrotne - przykład

Pracownicy p

Pracownicy s

dr Paweł Drozda

czenie wielu relacji
Łączenie wielu relacji
 • Połączenie relacji z wcześniej połączonymi relacjami
 • Przykład:

SELECT k.nazwisko as Klient, t.nazwa as Produkt, t.cena * z.ilosc as Suma FROM (Klienci k JOIN Zamowienie z ON k.id_klienta = z.id_klienta) JOIN Towary t ON z.id_towaru = t.id_towaru;

dr Paweł Drozda

wiele relacji przyk ad
Wiele relacji - przykład

Zamówienia z

Towary t

Klienci k

dr Paweł Drozda

ad