Tr ng thpt tr n i ngh a t y ninh
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA TÂY NINH PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA TÂY NINH. KẾ HOẠCH BÀI DẠY GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12. BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT. ( 3 tiết ) Giáo viên : NGUYỄN VĂN PHONG. Nội dung bài học:. Quyền và nghĩa vụ pháp lí Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.

Download Presentation

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA TÂY NINH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TRNGTHPT TRN I NGHA TY NINH

K HOCH BI DY GIO DC CNG DN 12.

BI 2: THC HIN PHP LUT.

( 3 tit )

Gio vin : NGUYN VN PHONG


Ni dung bi hc:

 • Quyn v ngha v php l

 • Khi nim, cc hnh thc v cc giai on thc hin php lut.

 • Vi phm php lut v trch nhim php l


1. Khi nim, cc hnh thc v cc giai on thc hin php lut

 • Khi nim thc hin php lut

?

Hy ch r ai l ngi tun theo php lut v ai l ngi p dng php lut?

A. HC SINH- CNH ST GIAO THNG

B. HAI THANH NIN- CNH ST GIAO THNG

C. HAI THANH NIN- HC SINH

D. HC SINH- THANH NIN- CNH ST GIAO THNG


Thc hin php lut l qu trnh hot ng c mc ch lm cho nhng quy nh ca php lut i vo cuc sng, tr thnh nhng hnh vi hp php ca cc c nhn, t chc khi tham gia vo cc quan h x hi do php lut iu chnh.

in vo ch trng im khc nhau, ging nhau c bn gia o c v php lut l g?

Khc nhau:

 • Php lut mang tnh

 • o c mang tnh...

  Ging nhau:

  C php lut v o c u nhm

  ca con ngi.

?

bt buc

t nguyn

iu chnh hnh vi


b. Cc hnh thc thc hin php lut

s

 • Th nht, c nhn, t chc t mnh thc hin php lut bng vic:

 • Thc hin ng n cc quyn hp php, lm nhng g php lut cho php lm.

 • Thc hin y cc ngha v php l, lm nhng g m php lut quy nh phi lm.

 • Khng lm nhng iu php lut cm.


Thc hin ngha v qun s

Quyn c bu c

Quy nh i m bo him

Quyn c hc tp


Ln chim va h sa xe, bun bn

Nn mi dm

Ln chim va h m qun nhu


 • Th hai, c nhn, t chc thc hin php lut vi s tham gia, can thip ca nh nc. l nhng trng hp:

 • Cc quyn v ngha v ca cng dn khng t pht sinh hay chm dt nu khng c mt vn bn, quyt nh p dng php lut ca c quan nh nc c thm quyn.

 • C quan nh nc ra quyt nh x l ngi vi phm php lut hoc gii quyt tranh chp gia cc c nhn, t chc. Cn c vo quyt nh ca c quan nh nc , ngi vi phm php lut hoc cc bn tranh chp pha thc hin cc quyn, ngha v theo quy nh ca php lut.


 • Theo em, no sau y th hin quyn v ngha v c pht sinh (P), no th hin quyn v ngha v chm dt (C)?

  ng k kt hn.

  Lm giy khai sinh, giy CMND.

  Li hn.

  Cng ty TNHH A b nim phong.

  Lm h chiu xut cnh.

  Lm s , s h ngho.

  P

  P

  C

  C

  P

  P


  Phm Vn Quyn c bn xin li trc ta

  Bi Tin Dng trc ta


  c. Cc giai on chnh

  C nhn, t chc xc lp mt quan h x hi do php lut iu chnh (quan h php lut)

  C nhn, t chc tham gia quan h php lut thc hin cc quyn v ngha v ca mnh

  Nu c nhn, t chc tham gia quan h php lut vi phm cc quyn v ngha v th c quan nh nc c thm quyn s can thip v ra cc quyt nh buc h phi thc hin ng php lut.(ng quyn v ngha


  C nhn, t chc xc lp mt quan h do php lut iu chnh

  ng A ang c nhu cu tm vic lm. Doanh nghip X ang c nhu cu tm ngi lm v t chc mt k thi tuyn, ng A p ng c v trng tuyn ng A v ch doanh nghip X k mt hp ng lao ng, trong hp ng c tha thun v nhng quyn v ngha v ca mi bn. Nh vy anh A thc hin quyn lao ng v quyn ny ch c bt u khi anh A v doanh nghip X k kt hp ng lao ng.

