Sociologie
Download
1 / 27

ekologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

sociologie. ekonomie. ekologie. urbanismus. Geografie osídlení Geografie města. geografie. územní plánování. demografie. architektura. Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies. geografie osídlení (geography of settlement) sídelní systém

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ekologie' - chibale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

sociologie

ekonomie

ekologie

urbanismus

Geografie osídlení

Geografie města

geografie

územní plánování

demografie

architektura

Urban geography, geography of settlement, urban and regional studiesShrnutí nejdůležitějších trendů

 • rozdělení na proudy (g. sídel, města a venkova)

 • do 2. sv. v. dominance morfologicko-genetického popisu sídel, po válce funkční klasifikace

 • pokrok ve výzkumných metodách: souvisí s kvantitativní revolucí od 50. let, modelování (gravitační modely, pravidlo vel. pořadí, teorie centrálních míst)

 • zvyšuje se aplikační funkce a interdisciplinarita (spolupráce s územním plánováním, urbanismem, sociologií, ale i marketingem)


potřeba historického přístupu ke studiu osídlení

preindustriální – industriální – postindustriální


Asopisy a u ebnice
Časopisy a učebnice vývoje

 • Urban Studies

 • International Journal of Urban and Regional Research

 • Environment and Planning

 • European Urban and Regional Studies

 • City

 • Urban geography

 • Carter, Harold: The study of urban geography

 • Johnson, James H.: Urban geography : an introductory analysis

 • Knox, Paul: Urban social geography : an introduction

 • Pacione, Michael : Urban geography : a global perspective

 • Short, John R.: An introduction to urban geography

 • Musil J.: Sociologie soudobého města

 • Horská, Maur, Musil: Zrod velkoměsta

 • Hampl, Gardavský, Kühnl: Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR.


 • Vývoj sídelního systému vývoje

  • zvyšování počtu funkcí, která sídla plní vede k jejich specializaci – k územní dělbě práce

  • roste potřeba vzájemných vztahů

  • od izolovaných sídel k propojenému systému

  • prohlubování strukturace systému

 • Struktura sídelního systému

  • horizontální (poloha)

  • vertikální (hierarchie)


 • Základní diferenciace sidelního systému

  • městská sídla X venkovská sídla


  • Vznik a vývoj měst - preindustriální období vývoje

   • neolitická revoluce

   • soustřeďování nezemědělských funkcí

    • především obchod, správa, vzdělání, postupně výroba (řemesla)

   • kvalitativní význam

   • kvantitativní význam

    • celosvětově do 5% v jádrových oblastech na malé ploše 20-40%

    • Řím 1 mil., Paříž 200 tis, severoitalská a španělská města do 100 tis, Praha 40 až 60 tis.


  Funk n typy m st
  Funkční typy měst vývoje

  • města s vlastní a bez vlastní ekonomické základny (obytné satelity)

  • obvykle základní a ostatní funkce

  • obranná

  • zemědělská a rybářská

  • průmyslová

  • dopravní

  • obchodní

  • kulturní (religiozní střediska, univerzitní (vědecká), města-muzea)

  • léčebná a rekreační funkce

  • administrativně-politická funkce


  • Vývoj měst – industriální období vývoje

   • prudký nárůst měst a městského obyvatelstva

   • aspekty ekonomické, technologické, politické, demografické

   • 1. fáze - velkovýroba + technologické změny = potřeba fyzické koncentrace pracovních sil

    • parní stroj – vazba na zdroj energie

    • železnice – koncentrace v rozvojových osách

   • 2. fáze průmyslové revoluce – elektřina, automobil, telekomunikace dekoncentrační trendy


  Manchester vývoje

  Birmingham

  průměrný věk zemřelých 1842


  • Urbanizace vývoje

   • stav – stupeň urbanizace

   • proces

   • pojetí

    • užší – koncentrační proces

    • širší – změna způsobu života

   • Lampard – tři přístupy

    • demografický

    • strukturální

    • behaviorální


  • Hampl – urbanizace je prostorovou stránkou modernizace vývoje

  • Musil – teze o urbanizaci

   • změna prostorových forem uspořádání společnosti i změny způsobu života

   • historický proces spojený s industrializací

   • zásadní kvalitativní předěl ve vývoji osídlení

   • celosvětový proces

   • spojitost s technologickými změnami


  • Stupeň urbanizace – míra urbanizace vývoje

  • Jaký je stupeň urbanizace v Česku?

   • Podíl lidí žijících městským způsobem života

   • Podíl lidí žijících ve městech

    • 3 problémové okruhy

     • definice města

     • územní vymezení měst

     • stanovení počtu obyvatel  Krit ria z kon o obc ch 2000
  Kritéria – zákon o obcích 2000 vývoje

  • Celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném území obce alespoň 3000

  • Soustředěná městská zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem a chodníky, převažující vícepodlažní nadzemní zástavba. Všechny ulice a veřejná prostranství v obci jsou pojmenovány

  • Celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a budovami sloužícími všeobecně potřebným službám. Větší část obce je vybavena veřejným vodovodem a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem a veřejným osvětlením

  • Rozvinutá síť veřejných a všeobecně potřebných služeb, přesahující znatelně potřeby místního obyvatelstva a sloužící i pro spádové území

  • Udržovaná veřejná zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek, organizovaný svoz tuhých domovních odpadů


  Krit ria z kon o obc ch 20001
  Kritéria – zákon o obcích 2000 vývoje

  • Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékařskými místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm, tělocvičnou, ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky a vede obecní kroniku. Do stávající vybavenosti obce lze započítat i zařízení, které je ve výstavbě, případně v rekonstrukci.

  • Vzdálenost obce, která žádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti

   Zákona č. 234/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006

  • Zavádí titul městys

  • Obnovuje status historických měst a městysů


  • Velikostní kriterium (2001) vývoje

   • 2 tis. obyv. 74%

   • 5 tis. obyv. 63%

   • 10 tis. obyv. 54%

  • Administrativně-právní kriterium

   • 524 městských úřadů (2001) 71%

  • Středisková funkce

   • 348 měst (1991) 68%

  • Aglomerace

   • SRA + MR + zbylá města 80%  USA - vývojeStandard Metropolitan Areas (MAs)


  Vymezov n m stsk ch aglomerac
  Vymezování městských aglomerací vývoje

  • Administrativní x funkční

  • Metody

   • Areály maximálního zalidnění

   • Vymezení na základě funkčních vztahů (např. dojížďka za prací)
  ad