Per Ericsson
Download
1 / 61

Per Ericsson Görvälnverket - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Per Ericsson Görvälnverket. Distributionsområde. Norrvatten. Görväln. Lovö. Vattenverk. Norsborg. Stockholm Vatten. Stockholms län. 26 kommuner Tättbefolkad Mälaren dominerande vattentäkt (95%) Otillräcklig reservvatten- kapacitet Många berörda VA-aktörer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Per Ericsson Görvälnverket

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Per Ericsson Görvälnverket


Distributionsområde

Norrvatten

Görväln

Lovö

Vattenverk

Norsborg

Stockholm Vatten


Stockholms län

 • 26 kommuner

 • Tättbefolkad

 • Mälaren dominerande vattentäkt (95%)

 • Otillräcklig reservvatten-kapacitet

 • Många berörda VA-aktörer

 • VAS – rådet (samrådsorganisation)


AGENDA

 • Vattenkedjan - sårbarhet

 • Lagstiftning – styrka / svagheter?

 • Klimathot

 • Water Safty Plans (WSP)

 • Vad har Norrvatten gjort?

 • Hur gå vidare?


STYRKA / SVAGHETER I SVENSK DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING

 • Generellt bra dricksvatten i Sverige – bra vattentäkter

 • Förhållandevis enkel reningsteknik (klarar inte större kemiska och mikrobiella förorenings-utsläpp)

 • Sårbart för föroreningar /klimatpåfrestningar

 • Bristande kunskap hos VA-huvudmän och tillsynsmyndigheter


”VATTENKEDJAN” - FÖRORENINGSKÄNSLIG

 • Avloppsvatten

 • Enskilda avlopp

 • Dagvatten

 • Betesmark

 • Båttrafik

 • Bristande reningsteknik

 • Trycklösa ledningsnät

Tillrinnings- område

Vattentäkt

Vattenverk

Lednings-nät

Konsument


Vattentäkter påverkas av mängden nederbörd i tillrinningsområdet och…

Jordarter

Jordbruk

Skogsbruk

Jordarter

Jordbruk

Skogsbruk

Dagvatten

Dagvatten

Avlopp

Avlopp

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp


Lagstiftning

Vattenkedjan

Tillrinningsområde – vattentäkt – vattenverk-

ledningsnät – konsument

Vattendirektivet (vattentäkt)

 • saknar bl.a. mikrobiologiska krav

  Dricksvattendirektivet (VA-verk – konsument)

 • Fritt från hälsofarliga mikroorganismer och kemiska ämnen

 • Krav på tillräckliga mikrobiologiska barriärer (inga råd hur dessa skall beräknas – vad är tillräckligt?)


Dricksvattendirektivet fortsättning

 • Fokus på laboratorieanalyser

 • Gränsvärdeslistor – kemi / mikrobiologi

 • Fokuserat på bakterier av analysskäl - ej parasiter och virus

 • ”Tjänligt ur mikrobiologisk synpunkt” utgör ingen garanti för frånvaro av virus m.m.

 • Stickprover

 • Lång analystid


LAGSTIFTNINGEN ÄR OTILLRÄCKLIG!

Vad är en acceptabel risk?

WHO: max 1 /10.000 konsumenter/år är en acceptabel risk

Lagstiftning saknas - livsmedelsverket har startat en utredning

Målsättningen ska givetvis vara att ingen ska riskera att bli sjuk – detta mål är dock i praktiken omöjligt att nå

Distributionsnätet är svårast att skydda upp – övriga delar går att klara med olika åtgärder.


Förorenade råvatten

 • Svenska ytvattenverk i regel ej byggda för detta

 • Kemiska föroreningar – i stort inget skydd - aktivt kolfiltrering fungerar inte p.g.a. hög humushalt i rå- och dricksvatten.

 • Desinfektion med oxidationsmedel t.ex. klor, fungerar dåligt p.g.a. humusstörningar – klor har ingen effekt på parasiter.


Mikrobiologisk belastning i kraftiga regn

 • Bräddningar från avloppsledningar och avloppsverk.

