Parki Narodowe
Download
1 / 70

Parki Narodowe w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


  • 280 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Parki Narodowe w Polsce. Co to jest park narodowy?. Park narodowy – jest to obszar powyżej 1000 ha wyróżniający się rzadkimi, wyjątkowymi, naukowymi wartościami. Park narodowy objęty jest ochroną ścisłą, człowiek nie może tam ingerować. Babiogórski Białowieski Biebrzański Bieszczadzki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Parki Narodowe w Polsce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Parki Narodowe

w Polsce


Co to jest park narodowy?

  • Park narodowy jest to obszar powyej 1000 ha wyrniajcy si rzadkimi, wyjtkowymi, naukowymi wartociami. Park narodowy objty jest ochron cis, czowiek nie moe tam ingerowa.


Babiogrski

Biaowieski

Biebrzaski

Bieszczadzki

Bory Tucholskie

Drawieski

Gorczaski

Gr Stoowych

Kampinoski

Karkonoski

Magurski

Narwiaski

Ojcowski

Pieniski

Poleski

Roztoczaski

Sowiski

witokrzyski

Tatrzaski

Ujcie Warty

Wielkopolski

Wigierski

Woliski

Ile parkw jest w Polsce?W POLSCE S 23 PARKI NARODOWE:


Babiogrski Park Narodowy

Pooenie, powierzchnia, historia

Babiogrski Park Narodowy znajduje si w poudniowej czci kraju w wojewdztwie

maopolskim, przy granicy Polski ze Sowacj. Obejmuje pnocn i poudniow stron masywu Babiej Gry wraz z najwyszym szczytem Beskidu Wysokiego Diablakiem (1725 m n.p.m.). Powierzchnia parku wynosi 3 392 ha, w tym 3 198 ha lasw. Ochron cis objte jest 1 062 ha.Pocztki ochrony omawianego obszaru sigaj okresu midzywojennego, kiedy to uchwa walnego Zgromadzenia PAU utworzono w 1933 r "Rezerwat na Babiej Grze" obejmujcy 650 ha. Park utworzony zosta 30 padziernika 1954 roku na obszarze 1 704 ha.Od 1977 r. uznany jest przez UNESCO za jeden ze wiatowych rezerwatw biosfery i wczony do realizacji programu MaB.

WYBIERZ INNY PARK


Geologia, geomorfologia i gleby

Grzbiet masywu Babiej Gry nieznacznie wznosi si i opada tworzc sabo zaznaczone szczyty. Babi Gr tworz skay osadowe. Zostay one wypitrzone w okresie trzeciorzdu i nosz miano fliszu karpackiego. S to naprzemianlege warstwy piaskowcw magurskich, margli, upkw oraz iw. Skad ich i uoenie s wyranie widoczne w miejscach odsonitych na pnocnym, stromym stoku Babiej Gry. Pnocne ciany masywuzostay wytworzone w wyniku olbrzymich ruchw osuwiskowych.Przewaajcym typem gleb na terenie parku s ubogie gleby inicjalne i autogeniczne. W pitrze kosodrzewiny wystpuj rankery waciwe - gleby sabo zrnicowane morfologicznie wytworzone ze ska bezwglanowych. Z reglem grnym zwizane s gleby bielicowe i bielice, natomiast kompleks gleb brunatnych wykazuje przywizanie do pitra regla dolnego. W tym ostatnim pitrze wyrniono take gleby bielicowe i skrytobielicowe.

WYBIERZ INNY PARK

Zwierzta

Fauna parku liczy m.in. ok 105 gatunkw ptakw

(w tym uszatka, puszczyk uralski, puchacz, dzicioy, pochacz halny i siwerniak). W ostatnich latach rzadkoci sta si guszec. W parku wystpuje wiele ssakw. Licznymi s jelenie. Stosunkowo czste s owadoerne ryjwki (grska, aksamitna i malutka). Do rzadkoci nale ry, wilk, niedwied oraz drobne gryzonie nadrzewne: koszatka, orzesznica i odnica. Wrd bezkrgowcw najlepiej poznanymi s chrzszcze, ktrych w masywie Babiej Gry stwierdzono ok. 1 500 gatunkw, w tym klika endemicznych dla Karpat Zachodnich. W maych stawkach yj traszki. Ryby yj jedynie w potokach (do wysokoci ok. 1100 m n.p.m.). Wiksze bogactwo ichtiofauny spotyka si dopiero w dolinie rzeki Skawnicy.


