ORGANIZACJE  I INSTYTUCJE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE. Wykonanie: Anna Piepke Barbara Kusz. Organizacja społeczna. zbiór pozycji społecznych i sieci wiążących je stosunków społecznych, realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych podobnych całości.

Download Presentation

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ORGANIZACJE I INSTYTUCJE

Wykonanie:

Anna Piepke

Barbara Kusz


Organizacja społeczna...

 • zbiór pozycji społecznych i sieci wiążących je stosunków społecznych, realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych podobnych całości.

 • grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany i uporządkowany dla osiągnięcia pewnego zestawu celów.

 • zrzeszenie powołane dla realizacji określonych celów i zmierzające do tych celów w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków, ekonomię wysiłku, racjonalny podział pracy między członków, ujednolicone kierownictwo

 • zespół metod i sposobów efektywnego osiągania celów

 • sposoby zarządzania ludźmi oraz kierowania różnymi środkami działania, harmonizowanie wysiłków i sprawdzanie ich wyników i wpływu na osiągnięcie celu.


Rodzaje organizacji społecznych...

 • Formalne - duże grupy wtórne utworzone z myślą o osiągnięciu konkretnego celu lub zestawu celów np. firma lub uczelnia

  Podstawowe elementy:

 • podział ról- hierarchia władzy

 • system informacji- zasady współdziałania

 • Nieformalne są to grupy pierwotne np. rodzina, grono przyjaciół

  Podstawowe elementy:

 • zbiorowość nieprzewidziana przez organizacje formalne

 • kodeks postępowania ich członków oparty na zwyczajach, normach, wartościach grupowych, stereotypach.


Cechy organizacji formalnych...

Chociaż każda organizacja formalna jest specyficzna łączą je jednak pewne podobieństwa są nimi:

 • Celowe i racjonalne planowanie, pod pewnymi względami jest to najbardziej charakterystyczna cecha organizacji . Schemat organizacji uwypukla rolę racjonalności , kładąc nacisk na dopasowanie środków i celów

 • Sformalizowanie, struktura formalna organizacji odróżnia ją od innych typów grup. Wymagania formalne często spisuje się w postaci dokumentu będącego statusem organizacji


Instytucja...

termin wprowadził Herbert SpencerOdnosi się on do:

 • trwałych elementów ładu społecznego (np. rodzina, własność, prawo)

 • uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (np. nauka, szkolnictwo, sądownictwo),

 • uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (np. małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż)

 • niektórych organizacji formalnych pełniących określone funkcje (np. szpital, więzienie, fabryka, urząd).


Instytucja społeczna...

 • system urządzeń zapewniający zaspokajanie potrzeb, kontrolujący postępowania członków grupy, zapewniający trwałość stosunków społecznych

 • uregulowane i usankcjonowane formy działalności (np. szkolnictwo)

 • uznane sposoby rozwiązywania problemów współpracy współżycia.


Funkcje i zadania instytucji społecznych...

 • zaspokajanie potrzeb członków danej zbiorowości i realizacja celów grupowych

 • funkcja integracyjna

 • funkcja regulacyjna

 • zapewnienie ciągłości zbiorowości


Podział instytucji...

 • formalne- powstające w sposób prawny

 • nieformalne - powstające spontanicznie


Rodzaje instytucji społecznych...

 • polityczne - zdobycie, utrzymanie oraz sprawowanie władzy (partie polityczne, parlament, rząd).

 • ekonomiczne - produkcja i dystrybucja dóbr i usług oraz obrót pieniądza (Giełda Papierów Wartościowych, firmy handlowe, zakłady przemysłowe).

 • religijne - relacje człowieka z istotą wyższą, zaspokajają potrzeby duchowe (kościoły, sekty)

 • socjalne - do rozwiązywania problemów społecznych lub zaspokajania potrzeb (organizacje charytatywne)

 • wychowawcze (kulturalne) - wychowanie i edukacja młodego pokolenia, przekazywanie dziedzictwa kulturowego (szkoła, filharmonia, muzeum, kino, teatr)


Instytucje totalne...

