Název vzdělávacího materiálu: 18. století - PowerPoint PPT Presentation

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce
Download
1 / 22

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _17 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8 . ročník Téma : Počátek F rancouzské revoluce

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Název vzdělávacího materiálu: 18. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Nzev vzdlvacho materilu: 18. stolet

slo materilu v sad, (ablona, sada): VY_32_INOVACE _17

Autor materilu: Mgr. Lucie Plechat

Vzdlvac oblast, vzdlvac obor, vyuovac pedmt, ronk/y:

lovk a spolenost, djepis, 8. ronk

Tma: Potek Francouzsk revoluce

Anotace: ci se seznm s politickou a hospodskou situac ve Francii ped Velkou francouzskou revoluc, pibl si pojmy Bastila, nrodn shromdn, Deklarace prv lovka a obana.

Materil byl vytvoen (datum, obdob): 7. 1. 2012

Oven ve vuce: 4. 4. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechat


Situace ve francii p ed revoluc a jej po tek v roce 1789

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Situace ve Francii ped revoluc a jej potek v roce 1789

Potek Francouzsk revoluce


Jak vypadala francie p ed revoluc

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Jak vypadala Francie ped revoluc?


Jak vypadala francouzsk spole nost

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Jak vypadala francouzsk spolenost?

lechta

crkev

poddan

Jednotliv stavy rozliovalo jejich obleen, gesta, chovn i zpsob vyjadovn, ale pedevm jejich odlin prva (privilegia). Majetek hrl v postaven lovka vznamnou roli, ale majetn lovk bez urozenho pvodu znamenal mn ne zchudl lechtic.


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Poznte jednotliv pslunky stav?


Panovn k

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

panovnk

 • (1754 - 1793)

 • francouzsk krl z rodu Bourbon vldnouc v letech 1774 1792

 • vnukem Ludvka XV.

 • jeho manelkou Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie)

Ludvk XVI.


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Krl vldne absolutisticky, uruje nboensk vyznn cenzuruje tisk i mluven slovo, ochrauje lechtu a duchovenstvo (prvn a druh stav).

Krlovsk dvr stle ije rozmaile navzdory hospodskm problmm, lechta ani duchovenstvo nemus platit dan, proto jsou vypisovny nov a nov poplatky pro poddan, nap. z komn, potu oken,

Symbolem rozmailosti se stala krlovna Marie Antoinette


Francie p ed revoluc

Na konci 18. st. se Francie dostala do vnch hospodskch problm.

Z 25 mil. obyvatel tehdej Francie ilo 20. mil. na venkov, pevldaj drobn hospodstv (pod 5 akr, 1 akr = 0,4 ha), dal pdu si pronajmaj, ale pda je mn rodn ne nap. v Anglii, navc je pronjem pli drah -> lid jsou nespokojeni

Mlo prmyslov vroby, jejmu rozvoji brn cechy

Francouzsk vrobky jsou drah doma i v zahrani.

-> bou se tet stav

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Francie ped revoluc


Co je to t et stav

Tet stav = podnikajc man, kte odvdj do sttn pokladny velk dan, ale nemohou se podlet na zen sttu -> hospodsky pro stt dleit, ale dn politick moc -> nespokojenost

Do jejich ela: osvcen inteligence -> program:

Odstrann hospodskch, daovch a spoleenskch privilegi lechty a duchovenstva

Svobodn podnikn

Obansk svobody (projevu, tisku,)

Omezen krlovskho absolutismu

Podl tetho stavu na moci ve stt

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Co je to tet stav?


Gener ln stavy

Krl byl finann situac donucen po 175 letech absolutn moci v kvtnu 1789 svolat generln stavy do Versailles zstupce lechty, crkve a man.

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Generln stavy


N rodn shrom d n

Situace byla vn, sttn pokladna zela przdnotou a kvli nerod v poslednch letech hrozil hladomor. Cel Francie ekala na vsledek jednn, ale duchovenstvo i lechta odmtly schvlit navrhovan zdann tchto dvou stav.

Krl se pokusil jednn rozpustit, ale to tet stav odmt. 17. 6. se zstupci tetho stavu s st lechty a duchovenstva prohlsili za Nrodn shromdn s clem vypracovat stavu.

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Nrodn shromdn


N rodn garda

Po Pai kolovaly povsti o tom, e krl bude tmto zmnm elit armdou. Vojsko se sthlo k Versailles, proto lid vtrhli do zbrojnic a vytvoili nrodn gardu.

Nrodn garda = ozbrojen sloka Nrodnho shromdn

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Nrodn garda


14 7 1789 dobyt bastily

Rozzuen ozbrojen lid se vydali do Pae. Symbolem krlovy moci se stalo obvan vzen Bastila, kam krl za sv neomezen vldy mohl kohokoli uvrhnout i bez dnho soudu teba i na doivot.

