Lauksaimnieku kooper cija
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Lauksaimnieku kooperācija PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lauksaimnieku kooperācija. Linda Bille Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) izpilddirektore. Kas ir kooperatīvā sabiedrība?.

Download Presentation

Lauksaimnieku kooperācija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lauksaimnieku kooperācija

Linda Bille

Latvijas Lauksaimniecības

kooperatīvu asociācijas (LLKA)

izpilddirektore


Kas ir kooperatīvā sabiedrība?

Kooperatīvs ir autonoma cilvēku asociācija, kuri brīvprātīgi apvienojušies risināt savas kopējās ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības un vēlmes ar kopīgi pārvaldāma un demokrātiski kontrolēta uzņēmuma palīdzību.


Kooperācijas formas

 • Horizontālā kooperācija – kad savstarpēji sadarbojas viena līmeņa (vienas nozares) uzņēmumi.

 • Vertikālā kooperācija – kad savstarpēji sadarbojas dažādu darbības sfēru (nozaru) uzņēmumi.


Pēc veicamajām funkcijām kooperatīvus var iedalīt:

sagādes kooperatīvi — to uzdevums ir apgādāt biedrus ar kurināmo, degvielu, izejvielām vai precēm par zemākām vairumtirdzniecības cenām;

ražošanas iekārtu un tehnikas koplietošanas kooperatīvi — uzņēmumi par kopīgiem līdzekļiem izveido kopīgas lietošanas objektus — noliktavas, kaltes, pārstrādes uzņēmumus, pienotavas u.tml.;

realizācijas kooperatīvi;

lauksaimniecības mašīnu rings — lauksaimniecības uzņēmumu apvienība, kuras biedri var saņemt mašīnu pakalpojumus un arī paši tos var piedāvāt (mašīnas pieder atsevišķiem biedriem);

finanšu kooperatīvu jeb krājaizdevu sabiedrības.


Kas ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS)?

Tā ir kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu.


Ko LPKS saviem biedriem piedāvā?

veic produkcijas realizāciju;

veic lopbarības, minerālmēslu vai citu izejmateriālu (dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļi, piena slaukšanas iekārtas) piegādi biedriem;

veic produkcijas kvalitātes nodrošināšanu;

veic produkcijas pirmapstrādi (kaltēšana, iepakošana u.c.);

veic biedru saražotās produkcijas pārstrādi;

veic tirdzniecības veicināšanas pasākumus (reklāma, tirdzniecības zīme, citi pasākumi);

piedāvā biedriem cita veida pakalpojumus (transporta, tehnikas).


Dezinfekcijas līdzekļi

Kooperatīvs

Piena pārstrādes uzņēmums

Saimniecība 4

Saimniecība 3

Saimniecība 1

Saimniecība 2

Piena kooperatīva darbības piemērs


Galvenie kooperatīvu darbības principi (1)

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāji var būt fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus;

 • kooperatīvs pieder pašiem zemniekiem un zemnieki paši var kontrolēt kooperatīva darbību;

 • katram kooperatīvās sabiedrības biedram biedru kopsapulcē ir viena balss;

 • kooperatīvo sabiedrību mērķis ir, nevis gūt labumu no lauksaimniekiem, bet dot viņiem attīstības iespējas;


Galvenie kooperatīvu darbības principi (2)

 • atvērto durvju princips – jebkurš, kurš piekrīt kooperatīva statūtiem var kļūt par tā biedru;

 • risks, visas izmaksas un arī ienākumi tiek godīgi sadalīti starp īpašniekiem;

 • kooperatīvu darbībā nepastāv risks, ka attīstībā ieguldīto līdzekļi „nonāk” ārvalstnieku rokās;

 • kooperācijā ir nepieciešami gan lielie, gan mazie zemnieki;

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrībasnav komersanti;

 • viens no galvenajiem priekšnoteikumiem sekmīgai darbībai - veiksmīga vadība.


Kooperatīva organizēšana

 • Sagatavošanas sanāksmes organizēšana.

 • Dibināšanas līguma parakstīšana.

 • LPKS statūtu projekta izstrāde.

 • Pamatkapitāla apmaksa.

 • Dibināšanas sapulces sasaukšana.

 • Dibinātāji ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod valdei ieguldīto mantu (ja tāda ir), visus ar dibināšanu saistītos dokumentus u.c.

 • Kooperatīvās sabiedrības reģistrēšana LR Uzņēmumu reģistrā.


Biedri

Biedri

Biedri

Biedri

Biedri

Biedri

Biedri

Biedri

Pilnvaroto sapulce

Padome

Revīzijas

komisija

Valde

Pārvaldes struktūra


Sekmīgas darbības priekšnosacījumi

jau sākotnēji jābūt skaidram, ko potenciālie kooperatīva biedri vēlas sasniegt ar kooperatīva starpniecību un, vai tas būs iespējams pēc ekonomiskā izdevīguma principiem;

jānodrošina augsti kvalificētas kooperatīva vadība, pievēršot uzmanību zināšanām biznesa attīstības plānošanā;

regulāri jāorganizē kooperatīva biedru un darbinieku apmācība;

jārada biedru piederības sajūta kooperatīvam (savlaicīga informācijas aprite);

biedriem jāizmanto kooperatīva sniegtie pakalpojumi;

kooperatīvam jāapkalpo pirmkārt kooperatīva biedri.


