BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning) - PowerPoint PPT Presentation

Beans n jd kund index e survey unders kning
Download
1 / 23

  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning). SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGEN. 18 OBLIGATORISKA FRÅGOR SAMT 2 ÖPPNA 347 SVAR SKICKAT TILL 1343 KUNDER, EN SVARSFREKVENS PÅ 26% MÅNGA SVAR PÅ VÅRA ÖPPNA FRÅGOR!. 1. VAR ÄR DITT FÖRETAG VERKSAMT?. 2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BEANS NÖJD KUND INDEX (e-survey undersökning)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beans n jd kund index e survey unders kning

BEANS NÖJD KUND INDEX(e-survey undersökning)


Sammanst llning av unders kningen

SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGEN

18 OBLIGATORISKA FRÅGOR SAMT 2 ÖPPNA

347 SVAR

SKICKAT TILL 1343 KUNDER, EN SVARSFREKVENS PÅ 26%

MÅNGA SVAR PÅ VÅRA ÖPPNA FRÅGOR!


1 var r ditt f retag verksamt

1.

VAR ÄR DITT FÖRETAG VERKSAMT?


Beans n jd kund index e survey unders kning

2.

VAD HAR NI FÖR TYP AV KAFFEMASKIN FRÅN BEANS?

På den här frågan kunde respondenterna välja att klicka i flera alternativ. Antalet klick var totalt 435, att jämföra med de 347 personer som besvarat frågan. Diagrammet visar procentuell andel av det totala antalet klick.


3 jag anser att min s ljrepresentant har ett trevligt och tillm tesg ende s tt

3.

JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.


4 jag anser att min s ljrepresentant har tillr cklig kompetens och upptr der professionellt

4.

JAG ANSER ATT MIN SÄLJREPRESENTANT HAR TILLRÄCKLIG KOMPETENS OCH UPPTRÄDER PROFESSIONELLT.


5 jag anser att beans servicepersonal l mnar maskinen i rent och fint skick

5.

JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL LÄMNAR MASKINEN I RENT OCH FINT SKICK.


6 jag anser att beans servicepersonal har ett trevligt och tillm tesg ende s tt

6.

JAG ANSER ATT BEANS SERVICEPERSONAL HAR ETT TREVLIGT OCH TILLMÖTESGÅENDE SÄTT.


7 jag tycker att jag f r snabba leveranser av varor

7.

JAG TYCKER ATT JAG FÅR SNABBA LEVERANSER AV VAROR.


8 jag anser att beans har snabb service vid felfall

8.

JAG ANSER ATT BEANS HAR SNABB SERVICE VID FELFALL.


9 jag anser att vi p v rt f retag verlag r n jda med smaken p kaffet i v r kaffemaskin

9.

JAG ANSER ATT VI PÅ VÅRT FÖRETAG ÖVERLAG ÄR NÖJDA MED SMAKEN PÅ KAFFET I VÅR KAFFEMASKIN.


10 jag vet om att det ing r fria smakjusteringar i v rt serviceavtal med beans

10.

JAG VET OM ATT DET INGÅR FRIA SMAKJUSTERINGAR I VÅRT SERVICEAVTAL MED BEANS.


11 jag tycker att det r positivt att beans kompenserar f r hela sin verksamhets klimatp verkan

11.

JAG TYCKER ATT DET ÄR POSITIVT ATT BEANS KOMPENSERAR FÖR HELA SIN VERKSAMHETS KLIMATPÅVERKAN.


12 jag anser att beans milj arbete ligger f re deras konkurrenters

12.

JAG ANSER ATT BEANS MILJÖARBETE LIGGER FÖRE DERAS KONKURRENTERS.


13 har ni ett milj m rkt elavtal p ert f retag

13.

HAR NI ETT MILJÖMÄRKT ELAVTAL PÅ ERT FÖRETAG?


14 det r viktigt f r mig med en leverant r som har ett ansvarsfullt milj arbete

14.

DET ÄR VIKTIGT FÖR MIG MED EN LEVERANTÖR SOM HAR ETT ANSVARSFULLT MILJÖARBETE.


15 hur kan beans hj lpa er med ert milj arbete

Att Beans alltidinformeraromsortimentsomev. förändras vid miljöochcertifieringavproduktenochatt man harett bra samarbete.

Fortsättaarbetamiljömedvetetochocksåberättadettaför era kunder.

Fortsättalevereramiljövänligtkaffe.