Biaowieski Park Narodowy

Puszcza Biaowieska jest ostatnim naturalnym lasem nizinnym per wrd puszcz starego kontynentu. To ostoja zasobw genetycznych rolin, grzybw i zwierzt. Dziki naturalnemu bankowi genw bdzie moliwe w przyszoci odtworzenie zniszczonej przyrody europejskiej. Zasuguje wic na miano dziedzictwa nie tylko Europy, ale i caej ludzkoci z pewnoci tej rangi, co zabytki staroytnej Grecji i Rzymu.

WYBIERZ INNY PARK


Lasy naturalne Puszczy Biaowieskiej w wielu fragmentach zachoway jeszcze cechy pierwotne, gdzie cigo pokole oywionego wiata przyrody trwa nie przerwanie od tysicy lat. Cechuje je wielogatunkowa i wielopitrowa struktura z caym bogactwem rnorodnoci biologicznej. Licznie reprezentowane gatunki wiata rolin, grzybw i zwierzt wystpuj tylko tutaj, niektre z nich charakterystyczne s wycznie dla dzikich ostpw Puszczy. Najcenniejszym pod wzgldem przyrodniczym obiektem polskiej czci Puszczy Biaowieskiej jest najstarszy w Polsce Biaowieski Park Narodowy. Jego pocztki sigaj 29 grudnia 1921 r. a zrodzi si on dziki wysikom lenikw, naukowcw i przyrodnikw. Jego per jest Obszar Ochrony cisej BPN, gdzie od tysicy lat nieprzerwanie przebiegaj spontaniczne procesy naturalne, niezakcone ingerencj czowieka. Obok ochrony cisej funkcjonuje rwnie czynna i krajobrazowa forma ochrony przyrody puszczaskiej. Zasug sub parkowych jest rwnie uratowanie od zagady ubra krla Puszczy. Jego restytucja w prastarej ostoi zakoczya si pomylnie. Obecnie moemy si cieszy populacj wolnego stada na terenie caej Puszczy znacznie przekraczajc 300 sztuk.

WYBIERZ INNY PARK


Rang Biaowieskiego Parku Narodowego podkrela uznanie go przez UNESCO za wiatowy Rezerwat Biosfery, wpisanie na list Dziedzictwa wiatowego, a w ostatnim czasie przyznanie Dyplomu Europy. Powikszony w 1996 r. BPN odpowiada najwyszym standardom i wymaganiom rnych form ochrony przyrody. Stanowi zatem wyzwanie dla wielu sympatykw ochrony przyrody odpowiadajcych na pytanie, czy caa Puszcz Biaowieska zasuguje na objcie najwysz form ochrony.

WYBIERZ INNY PARK


Biebrzaski Park Narodowy

<- Kadka dydaktyczna wiedzie do rezerwatu cisego "Czerwone Bagno" bdcego ostoj osia. Wiedzie przez torfowiska umoliwiajc turystom bezpieczn wdrwk i zapobiega dewastacji torfowiska. Trwa tutaj nadal proces torfotwrczy. (wrzesie 1996r.)

Odchody samca i samicy osia rni si od siebie wielkoci i ksztatem.

->

WYBIERZ INNY PARK


Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy chroni fragmenty wschodnio-karpackiej przyrody w polskiej czci Bieszczadw Zachodnich. Utworzony w 1973 r., po kilkukrotnych powikszeniach w latach 1989, 1991, 1996 i 1999 uzyska powierzchni 29 201,62 ha. Przez co jest najwikszym grskim parkiem narodowym w Polsce, a trzecim co do wielkoci w kraju.

