Advertisement
1 / 19

Razem dla uczni w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Razem dla uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsplpraca poradni psychologiczno pedagogicznychz przedszkolami, szkolami i placwkamiSlowo razem wskazuje jednoznacznie na sposb realizacji koncepcji pomocy psychologiczno pedagogicznej przez wymienione instytucje dzialajace w opar

Presentation posted in : General

Download Presentation

Razem dla uczni w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Razem dla uczni w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi l.jpg

Razem dla uczniówze specjalnymipotrzebami edukacyjnymi


Razem dla uczni w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi2 l.jpg

Razem dla uczniówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Współpraca poradni psychologiczno – pedagogicznych

z przedszkolami, szkołami i placówkami

Słowo razem wskazuje jednoznacznie na sposób realizacji koncepcji pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez wymienione instytucje działające w oparciu o Rozporządzenie MEN z 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie MEN z 17.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.


Slide3 l.jpg

indywidualizacja pracy z uczniami, która realizowana jest na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach,

pomoc bliżej ucznia - wspieranie ucznia w środowisku jego nauczania i wychowania,

pomoc bliżej rodzica– wspieranie rodziców podnoszące ich umiejętności wychowawcze co zwiększa efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,

pomoc bliżej nauczyciela – wspieranie nauczycieli ukierunkowane na doskonalenie ich kompetencji potrzebnych do skutecznej pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

partnerstwo – sieć podmiotów współpracujących na rzecz zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniowi:

przedszkole – szkoła – rodzice – poradnia – placówki doskonalenia nauczycieli – inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Spośród wielu wyznaczników jakości nowego modelu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej najważniejsze to:


Dzia ania wynikaj ce z regulacji prawnych obowi zuj ce przedszkola szko y i poradnie to l.jpg

Działania wynikające z regulacji prawnych, obowiązujące przedszkola, szkoły i poradnie to:

 • obserwacja pedagogiczna

 • diagnoza

 • wspomaganie uczniów, rodziców i nauczycieli

 • terapia dzieci, młodzieży i ich rodzin

 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

 • działalność profilaktyczna

 • działalność interwencyjna i mediacyjna

 • działalność informacyjno – szkoleniowa


Obserwacja l.jpg

Obserwacja

prowadzona jest na wszystkich etapach edukacyjnych przez wszystkich zainteresowanych losem dziecka i młodzieży

w placówce wykonują ją:

 • nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu i w szkole

 • specjaliści z poradni w ramach:

  • dyżurów (porady, konsultacje, obserwacja dzieci i uczniów na zajęciach edukacyjnych)

  • warsztatów tematycznych (obserwacja na zajęciach prowadzonych przez pracowników poradni)

  • badań sondażowych

   Uwaga:

 • Obserwacja pedagogiczna w przedszkolu prowadzi m.in. do oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki.

 • Obserwacja pedagogiczna na I etapie (klasy I-III) ma na celu m.in. rozpoznanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.


Diagnoza specjalistyczna prowadzona jest na wszystkich etapach edukacyjnych l.jpg

Diagnoza specjalistyczna prowadzona jest na wszystkich etapach edukacyjnych

 • w zależności od potrzeb i zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

 • wtedy, kiedy pomimo „systemu wczesnego wspomagania” czyli pomocy udzielanej na terenie szkoły uczniom, u których rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, utrzymują się one lub narastają. Wskazana jest wówczas pogłębiona diagnoza w poradni.

  diagnozę wykonują:

 • specjaliści zatrudnieni w placówkach na ich terenie

 • specjaliści zatrudnieni w poradniach na terenie poradni


Uwaga l.jpg

Uwaga:

 • Poradnie psychologiczno - pedagogiczne są nadal instytucjami mającymi uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznych diagnoz. Nie wykonują tego nauczyciele. Specjaliści nie są uprawnieni do przekazywania nauczycielom narzędzi diagnostycznych czy też uczenia metod badań.

 • Opinia dot. specyficznych trudności w uczeniu się może być wydana uczniowi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 • Przepisy dopuszczają możliwość wydania takiej opinii uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, według szczególnego trybu.


Wspomaganie uczni w organizuj plac wki i poradnie l.jpg

Wspomaganie uczniów organizują placówki i poradnie

w placówce:

 • powoływany jest zespół, „koalicja profesjonalistów działających dla dobra dziecka”, który opracowuje IPET lub PDW oraz realizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub/i specjalistyczne,

 • specjaliści z ramienia poradni prowadzą :

  • warsztaty tematyczne

  • konsultacje

  • porady

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe

   w poradni:

 • organizowane są różnorodne formy pracy postdiagnostycznej; zajęcia indywidualne, grupowe, warsztaty, konsultacje, terapia indywidualna, grupowa, rodzin


Uwaga9 l.jpg

Uwaga:

 • IPET – dla uczniów z orzeczeniami

 • PDW - dla uczniów z Kartą Potrzeb

 • Nie ma określonej minimalnej liczby uczniów na zajęciach

 • Lista specjalnych potrzeb ma charakter otwarty

 • Możliwość indywidualizacji procesu kształcenia uczniów uzdolnionych

 • Okres udzielania pomocy doprecyzowano jako zadaniowy

 • Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym nie jest uczniem niepełnosprawnym

