Pod kapotou IV. - PowerPoint PPT Presentation

Pod kapotou iv
Download
1 / 41

 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pod kapotou IV. Výdavky rozpočtu mesta. Peter Mikláš Jozef Mečiar. Príjmy mesta Výdavky mesta I. Výdavky mesta II., úvery, úverová zaťaženosť Výdavky mesta III . Vývoj miestnych daní a poplatkov (komunálny odpad, dane z nehnuteľností, za psa...) Verejné obstarávanie

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pod kapotou IV.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pod kapotou iv

Pod kapotou IV.

Výdavky rozpočtu mesta

Peter Mikláš

Jozef Mečiar


Pod kapotou iv

 • Príjmy mesta

 • Výdavky mesta I.

 • Výdavky mesta II., úvery, úverová zaťaženosť

 • Výdavky mesta III.

 • Vývoj miestnych daní a poplatkov (komunálny odpad, dane z nehnuteľností, za psa...)

 • Verejné obstarávanie

 • Kapitálový rozpočet mesta a majetok Šale

 • Vývoj v hospodárení mesta

 • Fondy Európskej únie – áno či nie?

 • Informácie na dosah – ako mestá informujú

 • Samospráva – volebný systém a kompetencie jednotlivých orgánov samosprávy

 • Kto tvorí kultúrny život mesta

 • Sociálne služby a mesto

 • Bytová otázka a úloha mesta

 • Mestská polícia

 • Školstvo v podmienkach samosprávy


Klasifik cia v davkov

Klasifikácia výdavkov

Výdavky na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií sa obdobne ako príjmy delia na:

 • bežné výdavky – patria sem: mzdy, réžia MsÚ, obstarávanie služieb, bežné opravy a údržba,

 • kapitálové výdavky – majú investičný charakter – týkajú sa dlhodobých aktív.,

 • finančné operácie – ide o realizovanie splácania návratných finančných zdrojov.

  Rozpočtová klasifikácia stanovená výnosom MF SR určuje, ktoré výdavky sú bežné a ktoré kapitálové.


Ii v davky a ich rozpo tovanie v ali

II. Výdavky a ich rozpočtovanie v Šali


Programov rozpo et

Programový rozpočet

Od 1.1.2009 je zavedený systém programového rozpočtovaniavýdavkov:

 • zvyšuje transparentnosť verejných financií,

 • posilnená je úloha strategického plánovania,

 • zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov,


Pod kapotou iv

 • programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta,

 • rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tak vlastne tvoria akési minirozpočty podľa jednotlivých kompetenčných oblastí,

 • program je skupina navzájom súvisiacich aktivít, vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, prvky alebo projekty.


Pr klad stanovenia cie ov v programoch dr ba vo

Príklad stanovenia cieľov v programoch: ÚDRŽBA VO


Pod kapotou iv

III. Vývoj výdavkov v Šali


V voj v davkov 2009 2013

Vývoj výdavkov 2009-2013


V voj be n ch v davkov v jednotliv ch programoch

Vývoj bežných výdavkov v jednotlivých programoch


V voj kapit lov ch v davkov v jednotliv ch programoch

Vývoj kapitálových výdavkov v jednotlivých programoch


Iv v voj vybran ch v davkov z jednotliv ch programov

IV. Vývoj vybraných výdavkov z jednotlivých programov


Program 12 prostredie pre ivot

Program 12: Prostredie pre život

Obsahuje nasledovné podprogramy a prvky:

12.1: Verejné priestranstvá

12.1.1: Verejná zeleň

12.1.2: Deratizácia verejných priestranstiev

12.1.3: Revitalizácia verejných priestranstiev

12.1.4: Údržba verejných priestranstiev


Pod kapotou iv

12.2: Mestský mobiliár – kvetináče a lavičky

12.3: Detské ihriská

12.4: Verejné WC

12.5: Artézske studne

12.6: Cintorínske služby

12.7: Grantový systém pre podporu rozvoja zelene v meste


V voj celkov ch v davkov na program

Vývoj celkových výdavkov na program

V roku 2013 – 155.700,- EUR – revitalizácia verejných priestranstiev


V voj v davkov na verejn zele 2009 2013

Vývoj výdavkov na verejnú zeleň 2009-2013


V voj v davkov na verejn zele do roku 2008

Vývoj výdavkov na verejnú zeleň do roku 2008

Kosenie, vyhrabávanie, pílenie, výsadba, chemické ošetrenie, údržba záhonov, výrub a pod.


Dr ba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene


Istenie komunik ci

Čistenie komunikácií


Istenie mesta do roku 2009

Čistenie mesta do roku 2009


V voj v davkov na istenie mesta 2009 2013

Vývoj výdavkov na čistenie mesta 2009-2013


Program 6 odpadov hospod rstvo

Program 6odpadové hospodárstvo


Odpadov hospod rstvo n klady

Odpadové hospodárstvo (náklady)


Bilancia

bilancia


Mno stvo komun lneho odpadu

Množstvo komunálneho odpadu


 • Login