Naturgenopretning for fisk i danske vandløb
Download
1 / 24

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb “Naturlige” vandløbsprojekter skaber god dansk natur med naturlige fiskebestande. Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk. Vandløbene er op til ca. 170 km lange og er naturens ”blodårer”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Naturgenopretning for fisk i danske vandløb' - cili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb

“Naturlige” vandløbsprojekter skaber god dansk natur med naturlige fiskebestande

Jan Nielsen

Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

www.fiskepleje.dk


Vandløbene er op til ca. 170 km lange og er naturens ”blodårer”

Der bør være vandrefisk i mange af dem, også langt fra havetSæt ”blodårer”fokuspålivscyclus for vandrefiskivandløb

samtpå, at der ikkeervæsentlige “flaskehalse” i en sundnatur

Fri passage for gydefisk

Vandring

Gydebanke

Overlevelse af

æg og yngel

Havet

Fri passage for ungfisk (smolt)


Laksefisk, lampretter mm. gyder i strygenes grusbund. ”blodårer”

Fiskene graver æggene ned mellem stenene (gydegruset),

så stenene skal have en naturlig størrelse og må ikke være for store


Strygene er vandløbenes ”lunger”, ”blodårer”

Her bliver vandet iltet godt, mange fisk gyder her,

og der er et varieret liv af smådyr, vandplanter og fisk

(som krævet i Vandrammedirektivet).

Vi skal have de naturlige stryg tilbage, hvis de er forsvundet.


 • Der ligger ofte opstemninger på de strækninger, der har ”blodårer”

 • et stort naturligt fald og har haft stor biologisk værdi.

 • Opstemningerne har særligt stor negativ betydning

 • nede i ådalene

 • spærrer for fiskene vandringer til og fra mange km vandløb

 • de oprindelige dyr og planter kan ikke leve

 • i opstuvningszonen.

Opstemning

Opstuvningszone


Spærringer for ”blodårer”opstrøms vandrende fisk, smådyr m.m.


Overset ? ”blodårer”

Spærringer for nedstrøms vandrende fisk, smådyr m.m.


Eksempel på effekt af, at Naturstyrelsen fjernede en 2 m høj

opstemning i Gudenå og skabte fri faunapassage, samtidig med, at

de naturlige stryg ”genopstod” i en kilometerlang opstuvningszone

Vilholt Møllesø

2008


Vandstanden sank og ørredbestanden ”eksploderede” høj

1,5 km opstrøms møllen (de naturlige gydebanker ved

Voervadsbro virkede igen)


 • En fjernelse af opstemningen ved høj Vilholt (ca. 2 m) skabte

 • På sigt passage til og fra 120 km vandløb opstrøms

 • (i dag kun 20 km, der er stadig en stor spærring tilbage)

 • ca. 2 km gydestryg med naturligt fald i den gl. opstuvningszone

 • En stor ørredbestand, også nedstrøms møllen (2-3 gange større)

 • Stor positiv effekt på den ”naturlige” natur (smådyr, vandplanter,

 • andre fisk m.m.), sejlads, klimasikring

Tidligere vandstand i møllesø


Det svære ved at skabe stryg med naturligt fald ? høj

Faldet kan kun ”bruges” een gang.

Man kan ikke bevare en opstemning og skabe fri passage

samt gode livsbetingelser i opstuvningszonen

3,6 km opstuvning

Opstuvning

Stejlt stryg kan ikke anbefales


Genskab vandløbenes naturlige fald ! Det er ikke ret stort. høj

Specielt ikke i Vestjylland, hvor der naturligt er flest sjældne

fiskearter (f.eks. snæbel, laks, stalling og havlampret).

Eksempler på vandsystemer med opstemninger i hovedløbet:


Undgå opstuvning høj

- det er unaturligt

Unaturligt stejle stenstryg, f.eks. ved vandindtag til dambrug på

”glat strøm”, ”låser” faldet i lange og dybe opstuvningszoner.

Livsbetingelserne er unaturlige på stryget for vores planter,

dyr og fisk, og de naturlige gydemuligheder for ørreden og en del

sjældne fisk mangler (f.eks. laks, stalling, hav-, flod- og

bæklampret).

5 cm fald kan give 25 m gydestryg i en å.


Vådområdeprojekt ved Vejle Å høj

Det brede og lavvandede stryg med naturligt fald og gydegrus tager hensyn til, at den spæde ørredyngel og anden fiskeyngel kan overleve ved bredden. Området oversvømmes i ”naturlige” perioder

Se evt. mere her


En periodevist oversvømmet Omme Å. høj

Her lå der tidligere 7 dambrug, og vildfiskene manglede.

Nu er der fri passage på 25 km og etableret et vådområdeprojekt med stor naturværdi, gydestryg med naturligt fald og gydesucces for bl.a. ørred og stalling.

Se evt. mere her


Vådområdeprojekt med unaturligt stejle stryg og unaturligt

bundsubstrat (mest håndsten, som fiskene ikke kan gyde i)

Hvorfor ikke en

naturlig dansk natur ?


Der kan introduceres store tab af smolt, hvis man anlægger søer direkte i vandløb for at rense for kvælstof og lader hele vandløbets vandføring løbe gennem søen.

Data fra Anders Koed, DTU Aqua


NB: Man kan undgå smolttab ved anlæg af søer/vådområder:

Vådområde i Vejle Å ved Skibet (etableret 2004).

Kun 19 smolt (0,1 %) vandrede ind i søen i 2005.

”skjult” vandindtag

26 ha sø, omgivet af dige

Indløb

Udløb

Vejle Å løber lige syd for diget

(bortledning af 8 % af medianminimum til søen = 230 l)

Data fra Vejle Kommune og Vejle Amt


”Mest miljø for pengene” – hvordan ? søer/vådområder:

Tænk fremtidssikre løsninger, inden I vælger at beholde opstemninger og lave

søer i vandløb, specielt i de store vandløb nederst i vandsystemerne.

Det naturlige vandløb og dets stryg med naturligt fald skaber store naturværdier

for vores planter, dyr og fisk – stejle stenstryg, unaturlige opstuvningszoner

og unaturlige søer kan udrydde vores naturlige fisk m.m.

Fisk har desuden en meget stor rekreativ og socioøkonomisk værdi, og vi lever

i et land, der er højproduktivt med fisk fra naturens hånd. Flere beregninger

har vist, at det ofte kan betale sig økonomisk for samfundet at gøre noget for

fiskene (rekreativt fiskeri, turisme etc.).


1954


Konflikt mellem naturinteresser på land og i vand søer/vådområder:

Der er meget ofte konflikter mellem interesser vedr. den lokale natur på land,

som evt. kan blive påvirket af en sænket vandstand i de ”unaturlige” opstuvningszoner

(§ 3, rigkær, Natura 2000-arter etc.)

Vedr. vandrefisk:

Tænk helhedsorienteret og fremtidssikret. Tal sammen over kommunegrænserne og med andre myndigheder m.m. omkring opstemninger og vådområder, der kan påvirke fiskebestandene i hele vandsystemet

Spørg altid om gode råd og ideer (fx hos Fiskerikontrol, DSF, DTU Aqua m. fl.) i god tid, før et løsningsforslag bliver valgt og projekteret


ad