WYBIERZ INNY PARK


W obecnych granicach Bieszczadzki Park Narodowy chroni:

najwaniejsze formy krajobrazu Karpat Wschodnich,

unikalne w skali Polski, dugie pasma grskich k pooonych ponad grn granic lasu, zwane pooninami wraz ze stanowiskami rzadkich gatunkw rolin wschodniokarpackich i wysokogrskich,

fragmenty puszczy karpackiej z ostojami duych drapienych ptakw i ssakw, w tym niedwiedzia, wilka, rysia, ora przedniego, puchacza

malownicze doliny pozostae po dawnych wsiach, ktre stanowi swoisty fenomen przyrodniczy, czyli tzw. "bieszczadzka kraina dolin", gdzie lady dawnej obecnoci czowieka zapisane s tylko w postaci resztek zdziczaych sadw, drzew wyznaczajcych miejsca po domach i szlakach komunikacyjnych oraz rnego typu k, pastwisk i ziooroli.

WYBIERZ INNY PARK


Midzynarodowy Rezerwat Biosfery

Idea utworzenia Rezerwatu Biosfery w tej czci Karpat zrodzia si przed kilkudziesicioma laty. Jednak dopiero w 1990 r. na Konferencji UNESCO MaB w Kijowie strona polska wystpia z oficjaln propozycj powoania Midzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Midzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie" jest najwikszym spord istniejcych w Polsce omiu Rezerwatw Biosfery i zajmuje powierzchni 108 724 ha, a cznie z przylegymi obszarami chronionymi po stronie sowackiej i ukraiskiej obejmuje obszar 208 089 ha (cz sowacka - 40 778 ha, cz ukraiska - 58 587 ha). Cay ten obszar uzyska statut pierwszego w wiecie trjstronnego Midzynarodowego Rezerwatu Biosfery (certyfikat z dnia 2 lutego 1999r.). Jednym z istotnych zada Midzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" jest ochrona najcenniejszych wartoci przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru. W tym celu realizowana jest szeroka wsppraca midzynarodowa z najbliszymi ssiadami - Ukrain i Sowacj. Od kilku lat take z Parkiem Narodowym "La Vanoise" we Francji. 18 wrzenia 1998 r. Bieszczadzki Park Narodowy wraz z Parkiem Narodowym "Pooniny" na Sowacji otrzyma "Dyplom Europejski" przyznany przez Rad Europy. W Polsce to prestiowe wyrnienie posiada jedynie Biaowieski Park Narodowy.

WYBIERZ INNY PARK


Park Narodowy Bory Tucholskie

Pooenie, powierzchnia

Park Narodowy "Bory Tucholskie" utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochron objto powierzchni 4 798 ha lasw, jezior, k i torfowisk. Park ley w pnocno-rodkowej czci kraju, w wojewdztwie pomorskim, powiat chojnicki, w najwikszym w Polsce kompleksie lenym: Borach Tucholskich. PNBT jest wanym uzupenieniem sieci obszarw objtych najwysz form ochrony przyrody w Polsce. Utworzenie w Borach Tucholskich parku narodowego ma na celu ochron oligotroficznego krajobrazu sandrowego, jedynego tego typu w obecnie istniejcych parkach narodowych w Polsce, a unikatowego w Europie.Pierwotnie projektowano powoanie PNBT na powierzchni 13 tys. ha. Po licznych dyskusjach z samorzdami lokalnymi zdecydowano o wytyczeniu granic na obszarze tzw. Strugi Siedmiu Jezior. W skad Parku weszy wycznie grunty Skarbu Pastwa. Lasy, ki i torfowiska wydzielono z obrbu Klosnowo Nadlenictwa Rytel, natomiast jeziora z Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa. Uytkownikiem jezior byo Gospodarstwo Rybackie w Charzykowach.PNBT obejmuje cz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1990 roku dla zachowania wybitnych walorw przyrodniczych i kulturowych poudniowej czci Kaszub zwanej Ziemi Zaborsk. O ochron tego terenu wnioskowano wielokrotnie ju od 1948 r. z uwagi na istnienie do koca lat siedemdziesitych jednych z najwiekszych ostoi guszca na Pomorzu.

