Kuresoo raba loodush vede majanduslik v rtus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Kuresoo raba loodushüvede majanduslik väärtus PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kuresoo raba loodushüvede majanduslik väärtus. Aija Kosk Tallinn, 30.08.2012. Töö eesmärk. Määrata Kuresoo raba ökosüsteemi teenused; Hinnata Kuresoo raba ökosüsteemi teenuste majanduslik väärtus. Sisukord. Ökoloogilise ökonoomika ajalugu ja eesmärk;

Download Presentation

Kuresoo raba loodushüvede majanduslik väärtus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuresoo raba loodushüvede majanduslik väärtus

Aija Kosk

Tallinn, 30.08.2012


Töö eesmärk

 • Määrata Kuresoo raba ökosüsteemi teenused;

 • Hinnata Kuresoo raba ökosüsteemi teenuste majanduslik väärtus.


Sisukord

 • Ökoloogilise ökonoomika ajalugu ja eesmärk;

 • Avalikud hüved, loodushüved, ökosüsteemi kaubad ja teenused;

 • Ülevaade Kuresoo raba ökosüsteemi teenustest;

 • Kuresoo raba ökosüsteemi teenuste majandusliku väärtuse tulemused;

 • Milleks kasutada Kuresoo raba ökosüsteemi teenuste majandusliku väärtuse tulemusi.


Ökoloogilise ökonoomika ajalugu

 • USA 1936.a. „State Flood Control Act“

 • Riigi peamistele jõgedele võib ehitada tammi juhul, kui see suurendab ühiskonna heaolu;

 • Pareto kriteerium – heaolu suureneb, kui kasvõi ühe asjasse puutuva inimese heaolu suureneb ja teiste heaolu ei vähene;

 • Ökoloogilise ökonoomika objekt on ökosüsteem ja uurimismeetod – majanduslikud meetodid.


Avalik hüve, loodushüve ja ökosüsteemi teenused

 • Avalik hüve on kaup ja/või teenus, mille puhul on raske selle kasutajate ringist kõrvaldada mittemaksjaid ja kasu ei kahane lisatarbijate lisandumise korral;

 • Ökosüsteemi teenused on ökosüsteemi poolt pakutavad kaubad ja teenused (hüved), mis rahuldavad inimeste vajadusi otseselt või kaudselt.


Ökosüsteemi teenused

Kultuur

Varustab

Reguleerib

 • - Toit

 • - Kiudained

 • Ravimid

 • Ehitusmaterjal

-Hingelised väärtused

- Inspiratsioon

- Ilu

- Kaubanduslike liikide elupaik

- Rändlindude elupaik

- Taimekool

-Veepuhastus

-Üleujutuste kaitse

-C-ringe

Elupaik


Turuhind ja majanduslik väärtus

 • Turuhind näitab raha kogust, mida inimesed, kes kaupa ostavad, maksavad;

 • Turuhind kujuneb ajahetkel hüvise pakkumise ja nõudluse tasakaalu tulemusel;

 • Majanduslik väärtus on mõõdetav suurimaga, millest inimene on nõus loobuma, et saada teist hüvist/hüve;

 • Majandusliku väärtuse mõõtmine baseerub inimeste eelistuste uuringutel – maksevalmiduse uuringutel.


Avalike hüvede majandusliku väärtuse mõõtmise meetodid

 • Otsene väärtuste uuring:

  • Turu uuringud;

  • Tingliku hindamise meetod.

 • Kaudne väärtuste uuring:

  • Hedonilise hinna meetod;

  • Reisikulu meetod;

  • Kulupõhised meetodid.


Kuresoo e. Leemeti raba


Kuresoo raba

 • Kuresoo raba kuulub Soomaa rahvuspargi koosseisu;

 • Asub Viljandi maakonna loodeosas Navesti, Raudna, Halliste ja Lemmjõe vahelisel alal;

 • Pindala on 10 842 ha;

 • Toitumistüübilt sademeveetoiteline;

 • Peamisest inimmõjutusest - kuivendusest - suhteliselt puutumata;

 • Raba läbib kirdeosas Hüpassaare ja lõunaosas Ingatsi õpperada.