 • Avsköljning betesmark

 • Dagvatten

 • Gödselhantering

En gödselhög i ett skyddsområde


LÖSNING- WATER SAFTY PLANS

 • Risk-sårbarhetsanalyser av hela vattenkedjan kopplad till åtgärder - krav från WHO

 • Dricksvattnet skall inte ens i extremfall kunna bli förorenat

 • Laboratoriekontrollen blir ett sorts kvitto på väl fungerande WSP

 • Verktyg – Mikrobiologisk riskanalys (MRA)

 • Beräknar barriärhöjder för bakterier, protozoer och virus

 • Krävs kunskap om befintliga och potentiella föroreningskällor samt brister i reningsprocesser

 • Brister framgår tydligt – åtgärder täkt/vattenverk

 • Finns att gratis ladda ned från Svensk Vattens hemsida sedan 2009

 • Få kör denna analys


WSP-”VERKTYG”

 • God kunskap om ”vattenkedjan”

  a) potentiella föroreningskällor,

  b) hydrodynamiska kunskaper om strömmar i vattentäkten

  c)svagheter i reningsprocesser

  d)svagheter i ledningsnät

 • Ta ”höjd för klimateffekter”

 • Mikrobiologisk datasimulering (MRA – bakterier, virus + parasiter) – beräkning av sämsta tänkbara råvattenkvalitet kopplat till vattenverkets reningseffekt

 • Vid behov simulering av åtgärdsbehov – täkt / barriärverkan vid vattenverk (MRA)


Klimat och sårbarhetsutredningen

 • Kartlägga samhällets sårbarhet för extrema

 • väderhändelser och successiva klimat-förändringar – kort, medellång, lång sikt

  • uppskatta kostnader för skador

  • föreslååtgärder som minskar sårbarheten samt kostnader för dessa - anpassning

  • redovisa behov av ändrade uppgifter och förbättrad beredskap vid myndigheter

  • VA-producenter, SMHI, SMI, SGU m.fl.

Klimat och Sårbarhetsutredningen


Påverkar klimatförändringen VA-försörjningen i Sverige?


JA!

 • Extremväder – akut föroreningrisk

 • Långsiktigt försämrad råvattenkvalitet

 • Risk för störningar i distributionsnät

 • Torka – grundvattenbrist/kvalitet

 • Störningarna kan dock minimeras


Klimatpåverkan

 • Ökad nederbörd höst, vinter, och vår

 • Varmare vintrar

 • Sommaren förlängs -varmare ytvatten

 • Ökad risk för torka

 • Nya oönskade mikroorganismer

 • Algblomningar –toxiner m.m.


Medeltemperaturhöjning och förändrad avrinning

påverkar vattenkvaliteten i tillrinningsområden.

Ändrad biologi,

algblomning, mm


Extrem nederbörd …….

 • Översvämmad industrimark – miljögifter

 • Dagvatten – kemiska och mikrobiologiska föroreningar

 • Bräddning av orenat avloppsvatten

 • Översvämmad betesmark (mikroorganismer)


September 2001 – Intensiva regn i Sundsvall

Bergsåker/Sundsvall

Foto Räddningstjänsten Sundsvall/Timrå


Ska inte en vattentäkt tåla lite vatten, sa en politiker

Översvämning i brunnsområde.

Bakterier i dricksvattnet och risk för miljögifter, Småland 2004


Skador på ledningar i mark.

Foto:Niklas Modig, Sundsvalls Tidning

Sundsvall/Njurunda 2001


Störningar i elförsörjning.

Arvika 2000


Tillrinningsområde / Mälaren klimatpåverkan FoU-behov

 • Markanvändning

 • NOM - bildning / nedbrytning / utlakning

 • Närsaltläckage

 • Ekologiska förändringar

 • Nya arter mikroorganismer

 • Extremväder – avlopp / dagvatten / förorenad mark m.m.

 • WSP – klimatanpassade verktyg


NORRVATTENFoU –utredningar

 • Hydrologisk datasimuleringsmodell för östra Mälaren – studera hur föroreningar sprids och späds ut fram till råvattenintag - 1994

 • Klimat- och sårbarhetsutredningen

 • VAS-Råds utredningar – 7 st / täkt till konsument sedan 2005

 • Medverkat i framtagning av MRA -verktyg

 • Kemisk WSP – Stockholm Vatten / Livsmedelsverket

 • Mikrobiologisk WSP

 • FoU i samarbete med universitet och högskolor – bl.a. – virus, humus och reningsteknik för humus

 • Examensarbeten

 • Utveckling av on-line instrument


Rådet för vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS-rådet)

 • Ett forum för strategiska vatten- och avloppsfrågor (2005)

 • VA-organisationer, kommuner, Länsstyrelse, Regionplanekontoret (RTK) och Kommunal förbundet Stockholms län (KSL)