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Na obszarze Parku stwierdzono wystpowanie 144 gatunkw ptakw, w tym 108 lgowych, m.in. uraw, puchacz, bielik, ggo i zimorodek. Symbolem PNBT jest guszec - ptak, ktry jeszcze niedawno licznie wystpowa w Borach Tucholskich, a szczeglnie w Nadlenictwie Klosnowo. W planach jest reintrodukcja tego kuraka na terenie Parku. Z duych ssakw wystpuj: jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jenoty, wydry i borsuki. W roku 1978 na obszarze Strugi Siedmiu Jezior reintrodukowano bobra europejskiego, zwikszajcego z roku na rok swoj liczebno. 25 gatunkw ryb, 43 gatunki ssakw, 13 gatunkw pazw i 6 gatunkw gadw. Szczegln rol w rodowisku peni nietoperze: karlik wikszy, gacek brunatny, nocek duy, rudy i Natterera. W jeziorach Parku wystpuj: sieja, sielawa, wgorz, oko, lin, leszcz, ranka, koza, mitus. Pazy reprezentuj: aba trawna, moczarowa, ropuchy zielona i szara oraz traszki grzebieniasta i zwyczajna. Z gadw najliczniej wystpuje mija zygzakowata.

WYBIERZ INNY PARK

Geologia i geomorfologia

Obszar Borw Tucholskich uksztatowany zosta przez lodowiec skandynawski podczas zlodowacenia batyckiego. Dominujc form na tym obszarze s piaszczyste rwniny sandrowe - Wielki Sandr Brdy - tworzone dziki dziaalnoci erozyjno - akumulacyjnej wd roztopowych. Powierzchnie sandrowe urozmaicone s przez liczne wydmy, rynny polodowcowe i wytopiska. W okolicy jeziora Charzykowskiego zlokalizowano najwiksze skupisko wydm rdldowych w Borach Tucholskich. Najbardziej charakterystyczn cech rwnin sandrowych s rynny polodowcowe o wyduonym ksztacie i przebiegu poudnikowym. Najwiksz z nich o dugoci 17 km zajmuj jeziora Charzykowskie, Karsiskie, Dugie i Witoczno, pooone w otulinie PNBT. Na terenie Parku dominuj ubogie gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne waciwe. W pobliu jezior wystpuj gleby murszowo-torfowe i torfowe.


Drawieski Park Narodowy

Drawieski Park Narodowy ley w rodkowo - zachodniej Polsce na pograniczu wojewdztw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Park jest czci kompleksu lenego Puszczy Drawskiej, rozcignitego na rozlegej rwninie sandrowej, zwanej Rwnin Drawsk. Obejmuje obszar od wypywu Drawy z jez. Dubie (Adamowo) na pnocy i cignie si do Starego Osieczna na poudniu. Park utworzony zosta w roku 1990 na obszarze 8 691 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 11 342 ha z czego lasy zajmuj 9 614 ha,a ochron cis objte jest 368 ha. Ekosystemy wodne, ktre nale do jednych z cenniejszych w Parku, zajmuj 937 ha.

