GENEL MUHASEBE I - PowerPoint PPT Presentation

Genel muhasebe i
Download
1 / 20

 • 196 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GENEL MUHASEBE I. MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7. Amaçlar:. MENKUL KIYMET kavramını açıklayabilmek, Geçici ve uzun vadeli yatırımları ayırdebilmek , Menkul kıymetleri sınıflandırabilmek, Hisse senedi ile borçlanma senetleri arasındaki farkı açıklayabilmek,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GENEL MUHASEBE I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Genel muhasebe i

GENEL MUHASEBE I

MENKUL KIYMETLER

ÜNİTE 7


Ama lar

Amaçlar:

MENKUL KIYMET kavramını açıklayabilmek,

Geçici ve uzun vadeli yatırımları ayırdebilmek,

Menkul kıymetleri sınıflandırabilmek,

Hisse senedi ile borçlanma senetleri arasındaki farkı açıklayabilmek,

Geçici yatırımları muhasebeleştirebilmek.


D nen varliklar

DÖNEN VARLIKLAR

 • HAZIR DEĞERLER

 • MENKUL KIYMETLER

 • TİCARİ ALACAKLAR

 • DİĞER ALACAKLAR

 • STOKLAR

 • DİĞER DÖNEN VARLIKLAR


Menkul kiymetler

MENKUL KIYMETLER

 • HİSSE SENETLERİ

 • ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI

 • KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

 • DİĞER MENKUL KIYMETLER

 • MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)


Menkul kiymetler1

MENKUL KIYMETLER

 • Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanmenkul kıymetler

 • Satılmaya hazır amaçlı menkul kıymetler

 • Vadeye kadar elde tutma amaçlı menkul kıymetler

  *1. gruptaki menkul kıymetler alış bedeli ile 2. ve 3. gruptakiler maliyet bedeli ile muhasebeleştirilmektedir.


H sse sened

HİSSE SENEDİ

 • Sermayesi paylara bölünmüş şirketler (anonim şirket) tarafından çıkarılan, sermayeye katılma payını temsil eden ve payların dolaşımını sağlayan, kanuni şekil şartlarına uygun hazırlanmış kıymetli evraktır.

 • Hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olabilir.

 • Hisse senetleri geçici ya da uzun vadeli yatırım aracı olabilir.

 • Hisse senetleri uzun vadede kâr payı (temettü) getirisi olan menkul kıymetlerdir.


Tahv l ve t revler

TAHVİL VE TÜREVLERİ

 • Anonim şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılan, belli bir vade ile belli tutar üzerinden borçlanma olanağı sağlayan ve karşılığında belirlenmiş olan faizi ödeme yükümlülüğünü içeren, şekil şartlarına uygun hazırlanmış kıymetli evraktır.

 • Tahviller sabit getirili (faizli) finansal araçlardır. Tahvil geçiciya da uzun vadeli yatırım aracı olabilir.

 • Özel kesim tahvil faizi üzerinden belli oranda gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapılabilir.

  DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI:

 • Hazine Bonosu/ Finansman Bonosu

 • Gelir Ortaklığı Senedi

 • Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi

 • Yatırım Fonu Katılma Belgesi


Genel muhasebe i

İşletmenin fon fazlasını değerlendirmek amacıyla, hisse senedi veya tahvil ve benzeri finansal varlıkları satın alması durumunda, alış bedeli ve komisyon tutarını nakit ve/veya mevduat hesabından öder. İşlemin muhasebe kaydı şöyledir:

110 HİSSE SENETLERİXXX

111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET

VE BONOLARIXXX

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET

VE BONOLARIXXX

118 DİĞER MENKUL KIYMETLERXXX

653 KOMİSYON GİDERLERİxxx

KASAXXX

BANKALARXXX


Genel muhasebe i

 • Aşağıdakilerdenhangisimenkul kıymetlergrubunun bir unsurudur?

 • Özel maliyetler

 • Banka kredileri

 • Alınançekler

 • Hissesenetleri

 • İştirakler


Genel muhasebe i

2. İşletmenin geçici yatırım amacıylaaldığıhazine bonoları hangihesapta izlenir?

