slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพ 2548

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพ 2548 - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพ 2548. กลุ่มก้าวไกล. ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน. สัญลักษณ์กลุ่มก้าวไกล. คำขวัญกลุ่ม. “ ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกลพัฒนา ”. หัวข้อกิจกรรม. เพิ่มจำนวนรายงานผลการอบรม ของผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน. สมาชิกกลุ่ม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพ 2548' - chas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพ 2548

กลุ่มก้าวไกล

ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน

slide2
สัญลักษณ์กลุ่มก้าวไกลสัญลักษณ์กลุ่มก้าวไกล
slide3
คำขวัญกลุ่ม

“ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกลพัฒนา”

slide4

หัวข้อกิจกรรม

เพิ่มจำนวนรายงานผลการอบรม

ของผู้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน

slide5
สมาชิกกลุ่ม

ที่ปรึกษากลุ่ม  นายอรินทร์ สงวนวิชัยกุล

slide7
การประชุมระหว่างดำเนินการการประชุมระหว่างดำเนินการ
 • การประชุมกลุ่ม โดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง

/ ครั้งละ 2 ชั่วโมง

 • สถานที่ประชุม ห้อง 1007 อาคาร ท.101
slide8

ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงานฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน

ตัวแทนฝ่ายบริหาร

ด้านคุณภาพ (QMR)

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่

ควบคุมเอกสาร

ผู้จัดการกอง

วางแผนพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง

ผู้จัดการกอง

วิศวกรรม

การผลิต

ผู้จัดการกองวิศวกรรม

เครื่องกลและไฟฟ้า

ผู้จัดการกอง

วิศวกรรม

ธรณีและโยธา

ผู้จัดการ

กอง

เหมือง

กระบี่

slide9
ลักษณะกิจกรรมของกลุ่มลักษณะกิจกรรมของกลุ่ม
 • เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามระบบคุณภาพISO 9001:2000 ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร
 • รายงานผลการฝึกอบรม แบบฟอร์ม FM-06-01
slide10
วงจรการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมวงจรการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม

ภารกิจหลัก

จวพ.

Core

Competency

Functional

Competency

Training

Needs

1.Training

Road Map

7.Training

Needs

2. แผนพัฒนา

บุคลากรประจำปี

6. ประเมินผล

การพัฒนา

บุคลากร

3. การเข้ารับ

การอบรม

4. รายงาน

ผลการเข้ารับ

การอบรม

5. บันทึกประวัติ

การอบรม

นำความรู้ไปใช้

ในการปฏิบัติงาน

slide11
การอบรมภายใน

ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมฯตามวัน/เวลาที่กำหนด

หน่วยงานภายใน กฟผ. เสนอหลักสูตรการอบรม/สัมมนา

จัดทำรายงานการฝึกอบรมตาม FM-06-01 เสนอ จวพ. ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

พิจารณาความจำเป็น/สั่งการ

จัดทำบันทึกแจ้งกองฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับทราบผลการอบรมฯ

สำเนารายงานฯให้ จวพ.,ช.จวพ.,กองฯ และ หทบ-ผช. ทราบ

จัดทำรายงานการอบรม

ของบุคลากรประจำเดือน

พิจารณาเสนอ/ไม่เสนอชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา

รวบรวม/จัดทำบันทึกเสนอรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ

เก็บ File / Update ฐานข้อมูล

สรุปข้อมูลของผู้เข้าอบรม (FM-06-04)

และส่งให้ผู้บังคับบัญชาทำการประเมินผลตาม QP-06

ทบทวน/พิจารณาลงนามในบันทึกฯ เสนอหน่วยงานผู้จัดการอบรมฯ

ประเมินผลการอบรมของผู้ปฏิบัติงาน

ผู้จัดรับเรื่อง/ตอบยืนยันการอบรมฯ (วัน เวลา สถานที่)

สรุปผลการประเมินผลการอบรมฯ เสนอ จวพ. พิจารณา

จวพ. รับเรื่องและให้จนท.บุคคลดำเนินการแจ้งหน่วยงาน

พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรของ จวพ.