 • Styrka – brett samarbete mellan olika berörda aktörer


VAS-Råds rapporterdricksvatten

 • Rapport 3 - Skydd av dricksvattentäkter inom Stockholms län

 • Rapport 4 – Dagvattenpåverkan i östra Mälaren

 • Rapport 6 – Dricksvattenförekomster i Stockholms län (potentiella reservvattentäkter)

 • Rapport 7 - Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen

 • Rapport 8 – Mälarens värde


Fortsättning

 • Rapport 9 – Rutiner vid nödvattenför-sörjning

 • Rapport 10 – Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning

  Finns att ladda ned på www.vasradet.se


NORRVATTENWSP KEMISKA FÖRORENINGAR

Dieselolja / bensin

Kraftiga luktstörningar mycket låga halter- 1-5 mikrogram/liter (1 del på 100.000.000 delar vatten)

Ca 1 liter olja/bensin kan teoretiskt förstöra 100.000 m3 vatten

Stort intagsdjup, 22 m, i kombination med skiktat vatten sommartid medför ett visst skydd.


SJÖFART - FARLEDER


Tankbåtarbensin/diesel (700.000m3),ammoniak 180.000 ton, styckegods 40.000 ton m.m.


Fritidsbåtar, färjor, dagvatten


Olja / bensinPulverkol1. Intag2. Mikrosil3. Pumpar4. Aluminiumsulfat5. Flockning6. Sedimentering7. Snabbfilter8. Pumpar9. Kolfilter10. UV-ljus11. Klorering12.Lågreservoar13.Pumpar14. Vattentorn


WSP - MIKROBIOLOGI

 • Källinventering av föroreningskällor

 • MRA och ODP analys

 • Virus utgör största hotet

 • Fritidsbåtar, dagvatten, bräddavlopp och enskilda avlopp utgör störst risk

 • De närmaste avloppsutsläppen ansluts till kommunalt avlopp.


MikrobiologiFällning + UV1. Intag2. Mikrosil3. Pumpar4. Aluminiumsulfat5. Flockning6. Sedimentering7. Snabbfilter8. Pumpar9. Kolfilter10. UV-ljus11. Klorering12.Lågreservoar13.Pumpar14. Vattentorn


HUMANPATOGENA VIRUS NORVID

 • Görvälngruppen -Norrvatten, Stockholm Vatten, Göteborg Vatten och Sydvatten

 • Linköpings Universitet

 • Analysmetodik framtagen

 • Öka kunskapen om virus i vattentäkter

 • Underlag för MRA


AVLOPPSVATTEN

 • Avföring ca 1000.000.000.000 st norovirus/ gram

 • Renat avloppsvatten – upp till 1000.000 st / liter

 • Infektionsdos – 10 st norovirus

 • Görvälnverket ca 99.9999 % avskiljning avskiljningsgrad av norovirus

 • MRA – mål max 1/10.000 sjuka – mindre än 1 virus/liter råvatten.


MikrobiologiFällning + UV1. Intag2. Mikrosil3. Pumpar4. Aluminiumsulfat5. Flockning6. Sedimentering7. Snabbfilter8. Pumpar9. Kolfilter10. UV-ljus11. Klorering12.Lågreservoar13.Pumpar14. Vattentorn


VATTENSKYDDSOMRÅDE NOVEMBER 2008


Medeltemperaturhöjning och förändrad avrinning

påverkar vattenkvaliteten i tillrinningsområden.

Ökat / ändrat humusinnehåll i vatten

Förändringar efter 1984 (SLU)


Varför rena bort humusämnen?

Färg och grumlighet

Näring för bakterier i ledningsnät

Förhindrar/försvårar en effektiv desinfektion med oxidationsmedel (klor /ozon m.m.)

Klor + humusämnen bildar bundet kloröverskott – usel desinfektionseffekt

Klor + humus bildar canceriogena biprodukter

Klor / ozon + humus bildar bakterienäring

Blockerar aktivt kolfilter – inget kemiskt skydd


Color of Water FormasStarkaforskningsmiljöer, 2010-2014Interaktion med klimat och effekter på drickvattentäkter

Drinking water treatment – developing strategies for an improved DOC removal

Stephan Köhler, Elin Lavonen, Per Ericsson, Johanna Ansker, Peder Blomkvist, Anders Düker och Lars Tranvik


Ledningsnät – FoU-behov

 • Ekologi –biofilmer / varmare vatten

 • Korrosion - inverkan av NOM, temperatur, biofilmer m.m.

