Ukrudtsstriglingens effekter p dyr planter og ressourceforbrug sept 2003 dec 2006
Download
1 / 30

Ukrudtsstriglingens effekter på dyr, planter og ressourceforbrug (sept. 2003– dec. 2006) - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Ukrudtsstriglingens effekter på dyr, planter og ressourceforbrug (sept. 2003– dec. 2006). Miljøstyrelsens pesticidforskningsmidler. Institutioner og projektansvarlige. DMU: Peter Odderskær, Chris Topping og Marianne Bruus Pedersen KVL: Jesper Rasmussen DJF: Tommy Dalgaard

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ukrudtsstriglingens effekter på dyr, planter og ressourceforbrug (sept. 2003– dec. 2006)' - celine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ukrudtsstriglingens effekter p dyr planter og ressourceforbrug sept 2003 dec 2006
Ukrudtsstriglingens effekter på dyr, planter og ressourceforbrug (sept. 2003– dec. 2006)

Miljøstyrelsens

pesticidforskningsmidler


Institutioner og projektansvarlige
Institutioner og projektansvarlige

 • DMU: Peter Odderskær, Chris Topping

  og Marianne Bruus Pedersen

 • KVL: Jesper Rasmussen

 • DJF: Tommy Dalgaard

 • AU: Mogens Erlandsen


Baggrund og form l
Baggrund og formål

 • Med baggrund i handlingsplanen for nedbringelse af pesticidforbruget (Pesticidplan 2004-2009)har det været dette projekts primære formål at belyse de faunamæssige, dyrkningsmæssige og økonomiske konsekvenser, der er knyttet til mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

 • Gennem felteksperimenter og modellering at kvantificere direkte og indirekte effekter af ukrudtsstrigling på udvalgte indikatorer.


Udvalgte indikatorer 1
Udvalgte indikatorer 1

 • Sanglærke

  • (pot. udsatte, bestandstilbagegange)

 • Løbebille (Bembidion lampros),

 • Edderkop (tæppespinder, Erigone atra)

  • (talrige, udsatte, generalist prædatorer (“nyttedyr”), vigtige fugle-fødeemner .)


Udvalgte indikatorer 2
Udvalgte indikatorer 2

 • Jordlevende mikroartropoder (springhaler og mider) og regnorme

  • (struktur og funktion af jordøkosystem, vigtige fødeemner for generalist prædatorer )

 • Ukrudt og høstudbytte

  • (vigtig for fauna, effektivitet af striglinger og indvirkning på udbytter/økonomi

 • Landbrugets ressourceforbrug

  • (samlet energiforbrug)


Metoder 1
Metoder 1

 • 1 Pilotdel (Effekter på kunstige reder med æg?)

 • 2 Eksperimentel del (økologisk vårhvedemarker)

  Effekter på:

  • a) lærkereder (naturlige, + kunstigt anlagte),

  • b) jordlevende dyr (springhaler, mider, regnorme),

  • c) ukrudtsbiomasse,

  • d)plantebestand og

  • e) høstudbytte


Metoder 2
Metoder 2

 • 3 Modelleringsdel

  • sammenligning af effekterne ved at anvende strigling i stedet for herbicidanvendelse i et generaliseret sædskifte fra konventionel malkekvægbedrift

   • samlede reelle effekter over i tid og rum

  • sammenligning af effekterne ved at anvende strigling i stedet for herbicidanvendelse i monokulturer med enten vårbyg eller vinterhvede

   • rene isolerede eller opbyggede effekter


Metoder 3
Metoder 3

 • 4 Systemanalysedel

  • samlede energiforbrug sammenlignes for:

   • konv. malkebrug

   • konv. svinebrug

   • konv, plantebrug

   • øko. malkekvæg

  • ekstra dieselforbrug forbundet med mekanisk ukrudtsbekæmpelse

  • standardiserede sædskifter

  • der anvendes både strigling, stubharvning, radrensning, og skrælpløjning samt ændret sædskifte for svine- og plantebedrifter


