strengthening the anti corruption activities within 9 voivod offices
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices. Prelegenci : Pan Arndt Pan dr Wurm. Wst ę p (1): Pr ezentacja p rojektu Einstieg (1): Vorstellung des Projekts. Pr ezentacja projektu bliźniaczego Vorstellung des Twinning-Projekts Zadanie szkole ń w projek cie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices' - cicero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strengthening the anti corruption activities within 9 voivod offices
Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices
 • Prelegenci:
 • Pan Arndt
 • Pandr Wurm
wst p 1 pr ezentacja p rojektu einstieg 1 vorstellung des projekts
Wstęp (1): PrezentacjaprojektuEinstieg (1): Vorstellung des Projekts
 • Prezentacjaprojektubliźniaczego
  • Vorstellung des Twinning-Projekts
 • Zadanie szkoleńw projekcie
  • Stellung der Schulungen im Gesamtprojekt
wst p 2 program s eminarium einstieg 2 seminarprogramm
Wstęp (2): Program seminariumEinstieg (2) Seminarprogramm
 • 1. Rozpoznać korupcję
  • 1. Korruption erkennen
 • 2. Rodzaje oraz rozmiar korupcji?
  • 2. Korruptionsarten und -aufkommen
 • 3. Działania prewencyjne
  • 3. Präventionsmaßnahmen
 • 4. Problemy prewencji korupcyjnej w organie władzy
  • 4. Probleme der Korruptionsprävention in der Behörde
 • 5. Ustalenie wewnętrznej instrukcji postępowania
  • 5. Erstellung einer internen Handlunsganweisung
 • 6. Rozwój organizacji i zasobów ludzkich jako podstaw walki z korupcja
  • 6. Organisations- und Personalentwicklung als Basis der Korruptionsprävention
wst p 3 organizacja seminarium
Wstęp (3) Organizacja seminarium
 • Dzień pierwszy: 10.00 -16.00
  • przerwa obiadowa: 12:30-13.30
 • Dzień drugi: 9.00-15.00
  • przerwa obiadowa: 12:30-13.30
 • Przerwy na kawę i na papierosa do ustalenia!
wst p 4 runda prezentacyjna
Wstęp (4): Runda prezentacyjna
 • Jak się Pani/Pan nazywa?
 • Wie heißen Sie ?
 • Jaką komórkę Pani/Pan reprezentuje ?
 • Aus welcher Dienststelle kommen Sie ?
 • Jakie są Pani/Pana doświadczenia zawodowe?
 • Über welche Berufserfahrung verfügen Sie ?
 • Jaką funkcję Pani/Pan pełni?
 • Was ist Ihre Funktion ?
 • .....
wst p 5 pa stwa oczekiwania
Wstęp (5):Państwa oczekiwania
 • Jakie są Państwa oczekiwania wobec tego seminarium?
 • Was sind Ihre Erwartungen an dieses Seminar ?
 • Czy w swoim otoczeniu mieli już Państwo kiedyś do czynienia z zachowaniem korupcyjnym?
 • Hatten Sie in Ihrem Umfeld schon einmal mit nicht integrem Verhalten zu tun ?
 • Czy na swoim stanowisku pracy mieliby Państwo możliwość postarania się o „nieuczciwe“ korzyści?
 • Hätten Sie auf Ihrem Arbeitsplatz die Möglichkeit, sich „unehrliche“ Vorteile zu verschaffen ?
walka z korupcj
Walka z korupcją

Bekämpfen

durch

Vorbeugen

durch

Erkennen

Walka

poprzez

zapobieganie

poprzez rozpoznanie

blok 1 rozpozna korupcj aktualny przypadek
Blok 1: Rozpoznać korupcję- aktualny przypadek
 • Przypadek Laurenza Mayera

Pan Mayer, zanim przeszedł do polityki,zatrudniony był w koncernie energetycznym RWE. W trakcie swojej działalności parlamentarnej otrzymywał jeszczewynagrodzenie od wcześniejszego pracodawcy, choć w tym czasie tam nie pracował.

