Forebyggende innsatser i skolen
Download
1 / 50

Forebyggende innsatser i skolen - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Forebyggende innsatser i skolen. Oddrun Samdal HEMIL-senteret Universitetet i Bergen. ”Te ka slags nøtte?” 2007, Narvik 18. september 2007. Tilnærming. Ressurs- og risikofaktorer i skolen Kjennetegn ved effektive tiltak Eksempler på effektive tiltak Implementering av effektive tiltak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forebyggende innsatser i skolen' - cissy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen

Oddrun Samdal

HEMIL-senteret

Universitetet i Bergen

”Te ka slags nøtte?” 2007, Narvik 18. september 2007


Tiln rming
Tilnærming

 • Ressurs- og risikofaktorer i skolen

 • Kjennetegn ved effektive tiltak

 • Eksempler på effektive tiltak

 • Implementering av effektive tiltak


Atferdsproblemer et forhold mellom risikofaktorer og ressursfaktorer
Atferdsproblemer - et forhold mellom risikofaktorer og ressursfaktorer

 • En risikofaktor er enhver faktor som øker sannsynligheten for utvikling ulike atferdsproblemer blant barn og unge.

 • Beskyttelses- eller ressursfaktorer er faktorer som innebærer redusert sannsynlighet for problemutvikling. Ressursfaktorer er ikke nødvendigvis det motsatte av risikofaktorer.

 • I forebyggende arbeid er det hensiktsmessig å øke antallet ressursfaktorer og redusere antallet risikofaktorer som barn og unge er utsatt for på ulike arenaer i livet.


Risikofaktorer i skolen
Risikofaktorer i skolen ressursfaktorer

 • Liten struktur og lavt engasjement i undervisningen

 • Manglende klasseledelse og uklare regler

 • Dårlig relasjon mellom elev og lærer

 • Lite inkluderende elevmiljøer

 • Lite oppmuntring av pro-sosial atferd

 • Manglende tilknytning til skolen, interesse- og/eller verdikonflikt

 • Segregerte opplæringstilbud


Ressursfaktorer i skolen
Ressursfaktorer i skolen ressursfaktorer

 • Gode rollemodeller blant lærere og et godt forhold mellom lærer og elev

 • Realistiske forventinger til elevers atferd og mestring

 • Strukturert og engasjerende undervisning

 • Velfungerende og sosialt inkluderende elevmiljøer

 • Tydelig og pro-aktiv klasseledelse

 • Et godt samarbeid mellom hjem og skole

 • Aktiv skoleledelse og lojalitet hos lærere


Tre byggesteiner i skolenes forebyggende og helsefremmende arbeid lokal skolestrategi
Tre ressursfaktorer”byggesteiner" i skolenes forebyggende – og helsefremmende arbeid - Lokal skolestrategi


I gode l ringsmilj er
I. Gode læringsmiljøer ressursfaktorer

Gode læringsmiljøer beskytter effektivt

mot problemutvikling hos barn og unge.


Skole- ressursfaktorer

tilpasning

Skolemiljøet

Utfall

Elev-

påvirkning

Skoletrivsel

Helseatferd

Lærerstøtte

Elevstøtte

Skole-

prestasjoner

Velvære

Krav/ forventninger


Skolemilj og r yking
Skolemiljø og røyking ressursfaktorer


Skoler som investerer mye i sosialt og faglig utbytte for elevene kjennetegnes bla
Skoler som ressursfaktorerinvesterer mye i sosialt og faglig utbytte for elevene kjennetegnes bla;

 • av sterk faglig ledelse,

 • klare regler og konsistent regelhåndhevelse,

 • differensiert undervisning,

 • elevdeltakelse i beslutningstaking,

 • positive klassemiljøer,

 • stor voksentetthet,

 • velordnet sosialt og fysisk miljø

  = allmennpedagogiske tilnærminger og – ”i forkant strategier”

  (proaktive)


Ressursfaktorer
Ressursfaktorer; ressursfaktorer

Et godt læringsmiljø vil kunne påvirke ressursfaktorene;

