BİLİŞSEL GELİŞİM - PowerPoint PPT Presentation

B l sel gel m
Download
1 / 36

 • 807 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BİLİŞSEL GELİŞİM. Piaget Bruner Vygotsky. BİLİŞSEL GELİŞİM. BİLİŞ; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. “BİLİŞSEL” sözcüğü, akıl ve bilgi, bellek, akıl yürütme, anımsama, unutma, sorun çözme, kavramlar arası ilişkileri kurma ve düşünce gibi zihinsel işlevleri tanımlar.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BİLİŞSEL GELİŞİM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B l sel gel m

BİLİŞSEL GELİŞİM

Piaget

Bruner

Vygotsky


B l sel gel m1

BİLİŞSEL GELİŞİM

BİLİŞ; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir.

“BİLİŞSEL” sözcüğü, akıl ve bilgi, bellek, akıl yürütme, anımsama, unutma, sorun çözme, kavramlar arası ilişkileri kurma ve düşünce gibi zihinsel işlevleri tanımlar.

BİLİŞSEL GELİŞİM, yaşla birlikte bu süreçlerde olan değişimlerdir


B l sel gel m2

BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Bireyin çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişimdir.

 • Bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin çevreyi anlama yollarının daha kompleks ve etkili hale gelmesi sürecidir.

 • Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek, ve dildeki değişmeleri kapsar.


Jean piaget ve b l sel gel m

JEAN PIAGET ve BİLİŞSEL GELİŞİM


Jean piaget ve b l sel gel m1

JEAN PIAGET ve BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Çocuk, dünyanın pasif alıcısı değildir.

 • Değişik yaşlardaki çocuk ve yetişkinlerin dünyaları birbirinden farklıdır.


Piaget e g re bili sel geli imi etkileyen lkeler

Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen İlkeler

OLGUNLAŞMA: Bilişsel gelişimde ilerleme olabilmesi için organizmanın biyolojik olgunluğa erişmesi gerekir. Bazı bilişsel gelişimler olgunlaşma ile ortaya çıkar. Piaget’e göre genel insan zekası, dil öğrenme yeteneği gibi olgunlaşmanın sonucudur.

YAŞANTI: Birey, çevresi ile etkileşimleri sonucu yaşantı kazanarak bilişsel gelişim sağlar.

UYUM: Bilişsel gelişim bir denge kurma sürecidir. Bu dengeleme sürecinin kesintisiz ilerleyebilmesi için karşılaşılan yeni durum, olay, nesne ve varlıklara uyum sağlamak gerekir.


Piaget in kuram n n temel kavramlar

Piaget’in Kuramının Temel Kavramları

ZEKA: Bireyin çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir.

ŞEMA: Yeni gelen bilginin yerleştirildiği çerçevedir. Şemalar yoluyla birey çevreye uyum sağlar ve çevreyi organize eder.


Piaget e g re bili sel geli imi etkileyen lkeler1

Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen İlkeler

ÖRGÜTLEME: Organizma, çevreye uyumu bir örgütleme içinde gösterir. Örneğin; önceleri bir nesneyi koordinesiz yakalama ve emme etkinliği gösteren bebek, sonraları daha sistematik davranışlarla nesneyi yakalayabilir.


Piaget in kuram n n temel kavramlar1

Piaget’in Kuramının Temel Kavramları

Uyum yaşam boyu devam eder ve iki yönü vardır

1.ÖZÜMLEME: Çocuğun karşılaştığı yeni durumu kendisinde önceden varolan bilişsel yapı içine alması sürecidir.

2. UYUMSAMA (DÜZENLEME): Çocuğun mevcut şemasını yeni duruma göre yeniden biçimlendirme sürecidir.


Bilissel gelisim

İlk yaşantılar daha çok düzenleme içerir. Yetişkinler daha çok özümleme, daha az düzenleme yapar.


Piaget in kuram n n temel kavramlar2

Piaget’in Kuramının Temel Kavramları

DENGELEME: Bireyin özümleme ve düzenleme yoluyla çevresine uyum sağlayarak dinamik bir dengeye ulaşması sürecidir. Öğrenme, dengenin bozulmasına ve yeniden daha üst düzeyde kurulmasına bağlıdır.

“En üst düzey gelişim, özümleme ve düzenleme dengede olduğu zaman gerçekleşir; orta düzeyde dengesizlik veya belirsizlik yaratmak gerekir.”


Bili sel geli imin eleri

Bilişsel Gelişimin Öğeleri

 • DENEYİM: Çocuklar yaşantılar ve çevreyle etkileşimleri sonucunda gelişirler. Örneğin; çocuğun kelebeklere ilişkin bir şema geliştirebilmesi için kelebekleri görmesi gerekir.

  “Çocuklar kavrama olgusuna ancak kendileri keşfettikleri zaman ulaşabilirler ve onlara bir şeyleri çabucak öğretmeye kalkıştığımızda onları, kendilerinin bulma şansından yoksun bırakırız.”