Kuresoo raba ökosüsteemi teenused

 • Varustamise teenused – kütteturvas, aiandus- ja alusturvas, marjad (jõhvikad);

 • Reguleerivad teenused – loodusliku vee reservuaar, süsiniku sidumine;

 • Elupaiga teenused – elurikkuse hoidmine ja suurendamine;

 • Kultuurilised teenused – emotsionaalsed, esteetilised, hariduslikud, puhke- ja virgestusvõimalused.


Teenuste majandusliku väärtuse leidmise metoodikad

 • Varustamise teenused – turuhinna meetod;

 • Reguleerivad teenused – kulupõhine meetod;

 • Elupaiga teenused – tingliku hindamise meetod;

 • Kultuurilised teenused – individuaalne reisikulu meetod.


Varustamise teenus - turuhinna meetod

 • Turuhinna meetod mõõdab nende ökosüsteemi teenuste majanduslikku väärtust, mis on turul ostetavad ja müüdavad.

 • Võttes aluseks turustatava kauba pakkumise ja nõudluse, turuhinna ja nõutava kauba koguse, leitakse tarbija ja tootja heaoluvõit ning sellele tuginedes neto majanduslik kogutulu turustatavale hüvele.


Varustamise teenus - turvas

 • Kütteturvas – 131,89 milj. m3, mahukaal 131 kg/m3;

 • Energiasisalduse 0,39 MWh/m3 juures on selle maksumus turul 12*0,39 €/MWh;

 • Kütteturba majanduslik väärtus on 617,25 milj. eurot.

 • Aiandus- ja alusturvas – 230,15 milj. m3, mahukaal 88 kg/m3;

 • Aiandus- ja alusturba majanduslik väärtus on minimaalselt 1 767,55 milj. eurot ning maksimaalselt 2 619,11 milj. eurot.


Varustamise teenus - jõhvikas

 • Jõhvika kasvukohti Kuresoo rabas ca 2 241 hektaril;

 • Jõhvika saak Eesti soodes ca 50 kg/ha/aasta;

 • Jõhvika saak Kuresoo rabas 112 tonni/aasta;

 • Jõhvika neto majanduslik väärtus – 873 430 eurot/aasta


Reguleeriv teenus - kulupõhine meetod

 • Hinnatakse ökosüsteemi teenuse väärtusi näitajatega, mis tuginevad tehtud kulutustel;

 • Meetodi kasutamisel eeldatakse, et kui inimesed teevad kulutusi ökosüsteemi kahjustamise vältimiseks või ökosüsteemi teenuste asendamiseks, siis need teenused peavad olema vähemalt samaväärsed tehtavate kulutustega.


Reguleeriv teenus – loodusliku vee reservuaar

 • Kuresoo rabas loodusliku vee keskmine varu ca 338,66 milj. m3

 • Eesti 39 vee-ettevõtte kanalisatsiooniteenuste hind elanikkonnale ja asutustele seisuga 31.12.2011.a. on vastavalt 1,34 €/m3 ja 1,56 €/m3.

 • Kuresoo rabas säiliva loodusliku vee tootmine maksaks seega 453,80 – 528,31 milj. eurot.


Reguleeriv teenus – süsiniku sidumine puistus

 • Eeldatakse, et süsiniku sidumise väärtus on võrdne kuludega, mida tehakse, et tasuda süsiniku emiteerimisega seotud makse;

 • Kuresoo raba puistutes on seotud 78,18 Gg süsinikku, mis teeb ca 287 tuhat tonni CO2 ekvivalentidesse arvutatuna;

 • Kui ühe kaubeldava CO2 ühiku hind on 7,3 eurot,siis raba metsades seotud süsiniku väärtuse rahaline ekvivalent on 2,095 milj. eurot.