 • læring av sosial kompetanse,

 • evne til å motstå gruppepress,

 • god selvtillit,

 • positiv selvfølelse,

 • evne til å mestre problemer,

 • utvikling av positive jevnalderrelasjoner

 • etablering av gode relasjoner mellom elev og lærer (lærerne tydeliggjør sine forventninger overfor elevene),

 • samarbeid mellom hjem og skole,

 • tilrettelegging for fysisk aktivitet (mye fritidsvirksomhet blant elevene er vanligere på skoler med lav problemforekomst),


Risikofaktorer i skolen1
Risikofaktorer ressursfaktorer i skolen

 • mange elever

 • liten skolemotivasjon,

 • lave gjennomsnittsprestasjoner og

  "antiskole”holdninger

 • uklare regler og få krav til elevene ,

 • dårlige relasjoner mellom lærer og elev,

 • svak lærerkompetanse,

 • liten grad av elevinnflytelse i undervisningen,

 • manglende plan for det forebyggende arbeidet,

  • og ser ut til å ha en sammenheng med høyere konsum av tobakk og alkohol


Ii skolens samarbeid med foreldre foresatte og lokalmilj
II. Skolens ressursfaktorersamarbeid med foreldre/foresatte og lokalmiljø


Skolens samarbeid kan deles i
Skolens ressursfaktorersamarbeidkan deles i;

 • Samarbeid med foreldre og foresatte,

  • Skolen bør ha en arena for dialog mellom foresatte om felles grenser overfor barna, samt bevissthet og kompetanse som ungdomsoppdragere. Dette bør også inkludere en arena for dialog mellom foresatte og de unge

   2.Lokalmiljøsamarbeid,

  • Det er behov for arenaer i lokalmiljøet som gir mulighet for fysisk utfoldelse og for sosialt samvær.

   3.Samarbeid med frivillig sektor,

  • Viktig at den enkelte skole eller kommune har klart for seg hva den ønsker å oppnå med et samarbeid med frivillige, før den inviterer til samarbeid, eksempelvis idrett eller kultur. Frivillige sektor er en samlebetegnelse som dekker mye. Viktig å klargjøre de ulikes mål og roller.

   4. Forankring i kommunale planer,

  • For å sikre gjennomføring av forebyggende innsatser, bør tiltak nedfelles i kommunale planverkDe fleste elever har liten risiko for utvikling av adferdsproblemer
De fleste elever har liten risiko for utvikling av adferdsproblemer

Med støtte i forskning anslås det at;

 • ca 80 –90% av elevene i grunnskolen har liten risiko for å utvikle adferdsproblemer,

 • ca 5 - 10 % er i moderat risiko for å utvikle problemene.

 • ca 1–2 % av norske skoleelever har eller er i høy risiko for å utvikle alvorlige atferdsproblemer.


Strategier i rusforebyggende arbeid
Strategier i rusforebyggende arbeid adferdsproblemer

Tradisjonen i skolen;

Forebyggende innsatser i skolen har tradisjonelt hatt individfokus, med

vekt på formidling av faktakunnskap.

Fokus i kunnskapsplattformen - Sosiale påvirkningsmodeller;

Tar utgangspunkt i å påvirke atferd gjennom å fokusere på relasjoner mellom

ungdom/og viktige andre. Aktive elever. Dette skjer gjennom å jobbe med

ungdommenes:

 • verdier

 • sosiale normer

 • personlige forpliktelser

 • mestrings - og resultatforventninger

 • Støtte og oppmuntring fra familie, venner, kolleger og betydningsfulle personer i ens eget miljø

  - med mål om ingen/mindre bruk av rusmidler, mindre mobbing eller røyking.

