Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 60

PERINTAH AM BAB C PowerPoint PPT Presentation


 • 904 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PERINTAH AM BAB C. CUTI. CUTI bermakna sebarang tempoh seseorang staf itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Perintah Am 1 (i) Bab ‘C’ Cuti bukan hak, satu keistimewaan.

Download Presentation

PERINTAH AM BAB C

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PERINTAH AM BAB C

CUTI


 • CUTIbermakna sebarang tempoh seseorang staf itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja.

 • Perintah Am 1 (i) Bab ‘C’

 • Cuti bukan hak, satu keistimewaan.


 • CUTI REHATbermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan di dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember.

 • CUTI SAKITbermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan dan dengan mengemukakan sijil sakit daripada doktor Universiti, panel doktor atau doktor hospital Kerajaan dan diberi cuti sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh.

 • PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKANbermaknaperkhidmatan yang diambilkirabagimengirakelayakkanmendapatcutiseseorangstafdanterdirimasa-masabertugas, cutirehatdancutisakit,tetapitidaktermasukcutiseparuhgaji, cutitanpagaji, cutihaji, cutisakittibi, kustadanbarahsertacutibelajar.


 • SANAK SAUDARAbermakna suami atau isteri, anak-anak, ibu bapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada staf.

 • SIJIL SAKITbermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor Universiti, panel doktor (seperti yang tertera di dalam Kad Rawatan Staf), doktor hospital Kerajaan atau oleh sebuah Lembaga Perubatan.


CUTI YANG DIBERI KERANA

PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN:

Cuti Rehat

Cuti Separuh Gaji

Cuti Tanpa Gaji


CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

Cuti Rehat

 • Boleh diambil bila-bila masa

 • Mingguan tak masuk kira

 • Boleh dibawa ke hadapan baki cuti atas sebab kepentingan perkhidmatan


Bulan Kerja

Hari Kerja

Kadar kiraan :

* Kelayakan

atau

* Kelayakan

X

X

12

365

KELAYAKAN CUTI REHAT

Berkuatkuasa : 1 September 2005 (PP Bil 20/2005)


KADAR CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI

PERKHIDMATAN AWAM LANTIKAN TE TAP

Berkuatkuasa : 1 Januari 2009 (PP Bil 14/2008)


KADAR CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI

PERKHIDMATAN AWAM LANTIKAN KONTRAK DAN SEMENTARA

Berkuatkuasa : 1 Januari 2009 (PP Bil 14/2008)


DASAR CUTI REHAT

 • Cuti rehat seboleh-bolehnya diambil pada tiap-tiap tahun oleh staf untuk tujuan kecekapan dan juga untuk kepentingan staf itu sendiri. Ketua Jabatan hendaklah menyediakan seberapa yang boleh, jadual giliran bercuti bagi staf di bawah jagaannya.

 • Seseorang staf yang hendak menggunakan semua atau sebahagian daripada cuti rehatnya di luar Malaysia hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Naib Canselor.


DASAR CUTI REHAT Samb

c) Bagi cuti rehat ke luar negara (ke negara-negara terhad) staf dikehendaki mengemukakan permohonan cuti rehat bersama-sama Borang ‘A’ & ‘B’. Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum bercuti.

d) Kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi


LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH

10 TAHUN PERKHIDMATAN

 • Apabila seseorang staf dilantik atau dinaikkan pangkat ke jawatan yang mengubah kategorinya, maka kelayakkan cutinya juga akan berubah. Semua tempoh ia telah bermula di atas kategori terdahulu di dalam tahun itu, akan dianggap sebagai perkhidmatan di dalam kategori baru. Perkiraan yang sama hendaklah juga dibuat bagi tahun seseorang itu genap sepuluh (10) tahun perkhidmatan tahun pertama.

 • Untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan, seseorang staf itu perlu mempunyai perkhidmatan 10 tahun perkhidmatan di satu-satu organisasi sahaja tidak kira sama ada beliau berkhidmat di Universiti ini atau di jabatan Kerajaan lain (tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira sahaja).


LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH

10 TAHUN PERKHIDMATAN samb

 • Bagi staf yang mempunyai perkhidmatan lepas (kurang dari 10 tahun) di jabatan lain sebelum berkhidmat dengan Universiti ini (dan kemudiannya perkhidmatan tersebut telah diambil kira) tempoh perkhidmatan di jabatan hakiki itu tidak boleh diambilkira untuk tujuan untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan selepas 10 tahun perkhidmatan. Tempoh tersebut hanya diambilkira untuk tujuan perkiraan pencen sahaja.