หน่วยงานแจ้งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมฯตามวัน/เวลาที่กำหนด

slide12

กรณี แผนฝึกอบรม งบประมาณ (บาท) ผู้อนุมัติ

ในแผน นอกแผน

ตรวจสอบงบประมาณและ

แผนอบรมประจำปี

ทบทวน

ความจำเป็น

น้อยกว่า 5,000

มากกว่า 5,000 ,น้อยกว่า 20,000

มากกว่า 20,000 ,น้อยกว่า 50,000

มากกว่า 50,000

1)

2)

3)

4)

หัวหน้ากอง

จวพ.

ชผช.

รผช.

การอบรมภายนอก

หน่วยงานภายนอก กฟผ.เสนอหลักสูตรการอบรม/สัมมนา

แจ้งธุรการ Confirm ผู้จัดอบรมฯเบิกค่าลงทะเบียน/แจ้งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมฯ

แจ้งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมฯตามวัน/เวลาที่กำหนด

จวพ. พิจารณาความจำเป็น

ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมฯตามวัน/เวลาที่กำหนด

จัดทำบันทึกแจ้งกองฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทำรายงานการฝึกอบรมตาม FM-06-01 เสนอ ฝวพ.ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

หัวหน้ากองฯ/แผนกฯ

พิจารณาความจำเป็น

ช.จวพ./วศ.11 พิจารณาความจำเป็น

สำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง จวพ.

รับทราบผลการอบรมฯ

สำเนารายงานฯให้ จวพ.,ช.จวพ.,กองฯ และ หทบ-ผช. ทราบ

จัดทำรายงานการอบรม

ของบุคลากรระจำเดือน

จัดทำบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก กฟผ. ตามFM-06-03

เสียค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เก็บ File / Update ฐานข้อมูล

หัวหน้ากองฯอนุมัติ

ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม

งบไม่พอ

สรุปข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมลงในแบบฟอร์มการประเมินผลการอบรม

(FM-06-04) ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทำการประเมินผลตาม QP-06

งบพอ

จำเป็น

ประเมินผลการอบรมของผู้ปฏิบัติงาน

ไม่จำเป็น

X

สรุปผลการประเมินผลการอบรมฯ เสนอ จวพ. พิจารณา

ยกเลิกการอบรม

X

พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรของ จวพ.

slide15
เหตุจูงใจที่ทำกิจกรรมนี้เหตุจูงใจที่ทำกิจกรรมนี้
 • ต้องการพัฒนางานด้านพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะจะมีผลกระทบโดยตรงกับการเสริมสร้าง Core Competencyของผู้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองภาระกิจหลักของฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน
 • ประวัติการฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์
slide16

เป้าหมาย = 50%

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเขียนรายงานผลการฝึกอบรมกราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเขียนรายงานผลการฝึกอบรม

เปอร์เซนต์ (%)

เป็นข้อมูลตั้งแต่

มกราคม – เมษายน 2548

slide17

การกำหนดเป้าหมาย

 • เพิ่มจำนวนการเขียนรายงานผลการเข้ารับการอบรมของผู้ปฏิบัติงานเป็น 50% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการอบรม
 • ที่มา:ในช่วงแรกที่นำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้งานในปี 2545 มีผู้ปฏิบัติงานเขียนรายงานผลการเข้ารับการอบรมสูงสุด เฉลี่ย 43.80 % ต้องการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือสูงขึ้นเป็น 50 %
slide18