 • Przypadek Ottona Wiesheua

Bawarski minister gospodarkiodchodzi od polityki i bezpośrednio po tym obejmuje posadęw zarządzie kolei federalnej Bahn AG.

 • Czy Państwa zdaniem przypadki te wiążą się z korupcją?
blok 1 rozpozna korupcj definicja wed ug u e
Blok 1: Rozpoznać korupcję- definicja (według UE)
 • Nadużywanie funkcji (urzędowej)
  • Missbrauch einer (amtlichen) Funktion
 • Z inicjatywy osoby trzeciej lub z inicjatywy własnej
  • Auf Veranlassung oder Eigeninitiative
 • Uzyskanie / dążenie do osobistej korzyści
  • Erlangung / Anstreben eines persönlichen Vorteils
 • Wystąpienie bezpośrednich lub pośrednich skutków negatywnych dla ogółu lub dla przedsiębiorstwa
 • Eintritt eines unmittelbaren oder mittelbaren Nachteils für die Allgemeinheit oder ein Unternehmen
 • Utrzymywanie w tajemnicy lub zakamuflowanie tychmachinacji
  • Geheimhaltung bzw. Verschleierung dieser Machenschaften
blok 1 rozpozna korupcj jakie s instrukcje s u bowe
Blok 1: Rozpoznać korupcję- jakie są instrukcje służbowe?
 • Jakie ustawy z Państwa punktu widzenia są właściwe?
 • Czy w Państwa urzędzie istnieją (konkretne) wytyczne, regulacjeczy działania organizacyjne w celuunikania korupcji?
blok rozpozna korupcj jakie zachowanie nale y pot pi
Blok: Rozpoznać korupcję- jakie zachowanie należy potępić?
 • Szpital, prezenty (małe, duże)
 • Krankenhaus, Präsente (klein, groß)
 • Defekt w samochodzie rejestrowanym po raz pierwszy (państwowy punkt kontrolny)
 • Defekt bei neu anzumeldendem Auto (staatliche Kontroll-Stelle)
 • ....
blok rozpozna korupcj
Blok: Rozpoznać korupcję
 • Czy w Państwa obszarzesą również takie przykłady, które uważają Państwo za krytyczne i / lub wymagające uregulowania?
 • Gibt es in Ihrem Bereich ebenfalls Beispiele, die Sie für kritisch und/oder regelungsbedürftig halten ?
blok 1 rozpozna korupcj oznaki 1
Blok 1: Rozpoznać korupcję- oznaki (1)
 • Intensywne kontakty (osobiste)
  • Intensive (persönliche) Kontakte
 • Koncentracja kompetencji
  • Kompetenzkonzentration
 • Pełna obecność
  • Keine Fehlzeiten
 • Częste udzielanie zamówień jednemu wykonawcy
  • Häufige Auftragsvergabe an einen Bieter
 • Naruszenia przepisów (o zamówieniach publicznych)
  • Verstöße gegen (Vergabe-) Vorschriften
 • Szczególne oznaki / fakty rzucające się w oczy
  • Besonderheiten / Auffälligkeiten
 • Zwracający uwagę styl życia
  • Auffälliger Lebensstil
blok 1 rozpozna korupcj oznaki 2
Blok 1: Rozpoznać korupcję- oznaki (2)
 • Niewystarczający nadzór fachowy i służbowy
  • Unzureichende Dienst- und Fachaufsicht
 • Przewidywalny system kontroli
  • Durchschaubares Kontrollsystem
 • Duża doza zaufania
  • Große Vertrauensbasis
 • Stosunek zatrudnieniaczłonków rodziny
  • Beschäftigungsverhältnis von Familienangehörigen
 • Zatrudnienie dodatkowe
  • Nebentätigkeiten
 • Brak świadomości bezprawnego działania
  • Fehlendes Unrechtsbewusstsein
blok 2 rodzaje i rozmiar korupcji rodzaje korupcji
Blok 2:Rodzaje i rozmiar korupcji - rodzaje korupcji
 • Korupcja sytuacyjna
 • Situative Korruption
 • Korupcja strukturalna
 • Strukturelle Korruption
 • Korupcja systematyczna
 • Systematische Korruption
cz sto
Częstość
 • Rozmiar?
  • Szara strefa i przypadki wykryte
     • (anonimowe) szacunki własne
     • wykresy
 • Ausmaß ?
  • Hell- und Dunkelfelder
     • (anonyme) Selbsteinschätzungen
     • Grafiken
czy zna pan i osobi cie kogo kto bierze ap wki
Czy zna Pan/i/ osobiście kogoś, kto bierze łapówki?
 • Kennen Sie persönlich jemanden, der Schmiergelder annimmt?
rod o kubiak korupcja w do wiadczeniu codziennym