 • stwarzają dla osób z nią związanych rodzaj odrębnego świata, rządzącego się własnymi prawami i odseparowanym od reszty społeczeństwa mniej lub bardziej szczelnymi barierami.

 • ograniczony charakter symbolizuje fizyczne bariery umożliwiające kontakt ze światem wewnętrznym (zamknięte drzwi, wysokie mury)

 • swą organizację wewnętrzną opierają na ingerencji we wszystkie sfery życia ich członków, ścisłej nad nimi kontroli, przy jednoczesnym braku kontroli ze strony społeczeństwa


Instytucje totalne dzielą się na...

 • powołane do opieki nad osobami niedołężnymi i nieszkodliwymi, takie jak domy opieki, przytułki

 • zakłady opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnego życia a zarazem niebezpiecznych dla społeczeństwa: szpitale psychiatryczne, sanatoria

 • zajmujące się ochroną społeczeństwa przed szkodzeniem mu w sposób świadomy: więzienia,

 • powołane do określonych zadań technicznych, mające charakter czysto instrumentalny: jednostki wojskowe

 • przeznaczone dla osób, które wycofały się z aktywnego życia oraz miejsca kontemplacji religijnej: klasztory


Biurokracja...

Biurokracjajest formalną struktura zarządzającą odpowiedzialną za planowanie, nadzór i koordynowanie pracy różnych segmentów organizacji. Według Webera biurokrację charakteryzuje kilka istotnych cech, które wymienimy poniżej.


Cechy biurokracji według Maxa Webera...

 • Specjalizacja i podział pracy

 • Hierarchia

 • Przepisy i regulacje

 • Bezosobowość

 • Formalne, spisane korekty i dokumenty

 • Kompetencje techniczne i awans

 • Personel administracyjny


Specjalizacja i podziała pracykażdy członek organizacji ma określony zakres obowiązków co powal mu właściwie funkcjonować. Prowadzi to do rozwoju szczególnej biegłości w pracy jednostki, co wzmaga skuteczność organizacji jako całości.

Hierarchia w większości dużych organizacji hierarchia ma postać piramidy, w której więcej władzy przypada mniejszej liczbie jednostek.

Przepisy i regulacje większość organizacji posiada zbiór przepisów i regulacji kierujących zachowaniem pracowników. Tworzone jest to po to aby wprowadzić element stabilności i przewidywalność do działań biurokracji.

Bezosobowość biurokraci traktują zazwyczaj każdego „klienta” jako „sprawę”, a nie osobę. Biurokrata powinien podejmować działania na podstawię przepisów i regulacji a nie kierować się własnymi uczuciami.


Formalne, spisane kartoteki i dokumenty działania organizacji są komunikowane i rejestrowane w formie pisemnej. Dokumenty- uporządkowane najczęściej w kartoteki- ułatwiają parce organizacji w razie zmian personelu czy jego nieobecności.

Kompetencje techniczne i awans pracownicy organizacji powinni wykazywać kompetencje techniczne w wykonywaniu obowiązków. Ponieważ w organizacji stosuje się kryteria kompetencji technicznej, podział pracy i zhierarchizowaną strukturę wewnętrzną, pracownicy mogą spodziewać się awansu. Do awansu przyczyniają się czynniki starszeństwa i zasług.

Personel administracyjny organizacje często zatrudniają wyspecjalizowane grupy pracowników, którzy nie są bezpośrednio związani z osiągnięciem konkretnego celu organizacji, lecz zapewniają jej prawidłowe działanie.


Niektóre ograniczenia biurokracji...

 • Nieskuteczność

 • Zmiana celów

 • Rozrost biurokracji

 • Sztywność

 • Oligarchia


Dziękujemy


 • Login