Eksperimentelle unders gelser fors gsarealer
Eksperimentelle undersøgelser- forsøgsarealer

Markforsøg:

2x2 storparceller

Striglet i 2004

Ustriglet i 2004

Striglet i 2004

Keglehøj

Ustriglet i 2004

Ustriglet i 2005

Krovang

Striglet i 2005

Striglet i 2005

Ustriglet i 2005


Eksperimentelle unders gelser blokfors g 2x4 blokke af 4 parceller
Eksperimentelle undersøgelser- blokforsøg (2x4 blokke af 4 parceller)

Ukrudt, afgrøde,

mikroartropoder, regnorme

12 x 12 m

Resultater kunstige reder 4
Resultater kunstige reder 4

Redetab

2. strigling: 73% (04 + 05)

3. strigling: 65%(04), 79% (05)

Samlet: 72,4%


Resultater naturlige reder 1
Resultater - naturlige reder 1

Udsatte for strigling:

2. strigling: 2 reder

3. strigling: 3 reder

Samlet redetab: 3 reder, 60%


Resultater naturlige reder 2
Resultater - naturlige reder 2

 • Ingen forskelle på:

 • tidspunkt og periode for redebygning og æglægning

 • ruge- og ungeperiode

 • antal æg,

 • udfløjne unger pr. rede og pr. ynglepar

 • antal redeforsøg pr. par


 • Resultater jordlevende dyr regnorme springhaler og mider
  Resultater – jordlevende dyr(regnorme, springhaler og mider)

  • Regnormene blev ikke påvirket, og vil sandsynligvis ikke påvirkes af striglinger i vårhvede på lerjord.

  • Springhaler og mider blev kun påvirket minimalt, og vil sandsynligvis kun i minimalt omfang påvirkes i vårhvede på lerjord.

  • Resultaterne vedr. regnorme og mikroleddyr vil sandsynligvis også gælde for lignende afgrøder, mens mere usikkert, om forholdene vil være anderledes på lettere og mere sandede jordtyper.


  Resultater ukrudt og h studbytte
  Resultater – ukrudt og høstudbytte

  • Kun den første strigling (der blev ikke udført blindstrigling) havde effekt på ukrudt og afgrøde.

  • Bekæmpelseseffekten på 33 % var lavere, end hvad der normalt kan opnås ved ukrudtsstriglinger.

  • Strigling reducerede udbyttet med 6 % i begge år. (optimering: kun én blindstrigling og kun én opfølgende ukrudtsstrigling).


  Resultater modelsimuleringer l rke basis kv g scenarie
  Resultater – modelsimuleringer (lærke) (basis/kvæg - scenarie)

  • Ingen af de udførte striglinger (hhv. 3 og 2 i vårbyg og vinterhvede) havde under standard dyrkningsbetingelser på kvægbedrifter havde nogen negative effekter på de målte variabler for sanglærkens vedkommende

   • total population

   • total antal unger

   • klægnings-, udflyvnings- og ynglesucces

   • mortalitet af reder m/u æg og unger


  Resultater modelsimuleringer l rke
  Resultater – modelsimuleringer (lærke)

  Den årlige totale bestand af sanglærke i eksperimentelle simuleringer med vårbyg monokultur (fjerde og sidste strigling (d. 10/5) er forsøgsmæssigt udsat til hhv. d. 20/5 og d. 30/5).