Reguleeriv teenus – süsiniku sidumine turbaalal

 • Kuresoo lageraba ja siirdesoo seob 1 536,5 tonni süsinikku aastas, mis ümber arvutatuna CO2 ekvivalentideks on 5 633,8 tonni;

 • Arvestades ühiku hinnaks 7,3 eurot onseotud süsiniku rahaline ekvivalent aastas 41 126,7 eurot.


Elupaiga teenus - tingliku hindamise meetod

 • Meetod põhineb hüve tegelike või võimalike tarbijate intervjueerimisel, eesmärgiga selgitada välja nende valmisolek hüve eest maksta.

 • Seos on määratud valemiga WTP=ae-bx

  • WTP - maksevalmiduse summa;

  • x - inimeste arv, kes vähemalt seda summat oleksid nõus maksma;

  • a ja b - hinnatavad parameetrid.


Elupaiga teenus - tulemused

 • Populatsiooni suurus 695 900 inimest;

 • Valimi suurus 524 inimest;

 • Positiivne maksevalmidus 456 inimest;

 • Aritmeetiline keskmine maksevalmidus 34,19 eurot;

 • Aritmeetiline positiivne maksevalmidus 39,46 eurot;

 • Populatsiooni aritmeetiline keskmine maksevalmidus 23,79 milj. eurot


Elupaiga teenus - tulemused

 • Nõudluskõvera parim lähend on esitatav valemine: WTP=138490e-0,003x

 • r=0,67;

 • R2 =0,45;

 • Maksevalmidus WTP=a/b=138490/0,003=46,16 milj. eurot


Kultuurilised teenused - reisikulu meetod

 • Meetod eeldab, et koha väärtus on mõõdetav aja- ja reisikulu summana, mida inimesed on nõus maksma selle eest, et sinna jõuda. Inimeste maksevalmidus koha külastamise eest on hinnatav reiside arvu ja nendeks tehtavate kulutuste põhjal.  

 • Seos on määratud valemiga V=f(P,S)

  • V = külastuste arv;

  • P = kohalesõidu hind;

  • S = reisikulu vektor asenduskohtadesse


Kultuurilised teenused - tulemused

 • Populatsiooni suurus 10 567 inimest;

 • Valimi suurus 165 inimest;

 • Valimi keskmine reisikulu 27,23 eurot;

 • Populatsiooni aritmeetiline keskmine reisikulu 287 742,61 eurot;


Kultuurilised teenused - tulemused

 • Nõudluskõvera valem WTP=11251e-0,038x

 • r=0,86;

 • R2 =0,74;

 • Maksevalmidus WTP=a/b=11251/0,038=296 079 eurot aastas


Kuresoo raba ökosüsteemi teenuste majanduslikud väärtused


Kokkuvõte

 • Ökosüsteemide sisemine väärtus on hoomamatu ja mõõdetamatu;

 • Majanduslik väärtus näitab ainult inimese eelistusi keskkonnaseisundi muutustele, mitte keskkonna sisemist väärtust;

 • Seega on soovitav majanduslikku väärtust mõõta ainult juhul, kui tuleb teha majanduslikke valikuid – valikuid, mille puhul on tegemist kompromissidega ressursside jaotamisel.


Leitud majandusliku väärtuse kasutamise võimalused

 • langetada majanduslikult argumenteeritud otsuseid riigi raha kasutamiseks Kuresoo raba kaitseks, säilitamiseks või taastamiseks;

 • võtta riigieelarveliste vahendite kasutamise otsustamisel arvesse ühiskonna väärtusi ning julgustada ühiskonda osalema ja toetama keskkonnakaitselisi algatusi;

 • võrrelda erinevate keskkonnaalaste projektide või programmide tulu, seada neid olulisuse järjekorda;

 • maksimeerida tulu kulutatud rahaühiku kohta.


Autor:Kristo Vaarmar


 • Login