Forelesninger i opphavsrett disposisjon punkt 8 og 9
Download
1 / 27

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9. Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad. Ideelle rettigheter (”droit moral”) Oversikt. Ikke økonomiske hensyn/rettigheter Terminologi: ”Droit moral”, Persönlichkeitsrecht, Ideelle rettigheter BK art. 6 bis Åvl § 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9' - charissa-reyes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forelesninger i opphavsrett disposisjon punkt 8 og 9

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9

Professor dr. juris

Ole-Andreas Rognstad


Ideelle rettigheter droit moral oversikt
Ideelle rettigheter (”droit moral”)Oversikt

 • Ikke økonomiske hensyn/rettigheter

 • Terminologi: ”Droit moral”, Persönlichkeitsrecht, Ideelle rettigheter

 • BK art. 6 bis

 • Åvl § 3

  • navneangivelse (”farskapsrett”; ”droit de paternité”)

  • respektrett (”droit au respect”)

  • ”uoverdragelighet”

 • ”Klassikervernet” (§ 48)

 • Varslingsplikt ved ødeleggelse ( § 49.1)

 • Adgang til originaleksemplar (”droit d’access”) (§ 49.2)


Navneangivelsesretten vl 3 1
Navneangivelsesretten (åvl § 3.1)

 • Opphavsmannens krav på å bli navngitt iht ”god skikk”

 • Ingen absolutt rett

 • ”God skikk”: Krav om rimelig/hederlig opptreden

 • Rettspraksis

  • RG 1981 s. 493 (Oslo), Gullsmed

  • Dom av 15 mars 1999 (Agder), Windy Boats

  • NJA 1996 s. 354 (HD), Torgny Björk

 • Skille: Plikt til navneangivelse/plikt til kildeangivelse (åvl. § 11.2.2)


Respektretten vl 3 2
Respektretten (åvl § 3.2)

 • Vern mot krenkende endringer/tilgjengeliggjøring

  • bare der andre har rett til endring/tilgjengeliggjøring (ellers § 2)

  • både handlinger som krenker opphavsmannen og verket

  • både måten verket endres/tilgjengeliggjøres på og i hvilken sammenheng

  • i prinsippet: også ”private krenkelser” (men neppe i praksis)

  • hindrer ikke parodier, travestier

 • Eksempler fra rettspraksis:

  • NIR 1983 s. 138 (Oslo), Shere Hite

  • RG 1990 s. 843 (Eidsivating), Aktuell Rapport

  • NIR 1995 s. 687 (Eidsivating), Lars Hertervig

  • NJA 1975 s. 679 (HD), Sveriges Flagga

  • U 1997 s. 975 (ØL), Sidney Pollock


Klassikervernet vl 48
”Klassikervernet”, åvl § 48

 • Respektrett og navneangivelsesrett også etter verkets vernetid, jf § 48.1 og 48.3

 • Også vern for ”allmenne kulturinteresser”

 • KD’s kompetanse til å nedlegge forbud, åvl. § 48.2, jf § 53.2


Deleggelse av orignaleksemplar
Ødeleggelse av orignaleksemplar

 • Intent forbud

 • Varslingsplikt, åvl § 49.1- i rimelig tid uten oppofrelse

 • Særlig bildende kunst, men gjelder originaleksemplar generelt

 • Begrensede sanksjoner - i praksis: oppreisning (§ 55.2)

 • Eksempel: RG 1992 s. 652 (Sør-Hedmark)


Adgangsrett droit d access
Adgangsrett (”droit d’access”)

 • ”Samværsrett” med originaleksemplaret, åvl § 49 annet ledd

 • Ikke kun ideelt vern; kan også ha økonomiske interesser

 • Langt fra kurant; krever dom etter rettens skjønn og samtykke til søksmål fra KD


