Pracovn pr vo
Download
1 / 24

PRACOVNÍ PRÁVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“. PRACOVNÍ PRÁVO. Mgr. Ivana Školová, č.266 Občanská nauka 2. ročník tříletý učební obor – Číšník, servírka. KRÁTKÉ OPAKOVÁNÍ. Profesní životopis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRACOVNÍ PRÁVO' - clare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pracovn pr vo

„Tento projekt je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a

státním rozpočtem České republiky.“

PRACOVNÍ PRÁVO

Mgr. Ivana Školová, č.266

Občanská nauka

2. ročník

tříletý učební obor – Číšník, servírka


Kr tk opakov n
KRÁTKÉ OPAKOVÁNÍ

 • Profesní životopis

  - Jméno a příjmení, titul   - Datum narození            - Stav                                  - Adresa                               - Kontaktní telefony             - E-mail  

  - Vzdělání

  - Pracovní praxe

  - Jazykové znalosti  

  - Práce na PC

  - Osvědčení

  - Zájmy a aktivity


T ma prezentace
TÉMA PREZENTACE

 • Přijímací pohovor

 • Pracovní smlouva


P prava na p ij mac pohovor
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR

 • Informace o zaměstnavateli

 • Představa o profesi a finančním ohodnocení

 • Slušný vzhled a vystupování

 • Občanský průkaz

 • Doklady o dosaženém vzdělání

 • Profesní životopisPracovn smlouva
PRACOVNÍ SMLOUVA

= smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se mezi nimi zakládá pracovní poměr (§ 33 a následující zákoníku práce).

Jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet

zaměstnanec.


Pracovn pom r
PRACOVNÍ POMĚR

= právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy je zaměstnanec povinen vykonávat osobně práci v souladu s pokyny zaměstnavatele a právními předpisy.

Dva účastníci:

Zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba

Zaměstnanec – fyzická osoba


N le itosti pracovn smlouvy
NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY

 • Zaměstnavatel (název, sídlo, identifikační číslo, zástupce zaměstnavatele)

 • Zaměstnanec (jméno, rodné číslo, bydliště)

 • Vznik pracovního poměru (den nástupu, doba pracovního poměru, zkušební doba)

 • Druh práce

 • Místo výkonu práce (obec, pracoviště)

 • Mzdové podmínky (způsob odměňování, termín a způsob výplaty mzdy)

 • Pracovní doba (délka týdenní pracovní doby a její rozvržení)

 • Práva a povinnosti zaměstnance

 • Práva a povinnosti zaměstnavatele

 • Skončení pracovního poměru

 • Závěrečná ustanovení

 • Razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zástupce a podpis zaměstnance


1 zam stnavatel
1) Zaměstnavatel

 • název

 • sídlo

 • identifikační číslo

 • zástupce zaměstnavatele


2 zam stnanec
2) Zaměstnanec

 • jméno

 • rodné číslo

 • bydliště


3 vznik pracovn ho pom ru
3) Vznik pracovního poměru

 • den nástupu

 • doba pracovního poměru

 • zkušební doba


4 druh pr ce
4) Druh práce

 • Přesný popis pracovní pozice


5 m sto v konu pr ce
5) Místo výkonu práce

 • obec

 • pracoviště


6 mzdov podm nky
6) Mzdové podmínky

 • způsob odměňování

 • termín a způsob výplaty mzdy


7 pracovn doba
7) Pracovní doba

 • délka týdenní pracovní doby

 • rozvržení pracovní doby


8 pr va a povinnosti zam stnance
8) Práva a povinnosti zaměstnance

 • konat osobně práce podle pracovní smlouvy

 • dodržovat stanovenou pracovní dobu

 • dodržovat povinnosti

 • dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele


9 pr va a povinnosti zam stnavatele
9) Práva a povinnosti zaměstnavatele

 • přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy

 • platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech

 • vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů

 • dodržovat pracovní podmínky


11 v eobecn a z v re n ustanoven
11) Všeobecná a závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

 • Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se smluvní strany písemně na jeho změně.

 • Práva povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce v platném znění a ostatními pracovněprávními předpisy.

 • Obě smluvní strany se podepisují na důkaz souhlasu s obsahem této pracovní smlouvy.

 • místo, datum

  podpis zaměstnance razítko a podpis zaměstnavatele


Z v re n ot zky
ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

 • Jak se připravíte na přijímací pohovor?

 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v pracovním poměru.

 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v pracovním poměru.


Spr vn odpov di
Správné odpovědi

Přijímací pohovor:

 • Informace o zaměstnavateli

 • Představa o profesi a finančním ohodnocení

 • Slušný vzhled a vystupování

 • Občanský průkaz

 • Doklady o dosaženém vzdělání

 • Profesní životopis


Spr vn odpov di1
Správné odpovědi

Povinnosti zaměstnance:

 • konat osobně práce podle pracovní smlouvy

 • dodržovat stanovenou pracovní dobu

 • dodržovat povinnosti

 • dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele


Spr vn odpov di2
Správné odpovědi

Povinnosti zaměstnavatele:

 • přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy

 • platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech

 • vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů

 • dodržovat pracovní podmínky


Pou it zdroje
Použité zdroje

 • F. Emmert a kol.: Odmaturuj ze společenských věd, ISBN 80-86285-68-5, DIDAKTIS 2004

 • Kolektiv autorů: Právo pro každého, učebnice programu „Právo pro každý den-Street Law“, ISBN 80-238-7914-6, Partners Czech, Praha 2001

 • Zákoník práce, Zákon Č. 262/2006 Sb.


ad