Pooenie i powierzchnia

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Na terenie Parku wystpuje okoo 869 gatunkw rolin naczyniowych, z ktrych wiele podlega ochronie gatunkowej. Do gatunkw szczeglnie cennych nale: storczyki, urawina drobnolistkowa, rosiczki, turzyca bagienna, widaki, wawrzynek wilczeyko, osobliwoci jest borealna krzewinka chamedafne pnocna oraz wiele innych. W Parku stwierdzono take ponad 200 gatunkw mchw i 210 gatunkw grzybw oraz wystpuje ok. 224 zbiorowisk rolinnych, w tym 25 lenych i zarolowych. Najwazniejszymi cechami wyrniajcymi pod wzgldem geobotanicznym Drawieski Park Narodowy jest wystpowanie tu buczyn pomorskich (Melico - Fagetum, Luzulo pilosae - Fagetum), kwanych lasw dbowo - bukowych (Fago - Quercetum petraeae), grdw zachodniopomorskich (Galio - carpinetum) z wielkim udziaem borw sosnowych. Zachowane w dolinach rzek Drawy i Pocicznej w dobrym stanie (mao znieksztacone) gi oraz olsy w rnych odmianach dopeniaj obrazu lasw tego obszaru. Szczegln opiek otaczane s wyjtkowo pikne dby i buki liczce ponad trzysta, a niekiedy i czterysta lat. Najstarsze z nich znajduj si w obszarach ochrony cisej "Radcin". W dominujcych w Parku ekosystemach lenych panuj siedliska borowe, a gatunkiem gwnym jest sosna. Drzewostany powyej 81 lat zajmuj ok. 40% powierzchni lenej Parku. Wanym elementem Parku s liczne torfowiska gwnie pojeziernego pochodzenia, ktre s siedliskami wielu zbiorowisk szuwarowych i bagiennych.

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

wiat zwierzt Parku jest bardzo bogaty. Jedn z najliczniejszych i najlepiej zbadan grup s ptaki, ktrych w Parku zanotowano 129 gatunkw lgowych. Najcenniejszymi wrd nich s: bielik, rybow, jarzbek, wochatka, orlik krzykliwy, puchacz, ggo, tracze, bocian czarny, zimorodek, pliszka grska oraz wiele innych. Na terenie Parku wystpuje 7 gatunkw gadw. Osobliwoci jest wystpowanie wia botnego. Zinwentaryzowano 13 gatunkw pazw. Do najcenniejszych mona zaliczy kumaka nizinnego, traszki (zwyczajn i grzebieniast) oraz rzekotk drzewn. W wyniku reintrodukcji w 1978 r. powrci na te tereny bbr i sta si jednym z najliczniejszych gatunkw osigajc poziom pojemnoci rodowiska. Coraz czciej mona obserwowa wystpowanie wydry oraz borsuka i jenota. Oglem yje tu ponad 40 gatunkw ssakw, w tym licznie jelenie, sarny i dziki.Dobre warunki tlenowe i czysto akwenw pozwalaj utrzyma si rzadkim gatunkom ryb. W Drawie i Pocicznej taro odbywa tro wdrowna, na stae zadomowi si pstrg i lipie. W jeziorze Ostrowiec bytuje cenna, bardzo rzadka tro jeziorowa. Ogem w wodach Parku wystpuje ok. 37 gatunkw ryb, w tym takie jak: sieja, sielawa, brzana, certa, piekielnica i restytuowany oso.

WYBIERZ INNY PARK


Gorczaski Park Narodowy

Pooenie, powierzchnia, historia

Gorczaski Park Narodowy obejmuje centraln i pnocno-wschodni cz pasma Gorcw (ok. 13% powierzchni caego pasma). Pooony jest w poudniowej czci kraju, w wojewdztwie maopolskim. Park utworzony zosta w 1981 roku na obszarze 5 908 ha. Pocztki ochrony przyrody na tym terenie sigaj 1927 roku, kiedy to powsta w dobrach hr. Ludwika Wodzickiego z Porby Wielkiej leny rezerwat przyrody nazwany pniej Rez. Turbacz im. Wadysawa Orkana.Obecna powierzchnia parku wynosi 7 030 ha, z czego 6 591 ha to lasy. Ochron cis objto 3 611 ha, w tym 3 596 ha lasw. Powierzchnia otuliny GPN obejmuje 16 647 ha.

Wody

Ekosystemy wodne tworz wody pynce, zajmujce 18 ha (ok. 0,3%) powierzchni Gorczaskiego Parku Narodowego. Obszar parku jest terenem rdliskowym dopyww Dunajca i Raby, na ktrej kilkadziesit kilometrw niej jest zlokalizowany zbiornik wody pitnej dla Krakowa "Raba II".