Avkall og overdragelse
Avkall og overdragelse

 • Navneangivelse og respektrett: uoverdragelige, jf åvl § 3.3

 • Totale rettighetsoverdragelser: umulig etter norsk rett

 • Mulig å frasi seg rettigheter ved partielle rettighetsoverdragelser


Avgrensning av opphavsretten innledning
Avgrensning av opphavsrettenInnledning

 • Terminologi; ”låneregler”

 • Fellestrekk: Forutsetter, med visse unntak, offentliggjøring eller utgivelse

 • Merk § 11 første ledd: ”Lånereglene” gjør som hovedregel ingen innskrenkninger i de ideelle rettigheter


Arter av l neregler
Arter av ”låneregler”

 • ”Rene låneregler”/regler om fri bruk

  • Rett til bruk uten samtykke og uten betaling av vederlag

 • Tvangslisenser

  • Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag

 • Avtalelisenser

  • Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag, som utløses av en kollektiv forvaltningsavtale

  • Særnordisk konstruksjon

  • Merk: Er en tvangslisens, men en begrenset sådan


Tolkning av l neregler
Tolkning av låneregler

 • Merk overskriften til kap. 2: Avgrensning, ikke innskrenkning (som i de øvrige nordiske land)

  • Bevisst valg, jf. Knoph (Åndsretten s. 124), Ot. prp. nr. 26 (1959-60) s. 29, Innst. O. X. (1960-61) s. 17-18

  • Utg.pkt.: § 2 og kap. 2 er likeverdige komponenter

 • Men den tekniske og internasjonale utvikling kan påvirke tolkningen


Eksemplarfremstilling til privat bruk utgangspunkter
Eksemplarfremstilling til privat bruk - utgangspunkter

 • Åvl. § 12.1: ”Når det ikke skjer i ervervsøyemed kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk”

  • Utslag av prinsippet om at det kun er den offentlige bruk av åndsverk som omfattes av eneretten

  • Prinsippet ”ristes i grunnvollene” pga. den digitale teknologi

  • Men gjelder fortsatt, jf. f.eks. Infosoc art. 5(2)b)

 • Internasjonale bånd på retten til privatkopiering

  • ”Tretrinnstesten”, jf. BK art. 9 og TRIPS art. 13

  • + Infosoc, jf. kravet om ”fair compensation”


Vilk r etter 12
Vilkår etter § 12

 • Kun offentliggjorte verk

 • ”Privat bruk”

 • Ikke ”ervervsøyemed”

 • Kun ”enkelte eksemplar”

 • + unntak i § 12 annet og tredje ledd


Privat bruk
”Privat bruk”

 • Utgangspunkt: Tilsvarende vurdering som under § 2

  • Innenfor rammen av den nære krets av familie og venner

  • jf. Rt. 1991 s. 1296 (Pornovideo)

  • Helhetsvurdering der den personlige tilknytning samt omfanget av eksemplarfremstillingen er sentrale momenter


Ikke i ervervs yemed
Ikke i ervervsøyemed

 • Ervervsøyemed er ikke enhver kopiering med ervervsmessig anstrøk

  • jf. Innst. O. XI. (1960-61) s. 18

 • Åpning for kopiering til ”personlig yrkesmessig bruk”

  • Uklart område, til dels motstridende uttalelser i forarbeidene

  • Hvem tar initiativet til kopieringen; institusjonen eller den ansatte?

  • Veiledende tolkningsmoment: Ikke kopiering i konkurranse med opphavsmannen, jf. Innst. O. XI. (1960-61)


Enkelte eksemplar
”Enkelte eksemplar”

 • Konkret vurdering, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 38

  • Hva slags verk

  • Verkets omfang

  • Eksemplarets art

  • Samme eller annen form enn kopierings-underlaget

 • Rett til å ta minst én kopi?