Data badania CBOS

Odpowiedzi respondentów w %

i treść pytania

Tak

Nie

Wolał/a/bym o tym nie mówić

Październik 1993

Czy w ciągu ostatnich czterech lat miała miejsce taka sytuacja, że musiał/a/ Pan/i/ dać łapówkę?

16

77

7

Kwiecień 1997

Czy w ciągu ostatnich 4 lat miała miejsce taka sytuacja, że musiał/a/ Pan/i/ dać komuś jakiś prezent lub pieniądze, żeby załatwić lub przyspieszyć załatwienie jakiejś sprawy?

20

74

6

Lipiec 1999

Czy w ciągu ostatnich 4 lat miała miejsce taka sytuacja, że musiał/a/ Pan/i/ dać komuś jakiś prezent lub pieniądze, żeby załatwić lub przyspieszyć załatwienie jakiejś sprawy?

19

73

8

Źrodło:Kubiak, Korupcja w doświadczeniu codziennym
 • Frage: Mussten Się in den letzten 4 Jahren Schmiergeld zahlen, um eine Angelegenheit zu erledigen? Antwortmöglichkeiten Ja, Nein, Ich möchte lieber nicht darüber reden, Tak=Ja Nie =Nein
 • Bemerkung: Im Schnitt behaupten 14% der Befragten, dass sie Schmiergelder überreicht haben!
blok 2 rodzaje rozmiar korupcji zagro one s obszary w kt rych
Blok 2: Rodzaje / rozmiar korupcji: Zagrożone są obszary, w których …
 • udziela się zamówień,
 • Aufträge vergeben werden,
 • przyznaje się subwencje, środki finansowealbo dotacje,
 • Subventionen, Fördermittel oder Zuwendungen bewilligt werden,
 • podejmuje się decyzje w sprawie koncesji, zezwoleń, nakazów lub zakazówalbo inne
 • über Konzessionen, Genehmigungen, Gebote oder Verbote entschieden wird oder andere
 • wydaje się akty administracyjne,
 • Verwaltungsakte erlassen werden,
blok 2 rodzaje rozmiar korupcji zagro one s obszary w kt rych1
Blok 2: Rodzaje / rozmiar korupcji: Zagrożone są obszary, w których …
 • ustala się lub pobiera podatki, opłaty itp…,
 • Abgaben, Gebühren etc. festgesetzt oder erhoben werden,
 • wykonuje się czynności kontrolne,
 • Kontrolltätigkeiten ausgeübt werden,
 • zbywa się lub nabywa składniki majątku (np. nieruchomości),
 • Vermögensgegenstände (z.B. Immobilien) veräußert oder erworben werden,
 • odbywają się częste kontrole zewnętrzne.
 • häufige Außenkontakte stattfinden.
blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przyczyny w skali makro
Blok 2: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przyczyny w skali makro
 • Czy istnieje związek między rozmiarem korupcjia ….
 • Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aufkommen von Korruption und ….
  • systemem politycznym?
  • Politischem System ?
  • systemem ekonomicznym?
  • Ökonomischem System ?
  • społeczeństwem?
  • Gesellschaft ?
blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przyczyny w skali mezo
Blok 2: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przyczyny w skali mezo
 • Niewystarczająca kontrola
 • Unzureichende Kontrolle
 • Niejasna odpowiedzialność
 • Unklare Verantwortlichkeiten
 • Brak szans na awans
 • Fehlende Aufstiegschancen
 • Zbyt niskie wynagrodzenie
 • Unzureichende Entlohnung