GANTIAN CUTI REHAT

 • Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan

  Award Wang Tunai

  Award perkhidmatan yang berpencen

 • Untuk menambah faedah persaraan


AWARD WANG TUNAI

AWARD WANG TUNAI adalahgantiancutirehatsebagaipemberianhadiahkepadakepadastaf yang bersaradariperkhidmatanUniversiti (wajibataupilihansendiri) padaharipersaraanyaataukepadastaf yang meninggalduniadidalamperkhidmatan. Kaedahpengiraanadalahsepertiberikut:

FORMULA : 1/30 x gajiakhir

Takrifan‘gajiakhir’bermaksudgajiakhir yang diterimameliputiGajiPokokHakikidanImbuhanTetapmengikutkumpulanperkhidmatandangredgajihakikistafberkenaan.


SYARAT-SYARAT PENGUMPULAN

 • Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan Award Wang Tunaiadalah dihadkan kepada maksimum15 hari atautidak melebihi separuh daripada kelayakan (cuti) semasa bagi setahun.

 • b)Walau bagaimanapun, jumlah yang boleh dikumpulkan adalah tertakluk kepada had maksimum150 hari sahaja di sepanjang perkhidmatan seseorang itu.


Award Wang Tunai Lantikan Kontrak(PP Bil 17/2008) berkuatkuasa 1 Januari 2009

Layak:

8 hariatau ¼ daripadakadarcutirehatuntuk

setahun,mengikutmana yang lebihrendah.

Maksima: 75 hari

Pegawai yang layak

Dilantiksecaracontract of service berdasarkan PP Bil 2/2008

Tempohsesuatukontraktidakkurangdarisatutahun

Perluditambahdalamsyaratperjanjiankontrak (ditandatanganimulai 1 Jan 2009)


Samb…

Pegawaitidaklayak AWT sekiranyaditamatkan /diberhentikan

perkhidmatanatassebab-sebabberikut;

Cuaiatauenggan, tidakikutperintah, membocorkanmaklumat, berkelakuansalahatautidakmematuhiperjanjiankontrak

ketidakupayaankesihatansetelahdiperakukanolehPegawaiPerubatanKerajaan,kecualitelahberkhidmatkontrakuntuktempohsekurang-kurangnyasatutahun

dijatuhkanhukumanbuangkerjaolehpihakberkuasatatatertib

Menamatkanperkhidmatanlebihawalataspilihanpegawai


PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI

Sekiranya seseorang staf ingin membuat pengumpulan cuti rehat ke tahun berikutnya dan juga pengumpulan ke Award Wang Tunai, kedudukan rekod pengumpulan cutinya adalah seperti berikut:


PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI samb

CONTOH :

Kadar KelayakanTahun 2007=35 hari

JumlahCuti Yang Dikumpulkan=70 hari (daritahun 2006)

JumlahKeseluruhanBagi =105 hari

Tahun 2007

JumlahCuti Yang TelahDihabiskan=20 hari

(sehinggaakhirtahun 2007)

BakiCuti Yang TidakDapat =85 hari

Dihabiskan (sehinggaakhirtahun 2007)


PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI samb

Di dalam hal ini, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya (2008) adalah sebanyak 70 hari sahaja, manakala baki selebihnya sebanyak 15 hari lagi adalah luput secara automatik.

Berdasarkan kelayakkan cuti rehat staf ini, beliau hanya boleh mengumpulkan cuti rehat ke Award Wang Tunai sebanyak 15 harisahaja.

Ini bermakna, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya adalah sebanyak 55 harisahaja dan juga Award Wang Tunai sebanyak 15 hari.


CUTI SEPARUH GAJI

 • Diluluskan oleh Naib Canselor atas sebab-sebab

  berikut sahaja:

 • Kesihatan sanak saudara yang rapat.

 • Tidak boleh atas sebab bersalin.

 • Naib Canselor boleh meluluskan cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab kesihatan saudara yang rapat.

  • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf


CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN

BERKURSUS/BERKHIDMAT DI DALAM/LUAR NEGARA

 • Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji bagi tempoh tiga tahun atau selama tempoh pasangan pegawai berkursus/berkhidmat.

 • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf


TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI

 • Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti

 • Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu;

 • Suatu perakuan oleh Ketua Jabatan memperakui tempoh pegawai itu tidak hadir bekerja tanpa cuti adalah satu kuasa yang mencukupi bagi memotong gaji dan emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.

 • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf


CUTI GANTIAN / CUTI PAMPASAN

(PA 40 BAB ‘C’)

 • Seseorang staf yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain, boleh diberi cuti gantian oleh Ketua Jabatan kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian, hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu.


