นายสาธร  โมราศิลป์
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายสาธร โมราศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ปราจีนบุรี. นางณัฎฐ์ทัตพร จำรัสธนสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายนชิฎ ราซิดี

Download Presentation

นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


นายสาธร โมราศิลป์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายภวัต ใจห้าว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี

นางณัฎฐ์ทัตพร จำรัสธนสาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายนชิฎ ราซิดี

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


Function


Function


Function


Function


Function


Function


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Agenda


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

56

56

55

50

51


  • Login