  • Forarbeidene: Ikke nødvendigvis; del av helhetsvurderingen

  • Vanskelig å forene med ordlyden: ”enkelte eksemplar”


Krav om lovlig kopieringsgrunnlag
Krav om lovlig kopieringsgrunnlag

 • Dansk rett: Uttrykkelig et slikt krav, jf. ohl. § 11 tredje ledd

 • Norsk rett: Fremgår i dag ikke av ordlyden

  • Sør Gudbrandsdals tingrett 22/1-03 (Napster.no): Tillatt med privatkopiering fra ulovlig fremstilte MP3-filer

  • Kan forsvares ut fra mangel på støtte i lovtekst og forarbeider

  • Motargument: Tre-trinnstesten i BK art. 9

 • Sannsynlig lovendring i tråd med den danske løsning (jf. høringsutkast 2/4-03)


Sitatretten utgangspunkter
Sitatretten: Utgangspunkter

 • Åvl. § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger”

 • Begrunnelse: Den frie diskusjon og debatt

 • Internasjonalt: BK art. 10(1), TRIPS art. 13, Infosoc art. 5(2)c) og d)

 • Kun offentliggjorte verk

  • Sitatrett for ikke offentliggjorte verk må evt. hjemles i hensynet til den alminnelige ytringsfrihet, jf. Grl. § 100 og EMK art. 10


Sitatretten utgangspunkter forts
Sitatretten - utgangspunkter (forts.)

 • Hvilke verk kan det siteres fra?

  • Utg.pkt.: § 22 er generell - ingen begrensninger

  • Kunstverk/fotografiske verk: Utnyttelse som ofte vil gå ut over det den alminnelige sitatrett hjemler, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 127

  • Men for slike verk: Har særregel i § 23

 • Hvor mye kan siteres?

  • Kjernen i bestemmelsen: Kun deler av verk, jf. ”sitere fra”

  • Men ikke utelukke sitat fra helt verk, jf. Knoph s. 125 og RG 1997 s. 390 (Se og Hør)


Sitatretten god skikk standarden
Sitatretten - ”God skikk-standarden”

 • ”Det som skikkelige og ansvarsfulle folk anser som redelig og all right bruk av andres åndsverk”, jf. Lassen

 • Løsrevne sitater?

  • Neppe noen regel at det ikke er tillatt

  • Men problematisk med systematisk og gjentatt bruk av slike

 • Antologier (sitatsamlinger)

  • Utg.pkt.: Kan neppe utgis i medhold av sitatretten (jf. Ot. prp. nr.26 (1959-60) s. 38)

  • Men åpning for ”sitatleksikon”, op. cit.

 • Sitatenes lengde

  • Må være lojalt mot meningsinnholdet, jf. NIR 1983 s. 138 (Shere Hite)

  • Hvis ikke kritikk, analyse, harselas osv.: Kun helt korte sitater

 • Reklameøyemed: Normalt utenfor (jf. NIR 1995 s. 687, Hertervig)


Sitatretten og ideelle rettigheter
Sitatretten og ideelle rettigheter

 • Plikt til navneangivelse i samsvar med god skikk, se åvl. § 11 første ledd jf. § 3.1

 • Plikt til kildeangivelse i samsvar med god skikk, jf. åvl. § 11 annet ledd annet pkt.

 • Respektretten (åvl. § 11.1 jf. § 3.2)

  • se NIR 1983 s. 138 (Shere Hite)

  • Modifikasjon: Verket kan gjengis i den størrelse og skikkelse øyemedet krever, jf. § 11.2.1


Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk

 • Åvl. § 23.1: ”Fribruksregel”

 • Gjelder kun offentliggjorte verk

 • Kun kritisk eller vitenskapelig fremstilling

  • Fremstilling: Både muntlige, skriftlige og audiovisuelle uttrykk

  • Kritisk eller vitenskapelig hensikt, ikke resultat

 • Ikke allmennopplysende karakter

  • Dvs. populærvitenskapelige/-kritiske

 • Kun gjengivelse i ”tilslutning til teksten”

  • Teksten skal være hovedsaken, bildet skal illustrere

  • Ikke krav om tilslutning til en tekst i fysisk og bokstavelig forstand, også f.eks. i kringkasting, muntlige foredrag osv.

