jako techniczna w gla
Download
Skip this Video
Download Presentation
JAKOŚĆ TECHNICZNA WĘGLA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

JAKOŚĆ TECHNICZNA WĘGLA - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

JAKOŚĆ TECHNICZNA WĘGLA. Klasyfikacja węgli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JAKOŚĆ TECHNICZNA WĘGLA' - chandler-wiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jako techniczna w gla

JAKOŚĆ TECHNICZNA WĘGLA

Klasyfikacja węgli

slide2

Węgiel jest skałą osadową pochodzenia organicznego powstałą głównie z roślin żyjących przed milionami lat.Pod względem chemicznym każdy węgiel kopalny jest mieszaniną: - właściwej substancji węglowej – palnej (organicznej);- substancji mineralnej;- wody;O jakości węgla decyduje przede wszystkim zawartość tzw. balastu w węglu to znaczy:- zawartość wody;- zawartość popiołu;- zawartość siarki;oraz jakość właściwej substancji (masy) węglowej, której najważniejszym wykładnikiem jest stopień uwęglenia

slide3
Stopień uwęglenia wyraża się zazwyczaj zawartością pierwiastka C w substancji węglowej bezpopiołowej i bezwodnej.
 • Im więcej pierwiastka C w substancji węglowej, tym wyższy stopień uwęglenia.
slide4
Wiele własności fizycznych i chemicznych związane jest ze stopniem uwęglenia:
 • prawie wprost proporcjonalnie – np. ilość koksu czystego, temperatura zapłonu
 • prawie odwrotnie proporcjonalnie – zawartość tlenu, części lotnych, utlenialność, skłonność do samozapalenia,
 • bądź też w jakiś inny sposób wykazujący jednak pewną prawidłowość:

- gęstość czystej masy węglowej;

- własności koksownicze;

- zawartość wilgoci, wodoru;

- ciepło spalania, wartość opałowa.

slide5
Jednym z najlepszych wskaźników określających stopień uwęglenia jest zdolność odbicia światła witrynitów.

Jest on określany mikroskopowo na wybranych fragmentach powierzchni wytrynitowych danego węgla.

Stopień uwęglenia jest niezależny od zawartości substancji mineralnej (popiołu) w węglu.

slide6
Węgiel można klasyfikować na podstawie np.:
 • zawartości popiołu;
 • wartości opałowej;
 • wielkości ziarn.

Wszystkie klasyfikacje węgla opierające się na jego wskaźnikach chemicznych dzielą węgiel według stopnia uwęglenia

slide7
Powstałe w kolejnych stadiach uwęglania paliwa stałe można uszeregować według stopnia uwęglenia.

Poszczególnym grupom paliw przypisane są wskaźniki liczbowe.

 • drewno01-09 (około 50% C)
 • torf 11-19 (około 55-60% C)
 • węgiel brunatny 21-29 (około 65-78% C)
 • węgiel kamienny 31-39 (około 78-94% C)
 • węgiel antracytowy 41-49 (około 94-98% C)
 • grafit 51
slide8
Racjonalne wykorzystanie węgla zależne jest przede wszystkim od właściwego doboru węgla w zależności od celu i sposobu zużycia.

Dla określenia jakości węgla podawane są najczęściej następujące parametry:

 • typ węgla
 • sortyment (wielkość uziarnienia)
 • zawartość popiołu
 • wartość opałowa,
 • zawartość wilgoci
 • zawartość siarki
 • spiekalność
slide9
KLASYFIKACJA PRZEMYSŁOWA WĘGLI
 • Typy węgla określane na podstawie stopnia uwęglenia
typ w gla w giel p omienny 31 1 31 2
Charakterystyka

duża zawartość części lotnych;

brak lub słaba zdolność spiekania;

długi, silnie świecący płomień

Główne zastosowanie

piece przemysłowe i domowe,

generatory

Typ węgla Węgiel płomienny 31.1; 31.2
typ w gla w giel gazowo p omienny 32 1 32 2
Charakterystyka

duża zawartość części lotnych;

średnia zdolność spiekania;

Główne zastosowanie

piece przemysłowe i domowe,

wytlewanie

uwodarnianie

Typ węgla Węgiel gazowo-płomienny 32.1; 32.2
typ w gla w giel gazowy 33
Charakterystyka

duża wydajność gazu i smoły;

znaczna spiekalność;

Główne zastosowanie

gazownictwo

koksownictwo

wytlewanie

Typ węgla Węgiel gazowy 33
typ w gla w giel gazowo koksowy 34
Charakterystyka

duża wydajność gazu i smoły;

dobra spiekalność;

średnie ciśnienie rozprężania;

Główne zastosowanie

gazownictwo,

koksownictwo

Typ węgla Węgiel gazowo-koksowy 34
typ w gla w giel ortokoksowy 35 1 35 2
Charakterystyka

typowy węgiel koksowy;

średnia zawartość części lotnych;

dobra spiekalność;

wysokie ciśnienie rozprężania

Główne zastosowanie

produkcja koksu metalurgicznego

Typ węgla Węgiel ortokoksowy 35.1; 35.2
typ w gla w giel metakoksowy 36
Charakterystyka

węgiel koksowy;

średnia zawartość części lotnych;

dobra spiekalność;

duże ciśnienie rozprężania

Główne zastosowanie

produkcja koksu odlewniczego

Typ węgla Węgiel metakoksowy 36
typ w gla w giel semikoksowy 37
Charakterystyka

mała zawartość części lotnych;

słaba spiekalność;

średnie ciśnienie rozprężania

Główne zastosowanie

w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy

węgiel energetyczny do palenisk specjalnych

produkcja paliwa bezdymnego

Typ węgla Węgiel semikoksowy 37
typ w gla w giel chudy 38
Charakterystyka

mała zawartość części lotnych;

brak lub słaba spiekalność;

krótki płomień;

Główne zastosowanie

w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy

węgiel energetyczny do palenisk specjalnych

produkcja paliwa bezdymnego

Typ węgla Węgiel chudy 38
typ w gla w giel antracytowy 41
Charakterystyka

mała zawartość części lotnych;

brak zdolności spiekania;

krótki płomień;

Główne zastosowanie

paliwo do palenisk specjalnych

produkcja paliwa bezdymnego

Typ węgla Węgiel antracytowy 41
typ w gla antracyt 42
Charakterystyka

bardzo mała zawartość części lotnych;

brak zdolności spiekania;

Główne zastosowanie

paliwo do palenisk specjalnych

Typ węgla Antracyt 42
jako w gla a jego prawid owe wykorzystanie
JAKOŚĆ WĘGLA A JEGO PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE

Racjonalne wykorzystanie węgla

zależne jest przede wszystkim

od celu i sposobu zużycia.

Węgle zatem można zaliczyć do dwóch podstawowych grup:

 • węgiel energetyczny
 • węgiel do celów kokso-chemicznych
slide21
Każda z technologii wykorzystania węgla, jego przetwarzania w procesach przetwórczych jak np. koksowanie, zgazowanie, uwodornianie a także spalanie w różnych kotłach (rusztowych, fluidalnych, retortowych itd.) wymaga dostarczenia gotowego produktu handlowego o ściśle określonych parametrach jakościowych
klasy w gla do cel w energetycznych
KLASY WĘGLA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH

Podział na klasy do celów energetycznych obejmuje węgle typu 31; 32 i 33

czyli

węgle płomienne; gazowo-płomienne i gazowe

do tej grupy oczywiście można zaliczyć węgle innych typów, które wskutek niedotrzymania parametrów jakościowych zostały przeznaczone do celów energetycznych.

slide23
Podział węgla energetycznego na klasy oparty jest o:
 • wielkość wskaźnika zawartości popiołu w stanie roboczym
 • wartość opałową w stanie roboczym

dopuszczalną zawartość wilgoci całkowitej

w węglu energetycznym ustalono na poziomie 25%

slide24
Według wskaźnika wartości opałowej w stanie roboczym węgiel dzieli się na 23 klasy

od wartości 7400kcal/kg do 3000 kcal/kg

(różnica kalorii pomiędzy poszczególnymi klasami wynosi 200kcal/kg)

slide25
Według wskaźnika zawartości popiołu w stanie roboczym wyróżnia się 11 klas czystości węgla:
 • 5; 7; 9; 12; 15; 18; 21; 25; 30; 35; 40%
klasy w gla do cel w kokso chemicznych
Klasy węgla do celów kokso-chemicznych

Podział ten obejmuje typy węgla

33; 34; 35; 36; 37 i 38.

Podział na klasy oparty jest o wskaźnik zawartości popiołu w stanie suchym.

Rozróżnia się pięć klas węgla o zawartości popiołu od 5 do 9%

(przy wzroście popiołu o 1% dla poszczególnych klas)

slide27
Węgiel do celów koksochemicznych powinien zawierać do 7-8% popiołu i do 8% wilgoci.

Popiół zawarty w węglu koksowniczym podczas procesu koksowania przechodzi w całości do koksu.

Przy zawartości popiołu w węglu 8% otrzymuje się koks o zawartości 10% popiołu., tzn. z maksymalnie dopuszczalną zawartością dla dobrego koksu. (Koks o wyższej zawartości ppiołujest mało przydatny do celów metalurgicznych.

Węgiel koksowy o zawartości popiołu >9% zostaje zdeklasyfikowany i przeznaczony do celów energetycznych.

slide28
Wyższa zawartość wilgoci w węglach przeznaczonych do celów koksowniczych nie jest tak szkodliwa jak zawartość popiołu, ale pociąga za sobą pewne straty. Wilgotny węgiel źle się kruszy, źle się dozuje i powoduje przedłużenie czasu koksowania i większe zużycie gazu koksowniczego na odparowanie wody.

(np. podwyższenie wilgoci o 2% powoduje spadek zdolności przeróbczej koksowni o około 10%).

podzia w gla wed ug wielko ci ziarna sortymenty
PODZIAŁ WĘGLA WEDŁUG WIELKOŚCI ZIARNA – SORTYMENTY
 • Wyróżnia się podział na sortymenty zasadnicze (11 sortymentów handlowych) oraz na sortymenty połączone (13 sortymentów połączonych.
 • Norma określa, w każdym sortymencie, dopuszczalne ilości podziarna i nadziarna
slide30
Sortymenty zasadnicze dzielą się ogólnie na trzy grupy:
 • Grube- o granulacji ziarn powyżej 30mm
 • Średnie – o granulacji ziarn 30-10mm
 • Drobne – o granulacji ziarn <10mm
zasadnicze sortymenty grube
Zasadnicze Sortymenty Grube
 • Kęsy Ks >120mm
 • Kostka I Ko I 200-120mm
 • Kostka II Ko II 120-60mm
 • Orzech I O I 80-40mm
 • Orzech II O II 50-25mm
zasadnicze sortymenty rednie
Zasadnicze Sortymenty Średnie
 • Groszek I Gk I 30-16mm
 • Groszek II Gk II 20-8mm
 • Grysik Gs 10-5mm
zasadnicze sortymenty drobne
Zasadnicze Sortymenty Drobne
 • Miał M 6-0mm
 • Pył P 1-0mm
 • Muł Mu 1-0mm
sortymenty po czone dziel si na pi grup
Sortymenty połączone dzielą się na pięć grup:
 • Grube
 • Średnie
 • Drobne
 • Miałowe
 • Niesort (węgiel niesortowalny – nie normalizuje się granic wielkości ziarn)
po czone sortymenty grube
Połączone Sortymenty Grube
 • Gruby I Gr I >60mm
 • Kostka Ko 200-60mm
 • Gruby II Gr II >40mm
 • Orzech O 80-25mm
 • Orzech Średni Ośr 80-16mm
po czone sortymenty rednie
Połączone Sortymenty Średnie
 • Orzech Drobny Odr 50-16mm
 • Groszek Gk 30-8mm
po czone sortymenty drobne
Połączone Sortymenty Drobne
 • Drobny I Dr I 80-0mm
 • Drobny II Dr II 50-0mm
 • Drobny III Dr III 30-0mm
po czone sortymenty mia owe
Połączone Sortymenty Miałowe
 • Miał I M I 20-0mm
 • Miał II M II 10-0mm
ad