It ledelse 18 februar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

IT-Ledelse , 18.februar PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IT-Ledelse , 18.februar. Dagens tema : Outsourcing Hva er Outsourcing ? Tradisjonen for outsourcing innen IT Hva kan outsources innen IT Potensielle gevinster ved å outsource IT Risikoer knyttet til outsourcing av IT

Download Presentation

IT-Ledelse , 18.februar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IT-Ledelse, 18.februar

Dagenstema : Outsourcing

 • Hvaer Outsourcing ?

 • Tradisjonen for outsourcing innen IT

 • Hvakan outsources innen IT

 • Potensiellegevinsterved å outsource IT

 • Risikoerknyttettil outsourcing av IT

 • Hvaer status innenfeltet pr. 2007 iNorgeogaktualitetidatapressen pr. 2011.

 • Eksemplerpåtilbydereogkunderavoutsourcingstjenester

  Dagenspensum : Art. 2 iartikkelsamling (Kroenke) ogkap 5.4 iLaudon, Outsourcingsundersøkelsen 2007

  Kursorisk : Veiledning for Outsourcing av IT (NorSISog NSR, 2010)


Hvaer Outsourcing ?

Kroenke : “Outsourcing is the process of hiring another organization to perform a service.”

Såvelverdikjedeaktivitetersomstøtteaktiviteterkan outsources. Vi ser nærmerepådetutbredte, men likevelikkedominerendefenomenetav å outsource IT-tjenestene.

Outsourcing av IT-funksjonenhar vi når et foretakvelger å ikkebyggeopp full dekningav interne ressursertilutvikling, innføringog drifting av sine IT-baserteinformasjonssystemerogtjenesteritilknytningtildisse.

Isteden setter man tjenesteneheltellerdelvisborttil en ellerflereleverandører med spesialkompetansepåfeltet mot en økonomiskgodtgjørelse.


Tradisjon for outsourcing innen IT

 • Outsourcing har vært på dagsorden helt siden starten på IT-anvendelse i virksomheter. I de første tiårene dominerte tradisjonelle datasentraler siden det var for dyrt å etablere egne IT-avdelinger – noen eksempler :

  • 1961 : EDB - Elektronisk Databehandling AS ble grunnlagt som datasentral for tre forsikringsselskaper.

  • 1965 : Bankene etablerte felles datasentraler IDA (forretningsbankene) og Fellesdata (sparebankene)

  • 1971 : SDS – Statens Driftssentral for administrativ databehandling etablert (del av dagens Ergo)

 • Billig HW, nye teknologier, økt tilgjengelighet på IT-folk og utvidet og mer bedriftsspesifikk bruk av IT-baserte informasjonssystemer førte til etablering av til dels store interne IT-avdelinger utover 80-tallet.


Tradisjon for outsourcing innen IT

 • Siden har Outsourcing stadig vært på ”dagsorden”, men pendlet sterkt i popularitet ut fra både den teknologisk og økonomiske rammevilkår. Bare det siste tiåret har trendene vekslet fra ”hype” til ”retrett” flere ganger.

 • I dag er det svært utbredt å Outsource deler av sin IT-virksomhet, men sjeldent å sette alt ut. Det er store forskjeller i utbredelse både mellom bransjer og internt i bransjer.

 • Det er også store forskjeller på hva man velger å Outsource og hvorvidt man benytter seg en eller flere leverandører. Inngår man først en kontrakt har denne ofte en tidshorisont på ”noen” år med muligheter for revideringer i perioden.

 • Finanskrisen og etterdønninger påvirker aktualiteten av Outsourcing da virksomheter går kritisk igjennom alle forhold og vurderer tiltak.

 • Finanskrisen har også resultert i at virksomheter som har Outsourcet deler av sin IT-tjeneste brått står uten leverandør på denne.


Hvakan Outsources innen IT ?

 • Figurenviser en grovinndelingavnoen alternative tjenester man kanvelge å outsource. Hverenkeltvirksomhetmådefineresittegetoppsettpåhva de vilholdeinterntkontrakjøpe inn fraeksternetjenesteleverandører.

Kroenke : CE20-2 IS/IT Outsourcing Alternatives


Forts. Hva kan outsources innen IT ?


Potensiellefordelerav å Outsource IT

Kroenke : Fig CE20-1 Popular Reasons for Outsourcing IS Services


Potensiellerisikoerogulemperved Outsourcing

Kroenke : Fig CE20-3 Outsourcing Risks


Noen tall fra ”Rapport fra Outsourcingsundersøkelsen 2007”

 • Handelshøgskolen BI gjennomførte undersøkelsen blant de 529 største bedrifter i Norge i 2007 hvorav 202 responderte. (Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk)

  Noen funn :

 • 83 % sier at tilgang til ressurser og kompetanse er den viktigste strategiske driver for outsourcing. Kostnadsreduksjon er også en viktig grunn og besparelsene blir ofte hentet.

 • 75 % har outsourcet en eller flere IT-tjenester. Likevel utgjør IT bare 37% av samlet antall outsourcede kunnskapsbaserte funksjoner.

 • Forventet vekst i antall IT-avtaler er på 28 % de neste 3 årene

 • 81% av outsourcingen gikk til tjenesteleverandør etablert i Norge.

 • Av de berørte ansatte fikk 31 % ny jobb i bedriften, 39 % ble overført til tjenesteleverandør. De restende skiftet jobb, ble sagt opp eller ble pensjonert.


Hva innebærer det av arbeid å bli en dyktig kunde innen IT-outsourcing

 • I foretak av en viss størrelse er det ikke bare ”å ringe en kompis” og ordne outsoursing av IT-tjenster. Figuren under viser noe av kompleksiteten i arbeidet med å bli en ”profesjonell” og bevisst bruker av outsorcede IT-tjenester. Den er hentet fra et undervisningsopplegg innen Outsourcing ved NTNU med Runar Holen som har lang erfaring med outsoursingsavtaler i DnBNOR.


Eksempler på tilbydere/leverandører (totalleverandører) innen IT-bransjen

 • EDB Business Partner

 • Ergo Solutions

 • Visma

 • CSC (internasjonal aktør)

 • Telecomputing

 • Outsourcing – er det på dagsorden i IT-pressen ?

  • CW

  • IT-avisen

  • DagensIT (DN)

  • Digi


 • Login