ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ. ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ. 11 Март 200 8. 200 7 – МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ. Стабилно функциониращ паричен съвет, устойчив фиксиран валутен курс Благоразумна фискална политика, изразяваща се в бюджетни излишъци и намаляващ публичен дълг

Download Presentation

ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5223123

ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 • 11 Март2008


200 7

2007 – МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ

 • Стабилно функциониращ паричен съвет, устойчив фиксиран валутен курс

 • Благоразумна фискална политика, изразяваща се в бюджетни излишъци и намаляващ публичен дълг

 • Стабилен банков сектор и динамично развиващ се капиталов пазар

 • Висок и устойчив икономически растеж

 • Конвергенция на ценовите и лихвените равнища


5223123

ПАРИЧЕН СЪВЕТ И ВАЛУТЕН КУРС

 • Паричният съвет продължава да бъде устойчива рамка на макроикономическата стабилност

 • Фиксираният валутен курс е устойчив от 1997 г. насам, въпреки сериозните шокове на международните пазари през периода

 • По последни изследвания (вкл. и на МВФ) конкурентоспособността на българската икономика се запазва

 • Валутните резерви нарастват, като количеството им е достатъчно да покрие около 6 месеца внос на страната


5223123

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

 • Бюджетният баланс е положителен за четвърта поредна година, като осигурява едновременно изпълнение на Маастрихтския критерий, противодействие на макроикономическите дисбаланси и гаранции за дългосрочната устойчивост на публичните финанси

 • Държавният дълг намалява устойчиво до равнища от около 20% от БВП, гарантирайки възможности за гъвкавост на фискалната политика в средносрочен и дългосрочен план


5223123

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

Източник:НСИ, АИАП, Евростат

 • Стабилен и устойчиво висок икономически растеж.

 • По-висок от средния растеж за ЕС.


5223123

БАНКОВ СЕКТОР И КАПИТАЛОВ ПАЗАР

 • Стабилен банков сектор, нарастваща конкуренция и задълбочаване на финансовото посредничество

 • Повишаването на качеството и разнообразието на финансовите услуги

 • Кредитната дейност на банките повишава инвестиционната активност в страната

 • Изключително динамичен капиталов пазар, ясен интерес към фондовата борса от страна на чуждестранни участници

 • Засилване на ролята на капиталовия пазар за икономическото развитие на страната и за финансиране на бизнеса


5223123

КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЦЕНОВИ И ЛИХВЕНИ РАВНИЩА

 • В резултат на все по-голямата отвореност на капиталовите пазари в България към страните от ЕС, лихвените равнища постепенно се доближават до средните за останалите държави. Положителна роля за това има и намаляващият риск в икономиката на страната.

 • Динамиката на ценовото равнище в страната следва траекторията на реална конвергенция – стойностите на БВП на глава от населението и на ценовото равнище, измерени като дялове от средните за ЕС са много близки


5223123

ИНВЕСТИЦИОННА И БИЗНЕС СРЕДА

 • Подобряващ се бизнес климат

 • Осигуряване на благоприятна бизнес среда

 • Високо ниво на ПЧИ

 • Благоприятен данъчен режим

 • Инвестиционен кредитен рейтинг от международните рейтингови агенции

 • Стимули за инвестиции в България


5223123

БИЗНЕС КЛИМАТ

 • Постоянно подобряващ се бизнес климат – нивото на индекса почти се е удвоило през последните две години.

 • Рекордно високо ниво на използване на производствените мощности в промишлеността – 75% в края на 2007 г.

 • Делът на компаниите, които нямат пречки за развитието си, нараства във всички отрасли.

 • Разрастване на вътрешното и външно търсене на местно произведени стоки и услуги.

Източник: НСИ


5223123

БИЗНЕС СРЕДА

 • Либерализация на процедурите за стартиране и правене на бизнес

 • Прилагане на електронен търговски регистър от 1 януари 2008г.

 • Обслужване на едно гише

 • Приемане и прилагане на Програма за по-добро регулиране

 • Приемане на национална цел за намаляване на административната тежест – до края на септември 2008 г.

 • Насърчаване на гъвкавостта и мобилността на пазара на труда

 • Подобряване на процедурите за износ и внос


5223123

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

 • Присъединяването на България към ЕС и подобряването на бизнес средатаса важни фактори за привличането на ПЧИ.

 • Икономическата и политическа стабилност са гаранция за интересите на чуждестранните инвеститори.

 • През периода 2008-2010 г. се очаква средногодишният дял на ПЧИ в БВП да бъде около 12-15%.


5223123

ДАНЪЧЕН РЕЖИМ

 • Благоприятна данъчна среда:

  • 10% данък печалба – най-ниският в Европа;

  • Плосък данък върху доходите на физическите лица от 10%;

  • Опростени процедури за плащане и възстановяване на данъци;

  • Намаляване на разходите за социални осигуровки на работодателите.

Източник: МФ

Източник: МФ


5223123

ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

За първи път S&P присъждат инвестиционен рейтинг на България на

24.06.2004г., следвани от Fitch на 4.08.2004г. и Moody's на 1.03.2006г.


5223123

СТИМУЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 • Еднакво данъчно третиране на местните и чуждестранните инвеститори.

 • Отлични технически способности на работната сила.

 • Най-ниските операционни разходи в Източна Европа.

 • Подпомагане на изграждането на инфраструктура за големи инвестиционни проекти.

 • Административна подкрепа чрез предлагане на пакети от специфични услуги.


5223123

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ


 • Login