ตรรกศาสตร์ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 29

  • 132 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ตรรกศาสตร์. ตอนที่ 3. ตารางค่าความจริงของประโยค P Q. ตารางค่าความจริงของประโยค ~Q ~P. จะเห็นว่า P Q กับ ~Q ~P มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีเราจะกล่าวได้ว่า P Q สมมูล (equivalent) กับ ~Q ~P เพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่า ประโยคสมมูล (Equivalent Sentences)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ตรรกศาสตร์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3405994

3


3405994

P Q


3405994

~Q ~P


3405994

P Q ~Q ~P P Q (equivalent) ~Q ~P

(Equivalent Sentences)


3405994

~ (~P) P

P Q ~PvQ

P Q (P Q)^(Q P)


3405994

~(~P) P


3405994

P Q ~PvQ


3405994

P Q (P Q)^(Q P)


Tautology contradiction

(Tautology) (Contradiction)

T T F (Tautology)

F T F (Contradiction)


3405994

Pv~P

Pv~P (Tautology)


3405994

P^~P

P^~P (Contradiction)


Testing validity

(Testing Validity)

(Primise)

P1^P2^. Q

P1^P2

Q


3405994

: P1

P2

.

.

: Q


3405994

P1^P2 Q ()

(Valid)

P1^P2 Q ()

(Invalid)

P Q P Q


3405994

((P Q)^P) Q


3405994

P Q

P

Q


3405994

P1^P2 Q T

T

F


3405994

A

B

C

((AB)^(CA)^~B)~C


3405994

AB

CA

~B

~C

FF ()

FF ()

T ()

T ()

~C T


3405994

A

B

C

((AB)^(AC)^B)C


3405994

AB

AC

B

C

FT ()

FF ()

T ()

F ()

C F


3405994

F~(TT) ()

(T^T)T ()

A~(BC)

(D^B)C

D

~A

T ()

~F ()

~A T


Rule of inference

(Rule of Inference)


3405994

1. Simplification

(P^Q) P

P^Q

P

2. Addition

P P^Q

P

P^Q


3405994

3. Modus Ponens

(PQ)^P QPQ

P

Q

4. Modus Tollens

(PQ)^~Q ~PPQ

~Q

~P


3405994

aq

bq

(avb)q


3405994

1. aq

2. bq

3. ~avq1,Switcheroo

4. ~bvq2,Switcheroo

5. (~avq)^(~bvq)3,4,

6. (~a^~b)vq5,Distributive Law

7. ~(avb)vq6,De morgan

8. (avb)q7,Switcheroo


3405994

~(~PvQ) ( Pv~Q)


  • Login