slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Actuele wetgevingsprojecten:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Actuele wetgevingsprojecten: - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Wetgeving: springplank, kader of keurslijf? Workshop lustrum congres NMV 20 april 2015 Mr. J.M. Bosnak van Nieuwenhuizen Partners.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Actuele wetgevingsprojecten:' - chars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Wetgeving: springplank, kader of keurslijf?Workshop lustrum congres NMV20 april 2015Mr. J.M. Bosnakvan Nieuwenhuizen Partners
slide2

De kracht van het instrument is er immers in gelegen dat het zich los van formele procedures kan aanpassen aan behoeften en omstandigheden. Regulering zou mijns inziens afbreuk kunnen doen aan de flexibiliteit van het instrument en de ontwikkeling ervan zelfs kunnen afremmen. Tot dusverre heeft het ontbreken van regelgeving op dit terrein de ontwikkeling van mediation in Nederland in ieder geval niet gehinderd.

Minister Donner, kst 2003-2004 29528 2

actuele wetgevingsprojecten
Actuele wetgevingsprojecten:
 • Implementatie richtlijn
 • “kwaliteitsbrief “ minister
 • Innovatieagenda rechtsbestel minister 3.1
  • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/31/innovatieagenda-rechtsbestel.html
 • VVD plan voor wettelijke verankering mediation
  • http://www.nmi-mediation.nl/over_mediation/mediation_wetgeving/vvd-plan_mediation.php
slide5
RICHTLIJN 2008/52/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 21 mei 2008

betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

artikel 1 doel
Artikel 1-Doel :

1. Deze richtlijn heeft ten doel

 • de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik van bemiddeling/mediation aan te moedigen
 • en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen bemiddeling/mediation en behandeling in rechte.
preambule 2
Preambule (2):

Nederlandse tekst:

Het beginsel van toegang tot de rechtspleging is van fundamentele betekenis

Engelse tekst:

The principle of access to justice is fundamental

slide8

Persbericht Min.v.Just. 24-10-2008 (gefin. rechtsbijstand):

…..dat toegang tot het recht breder is dan toegang tot de rechter. Nog te vaak is het beleid gericht op de optimale toegang tot de advocaat en de rechter in plaats van de toegang tot een oplossing van het probleem

artikel 1 werkingssfeer
Artikel 1- werkingssfeer
 • Grensoverschrijdende
 • Burgerlijke en handelszaken,
 • mits “arbitrabel” (1020.3 Rv)
slide10

MAAR:

Anders dan voor het verschoningsrecht, dat een bijzondere bevoegdheid creëert voor de mediator en dat daarom in het wetsvoorstel is beperkt tot informatie over rechten en verplichtingen die ter vrije beschikking van partijen staan, is er bij de regeling van de verjaring in het wetsvoorstel niet voor gekozen om een stuiting van de verjaring te beperken tot rechten en verplichtingen die ter vrije beschikking van partijen staan. Een mediation stuit dus de verjaring van een rechtsvordering, ook als die rechtsvordering betrekking heeft op rechten en verplichtingen die niet ter vrije beschikking van partijen staan.

Memorie van antwoord EK 7 december 2011

slide11

Preambule (8): de bepalingen van deze richtlijn betreffen uitsluitend bemiddeling/mediation in grensoverschrijdende geschillen, doch niets belet de lidstaten deze bepalingen ook op interne bemiddelings-/mediation procedures toe te passen

artikel 3 definities
Artikel 3: definities
 • „bemiddeling/mediation”:

een gestructureerde procedure, ongeacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken

vervolg definities
Vervolg definities:

b) „bemiddelaar/mediator”: een derde die wordt verzocht op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze een bemiddeling /mediation te leiden,…..

Van belang voor artikel 6 (tenuitvoerlegging), 7(verschoningsrecht) en 8 (stuiting verjaring):

Wie is die mediator?????

artikel 4 kwaliteit
Artikel 4: kwaliteit

1.De lidstaten bevorderen …. De opstelling van vrijwillige gedragscodes en de naleving ervan door de bemiddelaars/mediators en de organisaties die bemiddeling/mediation verlenen, alsmede de ontwikkeling van andere doeltreffende kwaliteitscontrole mechanismen betreffende het verlenen van bemiddeling/mediation.

slide15
2.De lidstaten bevorderen de basis-en vervolgopleiding van bemiddelaars /mediators, zodat aan de partijen een doeltreffende, onpartijdige, en bekwame bemiddeling/mediation wordt gewaarborgd.
artikel 5 gerechtelijke verwijzing
Artikel 5: gerechtelijke verwijzing

In Nederland thans adequaat geregeld?

artikel 6 tenuitvoerlegging vaststellingsovereenkomst
Artikel 6: tenuitvoerlegging vaststellingsovereenkomst
 • Art 87.3 Rv (proforma cvpp)
 • Nieuw: artikel 279: analoge regeling voor verzoekschriften
 • Notariële akte

Taak notaris volgens jurisprudentie/wet op het notarisambt meer dan marginale toetsing!

Oplossing: wijziging Wet o/h Notarisambt.

voor de fijnproevers
Voor de fijnproevers:
 • Art.1069 Rv: arbitraal schikkingsvonnis
 • ”Anwaltsvergleich” ?
artikel 7 vertrouwelijkheid
Artikel 7: vertrouwelijkheid

Twee aspecten:

 • Contractueel
 • Tegenover de rechter/arbiter (verschoningsrecht)
a contractuele geheimhoudingsplicht
A: Contractuele geheimhoudingsplicht

= de relatie tussen partijen en de mediator onderling.

