Hedefiniz
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Hedefiniz PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hedefiniz. Sizce mevcut hayat standartlar ınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alaca ğını z emekli maa şı ile devam ettirmeniz mümkün mü?. BES Nedir?.

Download Presentation

Hedefiniz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hedefiniz

Hedefiniz

 • Sizce mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü?


Bes nedir

BES Nedir?

 • Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir.


Sistem ne zaman ba lad

Sistem ne zaman başladı?

 • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde emeklilik şirketleri faaliyete geçmiştir


Bes in amac nedir

BES’in amacı nedir?

 • Gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminin amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir:

  • Bireylerin yaşlılıklarında kullanmaları amacıyla, güvenli bir şekilde tasarruf yapmalarını sağlamak,

  • Bu tasarrufları teşvik etmek, yatırıma yönlendirmek ve düzenlemek,

  • Emekli aylığı ve toptan geri ödeme yoluyla katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlanarak, refah düzeylerini arttırmak,

  • Ekonomiye kaynak yaratmak,

  • İstihdamı arttırmak.


Bes e girmek i in 10 neden

BES’e girmek için 10 neden

 • Rahat Bir Emeklilik

 • Güven

 • Şeffaflık

 • Vergi Avantajı

 • Emeklilik Gelirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı

 • Profesyonel Fon Yönetimi

 • Lisanslı Aracılardan Hizmet

 • Ödemeye Ara Verme Hakkı

 • Başka Bir Emeklilik Şirketine Geçme ve Hesap Birleştirme Hakkı

 • İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri


G venilirlik

Güvenilirlik

 • Sistemin tüm unsurları denetim altındadır.

  • Şirketlerin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı,

  • Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise SermayePiyasası Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetlenir.

  • Şirketinizin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi,

  • Fonların hesap ve işlemleri ayrıca, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir.

  • Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.


G venilirlik1

Güvenilirlik

 • Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ödenen katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank'ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca "Fon mal varlıkları rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez."


Effafl k

Şeffaflık

 • Bireysel emeklilik hesapları Takasbank nezdinde tutulur. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

  • www.takasbank.com.tr


Yat r m ara lar

Yatırım Araçları

 • Katılımcıların ödeyecekleri katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;

  • Nakit, vadeli-vadesiz mevduat

  • Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri

  • Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar

  • Repo işlemleri

  • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri

  • Borsa para piyasası işlemleri

  • Yatırım fonu katılma belgeleri

  • Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları


Kat l mc haklar

Katılımcı Hakları

 • Sistemden istediği zaman ayrılma hakkı

 • Katkı payı ödemelerini durdurma hakkı

 • Katkı payı ödemelerini indirme-arttırma hakkı

 • Ek katkı hakkı

 • Yılda 6 kez fon değiştirme hakkı

 • Yılda 1 kez şirket değiştirme hakkı

 • Hesap birleştirme hakkı

 • Vergi indirimi hakkı

 • Emeklilik hakkı


Kat l mc haklar1

Katılımcı Hakları

 • Emeklilik Hakkı

  • Sistemde en az 10 yıl kalarak (10 yıl süreyle katkı payı ödeyerek) ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi kısmen veya toplu olarak alabileceğiniz gibi emeklilik maaşı sağlayan yıllık gelir sigortası sözleşmesi yaptırarak tercihleriniz doğrultusunda değişecek emeklilik maaşınızı almaya hak kazanabilirsiniz.

  • Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa; bu sözleşmelerden birinden emekliliğe hak kazandıysanız, (10 yıl boyunca katkı payı ödediyseniz ve 56 yaşınızı tamamladıysanız) ve diğer sözleşmelerinizden de emekli olmak istiyorsanız; Emeklilik hakkınızı kullanacağınıza dair taleple birlikte, diğer sözleşmeleriniz için de emeklilik hakkını kullanmak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir.


Kat l mc haklar2

Katılımcı Hakları

 • Emeklilik Hakkı

  • Emekli maaşı aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme dönemlerde alınabilir

  • Programlı geri ödeme seçeneğinde, ödeme dönemi ve tutarınızı yılda en fazla iki kez olmak üzere değiştirebilir, fon dağılımı değiştirme ve aktarım haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, ilgili hesaba katkı payı ödeyemez veya hesap birleştirmesi işlemi yapamazsınız.


