Straty spowodowane dzia alno ci cz owieka w rodowisku
Download
1 / 17

Straty spowodowane działalnością człowieka w środowisku - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Straty spowodowane działalnością człowieka w środowisku. wg. Famielec J. (red.). 2001. STRATY GOSPODARCZE SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ. AE w Krakowie. UKŁAD. CZŁOWIEK. ŚRODOWISKO. BIOSFERA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Straty spowodowane działalnością człowieka w środowisku' - clark-dickerson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Straty spowodowane dzia alno ci cz owieka w rodowisku
Straty spowodowane działalnością człowieka w środowisku

wg. Famielec J. (red.). 2001. STRATY GOSPODARCZE SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE W WARUNKACH TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ. AE w Krakowie.


UKŁAD

CZŁOWIEK

ŚRODOWISKO


BIOSFERA

stwarza warunki dla przebiegu procesów życiowych i wspiera je,

dostarcza surowców i energii, czerpanych z zasobów odnawialnych, które są bazą realizowanych przez człowieka procesów konsumpcji i produkcji,

pochłania skutki ubocznych działalności, w tym odpadów i innych zanieczyszczeń.


ANTROPOPRESJA

ubytek (wyczerpywanie się) zasobów nieodnawialnych, takich jak surowce kopalne (gaz ziemny, węgiel, ropa naftowa, rudy metali. itp.)

nadmierna eksploatacja zasobów odnawialnych, takich jak fauna i flora,

zanieczyszczanie podstawowych komponentów środowiska, jak czyste powietrze i zasoby wodne

degradacja naturalnych ekosystemów


PARADOKS

Efektem prowadzonej przez człowieka działalności gospodarczej jest stan powodujący (lub mogący łatwo spowodować) szkody dla zdrowia i utratę dobrobytu wielu podmiotów (osób i instytucji) – w stosunkowo krótkim czasie, jak i w dalszej przyszłości. Swoistym paradoksem jest tu fakt, że prowadzona przez ludzi działalność (konsumpcyjna i produkcyjna) podejmowana jest przecież z zamiarem zaspokojenia własnych potrzeb.


POJEMNOŚĆ ŚRODOWISKA

Zdolność ekosystemów do ponoszenia obciążeń (m.in. możliwości pochłaniania i neutralizacji zanieczyszczeń), spowodowanych działalnością gospodarczą i pozagospodarczą aktywnością człowieka.


SKUTKI GOSPODARCZEJ I POZAGOSPODARCZEJ

DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA

ŚRODOWISKO

PRZYRODNICZE

BEZPOŚREDNIE

PIERWOTNE

WTÓRNE

Zmiana jakości powietrza

Zmniejszenie produktywności ekosystemów

Zmiany ilościowe i jakościowe wód

Zmiana walorów estetycznych krajobrazu

Ograniczenie areału lub zmiana jakości gleb

Zmiana ilości i jakości zasobów biotycznych

Zmiana innych niematerialnych walorów


SKUTKI GOSPODARCZEJ I POZAGOSPODARCZEJ

DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA

ŚRODOWISKO

CZŁOWIEKA

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

PIERWOTNE / BEZPOŚREDNIE

WTÓRNE / POŚREDNIE

Straty w produkcji przemysłowej

Pogorszenie warunków pracy

Straty w produkcji rolnej i leśnej

Pogorszenie warunków rekreacji i wypoczynku

Straty w drogownictwie, transporcie i łączności

Pogorszenie stanu zdrowotnego ludności

Straty w rybactwie i łowiectwie

Pogorszenie komfortu życia

Straty w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej

Utrudnienia w twórczym (naukowym, artystycznym) i oświatowym wykorzystaniu środowiska

Inne straty materialne

Inne skutki niematerialne

SFERA GOSPODARCZA

SFERA SPOŁECZNAPrzyk ady strat
przykłady strat

 • zwiększone nakłady na różne procesy produkcyjne i konsumpcyjne,

 • uszczuplenie majątku narodowego na skutek uszkodzenia lub zniszczenia różnego rodzaju dóbr ekonomicznych i społecznych,