Bilissel gelisim

DENGESİZLİK, öğrencinin karşılaştığı ile bildiği arasındaki uyuşmazlıktır. Dengesizlik bireyi yeni karşılaştığı şeyi zihnindeki şemaya uydurmaya veya bilişsel dengeyi sağlamak için yeni şema oluşturmaya zorlar. Piaget’e göre bu bilişsel aktivite öğrenmeye neden olur. Öğretmen öğrenmede bu dengesizlik avantajından yararlanabilir.


Bili sel geli imin eleri1

Bilişsel Gelişimin Öğeleri

 • SOSYAL GEÇİŞ: Bazı bilişsel gelişimler sosyal geçişle oluşur. Birey kültürel yapı içerisinde bilgi paylaşarak bilişsel gelişimine katkı sağlar. Paylaşım arkadaşlar, anne-baba ile çocuk arasındaki şekliyle gayri resmi olabilir. Sosyal geçiş kişinin şemalarını değiştirebilir.


Piaget e g re bili sel geli im d nemleri

Piaget’e Göre Bilişsel Gelişim Dönemleri

1. DUYUSAL MOTOR DÖNEMİ (0-2)

2. İŞLEM ÖNCESİ DÖNEM (2-7)

Sembolik Dönem (2-4)

Sezgisel Dönem (4-7)

3. SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ (7-11)

4. SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (11 +)

Birini atlayarak diğerine geçemez.

Bireysel farklılıklar vardır.


Duyusal motor d nem 0 2 ya

DUYUSAL MOTOR DÖNEMİ (0-2 Yaş)

 • Başlangıçta dış dünyayı duyuları ve motor becerileri ile anlama

 • Kendisini dış dünyadan ayırt etme

 • Refleksif davranıştan amaçlı davranışa geçme

 • Nesnenin devamlılığını kazanma

 • Deneme yanılma ile öğrenme

 • Döngüsel tepkiler ortaya koyma

 • Taklit ve oyunlar yapma


Nesne devamlili i

NESNE DEVAMLILIĞI


Lem nces d nem sembol k d nem 2 4 ya

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMSEMBOLİK DÖNEM (2-4 Yaş)

 • Dil gelişiminde hızlanma

 • Mevcut olmayan varlıkları temsil eden semboller geliştirme

  sopa-atkaşık-mikrofon

 • Olay ve nesneleri sembollerle ifade etme

 • Düşünce ve konuşmalar ben merkezlidir

 • Tek yönlü sınıflandırmalar yapma (rengine göre veya biçimlerine göre)

 • Toplu Monolog / Paralel Oyun / Animizm


Toplu monolog

Toplu Monolog

Toplu monolog tipi konuşmada herkes kendine göre bir şeyler konuşuyordur. Arada bir birbirlerini dinlemiş ve karşılıklı konuşmuş gibi görünseler bile, çocuklar kendi kendilerine konuşuyor gibidirler.


Paralel oyun

Paralel Oyun

Çocukların bu dönemdeki oyunları birlikte oyun olarak değil, daha çok bir arada oyun olarak değerlendirilebilir. Piaget bu tür oyuna paralel oyun demektedir. Başka bir ifadeyle çocuklar bir arada oynarlar, ama birlikte oynamazlar. Herkes kendi oyununu oynar.


Animizm

Animizm

Çocuğun çevresindeki eşyaları canlı saydığı dönemdir.

Animizm dönemindeki çocuk, etrafındaki varlıklara; güneşe, suya, evlere hatta çakıl taşlarına bile hiç fark gözetmeden canlı ve şuurlu varlıklar gözüyle bakar.


Lem nces d nem sezg sel d nem 4 7 ya

İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMSEZGİSEL DÖNEM (4-7 Yaş)

 • Problemleri sezgileriyle çözme

 • Korunum gelişmemiştir

  “Uzun bardaktaki süt çoktur.”

 • Tersine çevirme işlemini yapamazlar

 • Küçük sayıları somut nesnelerle toplama ve çıkarma

 • Ben merkezlilikte azalma

 • Fikirlerini düzgün ve uzun cümlelerle ifade etme

 • Tek yönlü düşünme (sıralamada problem yaşarlar)


Korunum lkes hac m

KORUNUM İLKESİ-HACİM


Somut lemler d nem 7 11 ya

SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ (7-11 Yaş)

 • Mantıksal düşünme yeteneğinde gelişme

 • İşlemleri tersine çevirebilme (Geriye dönebilirlik)

 • Korunum kazanma

  Sayı (6 yaş), kütle (7 yaş) ve ağırlık (9 yaş)

 • Problemi zihinsel olarak çözme

 • Nesneleri farklı özelliklerine göre sıralama

 • Üst düzey sınıflama yapma

 • Ben merkezlilikten uzaklaşma

 • Somut yollarla problem çözme


Soyut lemler d nem 11 ya st

SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (11 Yaş Üstü)

 • Soyut düşünme

 • Bilimsel yöntemle problem çözme

 • Değer ve inanç sistemini yapılandırma

 • Fikir dünyasıyla ilgilenme ve düşüncesini etkinliklerine yansıtma

 • Varsayımsal, geleceğe yönelik ve ideolojik sorunlarla ilgilenme

 • Atasözleri ve deyimleri anlama

 • Yazılı dilini düzgün kullanma

 • Hipotetik koşullara göre düşünme


Piaget in kuram n n e itim a s ndan do urgular

Piaget’in Kuramının Eğitim Açısından Doğurguları

1. Eğitimin görevi bireyin sosyal çevresine uyumunu sağlamaktır.

2. Eğitim, gelişim teorilerine dayalı olmalıdır.

3. Konular dışardan sunulmamalı, çocuğun bilişsel yapılarını zenginleştirmesine fırsat verecek çevreler düzenlenerek rehberlik edilmelidir.