CUTI TANPA GAJI

Hal Peribadi Mustahak

 • Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada staf atas sebab-sebab peribadi persendirian yang mustahak bagi staf yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya enam (6) bulan perkhidmatan yang melayakkan.

 • Pada masa permohonan dibuat untuk mendapat cuti tanpa gaji itu kesemua kelayakkan cuti bergaji penuh hendaklah dihabiskan terlebih dahulu.

 • Tidak melebihi tiga (3) bulan pada sesuatu masa dan 360 hari disepanjang tempoh perkhidmatan.

  • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf


CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

 • Cuti Sakit

 • Cuti Sakit Lanjutan

 • Cuti Pemulihan

 • Cuti Kerantina

 • Cuti Isteri Bersalin

 • Cuti Kecederaan

 • Cuti Tibi, Kusta Dan Barah


CUTI SAKIT

 • Kelulusan oleh Ketua Jabatan.

 • Tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa diluluskan

  oleh Ketua Jabatan dan 90 hari ke atas dalam satu-satu

  masa oleh kuasa tertentu.

 • Jika masih tidak sihat Ketua Jabatan boleh memberi

  baki Cuti Rehat yang masih ada.

 • Pegawai bercuti sakit ;

  • 45 hari atau lebih, bagi 3 tahun berturut-turut

  • 180 hari dalam satu tahun kalendar

  • boleh dikehendaki oleh Ketua Jabatan diperiksa oleh

  • Lembaga Perubatan Universiti


SYARAT-SYARAT PEMBERIAN CUTI SAKIT

 • Permohonan disokong oleh sijil dari Pegawai Perubatan

 • Sakit semasa Cuti Rehat di Malaysia layak cuti sakit.

 • Sakit semasa Cuti Rehat di luar Malaysia. Tidak layak

  mendapat Cuti Sakit kecuali :-

  • Ia sakit pada tarikh ia patut balik ke Malaysia

  • Sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik ke

  • Malaysia.


Sakit Semasa Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji

 • Tidak berkelayakan Cuti Sakit.

 • Kelonggaran

  • Bercuti di luar Malaysia dan tidak dapat balik

   kerana sakit pada tarikh ia patut balik

  • Boleh diberi Cuti Separuh Gaji atau tanpa gaji


CUTI SAKIT LANJUTAN – PA 22 BAB ‘C’ DAN PP Bil 9/91

 • TUJUAN

 • Tidaksihatuntukbertugasdanperlurehat yang panjangsetelahhabiscutisakitbergajipenuhdandiberisekiranyaadaharapanuntuksembuh

 • SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 90 CSG + LembagaPerubatan

 • 90 CTG + LembagaPerubatan + ElaunBantuan

 • Belumsembuh, bolehdibersarakandenganperakuanLembagaPerubatan (PP Bil 10/95)


CUTI PEMULIHAN

a.PegawaitidaksihattetapipadapandanganLembagaPerubatanperluberehat.

b.Tempoh: Satujangkawaktu yang diperakukan.

c.KuasatertentumeluluskanCutiSeparuhGajiatauTanpaGaji.


CUTI KERANTINA – PA 24 BAB ‘C’

 • TUJUAN

 • Kawalanwabakpenyakit

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Sepanjangtempohpenahanan

 • Bergajipenuh

 • Jikasakit – cutisakit


CUTI BERSALIN : PA 25 & 26 BAB C DAN PP 2/98

 • TUJUAN

 • Pulihdaribersalin

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 60 harisetiap kali bersalin

 • Lima (5) kali sepanjangperkhidmatan

 • Perakuanbersalindanpermohonancuti


YANG TELAH MENGGUNAKAN LIMA (5) KALI KEMUDAHAN CUTI BERSALIN

 • Cutirehat

 • Cutitanpagaji

 • Tidakmelebihi 60 haridaritarikhbersalin


CUTI KECEDERAAN (PA 27 & 28 BAB C)

 • TUJUAN

 • Kecederaansemasabertugas

 • Tempohpemulihan yang panjang

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Tempohsehinggapulihatauketarikhakandisarakan

 • Tercederasemasabertugas

 • PerakuanLembagaPerubatan


CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH – PA 30 - 33 BAB ‘C’ DAN PP 9/91

 • TUJUAN

 • Tempohrawatanpenyakit yang panjang

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Bergajipenuh – 24 bulan (Barah/Kusta)

  - 12 bulan (Tibi)

