Upravni spor
Download
1 / 20

UPRAVNI SPOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UPRAVNI SPOR. Opće odredbe. Pravno uređenje upravnog spora. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10) Stupio na snagu 1. siječnja 2012. Zakon o izmjenama i dopunama ZUS-a (NN 143/12) Stupio na snagu 28. prosinca 2012 . Zakon o sudovima (NN 28/13)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

UPRAVNI SPOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UPRAVNI SPOR

Opće odredbe


Pravno uređenje upravnog spora

 • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10)

  • Stupio na snagu 1. siječnja 2012.

  • Zakon o izmjenama i dopunama ZUS-a (NN 143/12)

   • Stupio na snagu 28. prosinca 2012.

 • Zakon o sudovima (NN 28/13)

 • Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 144/10 i 84/11)


Predmet ZUS-a

 • nadležnost,

 • sastav upravnog suda i

 • pravila postupka na temelju kojihupravnisudoviodlučujuo zakonitostiodlukaipostupanjajavnopravnihtijela iz područja upravnog prava.


Cilj ZUS-a

 • osiguratisudskuzaštitupravaipravnihinteresafizičkihipravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjemjavnopravnihtijela.


 • Javnopravnimtijelom u smislu ZUS-asmatra se:

  • tijelodržavneupraveidrugodržavnotijelo,

  • tijelojedinicelokalneipodručne (regionalne) samouprave,

  • pravnaosobakojaimajavnuovlasti

  • pravnaosobakojaobavljajavnuslužbu (pružateljjavnihusluga).


Predmet upravnog spora (1)

 • ocjenazakonitostipojedinačneodlukekojom je javnopravnotijeloodlučilo o pravuiobvezi u upravnojstvari (upravniakt) protivkojenijedopuštenoizjavitiredovitipravnilijek


Predmet upravnog spora (2)

 • ocjena zakonitosti postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava kojim je povrijeđeno pravo, obvezailipravniinteresstrankeprotivkojegnijedopuštenoizjavitiredovitipravitilijek


Predmet upravnog spora (3)

 • ocjenazakonitostipropuštanjajavnopravnogtijelaiz područja upravnog prava da u zakonompropisanomrokuodluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu iliredovitompravnomlijekustrankeodnosno da postupipremapropisu


Predmet upravnog spora (4)

 • ocjenazakonitostisklapanja, raskidanjaiizvršavanjaupravnogugovora


Predmet upravnog spora (5)

 • ocjenazakonitostiopćegakta

  • jedinicelokalneipodručne(regionalne) samouprave,

  • pravneosobekojaimajavnuovlasti

  • pravneosobekojaobavljajavnuslužbu


Iznimke od vođenja upravnog spora

(1) u stvarima u kojima je sudskazaštitaosiguranaizvanupravnogspora.

(2) o pravilnostipojedinačneodlukedoneseneprimjenomslobodneocjene, ali se moževoditi o zakonitostitakveodluke,granicamaovlastiisvrsiradikoje je ovlastdana.


Iznimke od vođenja upravnog spora

(3) protivpostupovneodlukejavnopravnogtijela, već setakvaodlukamožepobijatitužbomprotivodluke o glavnojstvari, akozakonomnijedrukčijepropisano.


Načela upravnog spora

 • Načelo zakonitosti

 • Načelo izjašnjavanja stranke

 • Načelo usmene rasprave

 • Načelo učinkovitosti

 • Načelo pomoći neukoj stranci

 • Načelo obveznosti sudskih odluka

 • Načelo službene uporabe jezika i pisma


Načelo zakonitosti

 • U upravnom sporu sud odlučuje na temelju Ustava i zakona


Načelo izjašnjavanja stranke

 • Prijedonošenjepresudesudćesvakojstrancidatimogućnostizjasniti se o zahtjevimainavodimadrugihstranakate o svimčinjenicamaipravnimpitanjimakojasupredmetupravnogspora.

 • Sudmožeodlučiti u upravnomsporubezdavanjastrancimogućnostida se izjasnisamo u slučajevima propisanim zakonom.


Načelo usmene rasprave

 • U upravnomsporusudodlučujenatemeljuusmene, neposredneijavnerasprave

 • Sudmožeodlučiti u upravnomsporubezodržavanjaraspravesamo u slučajevimapropisanimZUS-om


Načelo učinkovitosti

 • upravnispor treba provestibrzoibezodugovlačenja, uzizbjegavanjenepotrebnihradnjiitroškova,

 • treba onemogućitzlouporabupravastranakaidrugihsudionika u sporu

 • sud treba odluku donijeti u razumnom roku


Načelo pomoći neukoj stranci

 • Sud po službenoj dužnosti i tijekom cijelog postupka voditibrigu o tome daneznanjeineukoststrankeidrugihsudionika u upravnomsporu ne bude na štetu prava koja imaju na temelju zakona


N. obveznosti sudskih odluka

 • Pravomoćna presuda suda obvezna je za stranke u upravnom sporu i njihove pravne slijednike

 • Pravomoćnapresudasudakojom se odlučuje o zakonitostiopćegaktaobvezna je zasve


N. službene uporabe jezika i pisma

 • Upravnisporvodi se nahrvatskomjezikuilatiničnompismu

 • Strankeidrugisudionici u upravnomsporuimajupravopredsudomupotrebljavatisvoj jezik uz ovlaštenog prevoditelja

 • Dvojezična područja !


ad
 • Login