2556 1 3 2556
Download
1 / 53

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน. 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน' - charles-houston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2556 1 3 2556

โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2556ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 • 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

 • 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 • 3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

  • 3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

  • 3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 • 3.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

 • 3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน

 • 3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา

 • 3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 • 3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้

 • 3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี


วัตถุประสงค์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

 • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  • มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรีE studentloan
ระบบ กยศ. และ กรอ.E - studentloan


ก่อนเข้าสู่ระบบ กยศ. และ กรอ.

Credit by postjung.com


E studentloan1
ระบบ กยศ. และ กรอ.E-Studentloan


เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืมเข้าสู่การทำสัญญากู้ยืม


Login
Login เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืมเข้าสู่ระบบ


2556 1
เลือกปีการศึกษา เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืม2556 ภาคเรียนที่ 1


Click
Click เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน


Click1
Click เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืมทำสัญญา


20 3 20 3 4
อายุเกิน เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืม20 ปี ทำเฉพาะข้อ 3ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ทำข้อ 3 และข้อ 4


กรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์สัญญากรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์สัญญา


กรอกข้อมูลผู้ค้ำประกันกรอกข้อมูลผู้ค้ำประกัน


กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาตำบลกรอกข้อมูลเพื่อค้นหาตำบล


เลือกข้อมูลสถานที่ให้ถูกต้องเลือกข้อมูลสถานที่ให้ถูกต้อง


เลือกความสัมพันธ์ เลือกข้อมูลสถานที่ให้ถูกต้องและกรอกหมายเลขโทรศัพท์


ตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้งตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้ง


ข้อที่ ตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้ง4 เฉพาะนิสิตที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์


Click2
Click ตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้งเลือกผู้แทนโดยชอบธรรม


รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้ง


กรอกเลขที่บัญชีตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้งธนาคารกรุงไทยเท่านั้น


กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับข้อมูลปัจจุบันของนิสิต


Click3
Click บันทึกสัญญา


สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

พิมพ์ออกมาจำนวน 3 ชุด


สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

ต้องมีบาร์โค้ด ทั้ง 2 ข้าง ของสัญญา


กรอกเพิ่มโดยใช้ สัญญาค้ำประกัน ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น

 • วันที่ ทำสัญญา..................

 • ทำขึ้น ณ................จังหวัด.....................

 • ระหว่าง กยศ. โดย นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง

 • ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

 • ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือวันที่...........


สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม


กรอกเพิ่มโดยใช้ สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอมปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น

 • เบอร์โทรศัพท์..................(ที่โทรติดต่อได้)

 • วันออกบัตรประชาชนและวันหมดอายุ

 • สถานที่ออกบัตร เช่น อ.ระแงะ หรือ เขตบางเขน


สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม


สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

ผู้กู้ยืม ลงลายมือชื่อนิสิต

ห้ามลงชื่อในช่องผู้ให้กู้ยืม

ผู้ค้ำประกัน คือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูนิสิต หากนิสิตอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์ในช่องผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย


สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

ช่องผู้กู้ยืม ให้ลงลายมือชื่อนิสิต

ห้ามลงชื่อในช่องผู้ให้กู้ยืม

พยาน 2 คนต้องไม่ใช้นามสกุลเดียวกันกับนิสิตหรือผู้ค้ำประกัน


เอกสารประกอบสัญญา สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

 • สัญญาจำนวน 3 ชุด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ชุด

  • ผู้กู้ยืม (นิสิต)

  • ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด

  • ผู้กู้ยืม (นิสิต)

  • ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ชุด

 • (ในกรณีที่ไปทำสัญญาที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตไม่ต้องใช้สำเนาประกอบ)

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 3 ชุด


กำหนดส่งสัญญา สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

ตั้งแต่วันที่

8 -26 กรกฎาคม 2556

งดติดต่อ

วันเสาร์ - อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ส่งที่ห้อง 303 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต


ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินค่าเทอมได้ที่เว็ปไซต์ studentloan


ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

เลือกธนาคารกรุงไทย


ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

กรอกเลขประจำประชาชน และค่าเทอม


ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

กรอกเลขประจำประชาชน และค่าเทอม


ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

เลือก กองทุน กยศ. หรือ กรอ.


ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีและยอดหนี้

ดูวันที่การโอนเงินค่าเล่าเรียน(ด้านซ้าย)

ค่าครองชีพ(ด้านขวา)


การขอเงินคืนตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดไปก่อน

 • เตรียมเอกสาร อย่างละ 1 ชุด

  • สำเนาใบเสร็จรับเงิน KU2

  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

 • ส่งพร้อมสัญญา

 • นิสิตจะได้รับเงินประมาณ เดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป


การนัดพบครั้งต่อไปตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี

 • ส่งสัญญา

  • วันที่ 8 – 26 กรกฎาคม 2556

 • ส่งแบบคำยืนยันกู้ยืมเงินภาคปลาย

  • เดือนกันยายน 2556

 • ส่งรายงานการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย

  • สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน


ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลายตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย


ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลายตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย


สิ่งที่ต้องจำตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย

เทอมต่อไปห้ามจ่ายเงินค่าเทอมไปก่อนยกเว้น นิสิตที่กู้เฉพาะรายเดือน


Homepage
แนะนำ ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลายHomepage

www.regis.ku.ac.th

พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน

พิมพ์ใบเกรด

พิมพ์ใบเสร็จแจ้งหนี้ KU2


Homepage1
แนะนำ ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลายHomepage

www.go.sa.ku.ac.th


Webpage
แนะนำ ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลายwebpage

www.go.sa.ku.ac.th


Facebook
Facebookตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย

กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต


Thank for your attention
Thank For Your Attentionตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย


ad