Staroveké Grécko - PowerPoint PPT Presentation

Starovek gr cko
Download
1 / 17

 • 663 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Staroveké Grécko.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Staroveké Grécko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Starovek gr cko

Starovek Grcko


Starovek gr cko

 • Ani jedna zo starovekch civilizci nemala tak trval vplyv na cel svet ako starovek Grcko. Ete aj dnes na napodobuje sloh grckych stavieb. Grcki myslitelia poloili zklady matematiky a vedy a kldli si otzky o ivote, ktormi sa zaoberme i dnes. Mylienka demokracie (vldy udu) m svoje korene v grckych Atnach. To ist sa vzahuje aj na modern divadlo a dokonca mnoh slov maj pvod v grtine.

www.zaujimave.com


Myk ny a obdobie padku

Mykny a obdobie padku

 • Rodiskom najstarej znmej eurpskej civilizcie v oblasti Egejskho mora asi pred 4000 rokmi bol ostrov Krta. Prinou zniku tejto civilizcie bol obrovsk vbuch sopky na ostrove Thra (dnen Santorin) pribline okolo r. 1500 pred n. l. oskoro nato vtrhli na Krtu Achjci (Myknania) z pevninskho Grcka. T v celej oblasti zaloili mest, ale aj ich kultra bola rozvrten a Grcko zailo obdobie vekho padku.

www.zaujimave.com


Klasick gr cko

Klasick Grcko

 • Pribline do obdobia okolo r. 750 pred n. l. kladieme poiatky klasickho Grcko. Klasick Grcko tvorilo viacero mestskch ttov, z ktorch kad mal niekoko tisc obyvateov. Najvm mestskm ttom (polis) boli Atny. Spoiatku sa na vlde v mestskch ttoch podiealo niekoko mocnch prslunkov aristokracie bol to systm nazvan oligarchia. Nepokoje, do ktorch vystilo zneuvanie moci, nakoniec presvedili ud, aby ustanovili vldu jednej osoby tyrana.

www.zaujimave.com


Zlat vek at n

Zlat vek Atn

 • Prv perzsk tok odrazili Grci v bitke pri Maratne r. 490 pred n. l., ale u v r. 480 vstpila perzsk armda do Atn a zniila vetky chrmy nachdzajce sa v meste. Vaka alm vazstvm dosiahnutmi na mori i na si sa Atny pozoruhodne spamtali z deru a mesto zailo svoj zlat vek. Jeho najslvnej politik Perikles vyhlsil ohromn program prestavby mesta. Z tohto obdobia pochdzaj chrmy na Akropole vrtane Partenonu.

www.zaujimave.com


Demokratick at ny

Demokratick Atny

 • Demokracia v Atnach bola zaloen na tom, e vetci obania s vnimkou ien, otrokov a cudzincov sa mohli vyjadrova k sprve mesta. Konali tak prostrednctvom rady, ktor tvorilo 500 obanov volench lsom na obdobie jednho roka. Kadch desa dn sa obania zvolvali na as na zhromaden, ktor sa konalo na pahorku Pnyx. Na zhromaden sa muselo zastni najmenej 6000 obanov. Diskutovali o nvrhoch rady a mohli ich schvli alebo zamietnu.

www.zaujimave.com


Starovek gr cko

 • Raz za rok mohlo zhromadenie vyhosti nepopulrnych politikov tak, e obania napsali ich men na repy hlinench ndob. (ostrakizmus).

www.zaujimave.com


At ny v obdob rozkvetu

Atny v obdob rozkvetu

 • V Atnach, ako i v alch grckych mestch sa ivot sstreoval na nmest (agora). Tu sa priatelia stretvali v tieni kolond a obchodnci predvali svoj tovar, asto z pdi nazvanch kykloi. V jednom rohu stl tholos, kde sa schdzali vedce osobnosti rady. Nachdzal sa tu aj (buleutrion) mestsk radnica, kde sa zhromaovala rada. Na pahorku tiacom sa nad mestom stla Akropola, opevnenie obklopujce rzne chrmy spolu s Partenonom.