  V d 1


  K kt hp ng lao ng gia ng A v ch doanh nghip X


  V d 2

  • C Th tt nghip trng HSP.TPHCM khoa GDCT. S gio dc tnh Hi Dng ang thiu gio vin dy mn GDCD cp THPT v t chc thi tuyn cng chc. C Th trng tuyn v c iu v trng THPT Thanh Min ging dy. Nh vy l c Th xc lp mt quan h php lut c th l xc lp quan h lao ng.


  C nhn, t chc tham gia quan h php lut thc hin cc quyn v ngha v ca mnh

  Theo quy nh ca php lut hoc theo ni dung ca hp ng lao ng th ng A phi hon thnh cc cng vic c giao ng thi hn, m bo k thut, chp hnh ng k lut lao ng Nh vy l ng A ang thc hin ngha v ca mnh. Cn pha doanh nghip X phi m bo cc iu kin an ton lao ng, tr lng ng y v ng thi hn cho ngi lao ng. Vy doanh nghip X cng ang thc hin ngha v ca mnh. Quyn ca bn ny l ngha v ca bn kia v ngc li

  V d


  Nu c nhn, t chc tham gia quan h php lut vi phm cc quy nh v quyn v ngha v th c quan nh nc c thm quyn s can thip v ra cc quyt nh buc h phi thch hin ng php lut.

  Theo hp ng lao ng ng A s lm cho cng ty X l 3 nm, nhng ch c 2 nm th ng xin ngh m khng c l do chnh ng(khng ng php lut) do ng mun chuyn sang cng ty Y c mc lng cao hn.

  Ai vi phm hp ng lao ng?

  Ai c quyn kin ng A?

  Ai s gii quyt v kin ?

  ng A phi thc hin ngha v g?

  V d


  • ng A vi phm hp ng lao ng

  • Cng ty X c quyn kin ng A

  • C quan nh nc c thm quyn gii quyt

  • Tr li cng ty X lm vic v bi thng thit hi do ng gy ra


  Hay cng ty X mun hy hp ng lao ng vi ng A nn ra quyt nh cho ng A ngh vic(tri php lut).

  Tr li.Cng ty X vi phm hp ng lao ngng A c quyn kin cng ty XC quan nh nc c thm quyn gii quyt v kinCng ty X phi nhn ng A tr li lm vic v bi thng thit hi gy ra cho ng A

  Cu hi

  Ai l ngi vi phm hp ng lao ng?Ai c quyn kin cng ty X?Ai l ngi ng ra gii quyt v kin Cng ty X phi thc hin ngha v g?


  Kt lun

  Qu trnh thc hin php lut ch t c hiu qu khi mi c nhn t chc, c bit l cc c quan, cng chc nh nc, tham gia vo cc quan h php lut u ch ng, t gic thc hin ng quyn v ngha v ca mnh theo hin php v php lut.

  L hc sinh lp 12, (18 tui) c y quyn v ngha v ca mt cng dn. Vy thc hin tt trong cc quan h php lut th iu u tin l cc em phi c kin thc v php lut., thc hin ng v t gic cc quyn v ngha v ca mnh


  2.Quyn v ngha v php l

  a. Khi nim:

  Quyn ca ch th(c nhn, t chc) trong quan h php lut

  L kh nng c x s theo cch thc nht nh m php lut cho php

  L kh nng yu cu cc ch th khc(cng tham gia trong quan h php lut vi mnh) thc hin cc ngha v ca h.

  L kh nng yu cu c quan nh nc c thm quyn bo v li ch chnh ng ca mnh


  Kh nng c x s theo cch thc nht nh m php lut cho php

  • Quyn ca ngi lao ng v ngi s dng lao ng c tha thun v ni dung, iu kin, tin cng c ghi trong hp ng lao ng

  V d


  Kh nng yu cu cc ch th khc (cng tham gia trong quan h php lut vi mnh) thc hin cc ngha v ca h.

