Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag
Download
1 / 38

LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 1. (formål). - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk v/ Ø ystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannens Milj ø vernavdeling Heia Gjestegård 31. okt. 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 1. (formål).' - chico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Forvaltning av fjellregionen i Nord-TrøndelagMotorferdsel i utmark og vassdragUtviklingstrekkv/ Øystein LorentsenSeniorrådgiverFylkesmannens MiljøvernavdelingHeia Gjestegård31. okt. 2012


Rammer for motorferdsel i utmark en helt sentral del av forvaltningen av fjellregionen i Nord-Trøndelag

Reguleres av Lov/Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Kommunen:

  • myndighet på de fleste områder

 • Fylkesmannen:

  • klageinstans

  • veiledningsansvar

 • Begrenset oversikt over faktisk utvikling

  • Tall og statistikk

  • SSB (Kostra)

  • Opplysningrådet for veitrafikk (registreringer)

  • kopi av vedtak om disp. for barmarkskjøring


LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

§ 1.(formål).

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

§ 3.(forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.

§ 4.(tillatelser med hjemmel direkte i loven).

       Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

…………………..

c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse


FORSKRIFT 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

§ 1. I utmark og på islagte vassdrag (som definert i lovens § 2) kan motorkjøretøyer bare brukes når det skjer i samsvar med denne forskrift

§ 2. Motorkjøretøy kan på bar markutenfor veg nyttes til:

b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, …………

c) offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste,

d)……………..


(forts.) FORSKRIFT 1988-05-15 motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdragnr 356:

§ 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:

 • formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 ………

 • b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift,

 • c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg

 • d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse

 • e) ………

 • f) ……….


§ 5. motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

a) fastboende som i ervervsmessig øyemed (leiekjøring) vil påta seg

 • transport mellom bilveg og hytte

 • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag

 • ………..

 • ………

  b) funksjonshemmede

  c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a

  d)


§ 6. motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

I unntakstilfellekan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.

…………………

………………………


Gjeldende regelverk
Gjeldende regelverk motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Gammelt regelverk – liten utvikling

1977  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Lovutøvelse, forskriftsmyndighet til kommunen

 • Full kommunal styring

 • Eksplosiv økning i antall dispensasjoner

 • Kollaps” utover 80-tallet

 • Loven ”smuldra bort”

  1988  Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

  2005-06  Lovgjennomgang  Forslag til ny lov

  2007  Høring av ny lov

  2008  lagt i skuffen ………..

  2009  enkelte forskriftsendringer/tillegg


§ motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag5. (forts)

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

f) (ny) gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike.


§ 5a. (ny) motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer.


Motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk
Motorferdsel i utmark og vassdrag motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdragUtviklingstrekk

 • Teknisk utvikling

  • Bedre kjøretøy teknisk

   • Bedret framkommelighet

   • Bedret driftssikkerhet

   • Redusert støy/utslipp

  • Økte bruksområder Snøskuter, ATV, Helikopter, (Fly)

  • Nye typer kjøretøy – ATV m/belter, Vannskuter, Mikrofly

  • Reiselivsnæring/Fritidsaktiviteter

  • Endret reiselivsmønster

  • Nye aktiviteter

  • Nye (økte) bruksområder motorkjøretøy

  • Økonomi

  • Bedret privatøkonomi over mange ti-år

  • Snøskuter, ATV  «Allemannseie»

 • Regelverk

  • Ingen utvikling (nesten)

  • Økende politisk debatt senere tid (snøskuter) - fritidsaktviteter, reiseliv


Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk1
Motorferdsel i utmark og vassdrag Opplysningrådet for veitrafikken ASUtviklingstrekk

 • Økt debatt om motorisert ferdsel på snødekt mark (snøskuter)

  • De fleste behov i tradisjonelle næringer bra dekt i lov og forskrift

  • Reiselivsnæring – ønske om løypenett

  • Snøskuterkjøring som aktivitet (snøskutersafari, rekreasjonskjøring)

  • Fritidskjøring – persontransport til/fra ulike turmål, fiskevann mm

   Vanligvis mindre miljøkonsekvenser enn motorisert ferdsel på barmark, men ikke alltid…..

  • Politisk debatt registreres  lov-/regelendringer ?


Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk2
Motorferdsel i utmark og vassdrag Opplysningrådet for veitrafikken ASUtviklingstrekk

 • Økt press for motorisert ferdsel på barmark (ATV)

  • Reiselivsnæring

  • Utleie av jakt/fiske

  • Reindrift

  • Sauenæring

  • Fritid – transport til hytter

  • Forskning/forvaltning

  • Jakt – uttak av hjortevilt ………….. (direkte hjemlet i forskrift)

   Betydelig større miljøkonsekvenser enn snøskuterkjøring på snødekt mark…..

  • Liten offentlig debatt om endring av reglene for barmarkskjøring…..…


Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Motorferdsel i utmark og vassdrag - Utviklingstrekk Opplysningrådet for veitrafikken AS

Sterk dynamikk

Behov for klare rammer

Behov for nytt regelverk

Nye typer kjøretøy  eks. ATV m/belter


ad