 • God skikk, jf. § 22


Vrige regler om fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
Øvrige regler om fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk

 • ”Pressens lånerett”, åvl. § 23 annet ledd

  • Primært en tvangslisensregel, men ikke hvis gjengivelsen gjelder dagshending knyttet til det verk som gjengis (eks. ”Skrik” da det ble stjålet)

 • ”Bakgrunnsbilder”, åvl. § 23 tredje ledd

 • Katalogbruk, åvl. § 24 første ledd

 • Verk på offentlig plass og ferdselsvei, åvl. § 24 annet ledd

 • Byggverk, åvl. § 24 tredje ledd

 • Kort om foreslåtte endringer


Andre fribruksregler
Andre fribruksregler fotografiske verk

 • Bibliotekers eksemplarfremstilling til arkiv- og konserveringsformål, åvl. § 16 jf. ”generalforskrift” (21/12-01) kap. 1

 • Eksemplarfremstilling for blinde og svaksynte, åvl. § 17 første og annet ledd

 • Fri fremføring til undervisning og gudstjeneste, åvl. § 21 første ledd

 • Fri fremføring der fremføringen ikke er det vesentlige, åvl. § 21 annet ledd

 • Tilgjengeliggjøring av visse offentlige dokumenter, åvl. §§ 26-28


Tvangslisenser
Tvangslisenser fotografiske verk

 • Bruk som tillates mot vederlag

 • Hvilken bruk?

  • Institusjonell kopiering for utlån til funksjonshemmede, åvl. § 17 tredje ledd

  • Gjengivelse fra samleverk til bruk ved gudstjeneste og undervisning, åvl. § 18

  • ”Pressens lånerett” av kunstverk og fotografisk verk, åvl. § 23 annet ledd

  • Gjengivelse av fotografisk verk i kritisk/vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter, åvl. § 23.1.2


Avtalelisenser
Avtalelisenser fotografiske verk

 • Betinget og begrenset tvangslisens

 • To typer avtalelisenser

  • ”NRK-avtalelisensen”, åvl. § 30

   • Pdes.: Forutsetter avtale med representativ opphavsrettsorganisasjon

   • Pdas.: Betaling av individuelt vederlag, jf. generalforskriftens kap. 4

  • ”36-lisenser”, jf. åvl. §§ 13, 14, 17.4, 34

   • Avtale med representativ opphavsrettsorganisasjon utløser rett til å utnyttelse på samme vilkår som avtalen

   • Vederlaget fastsettes av avtalen, organisasjonen eller nemnd, jf. åvl. §§ 37 og 36 annet ledd


Forbehold mot bruk forholdet til tekniske beskyttelsestiltak
Forbehold mot bruk - fotografiske verkForholdet til tekniske beskyttelsestiltak

 • Noen regler: Absolutt preseptoriske

 • Andre: Preseptoriske i opphavsrettslig forstand, ikke kontraktsrettslig

 • Ensidige forbehold

  • Skepsis i lovforarbeidene, se NOU 1983:35 s. 61-62 og NOU 1986:18 s. 13, jf. mindretallet i Rt. 1955 s. 536 (Lindberg Radio)

  • Men bør løses på grunnlag av alminnelige avtalerettslige prinsipper

 • Særlig problem: Tekniske beskyttelsestiltak (sperrer)

  • I dag: Strl. § 145 annet ledd

  • ”I morgen”: Infosoc art. 6: Åpner i noen grad for at sperrene kan omgås av hensyn til lånereglene, jf. art. 6(3) og 6(4)

  • Men vil også i noen situasjoner medføre at lånereglene de facto kan fravikes ut over det som er avtalt


ad