slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wdrażanie metody zaawansowanej AMA w Banku Polskiej Spółdzielczości

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Wdrażanie metody zaawansowanej AMA w Banku Polskiej Spółdzielczości - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Wdrażanie metody zaawansowanej AMA w Banku Polskiej Spółdzielczości Zastosowanie Aplikacji Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (OPERON) –. BPS – krótka charakterystyka Banku. BPS – lider polskiego sektora bankowości spółdzielczej Ponad 350 banków zrzeszonych 79 oddziałów na terenie Polski

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wdrażanie metody zaawansowanej AMA w Banku Polskiej Spółdzielczości' - chelsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Wdrażanie metody zaawansowanej AMA

w Banku Polskiej Spółdzielczości

Zastosowanie Aplikacji Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (OPERON)

bps kr tka charakterystyka banku
BPS – krótka charakterystyka Banku
 • BPS – lider polskiego sektora bankowości spółdzielczej
 • Ponad 350 banków zrzeszonych
 • 79 oddziałów na terenie Polski
 • Suma bilansowa – 12,5 mld PLN
 • Wymóg kapitałowy BIA – 32 mln PLN

Zrzeszone Banki Spółdzielcze

BPS

struktura organizacyjna systemu zarz dzania ryzykiem operacyjnym banku
Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku

Poziomy operacyjne nadzorcze i kontrolne

Rada Nadzorcza

Zarząd

Komitet Ryzyka Operacyjnego

Biuro Ryzyka Operacyjnego

Audyt i Kontrola

Wewnętrzna

proces zarz dzania ryzykiem operacyjnym
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym

Główne elementy procesu

Identyfikacja

Raportowanie

Ocena i limitowanie

Audyt i kontrola

wewnętrzna

Ograniczanie

Monitorowanie

plan projektu ama
Plan projektu AMA

Planowane stosowanie AMA od roku 2013

Etap I

Audyt regulacji i procesów

Audyt danych

Etap II

Modelowanie

statystyczne

Etap III

Wdrożenie narzędzia

informatycznego

r d a danych do ama
Źródła danych do AMA

Podstawowe rodzaje danych w modelu

Zewnętrzna baza strat (ZORO)

Wewnętrzna baza strat

(Operon)

Analizy scenariuszowe

i samoocena

proces ewidencji zdarze operacyjnych
Proces ewidencji zdarzeń operacyjnych

Ewidencja zdarzeń jest prowadzona w każdej jednostce i komórce organizacyjnej Banku:

 • Punkt Obsługi Bankowej,
 • Filia,
 • Oddział,
 • Oddział Regionalny/ Wojewódzki,
 • Biuro i Departament Centrali.
ewidencja zdarze operacyjnych
Ewidencja zdarzeń operacyjnych
 • System zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga:
  • wysokiej świadomość pracowników Banku co do istnienia ryzyka operacyjnego (szkolenia),
  • znajomości i przestrzegania obowiązujących w Banku przepisów oraz regulacji nadzorczych,
  • poczucie współodpowiedzialności pracowników za kontrolę i ograniczanie ryzyka operacyjnego
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Banku wymaga ujawniania przez pracowników zdarzeń operacyjnych i/lub incydentów.
przep yw prac w systemie operon 1
Przepływ prac w systemie Operon (1)

W Banku funkcjonuje czterostopniowy system kontroli i weryfikacji danych dot. zaistniałych zdarzeń operacyjnych.

