Slide1 l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov. Predmet razpisa je dodelitev sredstev v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije na prevzemnika .

Download Presentation

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Ukrep 113

Zgodnje upokojevanje kmetov


Predmet razpisa l.jpg

Predmet razpisa je dodelitev sredstev v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije na prevzemnika.

Okvirna višina nepovratnih sredstev za leti 2008 in 2009 znaša 3.000.000 EUR.

PREDMET RAZPISA

  • namenska sredstva EU–EKSRP: 2.250.000 EUR

  • slovenska soudeležba: 750.000 EUR


Upravi enci l.jpg

Do podpore so upravičeni vlagatelji, kmetje, starejši od 57 let, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, še niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na izbranega prevzemnika.

UPRAVIČENCI


Kaj mora izpolnjevati kmetija l.jpg

Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Kmetija mora v tekočem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji (zbirno vlogo).

Kmetija, ki je predmet prenosa, ne sme biti manjša od 5 ha primerljivih kmetijskih površin.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI KMETIJA?


Kaj mora izpolnjevati prenosnik l.jpg

Prenosnik je starejši od 57 let.

Prenosnik še ni upokojen.

Prenosnik je na kmetiji, ki se prenaša, kmetoval vsaj zadnjih 10 let.

Prenosnik mora nepreklicno prenehati opravljati pridobitno dejavnost, povezano s kmetijstvom in gozdarstvom.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PRENOSNIK?


Slide6 l.jpg

Prenosnik mora celotno kmetijo predati izbranemu prevzemniku.

Prenosnik lahko za svoje potrebe obdrži stanovanjsko enoto v primeru, da ima prevzemnik že v lasti primerno stanovanjsko enoto, ter največ 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin.

Prenosnik je bil vsaj zadnjih 7 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.

Prenosnik mora imeti poravnane vse obveznosti do države.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PRENOSNIK?


Kaj mora izpolnjevati prevzemnik l.jpg

Prevzemnik na dan prenosa kmetije ne sme biti mlajši od 18 let in ne starejši od:

- 40 let v primeru prvega lastniškega prevzema

- 50 let v primeru povečanja njegovega kmetije

Najkasneje na dan vloge mora postati lastnik in nosilec celotne kmetije razen dovoljenih 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik.

Kot prevzemnika lahko nastopata mož in žena oz. zunajzakonska partnerja. S pooblastilom določita tistega od njiju, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za prevzemnika.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PREVZEMNIK?


Slide8 l.jpg

Na prevzetih površinah mora kmetovati vsaj še za obdobje prejemanja rente prenosnika.

Za kmetovanje mora biti primerno usposobljen:

vsaj 5 let delovnih izkušenj z opravljanjem kmetijske, gozdarske dejavnosti,

najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem kmetijske, gozdarske dejavnosti, če ima dokončano najmanj poklicno šolo s področja kmetijske, oziroma s kmetijstvom povezane dejavnosti.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PREVZEMNIK?


Slide9 l.jpg

Na dan oddaje vloge mora predložiti poslovni načrt za ukrep “Zgodnje upokojevanje kmetov”, ki je priloga razpisne dokumentacije

Najkasneje eno leto po izdaji odločbe mora uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji (FADN ali knjigovodstvo ali vsakoleten opis stanja na kmetiji). Če se na kmetiji ne izvaja FADN metodologija, je potrebno na ARSKTRP pošiljati vsakoleten opis stanja na kmetiji.

Prevzemnik je dolžan o odtujitvi zemljišč, ki so prenosniku omogočila vstop v ukrep, obveščati ARSKTRP toliko časa, kolikor časa prenosnik dobiva rento.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PREVZEMNIK?


Finan ne dolo be l.jpg

Celotno obdobje prejemanja rente je do 10 let. Čas trajanja rente je omejen na 70. rojstni dan prenosnika.

Ko prenosnik pridobi pokojnino, se znesek rente zmanjša za znesek pokojnine.

Celoten znesek prejete rente v vsem obdobju ne sme presegati 110.000 EUR na prenosnika.

Renta je sestavljena iz fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na leto in variabilnega dela, ki je odvisen od velikosti prenesene kmetije (za vsak ha primerljivih kmetijskih površin se izplača 300 EUR/ha na leto, vendar največ do vključno 20 ha).

Renta se začne izplačevati naslednji mesec po izdaji pozitivne odločbe in se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge.

FINANČNE DOLOČBE


Rok in na in prijave l.jpg

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati na vložišču ARSKTRP od naslednjega dneva po objavi pa do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletnih straneh MKGP.

Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja, s črtno kodo KMG-MID in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis Zgodnje upokojevanje kmetov«.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/ 580 77 92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15:30. ure in petek od 8. do 14:30. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE


Novosti v razpisu glede na prej nji razpis l.jpg

Med razpisoma ni bistvenih razlik razen razlik zaradi spremenjenih pravnih podlag zaradi novega Zakona o kmetijstvu (npr. namesto pogodbe je odločba o pravici do sredstev)

Nekaj je samomanjših sprememb v razpisni dokumentaciji:

v poslovnem načrtu pri tabeli “Kmetijska zemljišča v uporabi”

kot neobvezna priloga je dodano Potrdilo Davčne uprave RS o plačanih prispevkih in javnih dajatvah

NOVOSTI V RAZPISU GLEDE NA PREJŠNJI RAZPIS


  • Login