Vergi indirimi hakk

Vergi indirimi Hakkı

 • Ödediğiniz katkı paylarının ücretli çalışıyorsanız brüt ücretinizin %10’unu, serbest meslek sahibi iseniz beyan ettiğiniz gelirin %10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahınızdan indirme hakkına sahipsiniz. Böylece, ödediğiniz katkı payının bulunduğunuz vergi dilimine göre değişecek bir bölümünün ücretinize/gelirinize yansımasını sağlamış olursunuz


Vergi indirimi hakk1

Vergi indirimi Hakkı

 • Ödeme tutarı ve tarihinin yer aldığı aşağıdaki belgeler indirime esas alınacak ödeme belgesi olarak kabul edilir:

  • Emeklilik şirketinin e-posta ve fax yoluyla gönderdiği makbuzların dışında; ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen katkı payı tutarı, ödeme yapılan bireysel emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne (bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla;

  • übanka dekontları,

  • üotomatik para çekme makinesi makbuzları,

  • ükredi kartı ekstreleri

  • üposta çekleri


Emeklilik irketi y k ml l kleri

Emeklilik Şirketi Yükümlülükleri

 • Emeklilik sözleşmeniz yürürlüğe girmeden önce şirket hesaplarına intikal eden katkı payı ödenmelerini, hesaba intikal tarihini takip eden en geç 2. iş gününde likit fonda yatırıma yönlendirmekle,

 • Emeklilik sözleşmenizin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden en geç 2. iş gününde sizin tarafınızdan belirlenen fonlar için gerekli fonalım-satım talimatlarını vermekle,

 • Fon dağılımı değişikliği taleplerinizde, iki iş günü içinde fon alım-satım talimatlarını vermekle,

 • Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunursanız, şirketiniz bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimleri emeklilik sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 7 iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdür.


Emeklilik irketi y k ml l kleri1

Emeklilik Şirketi Yükümlülükleri

 • Sözleşmenizi başka bir şirkete aktarım talebinde bulunmanız halinde, mevcut şirketiniz hesap özetini en geç 5 iş günü içinde size göndermekle yükümlüdür.

 • Gönderilecek evraklar;

  • Aktarım bilgi formı

  • Aktarım talep formu

  • Hesap Özet Profili

 • Emeklilik şirketi, yıllık hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik planındaki yönetim ve fon işletim gideri kesintilerine, fon unvanlarına, asgari katkı payı tutarına ve benzeri mahiyetteki değişikliklere ilişkin bilgi notunu katılımcıların tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine hesap dönemlerini takip eden on iş günü içinde, göndermekle yükümlüdür


Kesintiler

Kesintiler

 • Yönetim Gider Kesintisi

 • Fon işletim gider kesintisi

 • Stopaj

 • Giriş aidatı


B reysel emekl l k aracisi olmak n

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISI OLMAK İÇİN...

 • En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından,

 • İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi meslek yüksekokullarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim programına sahip meslek yüksek okullarından mezun iseniz;

 • Lise veya dengi okul mezunu ve aşağıda tanımlanan şirketlerde tam zamanlı şirket personeli olarak, sınava başvuru yaptığınız tarih itibarıyla en az toplam iki yıl süreyle çalışmışsanız;

 • EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

 • SİGORTA ŞİRKETLERİ

 • SİGORTA ACENTELERİ, SİGORTA BROKERLERİ


B reysel emekl l k aracisi olmak n1

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISI OLMAK İÇİN...

 • Müflis olmadıysanız, konkordato ilan etmemişseniz, Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmadıysanız,

 • Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmadıysanız,

 • EGM tarafından düzenlenen elektronik ortamda gerçekleştirilen bireysel emeklilik aracıları sınavına (e-BEAS) başvuruda bulunabilirsiniz.

 • EGM tarafından düzenlenen elektronik ortamda gerçekleştirilen bireysel emeklilik aracıları sınavına (e-BEAS) başvuruda bulunabilirsiniz.


 • Login