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ไม่เข้าใจ

วัตถุประสงค์

เอกสาร

คน

ไม่แน่ใจว่าจำเป็น

ต้องเขียนหรือไม่

ไม่ชอบออก

ความคิดเห็น

ไม่มี Choice

ให้เลือก

ไม่ชอบ

เขียน

ความเห็น

ขี้เกียจเขียน

ไม่เห็นประโยชน์

ของรายงาน

ขาดความ

รับผิดชอบ

ไม่มีเวลา/ลืม

เขียนรายงาน

แบบฟอร์มไม่

จูงใจให้เขียน

ติดภารกิจอื่นมาก

ใช้เวลา

เขียนนาน

เขียนยาก

ผู้บังคับบัญชา

ไม่สนใจ

ไม่ปฏิบัติตาม

Procedure ที่กำหนด

ผู้ปฏิบัติงาน

เขียนรายงานผล

การอบรมน้อย

มีช่องให้เขียน

มากเกินไป

พลัดการเขียนรายงานฯ

Print แบบฟอร์ม

ไม่สะดวก

ขาดเครื่อง

อำนวยความ

สะดวก

ไม่มี Deadline

ของการเขียน

รายงาน

ประเภทของการอบรม

ที่ต้องเขียนรายงานไม่ชัดเจน

ขาดการสื่อประโยชน์

ของรายงานฯ

Work flow ใน

QP-06 ไม่ชัดเจน

ขาด S/W ช่วย

จัดการงานพัฒนา

บุคลากรอย่าง

เป็นระบบ

การสื่อสาร/

ปชส.ไม่ชัดเจน

ขาดการเชื่อมโยง

ให้สื่อถึงประโยชน์ของรายงาน

แบบฟอร์ม

หายาก

อุปกรณ์

วิธีการ

slide19

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

คน

ไม่เข้าใจ

วัตถุประสงค์

ไม่ชอบออก

ความคิดเห็น

ไม่แน่ใจว่าจำเป็น

ต้องเขียนหรือไม่

ขี้เกียจเขียน

ไม่เห็นประโยชน์

ของรายงาน

ขาดความ

รับผิดชอบ

ไม่มีเวลา/ลืม

เขียนรายงาน

ผู้บังคับบัญชา

ไม่สนใจ

ไม่ปฏิบัติตาม

Procedure

ที่กำหนด

ติดภารกิจอื่นมาก

ผู้ปฏิบัติงาน

เขียนรายงานผล

การอบรมน้อย

slide20

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

เอกสาร

ไม่มี Choice

ให้เลือก

ไม่ชอบ

เขียน

ความเห็น

แบบฟอร์ม

ไม่จูงใจให้เขียน

ใช้เวลา

เขียนนาน

เขียนยาก

ผู้ปฏิบัติงาน

เขียนรายงานผล

การอบรมน้อย

มีช่องให้เขียน

มากเกินไป

slide21

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ผู้ปฏิบัติงาน

เขียนรายงานผล

การอบรมน้อย

ผลัดการเขียนรายงานฯ

ไม่มี Deadline

ของการเขียน

รายงาน

ประเภทของการอบรม

ที่ต้องเขียนรายงานไม่ชัดเจน

ขาดการสื่อประโยชน์

ของรายงานฯ

Work flow ใน

QP-06 ไม่ชัดเจน

การสื่อสาร/

ปชส.ไม่ชัดเจน

ขาดการเชื่อมโยง

ให้สื่อถึงประโยชน์ของรายงาน

แบบฟอร์ม

หายาก

วิธีการ

slide22

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ผู้ปฏิบัติงาน

เขียนรายงานผล

การอบรมน้อย

Print แบบฟอร์ม

ไม่สะดวก

ขาดเครื่อง

อำนวยความ

สะดวก

ขาด S/W ช่วย

จัดการงานพัฒนา

บุคลากรอย่าง

เป็นระบบ

อุปกรณ์

slide23

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ไม่เข้าใจ

วัตถุประสงค์

เอกสาร

คน

ไม่แน่ใจว่าจำเป็น

ต้องเขียนหรือไม่

ไม่ชอบออก

ความคิดเห็น

ไม่มี Choice

ให้เลือก

ไม่ชอบ

เขียน

ความเห็น

ขี้เกียจเขียน

ไม่เห็นประโยชน์

ของรายงาน

ขาดความ

รับผิดชอบ

ไม่มีเวลา/ลืม

เขียนรายงาน

แบบฟอร์มไม่

จูงใจให้เขียน

ติดภารกิจอื่นมาก

ใช้เวลา

