Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare - PowerPoint PPT Presentation

Samverkansforum f r statliga byggherrar och f rvaltare
Download
1 / 20

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. KS 20060423. Banverket Fortifikationsverket Jernhusen AB Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket. Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Vasallen AB

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samverkansforum f r statliga byggherrar och f rvaltare

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare

KS 20060423


Medverkande organisationer

Banverket

Fortifikationsverket

Jernhusen AB

Luftfartsverket

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet

Sjöfartsverket

Specialfastigheter Sverige AB

Statens fastighetsverk

Riksdagsförvaltningen

Vasallen AB

Svenska Kraftnät

Vägverket

Medverkande organisationer


Samverkansforum representerar 2005

Samverkansforum representerar(2005)

 • En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m2

 • C:a 100 000 km vägar

 • C:a 17 000 km järnvägar

 • C:a 15 000 km kraftledningar

 • 39 flygplatser

 • 8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.


Bakgrund

Bakgrund

Samverkansforum inrättades 2001 till följd

av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet


Syfte

Syfte

Samverkansforum ska bidra till

 • ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare.

 • att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.


Vision

Vision

"Helt rätt i statligt byggande och förvaltning" 


Verksamhetsomr den

Verksamhetsområden

Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur &kulturmiljö och hållbar utveckling.

Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.


Organisation

Organisation

Samverkansforum

Styrgrupp

Ledningsgrupp

Kansli

Nätverk

Arkitektur&

kulturmiljö

Nätverk

Hållbar

utveckling

Nätverk

Regler

och avtal

Speciella

projekt

Nätverk

Förvalt

ning

Nätverk

Projekt

ledning

Nätverk

Verksam

hetslednings

system


Styrgruppen

STYRGRUPPEN

Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN

Styrgruppen

 • består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning

 • träffas vanligen en gång per år.

  Styrgruppen fastställer

 • verksamhetsidé, vision och strategiska mål

 • verksamhetsplan och budget samt årsavgifter


Ledningsgruppen

LEDNINGSGRUPPEN

 • LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem.

 • LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten

Studiebesök i Bryssel okt 2005

Foto: Reinar Johansson


Kansliet

KANSLIET

Samverkansforums kansli

 • svarar för administrationen av Samverkansforum

 • svarar för Samverkansforums hemsida

 • tar fram underlag i speciella projekt

 • samordnar nätverkens arbete

 • fungerar som bollplank för nätverken

 • svarar för kontakten med den Nationella byggsamordnaren

 • bevakar omvärlden


Samverkansforums kansli

Samverkansforums kansli

KANSLIET finns på

Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

Telefon 070 – 686 71 58

E-post info@samverkansforum.nu

Webbwww.samverkansforum.nu

Kansliet delar kontor med

Byggherreforum, BQR, BIC, FIA, Kretsloppsrådet, den Nationella byggsamordnaren m.fl.


Arbetsformer

Arbetsformer

Arbetet bedrivs huvudsakligen nätverk samt

i viss utsträckning som särskilda projekt

I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum.

- Vid behov kan personer från andra organisationer och

myndigheter adjungeras.

Nätverkens arbete samordnas vid särskilda möten


N tverk i samverkansforum

Nätverk i Samverkansforum

 • Arkitektur och kulturmiljö

 • Förvaltning – nytt 2005

 • Hållbar utveckling

 • Projektledning – nytt 2006

 • Regler och avtal

 • Verksamhetsledningssystem – nytt 2006

 • Kvalitetskedjan - avslutat 2005


Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

Nätverket för arkitektur och kulturmiljö planerar följande, se VP 2006:

 • Projektredovisning – Goda exempel – fortsättning

 • Utbildningspaket - Regeringens handlingsprogram 5 år senare – fortsättning

 • Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor – nytt

 • Träbyggnadsprojekt – förstudie - nytt


Utvecklingsprojekt1

Utvecklingsprojekt

Nätverket för förvaltning planerar följande

- se VP 2006:

 • Definition och gränsdragning av begreppen Drift, Underhåll och Investering

 • Energi

  • effektivisering och nyckeltal

  • samarbete med Energialliansen


Utvecklingsprojekt2

Utvecklingsprojekt

Nätverket för hållbar utveckling planerar följande – se VP 2006:

 • Hållbar utveckling i flera dimensioner – fortsättning

 • Branchnyckeltal - fortsättning

 • Bygg- & rivningsavfall – kartläggning av rutiner för hantering hos medlemsorganisationerna


Utvecklingsprojekt3

Utvecklingsprojekt

Nätverket för projektledning planerar följande

- se VP 2006.

 • Kartläggning av rutiner för projektledning hos medlemsorganisationerna

 • Nätverket startar 2006 och förutsätter ett utbyte med övriga nätverk inom flera områden

 • Kontakter med ByggherreForum är naturligt


Utvecklingsprojekt4

Utvecklingsprojekt

Nätverket för regler och avtal planerar följande – se VP 2006:

 • Lagen om offentlig upphandling - fortsätter

 • AB-regelverket - fortsätter

 • Uppföljning av leverantörer - fortsätter


Utvecklingsprojekt5

Utvecklingsprojekt

Nätverket för verksamhetsledningssystem planerar följande - se VP 2006

 • Kartläggning av verksamhetsledningssystem som används hos medlemsorganisationerna

  • Med ledningssystem avses kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem m.fl.


 • Login