  Resultater modelsimuleringer l rke1

  10/5

  Gennemsnitlige årlige tab af reder m/u æg eller unger ved strigling i vårbyg foretaget d. 20. maj (3.strigling udsat 10 dage)

  Resultater – modelsimuleringer (lærke)

  30/5

  Gennemsnitlige årlige tab af reder m/u æg eller unger ved strigling i vårbyg foretaget d. 30. maj (4.strigling udsat 10 dage)


  Resultater modelsimuleringer l bebille og edderkop
  Resultater – modelsimuleringer (løbebille og edderkop)

  • Alle ukrudtsstriglinger - om end i varierende grad afhængig af striglingstidspunkt og afgrøde - påvirker overlevelsen af edderkoppen Erigone atra og løbebillen Bembidion lampros negativt.

  • Effekten mindst ved tidlige forårsstriglinger, men samlede effekt af tre eller fire striglinger medføre alvorlige negative påvirkninger af bestanden af disse edderkopper og løbebiller.

  • I det undersøgte ’kvægscenarie’ reducerer ukrudtsstriglingerne bestanden af begge arter med ca. 20 %.


  Resultater ressourceforbrug 1
  Resultater – ressourceforbrug 1

  • Ukrudtsstriglinger kan udføres uden betydelige påvirkninger af energiforbrug og dækningsbidrag.

  • En "ren" mekanisk ukrudtsbehandling (inkl. kvikharvning, skrælpløjning og radrensning) kan resultere i en stigning i dieselforbruget på op til 10 %, og en forøgelse af det samlede energiforbrug på 1-3%.  Resultater ressourceforbrug 3
  Resultater – ressourceforbrug 3

  • Med den nuværende teknik vurderes strigling ikke at være et realistisk alternativ til herbicider på konventionelle bedrifter, men alene et supplement, hvis der ikke foretages gennemgribende afgrøde- og sædskiftemæssige justeringer


  Konklusion anbefalinger
  Konklusion/Anbefalinger

  • Hovedkonklusionerne for de modellerede arters vedkommende er, at de negative konsekvenser ved ukrudtsstrigling i kornafgrøder kan reduceres ved:

   • - ikke at udføre mere end to striglinger i vår- kornafgrøder (blindstrigling + èn efterfølgende strigling) ikke senere end ca. 30 dage efter såning

   • - ikke at udføre striglinger i vinter-kornafgrøder om efteråret, og kun at udføre èn forårsstrigling inden ca. midten af april, hvis vejrforholdene tillader det


  Perspektivering
  Perspektivering

  • Supplement til herbicidbehandling - herbicider anvendes ikke hvert år eller kun, hvor der optræder en særlig stor ukrudtspulje, eller er problemer med ’aggressive’ ukrudtsarter.

   • eks. miljøfølsomme områder (eks. vandindvindingsområder), hvor man samtidig ønsker en rationel dyrkningsform

  • Ønsker om at sikre en praksis for markstrigling, som i videst mulige omfang tager hensyn til naturen på markfladen.


  Tak til f lgegruppens medlemmer
  Tak til følgegruppens medlemmer

  • Peter Sandøe(Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole),

  • Poul Henning Petersen(Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret),

  • Jørn Kirkegaard og Lene Gravesen(Miljøstyrelsen)

  • Kristian Kristensen (Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Foulum),

  • Niels Lindemark(Dansk Planteværn),

  • Pernille Kaltoft og Mette Jensen(Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Systemanalyse),

  • Peter Esbjerg, Søren Navntoft og Anne-Mette M. Jensen(Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole),

  • Jens Erik Ørum(Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole),

  • Bo Svenning Petersen(Orbicon),

  • Jørgen Eivind Olesen, Bent J. Nielsen, Lise Nitrup Jørgensen og Egon Noe(alle Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Foulum).


  Og en stor tak til projektdeltagerne
  Og en stor tak til projektdeltagerne:

  • Tore Kroier og Peter Lange (DMU-VIBI)

  • Martin Holmstrup, Elin Jørgensen, Mette Thomson, Karsten Tværmose Andersen og Zdenek Gavor,(DMU-TERI)

  • Jens B. Kjeldsen (DJF)

  • Christian Bugge Henriksen og Sherow Raza(KVL)  ad