 • Selepasbergajipenuh – cutirehat

  - cutiseparuhgaji12 bulan

 • CutitambahandenganperakuanLembagaPerubatan

 • Universiti


CUTI TANPA REKOD


CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA – PA 41 BAB C

 • TUJUAN

 • Menghadirilatihanataukhemahtahunan

 • Pasukansukarela yang disenaraikansahaja

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 30 hari + 2 hariperjalananpergi/balik

 • Budibicara + kepentinganperkhidmatan

  PASUKAN SUKARELA

  Askarwataniah

  SimpananSukarelaTenteraLaut

  SimpananSukarelaTenteraUdara

  PertahananAwam

  RELA


CUTI KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN – PA 42 (a) BAB ‘C’ DAN PP 9/91

 • TUJUAN

 • Latihan / khemahtahunan

 • MesyuaratAgungTahunan

 • MesyuaratLuarBiasa

 • Seminar

 • Sukan

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 14 hari + 2 haripergi/balik

 • Aktivitidi Malaysia sahaja

 • Budibicara + kepentinganperkhidmatan


CUTI LAIN-LAIN KURSUS – PA 42 (b) BAB ‘C’

 • TUJUAN

 • Menghadirikursuslatihansemangatdankepimpinanbelia – KBS

 • KursusKesatuanSekerja yang diluluskanoleh KSM – luarnegara

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 14 hari + 2 hariperjalananpergi/balik

 • Budibicara + kepentinganperkhidmatan


CUTI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA – PA 43 BAB C

TUJUAN, SYARAT DAN KELAYAKAN

MenghadirikursusKerjasama Di MaktabKerjasama- Ahli Syarikat Kerjasama 2 bulan CTR.

Menghadirikursuslatihan, seminar, mesyuarat-dalam/luarnegeri-ahli Syarikat Kerjasama yang diluluskanolehKetuaPengarahKemajuanKerjasama - tempohsebenarmenghadirikursus.

Budibicara + kepentinganperkhidmatan.


CUTI MENDUDUKI PEPERIKSAAN – PA 44 BAB ‘C’ DAN PP 9/91

 • TUJUAN

 • Mengambilpeperiksaan yang bolehmemperbaikipeluanghidup

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Hari-haripeperiksaan

 • BudibicaraKetuaJabatan


CUTI MESYUARAT PERSATUAN IKHTISAS

– PA 45 BAB ‘C’

 • TUJUAN

 • Menghadirimesyuaratagungtahunanataumesyuaratagungluarbiasa

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Ahlipersatuan

 • Persatuan yang diistiharkanoleh KPPA

 • Tempohsebenarmesyuarat + 2 hariperjalananpergi/balik


CUTI OLAHRAGA/SUKAN – PA 46 BAB ‘C’ DAN SPP 11/80

TUJUAN

a. Mengambilbahagiandalamsukanperwakilan

b. Atlit, pegawaisukan, jurulatih, ahliMajlisatauJawatankuasaPertandingan

SYARAT DAN KELAYAKAN

a. 30 harisetahun

b. Tambahan –kelulusan KSU

c. Kepentinganperkhidmatan


CUTI TUGAS KHAS PERUBATAN – PA 47 BAB ‘C’

TUJUAN

 • Peluangberehatakibatterdedahkepadatugastertentu

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 14 harisetahun, tidakbolehdikumpul, ikut PYM

 • Menjalantugas :

  i) terdedahkepada X-Ray

  ii) merbahayadantidakdigemari


CUTI ROMBONGAN KEBUDAYAAN – PP 1/64 DAN PP 16/66

TUJUAN

 • Menyertairombonganpersembahankebudayaan

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Sebagaipesertarombongan

 • AnjuranKem. Kebudayaan, KeseniandanPelancongan

 • AnjuranKem. Penerangan


CUTI ISTERI BERSALIN – PP 9/02

TUJUAN

 • Membantuurusansemasaisteribersalin

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Pegawailelaki

 • 7 harisetiap kali isteribersalin

 • Lima (5) kali sepanjangperkhidmatan

 • Mulaitarikhisteribersalin + harikelepasan am + cutimingguan


CUTI MESYUARAT MBK/MBJ – PP 21/73

TUJUAN

 • Menghadirimesyuarat MBK/MBJ

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Tempohmesyuarat


CUTI TANPA REKOD KURSUS INTENSIF PROGRAM PJJ – Surat JPA (L)S.4.06/3 Klt.3(14)bertarikh 17 September 1997