 • Brak funkcji wzorca do naśladowania ze strony kierownictwa i polityków
 • Fehlende Vorbildfunktion von Führungskräften und Politik
 • Brak przejrzystości
 • Fehlende Transparenz
blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przyczyny w skali mikro
Blok 2: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przyczyny w skali mikro
 • Pozbawienie iluzji w miejscu pracy / zaprzepaszczona szansa awansu
 • Desillusionierung am Arbeitsplatz / verpasste Aufstiegschance
 • Upadek wartości / brak świadomości bezprawnego działania
 • Werteverfall / fehlendes Unrechtsbewusstsein
 • Potrzeba zaistnienia
 • Geltungsbedürfnis
 • Zbyt wysoki standard życia
 • Zu hoher Lebensstandard
blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny oszacowanie skutk w
Blok 2: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: oszacowanie skutków
 • Szkody finansowe
 • Finanzielle Schäden
 • Utrata zaufania społeczeństwa
 • Vertrauensverlust der Öffentlichkeit
 • Szkody dla demokracji
 • Schaden für die Demokratie
 • „Generalne” podejrzenie wobec pracownikówMitarbeiter unter „Generalverdacht“
blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przeszkody w walce z korupcj
Blok 2: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przeszkody w walce z korupcją
 • Brak bezpośredniego poszkodowanego
 • Kein unmittelbar Geschädigter
 • Niskie prawdopodobieństwo wykrycia
 • Geringe Aufdeckungswahrscheinlichkeit
 • Brak etycznego standardu zasad
 • Kein ethischer Grundstandard
blok 3 dzia ania prewencyjne 1 organizacyjne organisationsbezogen
Blok 3: Działania prewencyjne (1) – organizacyjneOrganisationsbezogen
 • Analiza ryzykaRisikoanalyse
 • Zasada wielu par oczuMehraugenprinzip
 • Rotacja personeluPersonalrotation
 • Pełnomocnik ds. antykorypcyjnych Anti-Korruptionsbeauftragter
 • Audyt wewnętrznyInnenrevision
 • Rozdzielenie fazy planowania, udzielania zamówieńi rozliczaniaTrennung von Planung, Vergabe und Abrechnung
 • Konsekwentny nadzór służbowy i fachowyKonsequente Dienst- und Fachaufsicht
 • Instrukcje służboweDienstanweisungen
 • Przekazywanie dalej informacji o podejrzeniachVerdachtsweitergabe
 • Traktowanie informatorówUmgang mit Hinweisgebern
blok 3 dzia ania prewencyjne 2 pracownicze mitarbeiterbezogen
Blok 3: Działania prewencyjne (2) - pracownicze Mitarbeiterbezogen
 • Kodeks zachowaniaVerhaltenskodex
 • Uwrażliwieniepracowników, doskonalenieSensibilisierung der Beschäftigten, Fortbildung
 • Prawo do dodatkowego zatrudnieniaNebentätigkeitsrecht
 • Przyjmowanie prezentówAnnahme von Geschenken
 • Przekazywanie dalej informacji o podejrzeniachVerdachts-Weitergabe
blok 3 dzia ania prewencyjne 3 zorientowane na klient w pr ventive ma nahmen 3 kundenbezogen
Blok 3: Działania prewencyjne (3)- zorientowane na klientów Präventive Maßnahmen (3)- kundenbezogen
 • Prawo wglądu w akta przysługujące petentomAkteneinsichtsrecht des Bürgers
 • Zamówienia publiczneÖffentliche Auftragsvergabe
 • Czarna listaSchwarze Liste