Svarīgi zināt!!!

 • lai saņemtu visus iespējamos labumus (ES, valsts atbalsts, nodokļu atvieglojumi) katru gadu LPKS jāsaņem atbilstība saskaņā ar MK noteikumiem Nr.777. Atbilstības saņemšanas nosacījumi:

 • sabiedrības biedri ar tās starpniecību realizē tikai savā saimniecībā saražoto lauksaimniecības produkciju;

 • minimālais apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem ir 5000 latu;

 • minimālais apgrozījums starp sabiedrību un sabiedrības biedriem nav mazāks par 75 % no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

 • pārpalikumus sabiedrības biedriem sadala proporcionāli sabiedrības biedriem sniegto pakalpojumu apjomam;

 • vismaz 25 % no pārpalikuma līdzekļiem tiek ieguldīti sabiedrības attīstībā;

 • maksimālais sabiedrības apgrozījums ar vienu biedru ir 40 % no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

 • minimālais sabiedrības biedru skaits, ar kuriem sabiedrībai ir apgrozījums, ir 10 biedru.


Atzītas (atbilstīgas) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 2004. – 2008.gadā


LPKS attīstību kavējošie faktori (1)

demokrātiska kooperatīva vadība bieži vien kavē operatīvu lēmumu pieņemšanu un elastību ikdienas darbā;

kooperatīvajām sabiedrībām grūti piesaistīt labus vadītājus;

dažu LPKS attīstība notiek virzienā, kas ir pretrunā ar kooperatīvu darbības pamatprincipiem un galvenajiem mērķiem;

mazāka apjoma kooperatīvajām sabiedrībām, lai palielinātu ražošanas jaudu, ierobežotas kredīta saņemšanas iespējas;


LPKS attīstību kavējošie faktori (2)

 • ir daudz šķēršļu, ar ko nākas saskarties LPKS, jo nav komersanta statusa;

 • pastāv negatīvs spiediens no piena pārstrādātāju puses, kā rezultātā Zemkopības ministrija ar savām darbībām un atbalsta politikas veidošanu neveicina kooperatīvu tālāku attīstību;

 • bieži vien valstiskā līmenī netiek izprasta kooperācijas nozīme.


Kooperatīvu attīstības iespējas un nākotnes vīzijas

 • jāstiprina esošās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;

 • jāveltī pastiprināta uzmanība mārketinga aktivitātēm kooperatīvu darbībā;

 • jāveicina mazo kooperatīvu integrācija un apvienošanās/ sadarbība ar lielajiem nozares kooperatīviem;

 • jāveicina pārstrādes uzņēmumu nonākšana kooperatīvu rokās;

 • jaunajām LPKS jākonsultējas ar kooperatīvu vadītājiem, kuri veiksmīgi darbojas.


Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstība aizsākās 2000.gadā un turpinās vēl joprojām

LLKA – dibināta 2002.gadā, pašreiz apvieno 61 kooperatīvus un ir viena no galvenajiem Zemkopības ministrijas sadarbības partneriem kooperācijas jautājumu risināšanā (ar ZM ir parakstīts nodomu protokols par sadarbību)


LLKA statūtos noteiktie darbības mērķi

 • labvēlīgas vides radīšana lauksaimnieku kooperācijas attīstībai Latvijā;

 • lauksaimnieku stabilitāte, modernizācija un veiksmīga integrācija Eiropas Savienībā;

 • veicināt lauksaimnieku un pārējās sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un tās priekšrocībām lauksaimniecībā.


LLKA aktivitātes (1)

 • LPKS interešu pārstāvniecība valsts institūcijās;

 • sadarbības ar masu mēdijiem, popularizējot kooperatīvu lomu un ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā, kā arī veicinot katra kooperatīva atpazīstamību ražotāju vidū;

 • pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;

 • kooperatīvu vadītāju apmācību organizēšana;

 • sadarbība ar izglītības iestādēm;

 • LLKA mājas lapas uzturēšana (www.llka.lv);

 • statistikas apkopošana par LPKS attīstību Latvijā;


LLKA aktivitātes (2)

 • biedru informēšana par aktuālo lauksaimniecībā un lauku attīstībā;

 • līdzdalība LPKS valsts un Eiropas Savienības atbalsta plānošanā un izstrādē;

 • biedru konsultēšana;

 • dažādu problēmjautājumu risināšana.


Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības rādītāji


Neto apgrozījuma pieaugums (milj.LVL) LPKS Latvijā 2000. – 2008.gadā (*prognoze)


Zemnieku skaita pieaugums LPKS Latvijā 2000. – 2008.gadā (*prognoze)


LPKS sadalījums pa nozarēm (dati uz 01.09.2008)

*dati uz 10.09.2007


Kur meklēt informāciju?

 • Kooperatīvo sabiedrību likumā

 • Ministru kabineta noteikumos Nr.777 “Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai”

 • LLKA mājas lapā www.llka.lv

 • LLKA birojā (Linda Bille, tel. +371 67027546, mob. tel. +37129118615, e-pasts: [email protected])


 • Login