  Harmonerer med mål i Kunnskapsløftet


Tiln rminger til tiltak
Tilnærminger til tiltak adferdsproblemer

 • Opplæringstilnærming - oppgaveorientering

  • Pakkeløsning basert på teori

  • Atferdsfokusert - ferdighetstrening

  • Effektevaluert

  • Helseundervisning – health education

 • Utviklingstilnærming – relasjon- og organisasjonsorientering

  • Involvering av målgruppe

  • Prosessorientert

  • Helse- og trivselsfremmende arbeid – health promotion


Skolebaserte tiltaksmodeller kan sorteres i tre kategorier
Skolebaserte tiltaksmodeller kan sorteres i tre kategorier adferdsproblemer

 • Skoleomfattende/klassesentrerte tiltaker tiltak for hele barne- og ungdomsgrupper med liten risiko for utvikling av alvorlige atferdsproblemer, også betegnetsomuniverselleellerprimærforebyggende tiltak

 • Elevsentrerte tiltaker tiltak for spesifikke/utsattegrupper barn og unge i en populasjon/elevgruppe med moderat risiko for utvikling av alvorlige atferdsproblemer,også betegnet selektive tiltak eller sekundærforbyggende tiltak

 • Multisystemiske tiltaker individuelt tilpassede, intensive tiltak rettet mot barn og unge med høy risiko for/tilstedeværelse av alvorlige atferdsproblemer, også betegnet som indikative tiltak, eller tertiærforebygging om.


N r b r ulike tiltak iverksettes i skolen

barnehage adferdsproblemer

barnetrinn

mellomtrinn

ungdomstrinn

vgs. skole

Sosial kompetanse/mestring

Røyking

Når bør ulike tiltak iverksettes i skolen?

: Tema

Alkohol

Illegale rusmidler

Hovedpoenget er at den forebyggende innsatsen i skolen har fokus på en type problematikk som er aktuell for aldersgruppen


Kjennetegn ved effektive tiltak m land j g 2005 forebyggende helsearbeid oslo tano
Kjennetegn ved effektive tiltak adferdsproblemer(Mæland, J.G. (2005). Forebyggende Helsearbeid. Oslo: Tano.)

 • Teoribasert

 • Målrettet

 • Flere typer påvirkning

 • Høy intensitet

 • Langvarig

 • Relevant mål-gruppe og kontekst

 • Implementeringsstrategier

 • EVALUERT – dokumentert effekt


Forskning teori praksis
Forskning – teori – praksis adferdsproblemer

FORSKNING

Faktorer som påvirker atferd

TEORIER

Forholdet mellom faktorer som påvirker atferd

Praksis

Måter å modifisere eller påvirke atferd


Faktorer som p virker atferd

PERSON adferdsproblemer

Kunnskap

Holdninger

Oppfatninger

Mestringsressurser

Ferdigheter

MILJØ

Skatter og avgifter

Lovreguleringer

Tilrettelegging i miljøet

Faktorer som påvirker atferd


Strategier
Strategier adferdsproblemer

 • Modellæring

 • Forsterkning av ønsket atferd

 • Hemming av uønsket atferd

 • Ferdighetstrening


Kjennetegn ved gode forebyggende tiltak i skolen
Kjennetegn ved gode forebyggende tiltak i skolen adferdsproblemer

 • De bygger på forskningsbasert kunnskap (teori og empiri) om blant annet forholdet mellom risiko- og beskyttelsesfaktorer.

 • Tiltakene har klare implementeringsstrategier som skal sikre at skolene og lærerne tar ansvar og gjør det de skal gjøre.

 • Det forebyggende arbeidet foregår systematisk, regelmessig og over relativt lang tid.

 • Tiltakene er integrert i skolens daglige virksomhet.

 • Tiltakene er evaluert på tilfredsstillende måte og har dokumentert positive resultater.


Prinsipper for implementering og endringsarbeid i skolen
Prinsipper for implementering og endringsarbeid i skolen adferdsproblemer

 • Det er vesentlig å kartlegge og analysere skolens organisatoriske forutsetninger for endring.

  • Definering av skolens behov for og nytte av ulike tiltak.

  • Ledelsen må være villig til å foreta nødvendige prioriteringer knyttet til ressursbruk, intern organisering, planlegging og støtte til lærerne.

  • Det må sikres en bred tilslutning fra lærerne om hva som skal iverksettes.