4. Okul yaşamın kendisi olmalıdır.


Piaget in kuram n n e itim a s ndan do urgular1

Piaget’in Kuramının Eğitim Açısından Doğurguları

5. Çocukların, özümleme ve uyumsamayı (düzenlemeyi) dengeli olarak yapabilecekleri ortamlar oluşturulmalı, hazırbulunuşluk önemsenmelidir.

6. Eğitimin planlanmasına çocuklar da katılmalıdır.

7. Sınavlar belleğe dayalı olmamalıdır.

8. Eğitim bireyselleştirilmelidir.


Bruner b l sel gel m kurami

BRUNER BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI

İLKELERİ

 • Bilişsel gelişim, tepkilerin uyarıcıdan bağımsız hale gelmesidir.

 • Gelişim, bilgiyi işleme ve depolama sisteminin gelişimine bağlıdır.

 • Bilişsel gelişim, kendinin farkında olmadır.

 • Öğretici-öğrenici etkileşimi gereklidir.

 • Bilişsel gelişimde dil önemli bir anahtardır.


Bruner b l sel gel m evreler

BRUNER BİLİŞSEL GELİŞİM EVRELERİ

 • EYLEMSEL DÖNEM (0-3)

 • İMGESEL DÖNEM

 • SEMBOLİK DÖNEM


Bruner b l sel gel m evreler1

BRUNER BİLİŞSEL GELİŞİM EVRELERİ

Eylemsel Dönem (0-3 yaş):

Çocuk çevreyi eylemlerle

(dokunarak,ısırarak vb.) anlar.

İmgesel Dönem :

Bilgi, imgelerle taşınır. Bir durumu nasıl algılarlarsa zihinlerinde o şekilde canlandırırlar.

Sembolik dönem :

Etkinlik yada algının anlamını

açıklayan sembolleri kullanır.


Bruner b l sel gel m evreler2

BRUNER BİLİŞSEL GELİŞİM EVRELERİ

Artan yaşlarda sembolik sistem daha çok kullanılsa da bazı meslek alanlarındaki kişilerde diğer dönemlerin özellikleri ağır basabilir. Örneğin;

 • Eylemsel kodlama sistemi daha gelişmiş olanlar

  • Cerrahlar

  • Sporcular

  • Piyanistler

 • İmgesel temsil süreçleri daha baskın olanlar

  • Görsel sanatlar alanındaki kişiler


Vygotsky b l sel gel m

VYGOTSKYBİLİŞSEL GELİŞİM

Sosyal çevrenin bilişsel gelişimde önemli bir rolü vardır.

İçinde bulunulan kültür,uyarıcıların türünü ve niteliğini belirler.

Tüm kişisel psikolojik süreçler, insanlar arasında paylaşılan sosyal süreçlerle başlar(dil gibi).


Vygotsky b l sel gel m1

VYGOTSKYBİLİŞSEL GELİŞİM

 • Öğretmenlerin ve yetişkinlerin işgörüsü, dışsal denetimi giderek azaltıp çocuğun içsel denetimini beslemek ve kendi kendini düzenlemesini desteklemektir.

 • Aşırı bağımsızlık bilişsel gelişimi yavaşlatır.

 • Çocuk, sistematik olarak daha karmaşık durumlara yönlendirilmelidir.


Vygotsky b l sel gel m2

VYGOTSKYBİLİŞSEL GELİŞİM

Çocuğun bir

yetişkin

yardımı

olmaksızın

kendi kendine

sağlayabileceği

gelişim düzeyi

Çocuğun bir

yetişkinin

rehberliğinde

çalıştığında

gösterebileceği

potansiyel

gelişim düzeyi

Gelişmeye

Açık Alan


Bruner ve vygotsky nin e itime li kin g r leri

Bruner ve Vygotsky’nin Eğitime İlişkin Görüşleri

1. Eğitimciler, bilişsel gelişim düzeylerini tanımalıdır.

2. Özellikle okulöncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında somut nesnelerle çalıştırılmalıdırlar.

3. Hem buluş yoluyla öğretim hem de doğrudan öğretim dengeli kullanılmalıdır.

4. Öğretimde; önce eylemsel, sonra imgesel, sonra sembolik süreçler işe koşulmalıdır.


Bilissel gelisim

5. Yakından uzağa ilkesi kullanılmalıdır.

6. Bireylerin kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanınmalıdır.

7. Öğrenmenin sosyal yönü göz ardı edilmemelidir.

8. Sınıfta oturuş düzenleri gibi fiziksel özellikler ve etkinlikler bu ilkelere göre düzenlenmelidir.


 • Login