Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551. หัวข้อในการหารือ. เหตุผลความจำเป็น รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ สรุปความต้องการข้อมูลของธปท. เหตุผลความจำเป็น.

Download Presentation

การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551


หัวข้อในการหารือ

 • เหตุผลความจำเป็น

 • รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ

 • สรุปความต้องการข้อมูลของธปท.


เหตุผลความจำเป็น

 • เพื่อจัดทำภาพรวมฐานะการเงินของสถาบันการเงินในประเทศไทยให้ครบถ้วน โดยต้องครอบคลุมสถาบันการเงินหลัก

  • ธนาคารกลาง

  • สถาบันรับฝากเงินอื่นได้แก่ ธพ. บง. ธนาคารเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน

  • สถาบันการเงินอื่น ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. AMC

 • ต้องจัดทำสถิติการเงินตามมาตรฐานสากลทำให้ต้องใช้ข้อมูล

  • มีรายละเอียดจำแนกกลุ่มสถาบันที่มีธุรกรรมด้วย

  • มีการแยกระหว่างธุรกรรมเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

  • มีความถี่เป็นรายเดือน


สถาบันการเงินในประเทศไทย


สถาบันการเงินในประเทศไทย


การจำแนกกลุ่มสถาบัน

สถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถาบันการเงินอื่นที่รับฝากเงิน

สถาบันการเงินอื่น

ไม่ใช่สถาบันการเงิน

รัฐบาลกลาง

รัฐบาลท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

บริษัทและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ภาคครัวเรือน

สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร

Non-residents

สถาบันการเงินในต่างประเทศ

บุคคลและนิติบุคคลในต่างประเทศ


รูปแบบ Input สหกรณ์ออมทรัพย์


รูปแบบ Input สหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)


รายงานที่ ธปท. เผยแพร่


รายงานที่ ธปท. เผยแพร่ (ต่อ)


สรุปสิ่งที่ต้องขอความอนุเคราะห์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งข้อมูลงบทดลอง ตามรูปแบบที่กำหนด ผ่านระบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นรายเดือน ภายใน 20 วันหลังจากวันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่งบทดลองงวด เดือนมกราคม 2552

 • ธปท. ใช้ข้อมูลผ่านกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นภาพรวมรายเดือน


Next Step


ขอบคุณค่ะ

ทีมสถิติการเงิน

ฝ่ายบริหารข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2283-5125, 0-2628-5622


 • Login