Tack men vi fixardetsjälv.

Fortsättinformera, kangeavtryckivardagenpåandraområden!

Beans åkerut till ossca 2-3 gånger per månadpgstruligmaskin, Beans hittaralltidettfelnärnikommer hit. Ingetutbyteavmaskinärpåtal, utanniväljeratthelatidenåka hit vilketblir en miljöbovilängden + merkostsamt.

Detvoreintressantattvetavilkaolikamiljöcertifieradekaffesorterdetfinnspåmarknadenidag. Jag vet för lite omursprungetavkaffeochodlingshållandenochfraktsätt. Detärjumångaolikafaktorer man ska ta ställning till. Iblandfår man välheltenkeltlitapåmärkningen, men detvoreändå bra attvetamerbakomvarjetypavmiljömärkning.

15.

Hur kan Beans hjälpa er med ert miljöarbete?

Fortsätta med detnigörfördetärni bra på. Bra miljötänk.

Detkannityvärrinte. Detblir dock merochmermiljötänktvartefter de gamlaavtalen tar slut ochnyatecknas.

Fortsättakontrolleraattalltkaffet.ex. ärrättvisemärkt. Ingetbarnarbete. Klimatanpassat.

Flerkravochrättvisemärktaproduktergenomhelasortimentet. Energisnålaprodukter.

Tänkapåhursakerförpackasattundvikaonödigtemballage.

Genomattutökasortimenete med miljömärktaochfairtradecertifieradeprodukter, särskiltvadgällerteer. (Kung MarkattaochFriggs)

Genomattsjälvavaramiljömedvetnaisinainköp o leverenser

Hjälpossmer med vårtkaffe, miljöarbetetsköter vi själva. Men kravochekologisktkaffeär jag intresserad av.


16 jag anser att beans h ller vad man lovar

16.

JAG ANSER ATT BEANS HÅLLER VAD MAN LOVAR.


17 jag tycker att beans tj nster r prisv rda

17.

JAG TYCKER ATT BEANS TJÄNSTER ÄR PRISVÄRDA.


18 jag k nner mig trevligt bem tt i mina kontakter med beans

”98%TYCKER PÅSTÅENDET STÄMMER MYCKET ELLER GANSKA BRA!”

18.

JAG KÄNNER MIG TREVLIGT BEMÖTT I MINA KONTAKTER MED BEANS.


19 jag kan t nka mig att rekommendera beans till andra

”93% KAN TÄNKA SIG

ATT REKOMMENDERA OSS TILL ANDRA!”

19.

JAG KAN TÄNKA MIG ATT REKOMMENDERA BEANS TILL ANDRA.


20 ge oss dina tv b sta f rslag f r att vi ska bli nnu b ttre som leverant r till ert f retag

Servicebok/loggpånäteturkvalitetssynpunkt.

Fortsättpåsammasättsomnigör nu! Ni ärlyhördaochduktigaproblemlösare.

Säljain eratsortimentytterligare. T.exsåfick jag ettsamtalfrånerangfruktleveransochmjölkleverans till maskinen. Vi sauppvåranandrafruktleverantörochvaldeerdirekt. Hade gjortdettalångtinnanom jag vetatattnikundelevereradetta.

Bjuda in till provsmakningaravkaffeieregenregi. Kanske ha en kaffeskola? Kanskejobbaföratt man inteskaätasåmycketkakorutan ha fler ´´nyttiga´´ tillbehör (nötter, energibars, torkadfrukt...).

20.

Ge oss dina två bästa förslag för att vi ska bli ännu bättre som leverantör till ert företag

Korta era leveranstiderpåbeställdavaror, bordegåistockholm city.

svårtnärniredanärså bra :) kanskeatt man får en påminnelseomattbeställakaffetyp en gångimånaden, lättattglömmabortinnandetärhelt slut :) dåblirdetjusåakut

Jag ärnöjdprecissomniär :-)

Vi är lite bortskämdaavvårförraleverantörsomkolladeigenomlagretochfylldepåvadsomfattadesdåservicepersonalvarutepåsittmånadsbesök.

Erbjud gratis smakproverpånya/andrakaffesorter/te etc. Närserviceteknikerärhär - meddelapåförhandatt de kommersåattnågonansvarigpåkontoretkansamlaihopsynpunkterpåkaffemaskinen

Erbjudaflertesorter


Tack f r fortsatt visat f rtroende

Tack för fortsatt visat förtroende!


  • Login