 • nadmierne zmniejszenie okresu eksploatacji urządzeń produkcyjnych,

 • zwiększona zachorowalność zwierząt gospodarskich obniżająca tempo wzrostu dochodu narodowego w rolnictwie,

 • zmniejszenie plonów w wyniku opadu pyłów,

 • obniżka wydajności zasobów siły roboczej,

 • wymuszanie dodatkowych nakładów na służbę zdrowia (zbędnych w innych warunkach),

 • ubytki wsadu materiałowego (na skutek emisji do otoczenia),

 • straty wynikające z korzystania ze skażonych elementów środowiska,

 • straty wynikłe z deficytu zasobów naturalnych,

 • straty w majątku trwałym na skutek oddziaływania zanieczyszczeń.


Definicja ekologiczne straty gospodarcze
DefinicjaEkologiczne Straty Gospodarcze

 • Straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia i degradacji środowiska (ekologiczne straty gospodarcze) to wszelkie negatywne zmiany mające wpływ głównie na materialny obszar działalności ludzkiej, które można wyrazić w mierniku naturalnym lub pieniężnym, a występujące w postaci:

 • ubytku lub zniszczenia środków rzeczowych,

 • konieczności ponoszenia nadzwyczajnych nakładów na sanację (użytecznych gospodarczo, a zdegradowanych, elementów środowiska)

 • utraty możliwych do osiągnięcia efektów (uszczuplonych w wyniku degradacji środowiska).


Podzia strat kryterium skala ekonomiczna
podział stratkryterium: skala ekonomiczna

straty gospodarcze, w ujęciu mikroekonomicznym (z punktu widzenia pojedynczego podmiotu gospodarczego), a inaczej w rozumieniu makroekonomicznym (z pozycji całej gospodarki narodowej). W ujęciu pierwszym zalicza się do nich takie, które znajdują właściwe odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat, obniżając w sposób bezpośredni dochód (zysk) przedsiębiorstwa. Na przykład wzrost jego wydatków na oczyszczanie i dodatkowe uzdatniania skażonej wody, używanej do celów prowadzonej działalności, stanowi koszt w rozumieniu księgowym, czyli koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji wydatek taki obniża zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto), i tym samym zmniejsza wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Natomiast w odniesieniu do całej gospodarki narodowej straty są pojęciem znacznie szerszym i obejmują również takie, które ponoszone są poza przedsiębiorstwem i nie występują w jego rachunkowości.


Podzia strat kryterium zwi zek z poszczeg lnymi elementami rodowiska
podział stratkryterium: związek z poszczególnymi elementami środowiska

 • straty, które wynikają z:

 • zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

 • zanieczyszczenia wód,

 • degradacji gleby,

 • niszczenia flory i fauny,

 • degradacji rzeźby terenu i krajobrazu.


Podzia strat kryterium r d o powstawania
podział stratkryterium: źródło powstawania

 • straty powodowane przez przez:

 • produkcję dóbr i usług,

 • gospodarkę komunalną,

 • użytkowanie niektórych dóbr konsumpcyjnych (na przykład kotłów opalanych węglem kamiennym),

 • gospodarstwa domowe (na przykład używanie detergentów).


Podzia strat kryterium charakter ekonomiczny i zakres
podział stratkryterium: charakter ekonomiczny i zakres

 • straty wynikające z ubytku wsadu materiałowego na skutek emisji do otoczenia,

 • straty wynikające z korzystania ze skażonych elementów środowiska oraz z deficytu zasobów naturalnych,

 • straty w majątku trwałym na skutek oddziaływania zanieczyszczeń,

 • niektóre ze strat społecznych (zdrowotne, estetyczno-kulturalne, itp.).


Podzia strat kryterium klasyfikacja szkodliwych oddzia ywa
podział stratkryterium: klasyfikacja szkodliwych oddziaływań

 • 1. straty mające bezpośredni wpływ na istotę ludzką - ludzkie zdrowie (zachorowalność, śmiertelność),

 • 2. straty mające wpływ na ekosystemy i mechanizmy biologiczne:

 • ekonomiczna produktywność systemów ekologicznych (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo),

 • inne (np. rekreacja),

 • 3. straty mające wpływ na systemy nieożywione (straty materialne, wzrost kosztów produkcji).


ad