  Theo ni dung hp ng lao ng, ng A c quyn yu cu cng ty X tr lng ng, v m bo mi trng lm vic an ton

  Cng ty x c quyn yu cu ng A tun th v k lut lao ng, thi gian lao onbgj, quy trnh k thut

  V d


  Kh nng yu cu c quan nh nc c thm quyn bo v li ch chnh ng ca mnh

  Cng ty X cho ng A ngh vic tri php lut, ng A c quyn yu cu ta n xem xt quyt nh ca cng ty X

  V d


  Khi nim v ngha v php l

  Ngha v php l ca ch th trong quan h php lut l cch x s bt buc c php lut xc nh trc, l phi lm mt s vic nht nh v khng c lm nhng vic php lut cm


  Phi lm mt s vic nht nh

  Trong quan h lao ng gia ng A v cng ty X, php lut bt buc cng ty X phi tr lng cho ng A y v ng thi hn, m bo an ton lao ng cho ng A trong mi trng lm vic. Pha ng A phi thc hin y k lut lao ng, thi gian lao ng, quy trnh lao ng

  V d


  Khng c lm nhng vic php lut cm.

  • Cng ty X khng c t hy hp ng lao ng vi ng A v ngc li ng A khng c t b vic

  V d


  Tho lun

  Lut hn nhn v gia nh nm 2000 quy nh v quyn v ngha v ca cha m cng nh quyn v ngha v ca con. C kin cho rng, quan h gia cha m v con ci l quan h huyt thng, quan h tnh cm v o c khng th coi l quan h phplut. Em c ng nh vy khng? V sao?


  b. Quyen khong tach ri ngha vu phap l cua chu the

  Quyen

  QHPL

  Khong tach ri trong qua trnh ca nhan, to chc thc hien phap luat.

  ..............

  Ngha vu


  Trc phap luat chu the nao cung bao gom

  quyen va ngha vu

  Trc phap luat chu the nao cung bao gom co: Q va NV

  Tng chu the

  MQH

  Trong quan he phap luat, quyen cua chu the nay

  lien quan chat che va c bao am bang viec

  thc hien ngha vu cua chu the kia.

  Trong QHPL quyen cua the nay LQCC va c B bang viec THNV cua chu the khac.

  Nhieu chu the


  Tnh huong

  Ong A la giam oc nhan s cua cong ty xay dng X, thue anh B mi que len thanh pho xin viec. e c vao lam trong cong trnh cua ong A, anh B phai nop cho ong A mot bo ho s xin viec va hai ben a k mot hp ong lao ong trong 6 thang. Lam viec c khoang 1 thang, anh B thay lao ong trong ieu kien khong an toan nh khong co non bao hiem,khong co ao bao ho lao ong nen a t ngh viec. Anh B en gap giam oc A e xin lai bo ho s e i xin viec khac, v anh ch mang theo mot bo ho s duy nhat. Nhng ong A khong a, do anh B t bo viec.

  Cau hoi

  Em hay phan tch moi quan he gia quyen va ngha vu cua ngi lao ong va ngi s dung lao ong?


  c. Viec thc hien cac quyen va nghia vu phap ly cua chu the

  CSGT x ly vi pham

  nhng trng hp

  khong oi mu BH

  Hau qua cua vic

  khng thc hin y

  ngha v khi tham gia

  giao thng.


  - Gay ton hai en quyen va li ch cua cac chu the khac

  - Gay TH en Q va LI cua chu the khac.

  ung quyen

  Q

  Chu the s dung khong

  • Phat sinh tranh chap ve

  • quyen va ngha vu gia

  • cac chu the

  NV

  ay u ngha vu

  - PSTC ve Q va NV gia cac chu the.


  ? e am bao quyen va ngha vu phap ly cac chu the phai lam:

  • Thc hien nghiem chnh quyen va ngha vu cua mnh.

  • T thoa thuan vi nhau.

  • Yeu cau nha nc giai quyet tranh chap.

  • Ca a, b va c

  V du: V chong ong Nam mau thuan vi nhau a lau. Gia nh, hang xom khuyen can mai khong c. Ho lam n xin li hon gi len TAND huyen.TAND huyen a tien hanh hoa giai ong thi tien hanh ieu tra e xac nh s that, TAND a mi hai v chong ong Nam len e hoa giai. Nhng sau hai lan hoa giai khong thanh, TAND a quyet nh cho hai ngi c ly hon.

  ? Hs lay mot vai v du?


  ? e qua trnh thc hien phap luat co hieu qua th:

  Cac chu the phai thc hien ay u quyen va ngha vu cua mnh va co s can thiep cua Nha nc.

  Nha nc phai dung cac bien phap tac ong tch cc, can thiet e am bao quyen va ngha vu phap l cua cac chu the.