www.zaujimave.com


Starovek gr cko

 • Kadorone sa konali na poes bohyne Atny tzv. panatnaie. Oslavy vrcholili dlhm sprievodom, ktor so spevom a tancom kral k Erechteionu, chrmu na Akropoli.

www.zaujimave.com


Gr cke umenie

Grcke umenie

 • Len mlo starovekch civilizci vytvorilo tak mnostvo rznorodch umeleckch diel ako Grcko. Neboli to len obdivuhodn stavby ako napr. Partenon, ale aj cel rad ndhernch sch. Najslvnejm sochrom bol Praxiteles, ktor svojou sochou bohyne Afrodity vytvoril prv ensk akt. Antick Grcko sa preslvilo aj svojm divadlom. Hry, ktorch autormi s Sofokles, Euripides a Aristofanes, sa hraj dodnes.

www.zaujimave.com


Gr cka veda a filozofia

Grcka veda a filozofia

 • Uenci starovekho Grcka, ako napr. Tles a Aristoteles, sa zaslili svojm pohadom na svet a ustavinm kladenm si otzok o vea dleitch objavov. Pytagoras a Euklides objavili zkladn matematick zkony. Archimedes vysvetlil, preo lode plvaj. Anaxagoras zistil, e ak sa Slnko, Zem a Mesiac nachdzaj v jednej priamke, dochdza k zatmeniu Zeme. Mnoho mylienok, ktor sme povaovali za nov, v skutonosti objavili u Grci.

www.zaujimave.com


Starovek gr cko

 • V tomto storo sme iba zskali istotu, e vetku hmotu tvoria malik atmy, ale grcky uenec Demokritos priiel na to u pred 2500 rokmi. Grcki myslitelia Platn a Sokrates premali aj o tom, ako by sa udia mali sprva a ak politick systm je najlep. Ich mylienky sa stali zkladom modernej filozofie.

www.zaujimave.com


Gr cki bohovia a m ty

Grcki bohovia a mty

 • Grci mali vek poet bohov, o ktorch si rozprvali mnostvo prbehov. Dvans najdleitejch bohov ilo na vrcholku hory Olymp. Stle a hdali a vdy do svojich kriepok zatiahli obyajnch smrtenkov. Ich vldcom bol Zeus. Oenil sa so svojou sestrou Hrou, ale mal vea afr s inmi enami udskmi bytosami v preobleen za bka, labu a dokonca na zlat d. Afrodita bola bohyou lsky a Ares bohom vojny. Rozvjali sa aj mnoh mty o slvnych grckych hrdinoch.

www.zaujimave.com


Starovek gr cko

 • Jednm z nich bol Herakles (Rimania ho poznali pod menom Herkules). Herakles bol synom boha Dia a eny menom Alkmene. Hru Diove dobrodrustvo s Alkmene tak rozhnevalo, e printila Herakla zabi vetkch lenov svojej rodiny. Aby tento svoj in napravil, musel vykona dvans hrdinskch inov.

 • Vea prbehov sa viazalo na trjsku vojnu. Mnoh z nich uvdza Homr vo svojich eposoch Ilias a Odysea.

www.zaujimave.com


Starovek gr cko

 • Myknania s v nich opisovan ako vek bojovnci, ktor viedli 10-ron vojnu proti Trjanom za navrtenie Heleny, krsnej manelky brata myknskeho kra Agamemnna, ktor utiekla s trjskym princom Paridom. udia sa spoiatku nazdvali, e tieto prbehy s mtom. R. 1870 sa vak podarilo njs skuton Trju leiacu na zem dnenho Turecka.

www.zaujimave.com


D le it d tumy pred n l

Dleit dtumy (pred n. l.)

 • asi 1100Zaiatok obdobia vekho padku.

 • asi 800Koniec obdobia vekho padku. Homr pe svoje spisy.

 • 775Konali sa prv olympijsk hry portov zpolenie grckych atltov.

 • 508Poiatky demokratickho zriadenia v Atnach.

 • 490Bitka pri Maratne

 • 438Stavba Partenonu

www.zaujimave.com


Starovek gr cko

 • 393Posledn olympijsk hry a do ich obnovenia r. 1896

 • 338Macednania dobyli Grcko.

www.zaujimave.com


 • Login