 • Özel kesim tahvil senet ve bonoları

 • Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları

 • Diğer menkul kıymetler

 • Çıkarılmış tahviller

 • Tahvil anapara taksit ve faizleri


Genel muhasebe i

3. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı(A) Anonim Şirketine ait hisse senetleri satıldığında, aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Hisse senetleri hesabı nominal değerle alacaklandırılır

 • Hisse senetleri hesabı maliyet değerinden alacaklandırılır

 • Hisse senetleri alış bedeliyle alacaklandırılır

 • Hisse senetleri nominal değerle borçlandırılır

 • Hisse senetleri alış bedeliyle borçlandırılır


Genel muhasebe i

4.110 HİSSE SENETLERİ HESABI XX

653 KOMİSYON GİDERLERİ HS. XX

102 BANKALAR HESABIXX

Yukarıdakikayıthangiişlemeaittir?

 • Geçici yatırım için hisse senedi satın alınması

 • Geçici yatırım için alınan hisse senetlerinin zararına satılması

 • Geçici yatırım için alınan hisse senetlerinin kârlı satılması

 • Yatırım amacıyla alınan hisse senetlerinin kaydı

 • Yatırım amacıyla alınan hisse senetlerine kâr payı dağıtılması


Genel muhasebe i

5. İşletme 1,50 TL nominal değerli hisse senetlerinden 1000 adedini 1.750 TL’ye satın almış, ayrıca aracı kuruluşa %2 komisyon ödemiştir. Ödeme «A Bankası» mevduat hesabından yapılmıştır. İşlemin muhasebe kaydı nasıldır?

a)

HİSSE SENETLERİ1.500

M.K. ALIŞ ZARARI 35

BANKA KREDİLERİ1.535

b)

MENKUL KIYMETLER1.535

HİSSE SENETLERİ1.500

BANKALAR 35


Genel muhasebe i

5/ Not: İşletme, hisse senetlerini 1.750 TL’ye satın almış ve 35 TL komisyon ödemiştir?

c) BANKALAR1.750

FİNANSMAN GİDERLERİ 35

HİSSE SENETLERİ1.785

d) HİSSE SENETLERİ1.750

KOMİSYON GİDERLERİ 35

BANKALAR1.785

e) HİSSE SENETLERİ1.785

BANKALAR1.785


Genel muhasebe i

6. İşletme toplam 1.500 TL nominal değerli hisse senetlerini 1.350 TL’ye satın almış ve 1.450 TL’ye satmıştır. Satış işleminin muhasebe kaydı nasıldır?

a) KASA1.500

HİSSE SENETLERİ1.300

M.K. SATIŞ KÂRI 200

b) KASA1.450

HİSSE SENETLERİ1.350

M.K. SATIŞ KÂRI 100


Genel muhasebe i

6/ Not: İşletme toplam 1.500 TL N.D.li hisse senetlerini 1.350 TL ye satın almış ve 1.450 TL ye satmıştır.

c) KASA1.350

MENKUL K. SATIŞ ZARARI 150

HİSSE SENETLERİ1.500

d) KASA1.450

MENKUL K. SATIŞ ZARARI 50

HİSSE SENETLERİ1.500

e) KASA1.450

HİSSE SENETLERİ1.450


Genel muhasebe i

7. Tahvilüzerindeyeralanfaizkuponlarınınvadesigeldiğinde,tahsiledilenekadarborçkaydedildiğihesaphangisidir?

 • FaizGelirleri

 • DiğerHazırDeğerler

 • İştiraklerdenTemettüGelirleri

 • ÖzelKesimTahvilSenetveBonoları

 • KamuKesimiTahvilSenetveBonoları


Genel muhasebe i

8. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetleri ve tahviller hangi değer üzerinden muhasebeleştirilir?

 • Maliyet bedeli

 • Tasarruf değeri

 • Nominal değer

 • Rayiç bedel

 • Alış bedeli


Genel muhasebe i

9. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlasını değerlendirmek için (C) A.Ş.’ye ait 10.000TL nominal değerli hisse senetlerinden 10 adedini 122.000 TL’ye satın almıştır.

Buna göre hangi hesap kaç TL borçlandırılır?

 • Kasa, 122.000

 • Hisse Senetleri, 100.000

 • Hisse Senetleri, 122.000

 • İştirakler, 100.000

 • İştirakler, 122.000


Genel muhasebe i

10. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlası olan 10.000 TL yi gayrimenkul yatırım fonuna aktarmıştır. Buna göre hangi hesap borçlandırılır?

 • Hisse Senetleri

 • Alacak Senetleri

 • İştirakler

 • Diğer Menkul Kıymetler

 • Borç Senetleri


 • Login