  Cac chu the t giac thc hien ung, ay u quyen va ngha vu phap ly cua mnh vi viec Nha nc ap dung cac bien phap can thiet e am bao thc hien cac quyen va ngha vu cua cac chu the.


  3. Vi phm php lut v trch nhim php l

  Tnh hung: Cnh st giao thng pht hai b con bn A v c hai u li xe my i ngc ng mt chiu. B ca A khng chu np tin pht v l do ng khng nhn ra bin bo ng mt chiu, A mi 16 tui, cn nh, ch bit i theo ng nn khng ng b pht.


  a. Vi phm php lut

  Vi phm PL c 3 du hiu c bn sau

  L hnh vi khng hp php,

  hnh vi tri PL

  Ngi vi phm php lut phi c li

  Do ngi c nng lc trch nhim php l thc hin


  Hnh vi khng hp php, hnh vi tri php lut

  l hnh ng.(HSLVD)

  hnh vi:

  khng hnh ng.(HSLVD)

  Xy dng cu ng

  Xy dng cng trnh


  Hnh vi tri php lutl hnh vi xm phm, gy thit hi cho nhng quan h x hi c php lut bo v.

  Ch 3-vi phm lut gt

  Cht ph rng


  Ch 3-i hng ngang

  Vt n

  Xy dng khng ng qh

  B bt v bun ma ty


  Cc em xem on phim


  Do ngi c nng lc chu trch nhim php l thc hin

  • Nng lc trach nhim php l l g?

  • L kh nng ca ngi t mt tui nht nh theo quy nh va php lut, c th nhn thc v iu khin c hnh vi ca mnh, do , phi c lp chu trch nhim v hnh vi thc hin.

  • Php lut hnh chnh v php lut hnh s u quy nh ngi 16 tr ln phi chu mi hnh vi vi phm php lut ca mnh.

  • PT tnh hungNng lc php l

   Nhn thc c hnh vi ca mnh.

   Quyt nh c hh vi ca mnh.

   H phi t chu trach nhim v vic lm


  hong phng Minh

  Nhn hi l


  Ngi vi phm php lut phi c li

  • Li th hin thi ca ngi bit hnh vi ca mnh l sai, tri php lut, c th gy hu qu khng tt nhng vn c lm hoc v tnh mc cho s vic xy ra.

  • Theo em trong tnh hung trn hai b con A c li khng? V sao?


  Kt lun:

  • Vi phm php lut l hnh vi tri php lut, c li do ngi c nng lc trch nhim php l thc hin, xm hi cc quan h x hi c php lut bo v.


  b. Trch nhim php l

  Cau hoi:

  1.Trch nhim php l l g?

  2. Nh nc truy cu trch nhim php l lm g?

  3. Nhng yu cu c bn khi truy cu trch nhim php l?


  Trch

  nhim

  php

  l

  l

  Trch nhim

  ca cc ch

  th vi phm php

  lut trc

  Nh nc

  Cc ch th

  phi gnh chu

  nhng bin php

  cng ch

  do Nh

  nc

  p dng


  Nh nc thc

  hin trch

  nhim php

  l nhm

  Buc cc

  ch th vi

  phm

  php lut

  chm dt tnh

  trng vi phm

  php lut

  Buc h

  phi

  chu

  nhng thit

  hi, hn ch

  nht nh

  Buc h

  phi

  lm nhng

  cng vic

  nht nh


  Gio dc, rn e

  nhng ngi khc

  Cng c nim

  tin tnh

  ngim minh

  ca php lut

  Gip cc ch

  th trnh,

  kim ch

  ccvic lm

  tri php lut

  Gio dc

  h thc

  tn trng

  php lut

  Khuyn khch

  mi ngi

  chng vi phm

  php lut


  Tnh php ch

  Truy

  cu

  trch

  nhim

  phi tun

  theo

  nhng

  yu

  cu c

  bn sau

  Tnh ph hp

  Tnh cng bng,

  nhn o


  Bi tp cng c

  • Bi tp 1: Anh A vo lm vic ti x nghip X qua s gii thiu ca mt ngi bn m khng lm hp ng lao ng vi ch x nghip.Mt hm anh A trong lc ang lm vic ti x nghip th b tai nn. Hi ch x ngip c phi chu trch nhim bi thng vt cht cho anh A khng?

  • Bi tp 2: ng B trong mt ln say ru li xe ng vo ch C.Hnh vi ca ng B c phi l hnh vi vi phm php lut khng?


 • Login