 • Klauzula antykorupcyjna (kara umowna)Antikorruptionsklausel (Vertragsstrafe)
 • SponsoringSponsoring
blok 3 dzia ania prewencyjne 4 problem szczeg lny s ponsoring
Blok 3: Działania prewencyjne (4) – problem szczególny:sponsoring
 • Ze względu na wręczanie świadczenia istniejepotencjalne niebezpieczeństwowywierania wpływuwzględnie utraty obiektywności/neutralności Wegen Leistungsgewährung besteht potentielle Gefahr der Einflussnahme, bzw. des Verlustes von Objektivität/Neutralität
 • Stworzyć przejrzystość! Transparenz schaffen
 • Ustalenie świadczenia i świadczenia wzajemnego (odpowiednie relacje) Festlegung von Leistung und Gegenleistung (angemessenes Verhältnis)
 • Równe traktowanie potencjalnych sponsorówGleichbehandlung möglicher Sponsoren
 • Brak innych konfliktów interesówKeine sonstigen Interessenkonflikte
blok 3 dzia ania prewencyjne 5 prawne uwarunkowania ramowe
Blok 3: Działania prewencyjne (5) - prawne uwarunkowania ramowe
 • Konwencja ONZUN-Konvention
  • Konwencja ONZ wymierzona przeciw korupcji
 • Europejskie wytyczne prawneEuroparechtliche Vorgaben
  • Konwencjao ochronie interesów finansowychUE
  • Konwencja o zwalczaniu łapownictwawśród urzędników UElub zaangażowanych krajów członkowskich
blok 3 dzia ania prewencyjne 6 prawne
Blok 3: Działania prewencyjne (6) - prawne
 • Przepisy OECDOECD Vorschriften
  • Konwencja o zwalczaniu łapownictwa wśród zagranicznych funkcjonariuszy w służbie publicznejw międzynarodowym obrocie gospodarczym
 • Ustawy polskiePolnische Gesetze
  • Polski kk
  • Polskie prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o służbie cywilnej
  • Kodeksy zachowań
  • Ustawa o lobbyingu
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
slide32
Blok 4: Matryca problemowaJakie aspekty wystąpiły w Państwa przypadku?Jakie aspekty są szczególnie ważne, abstrahując od kazusów?
blok 5 tworzenie instrukcji s u bowej
Blok 5: Tworzenie instrukcji służbowej
 • Proszę sporządzić wewnętrzne regulacje dla Pani/Pana organu władzyodnośnie następujących aspektów …
 • (patrz matryca problemowa)
 • Erstellen Sie interne Regelungen für Ihre Behörde zu den Aspekten…
 • (siehe Problem-Matrix)
za cznik dzia ania represyjne 1
ZałącznikDziałania represyjne (1)
 • Kroki dyscyplinarnewobec urzędników
 • Upomnienie, wypowiedzenie wobecpracowników bez statusu urzędnika
 • Roszczenia odszkodowawcze
dzia ania represyjne prawo karne
Działania represyjne (prawo karne)
 • Skorumpowany: przyjęcie korzyści (§ 331), sprzedajność (§ 332), usiłowanie zawszepodlega karze
 • Korumpujący: wręczenie korzyści (§ 333), łapownictwo (§ 334)
problemy karno procesowe
Problemy (karno)procesowe
 • Problemy wydajnościoweorganów ścigania
 • Brak specjalnych zdolności
 • Brak sieciorganów ścigania
 • Ograniczenie zakonspirowanych metod dochodzeniowych
  • np. możliwości podsłuchu
 • Regulacje dotyczące świadka koronnego
 • Zbyt niskie prawdopodobieństwo wykrycia
ad