เขียนนาน

เขียนยาก

ผู้บังคับบัญชา

ไม่สนใจ

ไม่ปฏิบัติตาม

Procedure ที่กำหนด

ผู้ปฏิบัติงาน

เขียนรายงาน

ผลการอบรมน้อย

มีช่องให้เขียน

มากเกินไป

พลัดการเขียนรายงานฯ

Print แบบฟอร์ม

ไม่สะดวก

ขาดเครื่อง

อำนวยความ

สะดวก

ไม่มี Deadline

ของการเขียน

รายงาน

ประเภทของการอบรม

ที่ต้องเขียนรายงานไม่ชัดเจน

ขาดการสื่อประโยชน์

ของรายงานฯ

Work flow ใน

QP-06 ไม่ชัดเจน

ขาด S/W ช่วย

จัดการงานพัฒนา

บุคลากรอย่าง

เป็นระบบ

การสื่อสาร/

ปชส.ไม่ชัดเจน

ขาดการเชื่อมโยง

ให้สื่อถึงประโยชน์ของรายงาน

แบบฟอร์ม

หายาก

อุปกรณ์

วิธีการ

slide25

เป้าหมาย = 50%

ก่อนแก้ไข

หลังแก้ไข

เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังแก้ไข

(ปี พ.ศ. 2548)

slide26

เป้าหมาย = 50%

ก่อนแก้ไข

หลังแก้ไข

ติดตามผล

เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังแก้ไข

(ปี พ.ศ. 2548)

slide27
สรุปผลการทำกิจกรรม
 • หลังจากการดำเนินการแก้ไขในช่วง 2 เดือนแรก (พฤษภาคม – มิถุนายน 2548 ) จำนวนการเขียนรายงานฯน้อยกว่าเป้าหมาย 15% และ 34% ตามลำดับ
 • หลังจากการติดตามผลการแก้ไขต่อเนื่องในเดือน กรกฎาคม 2548 พบว่า จำนวนการเขียนรายงานฯ เพิ่มขึ้นเป็น 77 %สูงกว่าเป้าหมาย 27 %
slide28
การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน
 • เจ้าหน้าที่บุคคลแจ้งยืนยันการอบรมไปยังผู้ปฏิบัติงาน

พร้อมแนบแบบฟอร์ม FM-06-01 และกำหนดให้ส่งรายงาน

ผลการเข้ารับการอบรม ภายใน 7 วันนับจากวันฝึกอบรม

 • มาตรฐานดังกล่าวจะได้นำไปบรรจุไว้ในคู่มือขั้นตอนการ

ดำเนินงาน (Work Procedure) ตาม QP-06

slide29
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
 • ทางตรง
   • ทำให้ประวัติการอบรมของผู้ปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น
   • ได้รับข้อมูลจากรายงานผลการเข้ารับการอบรมฯ ที่ สามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์/ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ จวพ. ต่อไปในอนาคต
slide30

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

 • ทางอ้อม
   • ทำให้ได้มีการทบทวนและจัดทำผังกระบวนการส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมฯทั้งภายใน และภายนอก กฟผ. ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
   • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพวงจรการพัฒนาบุคลากร
   • ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม
slide31
กิจกรรมครั้งต่อไป
 • ติดตามผลการเพิ่มจำนวนการเขียนรายงานผลการฝึกอบรม และการนำผลไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน/ปรับปรุงแผนงานพัฒนาบุคลากร
 • ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการงานด้านพัฒนาบุคคลให้มีความคล่องตัวมากขึ้นตามวงจรการพัฒนาบุคลากร
slide33

จบการนำเสนอ

ขอบคุณทุกท่าน

ad