TUJUAN

 • MenghadirikursusIntensifsepenuhmasadibawah program PJJ

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 30 harisetahun

 • KebenaranKetuaJabatan

 • IPTA


CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT – PP 10/02

TUJUAN

 • Menziarahidanmembantuurusanberkaitandengankematianahlikeluargaterdekat

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Ahlikeluargaterdekat – suami/isteri, anak-anakdanibubapakandung

 • Tiga (3) hari CTR + cutimingguan + cuti am

 • Salinanpengesahankematian


CUTI BENCANA ALAM

KetuaJabatanbolehmembenarkanstafdibawahkawalannyatidakhadiruntukmenjalankantugasakibatsesuatukejadiankecemasan/bencanaalam yang berlakudikawasankediamanstafberkenaan yang menyebabkankeadaan yang memaksastafitutidakhadirkerja, tertaklukkepadagarispanduan yang ditetapkanolehUniversiti. Tempohnyaialahselamatempohberlakunyakeadaankecemasanataubencanaalamtersebutdanmestilahmunasabah.

Kebenarantidakhadirbekerjakeranasebabdiatastidakmenjejaskankelayakancutirehatstaf.


KEMUDAHAN CUTI YANG LAIN


CUTI MENJAGA ANAK – PP 2/98

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • CTG

 • Pilih SSB

 • Maksimum 90 hari – mulaiharike 61 daritarikhbersalin

 • Had lima (5) kali sepanjangperkhidmatan

 • Kemukakanperakuanbersalindanpermohonancuti

 • Rekoddalambukuperkhidmatan


CUTI HAJI – PA 35 DAN 35 BAB ‘C’, PP 4/84 DAN PP 9/91

TUJUAN

 • MenunaikanfardhuhajidiMekah

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Maksimum 40 hari

 • Satu (1) kali sepanjangperkhidmatan

 • Beragama Islam

 • Sahdalamperkhidmatan

 • Berjawatantetap

 • Berjawatansementara – 6 tahunberterusan


CUTI BERKURSUS – PA 36-38 BAB ‘C’ DAN PP 9/91

TUJUAN

 • Mengikutikursuslatihan, pengajian yang diakui

  SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Bergajipenuh, separuhgajiatautanpagaji

 • Cuti

  i) tempohkursus

  ii) tempohperjalananpergi/balik

  iii)tempohmenunggu yang tidakdapatdielakkan

 • Kursus yang lebih 12 bulan

  i) Dianggapmenghabiskansemuacutirehat yang berkelayakan

  ii) Layakcutirehat 7 hariselepaskursusdengansyaratadabakicuti


CUTI PENYELIDIKAN

Seseorangstafakademik yang diperuntukkansatutempohuntukmenjalankankerja-kerjapenyelidikan (yang memberifaedahkepadadirinyadanUniversitiamnyasertapembangunannegara) didalamatauluarnegara, bolehdibericutipenyelidikandalamsatu-satutahuntidakmelebihidua (2) bulanatau 60 hari.

Kelulusancutiiniadalahtertaklukkepadakepentinganperkhidmatan

Sekiranyaseseorangstafitumemerlukancuti yang lebihdaripadatempohitu, merekabolehlahmenggunakansebahagiandaripadakelayakancutirehat yang masihadaataupunmemohoncutitanpagaji.


CUTI SABATIKAL

 • Stafakademikadalahlayakmendapatcuti

  sabatikaltertaklukkepadasyarat-syaratseperti

  berikut:

  (i)Tidaklebihdaripada lima (5) bulanlamanya, jikaiatelahgenap

  perkhidmatantiga (3) tahunatau

  (ii) Tidaklebihdaripadasembilan (9)

  bulanlamanya, jikatelahgenap

  perkhidmatanlima (5) tahun.


CUTI SABATIKAL samb

(b)Apa-apacutirehat yang mungkintelahdikumpulkanseseorangstafakademiksebelumiamemulakancutisabatikalhendaklahdisifatkantelahluputbermuladaritarikhiamemulakancutisabatikalitu.

(c)Walaubagaimanapun, seseorangstafakademik yang dibericutisabatikal (tidaklebihdarisembilan (9) bulanlamanya, jikaiatelahgenapperkhidmatan lima (5) tahun, danmengikutsesuatu program cutisabatikal yang diluluskansepenuhnyadiluar Malaysia danSingapura, bolehdibenarkanmengambilcutimaksimumsebanyakpengumpulanbakicutirehatselepasSabatikalempatbelas (14) haridaripadacutirehat yang terkumpulitusebaiksahajatamatcutisabatikalnya.


SOAL JAWAB

SEKIAN, TERIMA KASIH


 • Login