 • Materialval - klimatanpassad

 • Desinfektion av ledningsnät

 • Utveckling online analysinstrument – upptäcka störningar

 • Extremväder –skredrisker m.m.

  Hur minska risker?


SAMMANFATTNING

 • Vattenkedjan är mycket sårbar för föroreningar

 • Bristande skydd av vattentäkt i kombination med otillräcklig rening vid vattenverken.

 • Kunskapen om sårbarheten är bristfällig

 • Klimathotet ökar sårbarheten

 • Målet 1 / 10.000 personer kräver mycket hög reningsgrad.

 • Lagstiftningen har brister

 • Verktyg finns för att minska sårbarheten

 • Reservvatten, reservel m.m.


Tidshorisont?

Kvalitetsmål? Kemi + mikrobiologi

Befolkningsökning – VA-planer – hur hantera dessa frågor?

Reservvatten?

Kemisk skydd?

Kompetensförsörjning

Vad får det kosta?

FRÅGESTÄLLNINGAR - DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING


”Vattenkedjan”

 • Se över skyddsområden – klimatanpassa skyddet

 • Hydrologisk modell för vattentäkten + påverkan av klimat (extrem + långsiktig)

 • Råvattenintag – placering

 • Reningsteknik - kort sikt /lång sikt

 • Distributionsnät – underhåll / förnyelse

 • Reservvatten


BRISTER I NUVARANDE RENINGSPROCESS

 • Partikelreduktionssteg saknas - Mikroorganismer kan adsorberas på partiklar och skyddas från desinfektion med ozon, UV och klor.

 • UV-ljus är bra på parasiter och bakterier men vissa virus tål UV-ljus.

 • Man bör ha minst två mikrobiologiska barriärer som bygger på olika principer a)fysisk avskiljning och b) avdödning / inaktivering

 • Ozon bryter ned humusämnen, liksom även fri klor, till mer lättnedbrytbara föreningar – stor risk för tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer i ledningsnätet.

 • Det krävs ett biologiskt reningssteg efter ozonsteget för att minska halten lättnedbrytbara ämnen.

 • Ökar humushalten i framtiden i Storsjön bör man fundera på ett reduktionssteg eller ersätta ozondesinfektion med t.ex. ett membransteg.


Beräknade klimatförändringar

…omfattande,snabba, och långvariga


Nederbörd januari 1961-90 och differensen 2071-2100


Klimat- och sårbarhetsutredningenMedeltemperatur januari 1961-90 och differensen 2071-2100


Medeltemperaturen juli 1961-90 och differensen 2071-2100


Nederbörd juli 1961-70 och differens 2071-2100


Vattenbrist - torrperioder

Liten grundvattenbildning- högre halter av radon, fluor, mm- saltvatten

Höga vattentemperaturer- förändrad biologi i sjöar - låg omsättning - algblomning

Brandrisk- skogsbränder - annat brinner också- släckvatten – föroreningar

2011-2040

E/B2,SMHI

HBV-RCA3,

hela året


Växtsäsongens längd förlängs successivt

Antalet dagar/år (1961-90) Ökning av dagar/år 2070


Vad visar modellerna om havets nivå?

B2 (2070 – 2100)

A2 (2070 – 2100)

OBS - Ökningen fortsätter efter 2100

Bild Rossby Centre, SMHI

Ny mätningar indikerar att de stora landisarna smälter fortare

än beräknat. Stämmer det kan havets nivå stiga snabbare.

Liten varning


Fortsättning

 • Reservvatten saknas


Ytvattenrening – huvudprinciper

 • Mikrosil: mekaniskt sila bort partiklar > 0.2 mm

 • Fällning: slå ihop små partiklar till större – avskiljbara partiklar (flockar)

 • Fällning: svepa in /binda lösta humusämnen till större avskiljbara flockar

 • Absorbera små oönskade lösta ämnen på aktivt kol

 • Mikrobiologiskt bryta ned lättnedbrytbara organiska föreningar

 • UV-desinfektion: avdöda oönskade mikroorganismer

 • pH-justering


Partiklar

 • Lerpartiklar

 • Alger

 • Bakterier, virus och parasiter

 • Organiska partiklar (rester av växtdelar m.m.)

 • Oorganiska partiklar (kollodiala lerpartiklar)


ad
 • Login