  • Foreldrene bør informeres og engasjeres i endringsarbeidet


Prinsipper for implementering og endringsarbeid i skolen1
Prinsipper for implementering og endringsarbeid i skolen adferdsproblemer

 • Det må legges til rette for systematisk arbeid over tid:

  • Nødvendig med opplæring og kompetanseutvikling av lærere og skoleledere

  • Utvikling av en samarbeidskultur ved vektlegging av relasjoner og møteplasser for drøfting og refleksjon

  • Utvikling av felles forståelse og integrering i skolens mål og planer

 • Gjennomføring av tiltak med fokus på integritet og lokaltilpasning.

  • Lojalitet og integritet i forhold til tiltak som skal gjennomføres er avgjørende for resultatet

  • Lokal tilpasning vil ofte være nødvendig, men må balanseres opp mot lojalitet til tiltakene.


Dagens praksis
Dagens praksis adferdsproblemer

 • Intensjonsbasert

 • Den gode vilje, idealistisk

 • Ikke evaluert

 • Ikke teoribasert

 • Styrt av ønske om å profilere virksomhet

 • Offentlige midler brukes i blinde


Behov for en kunnskapsbasert praksis
Behov for en kunnskapsbasert praksis adferdsproblemer

 • I dag brukes en stor andel av ressursene i det forebyggende arbeidet på program og tiltak som har lite potensial for å kunne forebygge og redusere ulike atferdsproblemer og rusmisbruk

 • Det er viktig å kunne dreie innsatsen for barn og unge i retning av en mer kunnskapsbasert praksis.

 • En kunnskapsbasert praksis innebærer at det til grunn for tiltak skal eksistere forskning som viser at under et sett av betingelser gir tiltakene ønskede resultater.

 • Der et etisk uforsvarlig å ikke stille spørsmål om det vi gjør gir ønskede resultater.


Forebyggende innsatser i skolen1
Forebyggende innsatser i skolen adferdsproblemer

Oppdrag fra SH-dir og utdanningsdirektoratet om å få mer fokus på kunnskapsbasert forebygging i skolen. Enhetlige ”tiltakspakker” i Norge.

En rekke nyere kunnskapsoppsummeringer

innenfor forebyggende – og helsefremende arbeid er lagt til grunn.

Systematiserte erfaringer fra skolehverdagen – gjennom erfaringer fra Kompetansesentrene innen Rus.

Registret behov fra skoler/lærere om hjelp til å sorterte ”gode fra dårlige innsatser.”


Forebyggende innsatser i skolen2
Forebyggende innsatser i skolen adferdsproblemer

 • Helse- og utdanningsmyndighetene ønsket vurdering av ulike program som:

  • Forebygger problematferd og fremmer sosial kompetanse

  • Forebygger rusbruk blant ungdom

  • Identifiserer gode implementeringsstrategier

 • Tre nasjonale komitéer oppnevnt

 • Felles vurderingskriterier


Fra intuisjon til kunnskapsbasert forebygging
Fra intuisjon til kunnskapsbasert forebygging adferdsproblemer

Data-basert

Intuisjon-basert

Teori-basert

Sannsynlig effekt

Dokumenterteffekt

Intensjon

Kunnskapsbasert forebygging

Begrepet "kunnskapsbasert" forebygging omfatter tiltak med sannsynliggjort

og med dokumentert effekt


Utvalgenes kriterier for vurdering forbyggingstiltak
Utvalgenes kriterier for vurdering forbyggingstiltak adferdsproblemer

 • Kriteriene sikrer at programmene blir vurdert ut fra de samme kravene og standardene.

 • Kriteriene er bygd opp etter inndelinger som er brukt i internasjonale sammenhenger tidligere.

 • De mest vektlagte områdene i utviklingen og bruken av kriteriene er:

  • Det kunnskapsmessige grunnlaget (teoretisk og empirisk)

  • Implementeringsstrategiene

  • Evalueringsresultatene

 • Det er lagt stor vekt på at programmene skal ha en pedagogisk forankring.