 • Jeżeli uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym realizują obowiązek nauki w oddziale integracyjnym nie są zaliczani do grupy uczniów niepełnosprawnych


Wspomaganie nauczycieli i pedagog w l.jpg

Wspomaganie nauczycieli i pedagogów

w placówce :

 • organizują ją dyrektorzy placówek wg odpowiednich regulacji prawnych

 • specjaliści z poradni prowadzą:

  • konsultacje i porady w ramach dyżurów

  • wykłady tematyczne

  • biorą udział w spotkaniach zespołów wraz ze specjalistami innych instytucji (wsparcie merytoryczne)

   w poradni:

 • spotkania informacyjne

 • warsztaty tematyczne

 • konsultacje

 • coaching


Uwaga11 l.jpg

Uwaga:

 • Dyrektor placówki może wystąpić z wnioskiem o udział przedstawiciela poradni w spotkaniu zespołu.

 • Obecność przedstawiciela poradni w spotkaniu zespołu jest zasadna, gdy:

 • w placówce nie ma specjalisty i zespół nie ma możliwości skorzystania z jego specjalistycznej wiedzy, umiejętności czy doświadczenia

 • na podstawie posiadanej opinii czy orzeczenia zespół nie będzie mógł określić form i sposobów pomocy i wiedza specjalisty będzie niezbędna

  3. Obecność przedstawiciela poradni w spotkaniu zespołu będzie możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminu między dyrekcjami.


Wspomaganie rodzic w l.jpg

Wspomaganie rodziców

w placówce:

 • organizują dyrektorzy placówek zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

 • specjaliści poradni służą wsparciem w ramach

  • dyżurów

  • konsultacji

  • wykładów (Dni Otwarte)

  • szkół dla rodziców

   w poradni:

 • warsztaty tematyczne

 • szkoły dla rodziców

 • porady

 • konsultacje interwencyjno – doradcze


Terapia dzieci m odzie y oraz ich rodzin l.jpg

Terapia dzieci, młodzieży oraz ich rodzin

w placówce:

 • prowadzą specjaliści tam zatrudnieni

  w poradni:

 • specjaliści poradni

  Uwaga!

  Korzystający z usług poradni oczekują dyskrecji, często wolą korzystać z pomocy dla siebie i swoich dzieci w miejscu neutralnym, poza środowiskiem szkolnym.


Pomoc dzieciom i m odzie y w wyborze kierunku kszta cenia i zawodu l.jpg

Pomoc dzieciom i młodzieżyw wyborze kierunku kształcenia i zawodu

w placówce udzielają jej:

 • doradcy zawodowi zatrudnieni w placówce lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele pracujący i realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

 • doradcy zawodowi z poradni w formie:

  • dyżurów

  • konsultacji

  • warsztatów

  • udziału w godzinach wychowawczych

   w poradniprzez:

 • konsultacje

 • badania predyspozycji zawodowych


Dzia alno profilaktyczna l.jpg

Działalność profilaktyczna

w placówce:

 • organizują dyrektorzy placówek wg odpowiednich uregulowań prawnych

 • pracownicy poradni prowadzą

  • warsztaty

  • wykłady

  • konsultacje

  • porady

   w poradni:

 • wg planu pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej


Dzia alno interwencyjno mediacyjna l.jpg

Działalność interwencyjno-mediacyjna

w placówce:

 • w sytuacjach trudnych, kryzysowych reagują nauczyciele i zatrudnieni specjaliści

 • pracownicy poradni,gdy wymagają tego okoliczności


Dzia alno informacyjno szkoleniowa l.jpg

Działalność informacyjno – szkoleniowa

w placówce:

 • organizowana jest przez dyrektorów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi

 • specjaliści z poradni realizują ją zgodnie z kompetencjami

  • wykłady

  • konsultacje

  • porady

   w poradni:

 • wg planu pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej


Wnioski l.jpg

Wnioski

 • Przeobrażenia społeczne i zmiany w funkcjonowaniu (zachowaniu) dzieci i młodzieży stawiają przed instytucjami i osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą nowe wyzwania i obligują do poszukiwania lepszych rozwiązań systemowych.

 • Działania podejmowane na rzecz uczniów muszą być planowane i organizowane w oparciu o istniejące zasoby (lokalowe) i możliwości (kadrowe) tak przedszkoli, szkół jak i poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 • Uczeń trafia do poradni m.in. z inicjatywy przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole lub szkoła nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb.

 • Obok przedszkola i szkoły musi istnieć poradnia jako odrębna instytucja na terenie której organizowana jest działalność na rzecz dziecka i rodziny. Jednocześnie instytucja ta mocno współpracuje ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym i zaangażowana jest w problemy pojawiające się na terenie placówek.

 • Warunkiem sukcesu w działaniu na rzecz potrzebujących pomocy dzieci i młodzieży jest postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami ale równocześnie ze zdrowym rozsądkiem, a także z ograniczeniem do minimum biurokracji i przemyślanymi pomysłami na dobrą organizację pracy.


Slide19 l.jpg

Opracowała:

Małgorzata Piec

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie