KHẢO SÁT SƠ LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ NƯỚC BIỂN DÂNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH - PowerPoint PPT Presentation

Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh
Download
1 / 51

 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KHẢO SÁT SƠ LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ NƯỚC BIỂN DÂNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH. Thực hiện : Nhóm Mầm Xanh. THÀNH VIÊN NHÓM NÈ!. Thạch Ngọc Duyên Hà Thị Lan Nguyễn Thị Nguyên Thủy Vũ Thị Hồng Tư Trương Thị Thanh Tuyền. NỘI DUNG. GIỚI THIỆU SƠ NÉT VỀ HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN DÂNG

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KHẢO SÁT SƠ LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ NƯỚC BIỂN DÂNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

KHO ST S LC V VN NC BIN DNG TI TP H CH MINH

Thchin: NhmMmXanh


Th nh vi n nh m n

THNH VIN NHM N!

ThchNgcDuyn

HThLan

NguynThNguynThy

VThHngT

TrngThThanhTuyn


N i dung

NI DUNG

 • GII THIU S NT V HIN TNG NC BIN DNG

 • HIN TNG NC BIN DNG VT NAM

 • GII THIU S NT V TP H CH MINH

 • NH HNG CA HIN TNG NC BIN DNG N TP H CH MINH

 • GII PHP V HNH NG


I v n n c bi n d ng

I. VN NC BIN DNG


I v n n c bi n d ng1

I. VN NC BIN DNG


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

 • Cc s liu quan trc mc nc bin nhiu ni trn th gii cho thy trong vng 50-100 nm qua mc nc bin mi nm tng thm 1,8 mm.

 • Trong 12 nm gn y, s liu o c v tinh NASA cho thy xu th bin dng ang gia tng rt nhanh, vi tc trung bnh khong 3 mm/nm.

 • Theo bo co ca IPCC, n cui th k XXI, nhit b mt Tri t s tng thm t 1,4 n 4C, mc nc bin s dng thm khong 28-43 cm.


Ii hi n t ng n c bi n d ng vi t nam

II. HIN TNG NC BIN DNG VIT NAM


C c k ch b n n c bi n d ng t i vi t nam

CC KCH BN NC BIN DNG TI VIT NAM

 • Mt s nghin cu gn y cho rng mc nc bin ton cu c th tng 50-140cm vo nm 2100.


Iv nh h ng c a hi n t ng n c bi n d ng

IV. NH HNG CA HIN TNG NC BIN DNG

 • Theo kt qu nghin cu ca cc nh khoa hc th gii, Vit Nam l mt trong nm quc gia chu nh hng nng n nht trc tnh hnh kh hu thay i v mc nc bin dng. Nu nc bin dng ln mt mt nc mn s xm nhp su vo t lin.

 • Trong khi nc ta c b bin di 3.260 km, khi 22 triu ngi Vit Nam tng ng mt phn nm dn s s mt nh , 12% s din tch t canh tc b mt (trong c din tch t phc v cho sn xut dim ngip), sinh k ca hng chc triu ngi dn b e da.


Iii s n t v tp h ch minh

III. S NT V TP H CH MINH

 • Thnh ph H Ch Minh nm trong to a l khong 10010' 10038 v bc v 106022' 106054'kinh ng.Pha Bc gip tnh Bnh Dng, Ty Bc gip tnh Ty Ninh , ng v ng Bc gip tnh ng Nai, ng Nam gip tnh B Ra -Vng Tu, Ty v Ty Nam gip tnh Long An v Tin Giang.


Iii s n t v tp h ch minh1

III. S NT V TP H CH MINH

 • Din tch: 2.095,239 km2

 • Dn s:7.123.340ngi(2009)

 • Dn tc: Vit , Hoa , Khme , Chm

 • n v HC:24 qun huyn


B n tp h ch minh

BN TP H CH MINH


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

 • Kh hu hai ma r rt, ma ma t thng 5 n thng 11, lng ma bnh qun nm 1.979 mm. Ma kh t thng 12 n thng 4 nm sau. Nhit trung bnh nm 27,550C, khng c ma ng.


B i bi n c n gi

BI BIN CN GI


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

 • Lu mi giao thngni lin cc tnh trong vng, l ca ng quc t .

 • Viv tr a l thun li, Tp HCM l trung tm thng mi, ni hi t ca nhiu dn tc anh em, to nn mt nnvn ha a dng.

 • Tp HCM lun i u c nc trongcc phong tro x hi, ni u tin trong c nc c cng nhn hon thnh ph cp gio dc trung hc.

 • Vi vai tr u tu trong a gic chin lc pht trin kinh t - x hi, Tp HCM tr thnhtrung tm kinh t,vn ha-du lch,gio dc-KHKT-y t ln ca c nc.


Tp hcm v hi n t ng n c bi n d ng

TP HCM V HIN TNG NC BIN DNG

 • Thnh ph H Ch Minh, nm h lu lu vc sng ng Nai Si Gn, nm di cc bc thang thy in pha thng ngun, vi a hnh tng i thp so vi mc nc bin, v vy rt d b tn thng trc nhng bin i bt li ca tnh trng bin i kh hu nh ngp ng, xm nhp mn, thiu nc sinh hot v sn xut, dch bnh bng pht v.v...


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

NH HNG CA NC BIN DNG N TP HCM


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

MI TRNG T NHIN V CC H SINH THI B THAY I

I SNG NGI DN GP NHIU KH KHN

HOT NG SN XUT KINH T B NH HNG NGHIM TRNG


Thu h p di n t ch t

THU HP DIN TCH T


B n hi n tr ng ng p tp hcm n m 2000

BN HIN TRNG NGP TP HCM NM 2000

 • Hin trng ngp khu vc thnh ph H Ch Minh, khi l nm 2000 xy ra l 130 ngn ha, ch yu cc huyn Cn Gi, Bnh Chnh, Nh B, C Chi v Qun 7.


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

BN HIN TRNG NGP TP HCM NM 2000

Vi l nm 2000, kch bn mc nc bin cao thm 100cm;(iu kin khc khng i), din tch ngp l 160.000ha.


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

Phm vi ngpkhuvcthnhphHCh Minh theokchbnncbindng 65cm


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

Phm vi ngpkhuvcthnhphHCh Minh theokchbnncbindng 75cm


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

Phm vi ngpkhuvcthnhphHCh Minh theokchbnncbindng 100cm


S t l

ST L

 • Mc nc bin dng khng ch gy ngp thnh ph nhiu hn, nng hn m cn lm cho lu lng trn cc sng knh tng ln, vn tc dng chy thay i gy xi l, bi lng kh kim sot. Hin tng st l b sng Si Gn khu vc thnh ph H Ch Minh c chiu hng ngy cng tng c th hin qua biu vn tc dng chy ti Ph An, ng vi cc kch bn hin trng, khi nc bin dng thm 0,5 m v 1,0 m.


V n t c t i tr m ph an ng v i c c k ch b n

VN TC TI TRM PH AN NG VI CC KCH BN


X m nh p m n

XM NHP MN

 • Khi mc nc bin dng cao, danh gii mn trn a bn thnh ph H Ch Minh cng c s thay i, gy kh khn cho sn xut v i sng. Kt qu tnh ton xm nhp mn ma kh nm 2005 (mn nh hng ln nht ti thnh ph H Ch Minh), vi kch bn hin trng, mn ti Ph An t 8 g/l, kch bn nc bin dng thm 50 cm, mn tng ng t 9 g/l v khi mc nc bin tng cao 100 cm, mn l 10,3 g/l.


Hi n tr ng ranh gi i m n t i tp hcm

HIN TRNG RANH GII MN TI TP HCM


Hi n tr ng ranh gi i m n t i tp hcm theo k ch b n n c bi n d ng th m 50 cm

HIN TRNG RANH GII MN TI TP HCM (theo kch bn nc bin dng thm 50 cm)


Hi n tr ng ranh gi i m n t i tp hcm theo k ch b n n c bi n d ng th m 100 cm

HIN TRNG RANH GII MN TI TP HCM (theo kch bn nc bin dng thm 100 cm)


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

 • Tnh ton xm nhp mn ti thnh ph cho thy gn nh ton b din tch huyn Cn Gi phi chu nh hng ko di ca mn 4 (ranh mn dnh cho nc nng nghip).


Ng p ng

NGP NG

 • Mc nc triu tng cao l nhn t chnh lm gia tng mc nc trong khu vc thnh ph H Ch Minh. Mc nc ti Ph An ang c s gia tng t bin trong nhng nm gn y. Theo ti liu thc o cho thy mc nc nh triu ti Ph An tng ln khong 0,3-0,8cm/nm, thy triu tin nhanh hn, t nh xa hn, thi gian duy tr mc nc triu cao lu hn.

 • Vi quy hoch t, t by gi ti 2020, mc nc bin dng t 8 13cm, cha nh hng nhiu, nhng t 2030 tr i th nh hng, ngp lt xy ra nhiu hn, nh hng n t nng nghip, cy xanh, t sinh thi


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

 • Ti huyn Bnh Chnh, theo tnh ton, n 2070 s c mt s din tch b chm vnh vin trong nc bin: t nng nghip (610ha), khu dn c ni thnh (190ha), khu dn c mi (247ha), u mi h tng (93ha), khu cng vin cy xanh, th dc th thao khong 124ha.

 • qun 2, khu dn c mi th Th Thim (quy m 737ha) c nguy c ngp cao, ng ch khu trung tm th dc th thao ti Rch Chic (quy m 220ha) c nguy c ngp 94ha (chim 43% din tch)


Kh o s t s l c v v n n c bi n d ng t i tp h ch minh

 • Nm 2030 s c khong 1.022km ng b nh hng do ngp, nm 2070 l 1.500km.

 • Quc l 1A, 22 v tnh l 50 c kh nng b nh hng do h thng bao khng sc bo v...

 • Ti KCN L Minh Xun, ng vi kch bn ngp cho nm 2020, 2030 khng nhiu ch 0,36 0,57ha =>nm 2070, din tch b ngp ln ti 390ha (chim 34% din tch KCN)

 • Mt s KCN b nh hng ng k khc nh KCN Phong Ph, Ph Hu, khu cng ngh cao.


B n ang lo l ng

BN ANG LO LNG?


Ch ng ta ph i l m g y

CHNG TA PHI LM G Y?


H y c u l y s s ng c a ch ng ta

HY CU LY S SNG CA CHNG TA


V h nh ng v gi i ph p

V. HNH NG V GII PHP


Ch ng ta ho n to n c th thay i m i vi c

CHNG TA HON TON C TH THAY I MI VIC


Tr ng c y n

TRNG CY N!


M t m vui

MT M VUI!


Thu gom r c b bi n n a n

THU GOM RC B BIN NA N!


Nh ng vi c l m th t ngh a

NHNG VIC LM THT NGHA!


Kh ng g l kh ng th b n nh

KHNG G L KHNG TH BN NH!


H y c ng k t n i v h p s c

HY CNG KT NI V HP SC


C ng h nh ng v i ch ng t i b n nh

CNG HNH NGVI CHNG TI BN NH!


 • Login