funkcje w systemie poziom iii weryfikator
Funkcje w systemiePoziom III - Weryfikator
 • Weryfikator jest pracownikiem Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Centrali Banku.
 • Weryfikator dokonuje porównania zarejestrowanych przez Rejestratora lub Akceptanta danych księgowych i/lub danych finansowych z zapisami w systemie finansowo-księgowym.
 • Ma też możliwość wprowadzenia/modyfikacji danych finansowych i/lub danych księgowych.
 • Weryfikator ma prawo wycofania rejestrowanego zdarzenia operacyjnego na niższy poziom przepływu prac.
funkcje w systemie poziom iv koordynator
Funkcje w systemiePoziom IV - Koordynator
 • Koordynator weryfikuje poprawność i jakość wprowadzonych danych,
  • Wszelkie nieprawidłowości wykryte przez koordynatora są wycofywane na niższy poziom przepływu prac np. błędna klasyfikacja nadzorcza, błędna klasyfikacja zdarzeń i incydentów,
  • Zatwierdzenie zdarzenia operacyjnego rzeczywistego przez najwyższy poziom przepływu prac uaktywnia opcję dodawania korekt do zdarzenia, finansowych i niefinansowych, oraz jego całkowitego rozliczenia,
  • Sprawdza poprawność korekty pod względem merytorycznym,
 • Całkowite rozliczenie zdarzenia operacyjnego rzeczywistego zostaje wywołane przez Koordynatora i następuje po spełnieniu łącznie dwóch poniższych warunków:
  • zaksięgowaniu rzeczywistej straty/zysku z tytułu zdarzenia operacyjnego rzeczywistego na rachunku zysków i strat w BPS,
  • wyczerpaniu możliwości odzysku np. z kwot ubezpieczenia, które zmieniłoby rzeczywistą kwotę straty/zysku z tytułu zdarzenia operacyjnego rzeczywistego.
proces ewidencji danych
Proces ewidencji danych
 • Przepływ prac powinien być zakończony w ciągu 3 tygodni
 • Długi czas przechowywania informacji o zdarzeniu operacyjnym poza systemem Operon zwiększa prawdopodobieństwo zagubienia części danych co może utrudnić właściwą interpretację oraz prawidłowe zarejestrowanie zdarzenia.
rodzaje ewidencjonowanych zdarze
Rodzaje ewidencjonowanych zdarzeń
 • Zdarzenia operacyjne (ze skutkiem finansowym)
  • dane podstawowe – informacje identyfikujące zdarzenie,
  • dane uzupełniające – informacje dotyczące jakościowej oceny zdarzenia,
  • dane finansowe – informacje obejmujące wartościową wycenę zdarzenia,
  • dane księgowe – informacje dotyczące rozksięgowania zdarzenia w ciężar kont wynikowych.
 • Incydenty (bez skutku finansowego)
  • dane podstawowe,
  • dane uzupełniające.
dane podstawowe
Dane podstawowe
 • Dane zdarzenia dotyczące m.in. atrybutów ujawnienia, wystąpienia, przyczyny zdarzenia oraz jego skutku ewidencjonowane są w grupie danych podstawowych
  • Numer. referencyjny zdarzenia,
  • Data rejestracji,
  • Miejsce rejestracji,
  • Osoba rejestrująca,
  • Sposób ujawnienia,
  • Data wystąpienia,
  • Miejsce wystąpienia,
  • Skutek zdarzenia,
   • Odpis, Roszczenie w toku, Rozliczenia pozasądowe, Decyzje sądowe, Kary i grzywny, Strata lub uszkodzenie aktywów, Dodatni wpływ lub bez wpływu na wynik finansowy
  • Opis zdarzenia
  • Działania zaradcze
  • Uwagi
dane uzupe niaj ce
Dane uzupełniające
 • Kategoria, Rodzaj, Grupa zdarzeń operacyjnych oraz zdarzenie operacyjne,
 • Czynnik ryzyka operacyjnego,
 • Linia biznesowa:
  • W Banku BPS występują cztery linie biznesowe wyodrębnione z ośmiu wskazanych w NUK:
   • Działalność dealerska,
   • Bankowość detaliczna,
   • Bankowość komercyjna,
   • Płatności i rozliczenia.

+ „Działalność nie związana z czynnościami bankowymi”.

 • Proces/Podproces
 • Grupa Produktowa/Produkt
 • Warstwa technologiczna
 • Powiązanie z ryzykiem kredytowym
 • Powiązanie z ryzykiem rynkowym
dane finansowe
Dane finansowe
 • Charakter głównie ilościowy – pozwalające określić potencjalną lub rzeczywistą kwotę związaną ze zdarzeniem operacyjnym rzeczywistym
 • Do danych finansowych zaliczamy:
  • Waluta
  • Kwota potencjalna
  • Kwota rzeczywista (strata/ zysk)
  • Opis dodatkowy
dane ksi gowe
Dane księgowe
 • Dane księgowe są następstwem danych finansowych,
  • Konta WN (koszty) lub konta MA (zyski) – użytkownik wskazuje ścieżkę księgowania,
 • Dane księgowe:
  • Konto
  • Waluta
  • Kwota w walucie oryginalnej i bilansowej
  • Tytuł pozycji księgowej
proces dodawania korekt do zarejestrowanych zdarze operacyjnych
Proces dodawania korekt do zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych

Rodzaje korekt:

  • Korekta finansowa - wprowadza kwotę korygującą wartość wprowadzoną uprzednio do systemu
  • Odzysk - operacja zwrotu części bądź całości straty - operacja rejestrowana jako „zysk”
  • Korekta do odzysku - powtórne rozlicznie części bądź całości kwoty odzysku poprzez wprowadzenie kwoty korygującej wartość odzysku
 • Dodanie korekty przebiega analogicznie jak przepływ prac przy rejestracji zdarzenia operacyjnego(Rejestrator→ Akceptant → Weryfikator → Koordynator)
dane do modelowania statystycznego
Dane do modelowania statystycznego

Do modelowania wykorzystano zdarzenia rzeczywiste oraz potencjalne

Zewnętrzna baza strat (ZORO)

OGON ROZKŁADU

Analizy scenariuszowe

i samoocena

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wewnętrzna baza strat

(Operon)

STRATA OCZEKIWANA

dane do modelowania statystycznego 2
Dane do modelowania statystycznego (2)

Zdarzenia podzielono według kryterium wysokości straty

zmiany dokonane na potrzeby metody ama
Zmiany dokonane na potrzeby metody AMA
 • zmiany funkcjonalności systemów wspierających

zarządzanie ryzykiem operacyjnym;

 • przystąpienie do bazy ZORO;
 • aktualizacja regulacji wewnętrznych;
 • zmiana metodyki samooceny ryzyka operacyjnego;
 • zmiana metody przypisywania zdarzeń do linii biznesowych;
 • wprowadzenie dodatkowych KRI (głównie wskaźników otoczenia gospodarczego);
 • zwiększenie zatrudnienia (1 dodatkowy etat dedykowany do modelowania statystycznego).
wymogi kapita owe metod bia i ama
Wymogi kapitałowe metodą BIA i AMA
 • Wymóg BIA (stosowany) – 32 mln PLN
 • Wymóg AMA (testowy) - 20 mln PLN
ad