ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS - PowerPoint PPT Presentation

Cu cas
Download
1 / 20

 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS. ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555. เรื่องที่จะนำเสนอ. ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS การประเมินออนไลน์. เอกสารที่แจก. แบบแสดงข้อคิดเห็น

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cu cas

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและการเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS

ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์

รองอธิการบดี

30 มกราคม 2555


Cu cas

เรื่องที่จะนำเสนอ

ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร

การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS

การประเมินออนไลน์


Cu cas

เอกสารที่แจก

แบบแสดงข้อคิดเห็น

ใบกรอกคำถาม


Cu cas

การปรับปรุงหลักสูตร


Cu cas

กำหนดการส่ง มคอ.2

 • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  • ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  • ภายในเดือนกรกฎาคม 2555

ถ้าส่งไม่ทันกำหนดจะไม่สามารถเปิดสอนได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556


Cu cas

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

 • Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก Website

  • www.academic.chula.ac.th

  • หัวข้อหลักสูตร

  • คลิกที่ การเสนอหลักสูตรและรายวิชา

  • 02-218-0205 ถึง 0207ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรสำนักบริหารงานวิชาการ


Cu cas1

ระบบ CU-CAS ช่วยอะไร

 • การพิมพ์ส่วนที่เป็นเนื้อหารายวิชาในเล่มหลักสูตร

 • Curriculum Mapping

พร้อมที่จะเปิดระบบให้ทุกหลักสูตรเข้าไปใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Cu cas2

ใช้ระบบ CU-CAS อย่างไร

 • เข้าไปที่ Course Specification

 • กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 คือ แบบเปิดรายวิชา

 • 1 รายวิชา ต่อ 1 แบบฟอร์ม

 • ระบบจะสร้างCurriculum Mapping ให้โดยอัตโนมัติ และหลักสูตรจะสามารถสั่งพิมพ์รายการเนื้อหาของทุกรายวิชาได้ด้วย


Cu cas3

ระบบ CU-CAS ช่วยทำอะไร

 • ระบบ CU-CAS เป็นเครื่องมือในการออกแบบหลักสูตร

 • จากการกรอกข้อมูลใน Course Specification ท่านจะได้ Curriculum Mapping มาโดยอัตโนมัติ

 • ถ้าปรับ CS CM จะปรับตามทันที


Cu cas

กรณีหลักสูตรที่ทำ มคอ. 2 แล้ว

 • ในช่วงนี้โปรด copy & paste จาก Word file ลงไปในแบบฟอร์ม Course Specification และเติม ข้อมูลที่ยังขาดอยู่

 • ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ระบบเสร็จ ช้า หลังเวลาที่ท่านต้องใช้งาน


Cu cas

ข้อกำหนด

 • ผู้ที่สามารถเข้าไปแก้ไข Course Specification ของแต่ละรายวิชาได้แก่

  • ผู้ที่ log in เข้าไปใส่ข้อมูล

  • หัวหน้าภาควิชาและ/หรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย


Cu cas

ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2

 • หลักสูตรจัดทำ มคอ. 2 เสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน

 • เสนอคณะกรรมการระดับคณะ พิจารณา (คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะ)

 • หลักสูตรแก้ไขเอกสารตามมติ

 • จัดส่ง มคอ.2 ไปยังฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ


Cu cas

ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ ถูกต้องของการเขียนรายวิชา

 • คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร/ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา/แขนงวิชา)พิจารณา

 • ถ้ามีการแก้ไข จะส่งคืนคณะ เป็นเอกสารที่แสดงการแก้ไข


Cu cas

ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2

 • หลักสูตรแก้ไข Course Specification ส่วนที่ 1 ในระบบ

 • หลักสูตรพิมพ์ มคอ.2 ที่แก้ไขแล้ว(เนื้อหารายวิชา และ CM พิมพ์จากระบบ CU-CAS)

 • ส่งไปฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส่ง สกอ.รับทราบ


Cu cas

การเปิดรายวิชา


Cu cas

ภาควิชา/หลักสูตร

DB CU-CAS

กรณีรายวิชาใน มคอ. 2 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

ฝ่ายวิชาการคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

Yes

ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรสบว.


Cu cas4

1

ภาควิชา/หลักสูตร

จัดทำและPrint out แบบฟอร์ม

การเสนอขอเปิดรายวิชาจากระบบCU-CAS

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติรายวิชาจากระบบ CU-CAS

แก้ไข

2

ฝ่ายวิชาการคณะ

No

ตรวจสอบ/แก้ไข เสนอ

มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CU-CAS

กรรมการบริหารคณะ

กรณีรายวิชาเลือกที่ไม่ได้เสนอพร้อมกับการขออนุมัติหลักสูตร

3

Yes

ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

Yes/No

Print out จากระบบCU-CAS

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักบริหารงานวิชาการ

DBCU_CAS

4

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณารายวิชาจาก Print out

ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

สำนักบริหารงานวิชาการ

30 มกราคม 2555


Cu cas

การประเมินออนไลน์


Cu cas

การประเมินออนไลน์

 • ได้ปิดระบบประเมินออนไลน์ใน Blackboard แล้ว

 • โปรดกรอกข้อมูลใน Course Specification ตามที่ได้อบรมไปแล้ว

 • โปรดแจ้งนิสิตให้ประเมินออนไลน์ทุกคน


Cu cas

ขอขอบคุณทุกท่าน


 • Login