slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 1. (formål).

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 1. (formål). - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk v/ Ø ystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannens Milj ø vernavdeling Heia Gjestegård 31. okt. 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 1. (formål).' - chico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Forvaltning av fjellregionen i Nord-TrøndelagMotorferdsel i utmark og vassdragUtviklingstrekkv/ Øystein LorentsenSeniorrådgiverFylkesmannens MiljøvernavdelingHeia Gjestegård31. okt. 2012

slide2
Rammer for motorferdsel i utmark en helt sentral del av forvaltningen av fjellregionen i Nord-Trøndelag

Reguleres av Lov/Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Kommunen:
  • myndighet på de fleste områder
 • Fylkesmannen:
  • klageinstans
  • veiledningsansvar
 • Begrenset oversikt over faktisk utvikling
   • Tall og statistikk
   • SSB (Kostra)
   • Opplysningrådet for veitrafikk (registreringer)
   • kopi av vedtak om disp. for barmarkskjøring
slide3
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

§ 1.(formål).

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

§ 3.(forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.

§ 4.(tillatelser med hjemmel direkte i loven).

       Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

…………………..

c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse

slide4
FORSKRIFT 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

§ 1. I utmark og på islagte vassdrag (som definert i lovens § 2) kan motorkjøretøyer bare brukes når det skjer i samsvar med denne forskrift

§ 2. Motorkjøretøy kan på bar markutenfor veg nyttes til:

b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, …………

c) offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste,

d)……………..

slide5

(forts.) FORSKRIFT 1988-05-15 nr 356:

§ 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:

 • formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 ………
 • b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift,
 • c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg
 • d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
 • e) ………
 • f) ……….
slide6
§ 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

a) fastboende som i ervervsmessig øyemed (leiekjøring) vil påta seg

 • transport mellom bilveg og hytte
 • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 • ………..
 • ………

b) funksjonshemmede

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a

d)

slide7

§ 6.

I unntakstilfellekan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.

…………………

………………………

gjeldende regelverk
Gjeldende regelverk

Gammelt regelverk – liten utvikling

1977  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Lovutøvelse, forskriftsmyndighet til kommunen
 • Full kommunal styring
 • Eksplosiv økning i antall dispensasjoner
 • Kollaps” utover 80-tallet
 • Loven ”smuldra bort”

1988  Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

2005-06  Lovgjennomgang  Forslag til ny lov

2007  Høring av ny lov

2008  lagt i skuffen ………..

2009  enkelte forskriftsendringer/tillegg

slide10

§ 5. (forts)

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

f) (ny) gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike.

slide12

§ 5a. (ny)

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer.

motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk
Motorferdsel i utmark og vassdragUtviklingstrekk
 • Teknisk utvikling
  • Bedre kjøretøy teknisk
   • Bedret framkommelighet
   • Bedret driftssikkerhet
   • Redusert støy/utslipp
  • Økte bruksområder Snøskuter, ATV, Helikopter, (Fly)
  • Nye typer kjøretøy – ATV m/belter, Vannskuter, Mikrofly
  • Reiselivsnæring/Fritidsaktiviteter
  • Endret reiselivsmønster
  • Nye aktiviteter
  • Nye (økte) bruksområder motorkjøretøy
  • Økonomi
  • Bedret privatøkonomi over mange ti-år
  • Snøskuter, ATV  «Allemannseie»
 • Regelverk
  • Ingen utvikling (nesten)
  • Økende politisk debatt senere tid (snøskuter) - fritidsaktviteter, reiseliv
slide14

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk1
Motorferdsel i utmark og vassdragUtviklingstrekk
 • Økt debatt om motorisert ferdsel på snødekt mark (snøskuter)
  • De fleste behov i tradisjonelle næringer bra dekt i lov og forskrift
  • Reiselivsnæring – ønske om løypenett
  • Snøskuterkjøring som aktivitet (snøskutersafari, rekreasjonskjøring)
  • Fritidskjøring – persontransport til/fra ulike turmål, fiskevann mm

Vanligvis mindre miljøkonsekvenser enn motorisert ferdsel på barmark, men ikke alltid…..

  • Politisk debatt registreres  lov-/regelendringer ?
slide16

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

slide19

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk2
Motorferdsel i utmark og vassdragUtviklingstrekk
 • Økt press for motorisert ferdsel på barmark (ATV)
  • Reiselivsnæring
  • Utleie av jakt/fiske
  • Reindrift
  • Sauenæring
  • Fritid – transport til hytter
  • Forskning/forvaltning
  • Jakt – uttak av hjortevilt ………….. (direkte hjemlet i forskrift)

Betydelig større miljøkonsekvenser enn snøskuterkjøring på snødekt mark…..

  • Liten offentlig debatt om endring av reglene for barmarkskjøring…..…
slide26

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

slide37

Motorferdsel i utmark og vassdrag - Utviklingstrekk

Sterk dynamikk

Behov for klare rammer

Behov for nytt regelverk

Nye typer kjøretøy  eks. ATV m/belter

ad