Program med lav sannsynlighet for resultater kategori 1
Program med lav sannsynlighet for resultater (kategori 1) adferdsproblemer

 • bygger i liten grad på teori og empiri som kan sannsynliggjøre ønskede resultater

 • ideologi og subjektive erfaringer har hatt prioritet

 • sjelden klare implementeringsstrategier

 • ofte ikke evaluert eller med for svakt designProgram med god sannsynlighet for resultater kategori 2
Program med god sannsynlighet for resultater (kategori 2) adferdsproblemer

 • bygger på teoretisk/empirisk kunnskap som sannsynliggjør ønskede resultater

 • kunnskapsmessig forankring er dokumentert

 • evalueringer viser ikke dokumentert effekt

 • har implementeringsstrategier som forankrer tiltak over tid i skoleneProgram med dokumenterte resultater kategori 3
Program med dokumenterte resultater (kategori 3) adferdsproblemer

 • bygger på forskningsbasert kunnskap som gir støtte til antagelser om resultater

 • minst én evaluering dokumenterer positive resultater basert på:

  • før- og ettermåling med sammenligningsgruppe

  • effekt på ønskede målvariabler

  • primært være evaluert i Norge

 • klart definerte implementeringsstrategier som forankrer tiltaket over tid


Evalueringseffekt
Evalueringseffekt adferdsproblemer

kontroll

Problematferd

Effekt

tiltak

pre

post

TidForskningsbaserte tiltak i skolen
Forskningsbaserte tiltak i skolen adferdsproblemer

 • Krav om evaluering

 • Krav om dokumentert effekt for finansiering

  • Etisk bruk av offentlige midler

 • Bevissthet hos praktikere og bevilgende myndigheter om betydning av dokumentert effekt

 • Bevissthet hos praktikere om hva som gir effekt


Utfordringer knyttet til endring av krav til praksis
Utfordringer knyttet til endring av krav til praksis adferdsproblemer

 • Ideelle organisasjoner kan miste inntektskilde

 • Ideelle organisasjoner øver press mot politikere

 • Politikere tør ikke stille krav om kunnskapsbase og dokumentert effekt


Implementeringsstrategier
Implementeringsstrategier adferdsproblemer

 • Manualbaserte tiltak med detaljerte beskrivelser av framgangsmåter

 • Tydelig ledelse

 • Sikre helhetlig satsning over tid

 • Forankring i handlingsplaner

 • Kreve oppfølging fra alle

  • Sikre/kontrollere at planer/opplegg følges

 • Kompetanseheving/opplæring


Inndeling faser
Inndeling/faser adferdsproblemer

 • Definering av behov og vurdering av organisatoriske forutsetninger

 • Implementeringsfasen – gjennomføringen

 • Evaluering og vedlikehold


Hvordan f til mer forskningsbasert praksis i skolen
Hvordan få til mer forskningsbasert praksis i skolen? adferdsproblemer

 • Krav om dokumentert kunnskapsbasert praksis

 • Midler til evaluering av eksisterende tiltak

 • Midler til utvikling og evaluering av teoribaserte tiltak

 • Politisk vilje til å jobbe kunnskapsbasert

 • Vilje og kompetanse blant praktikere og ideelle organisasjoner til kunnskapsbasert praksis


Behov for ytterligere kunnskap
Behov for ytterligere kunnskap adferdsproblemer

 • ’effektivitet’ under vanlige betingelser

 • sammenheng mellom implementering og effekt

 • vedlikehold av effekter


Utfordringer
Utfordringer adferdsproblemer

 • Spennet mellom offentlige og frivillige interesser

  • 86 millioner deles ut fra det offentlige til frivillig rusarbeid

   • 2 program dokumentert effekt

   • 3 program sannsynlig effekt

   • 11 program lav sannsynlighet for effekt

  • 3 mill brukes på atferdsprogram i skolen

 • Den privatpraktiserende lærer

 • Ønske om variasjon i arbeidsformer


Overordnet anbefaling
Overordnet anbefaling adferdsproblemer

 • Formålstjenlig bruk av tid og penger

 • Forankring av tiltak i planer og i virksomheten

 • Skolering

 • Kunne identifisere obligatoriske kjerneelementer og frihetsgrader i tiltakad