Constructie NMI-mediationovereenkomst: bewijsovereenkomst.

Hierover niets in de richtlijn of implementatiewet geregeld!

slide21

Quid, wanneer een der partijen geheimhoudingsplicht schendt?Hof Amsterdam18 december 2003 LJN AR5527Hof Amsterdam 22 februari 2011zaaknummer 200.043.879/02 en 200.062.694/01 Afweging waarheidsplicht 21 RV vs. belang vertrouwelijkheid bij mediation

VERTROUWELIJKHEID IN NL BIJ MEDIATION NIET GEWAARBORGD!!!

b verschoningsrecht
B: verschoningsrecht

Hoe de kring van verschoningsgerechtigden te beperken?

 • Wetsontwerp: beperkingen liggen in de procedure zelf (sub 8 MvT).
 • Beperking tot grensoverschrijdende mediations? (advies Commissie Burgerlijk Procesrecht)
 • Kwalitatieve eisen aan verschoningsgerechtigde?
 • REGISTER
kwalitatieve eisen aan verschoningsgerechtigde
Kwalitatieve eisen aan verschoningsgerechtigde

Terug naar definitie mediator met een link naar kwaliteitseisen: op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze

 • Criteria
 • Toetsbaarheid
artikel 8 verjaring
Artikel 8: verjaring

Artikel 3:316,4:

De verjaring van een rechtsvordering wordt ook gestuit door mediation

Wanneer vangt mediation aan? Hierover niets geregeld in wetsontwerp.

slide25
Preambule (15):…. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst worden partijen geacht te zijn overeengekomen een beroep op bemiddeling/mediation te doen op het ogenblik dat zij een specifieke actie ondernemen om de bemiddelings-/mediation procedure in te leiden.
slide26
Artikel III wetsontwerp( overgangsrecht):

Deze wet is niet van toepassing op mediations die beginnen voor het tijdstip van het in werkingtreden van deze wet.Voor de toepassing van deze bepaling wordt een mediation geacht te zijn begonnen indien een mediationovereenkomst tussen partijen en de mediator is gesloten en enige handeling is verricht ter uitvoering daarvan

slide29
Verschoningsrecht partijen
 • Vertrouwelijkheid processtukken
 • Wettelijke eisen vorm mediationovereenkomst?
 • Houdbaarheid mediationclausule
 • Verplichte vermelding in dagvaarding?
 • Wettelijke verplichte mediation?
 • Vermindering griffierecht bij mediation?
geen verschoningsrecht partijen leemte
Geen verschoningsrecht partijen: leemte?
 • Vergelijk UMA en UNCITRAL Model Law
 • Biedt artikel 179,2 rechtsvordering soelaas?

….behoudens de bevoegdheid van de rechter om te beletten dat aan een bepaalde vraag gevolg wordt gegeven.

 • Instellen “ vertrouwenskamer” bij gerechtelijk college?
slide31

(on)toelaatbaarheid informatie uit mediation in procedure

Jurisprudentie hof Amsterdam vs Belgisch systeem

wettelijke eisen mediationovereenkomst
Wettelijke eisen mediationovereenkomst
 • Schriftelijkheid?
  • Verschoningsrecht
  • Tijdstip stuiting
slide34

3.4 Het gaat hier om geschillen tussen twee particulieren, die in de loop van een geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs de weg van mediation te bereiken. Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Zowel de rechtsklacht als de motiveringsklacht van het middel stuit hierop af.

slide35
Naar Nederlands recht kan de precontractuele goede trouw verplichten tot voortonderhandelen. Mag men dan een contractuele clausule eenvoudig aan zijn laars lappen?
verplichte vermelding in dagvaarding verzoekschrift
Verplichte vermelding in dagvaarding/verzoekschrift?

Pro:attendering

Contra: pro forma ritueel

alassini arrest hvj eu c 317tm320 08
Alassini arrest HvJ EUC-317tm320/08

Hof toetst verplichte buitengerechtelijke geschillenprocedure aan beginselen van

 • Doeltreffendheid:
  • Niet bindend
  • Niet vertragend
  • Schorsing verjaring
  • kosteloosheid
 • Gelijkwaardigheid (ten opzichte van nationaal recht)
 • Effectieve rechtsbescherming
 • Indien nodig voorlopige maatregelen mogelijk

Niet toegestaan: uitsluitend online toegang.

plaats van mediationwetgeving in het wettelijk systeem
Plaats van mediationwetgeving in het wettelijk systeem:
 • Systematisch? (Wetsvoorstel implementatie richtlijn)
 • Aparte kaderwet / afdeling? (Belgisch systeem)
slide40
Voorstel Wackie Eysten:

…. een aparte plaats…in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarvoor zou een speciale titel kunnen worden opgenomen in het Vierde Boek, dat dan het opschrift arbitrage en mediation zou moeten krijgen.

tenslotte
Tenslotte

Wat is ons oordeel over de richtlijn en het wetsvoorstel tot implementatie?

Ook van toepassing op administratief- en bestuursrechtelijke zaken?

Strafzaken?