14. 7. 1789 za krveprolit tuto zdnliv nedobytnou pevnost obsadili.

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

14. 7. 1789 dobyt Bastily


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

Pestoe v tvrzi tehdy bylo jen 7 vz, je tato udlost povaovna za zatek Velk francouzsk revoluce. Bastila byla symbolem despocie francouzsk monarchie. Jej dobyt zpsobilo sociln zemtesen nejen ve Francii, ale i ve zbytku Evropy. Od roku 1880 je 14. ervenec ve Francii sttn svtek.

Jednm z tehdejch vz byl skandly opeden markz de Sade.

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

Podle legendy se traduje, e krl Ludvk XVI., kdy se o dobyt doslechl, pr udiven zvolal: Ale to je vzpoura. Jeden z dvoan mu odpovdl: Ne Sire, to je revoluce!

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce


Selsk v lka

Po dobyt Bastily jsou zakldny revolun rady, kter berou moc do svch rukou.

Ani markz de La Fayette, jen stanul v ele Nrodn gardy, nedokzal zabrnit plenn lechtickch sdel - > selsk vlka na venkov spovala v rabovn oputnch zmk (vysok lechta prch ze zem)

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Selsk vlka


Deklarace pr v lov ka a ob ana

V ovzdu radostnho oekvn lep budoucnosti vyhlsilo Nrodn shromdn 26. 8. 1789 Deklaraci prv lovka a obana.

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Deklarace prv lovka a obana


Deklarace pr v lov ka a ob ana1

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Deklarace prv lovka a obana

 • prvn krok k vytvoen prvn francouzsk stavy

 • obsahovala sedmnct bod

 • byla ovlivnna americkou deklarac nezvislosti

Jak chpete nsledujc body Deklarace?

Lid se rod a zstvaj svobodnmi a rovnmi ve svch prvech. Spoleensk rozdly se mohou zakldat pouze na prospnosti pro celek.

elem kadho politickho spoleenstv je zachovn pirozench a nezadatelnch prv lovka. Tato prva jsou: svoboda, vlastnictv, bezpenost a prvo na odpor proti tlaku.


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

3. Princip veker svrchovanosti spov v podstat v nrod. dn sbor, dn jednotlivec neme vykonvat moc, kter by z nj nebyla vslovn odvozena.

4. Svoboda spov v tom, e kad me init ve, co nekod druhmu. Proto vkon pirozench prv kadho lovka nem jinch mez ne ty, kter zajiuj ostatnm lenm spolenosti uvn tch prv. Tyto meze mohou bt ustanoveny pouze zkonem.


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

Revolun udlosti zkomplikovaly kadodenn ivot, v Pai zavldl hlad, pestoe v krlovskch spkch zstvalo obil.

- > pask eny pochoduj pro chleba do Versailles - > Nrodn shromdn toho vyuilo a donutilo obklenm Versailles krle podepsat Deklaraci

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce


Po tek francouzsk revoluce z pis

Ped revoluc: neomezen vlda fr. krle Ludvka XVI.

Finann padek sttu - > kvten 1789 svoln generlnch stav k een situace

Generln stavy zstupci lechty, crkve a manstva

- > lechta a crkev odmtaj zdann - > manstvo bere moc do svch rukou

14. 7. 1789 dobyta Bastila - >potek revoluce

V ele revoluce Nrodn shromdn (zstupci tetho stavu manstva)

srpen 1789 Deklarace prv lovka a obana (vzorem stava USA) rovnost oban ped zkonem, zruen daovch privilegi

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Potek Francouzsk revolucezpis


N zev vzd l vac ho materi lu 18 stolet

VY_32_INOVACE_17_Potek Francouzsk revoluce

Pouit zdroje:

Obrzky. [cit. 2013-04-22].

Dostupn z:

Mapa Francie http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=mapa+Francie&ex=1#ai:MC900405770|

Krl na trnu http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900426380|mt:1|

Knz http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kn%C4%9Bz&ex=1#ai:MC900149770|

Jezdec http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jezdec&ex=1#ai:MC900332846|mt:1|

Zahradnk http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=zem%C4%9Bd%C4%9Blec&ex=1#ai:MC900410465|

Prodava http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=prodava%C4%8D&ex=1#ai:MC900056436|

Krl http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1|

Krlovna http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654|

Pole s obilm http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=obil%C3%AD&ex=1#ai:MP900185230|

Versailles http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683|

Listina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=listina&ex=1#ai:MC900234063|mt:1|

Komornk http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sluha&ex=1#ai:MC900233524|mt:1|

Kosa http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kosa&ex=1#ai:MC900149817|

Srp http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=srp&ex=1#ai:MC900334878|

Listina s brkem http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dokument&ex=1#ai:MC900034361|mt:1|

Chlb http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chl%C3%A9b&ex=1#ai:MP900402529|


 • Login