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

W caych Gorcach stwierdzono wystpowanie ok. 940 gatunkw rolin naczyniowych, 250 gatunkw mchw, 530 gat. porostw oraz 116 gat. wtrobowcw. Okoo 85% tych taksonw wystpuje na terenie Parku. Charakterystyczne dla GPN s roliny grskie, z ktrych najbardziej interesujce s gatunki alpejskie (17) i subalpejskie (24) spotykane m.in. na gorczaskich polanach. Lasy zajmuj ok. 95% powierzchni Parku. Znaczna ich cz jest w wieku powyej 100 lat. W drzewostanach dominuj wierk, buk, joda, a w domieszce wystpuj modrzew, jawor, wiz grski, jesion i olsza szara. Pitro regla dolnego siga od 650 do 1100 m n.p.m., regiel grny - powyej 1100 m n.p.m. Dominujcym typem siedliskowym lasu jest las grski (ok. 50 % pow. GPN), wystpujcy w reglu dolnym. Br wysokogrski zajmuje ok. 5% powierzchni Parku. W GPN wyrniono 7 zespow lenych. W reglu dolnym wystpuj: buczyna karpacka, br wierkowo - jodowy regla dolnego, kwana buczyna grska, olszyna karpacka, olszyna bagienna i yzna jedlina, za w reglu grnym wierczyna grnoreglowa.

Zwierzta

Fauna parku jest typowa dla Beskidw. Licznie reprezentowane s gatunki grskie, borealno-alpejskie i puszczaskie. Bogaty wiat ptakw reprezentuj: myszow, trzmielojad, kobuz, jastrzb, sowy (puchacz, puszczyk uralski i pospolity, wochatka, sweczka, sowa uszata), dzicioy (trjpalczasty i biaogrzbiety) oraz kuraki lene (jarzbek, cietrzew, guszec). Gniazduj tu take: bocian czarny, orzechwka, kruk, pluszcz, siwerniak i wiele innych.W Parku yje ponad 46 gatunkw ssakw, z ktrych najcenniejsze s due drapieniki - ry, wilk, niedwied, a najpospolitsze s jelenie, sarny i dziki. Do osobliwoci zaliczy naley przedstawicieli rodziny pilchowatych: popielic, orzesznic i koszatk. Na terenie Parku wystpuj pazy: salamandra plamista (uznana za symbol Gorczaskiego PN), traszki (2 gatunki), aba trawna, ropucha szara i kumak grski. Przedstawicielami gadw s: jaszczurka zwinka i yworodna, padalec, mija zygzakowata i zaskroniec. Najliczniejsz grup stanowi niepozorne i do sabo jeszcze poznane bezkrgowce.

Zwierzta

WYBIERZ INNY PARK


Park Narodowy Gr Stoowych

Park Narodowy Gr Stoowych zosta utworzony 16.09.1993 r. Jest on pooony na terenie Sudetw rodkowych na pn.- zach. Ziemi Kodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Grami Stoowymi nazywana jest znajdujca si na terytorium Polski pd.- zach. cz rozlegej, piaskowcowej pyty wypeniajcej nieck rdsudeck, pomidzy Karkonoszami a Grami Bystrzyckimi i Orlickimi. Czeski jej fragment nosi nazw Broumovska Vrchovina i rwnie objty jest ochron (CHKO -Broumovsko).

WYBIERZ INNY PARK


Park Narodowy Gr Stoowych zajmuje obszar ok. 63 km2 wierzchowinowej ich partii z najwyszymi wzniesieniami ; Szczeliniec Wielki (919 m npm) i Skalniak (915 m npm). W otulinie Parku znajduj si popularne uzdrowiska : Polanica Zdrj, Duszniki Zdrj i Kudowa Zdrj.

WYBIERZ INNY PARK


GEOLOGIA I MORFOLOGIA

Gry Stoowe stanowi jedyny w Polsce przykad gr pytowych zbudowanych z pasko lecych awic skalnych. Skay te to piaskowce ciosowe, przedzielone marglami z wkadkami wapieni i piaskowcw wapnistych i glaukonitowych. Powstay one w rodowisku morza, ktre w grnej kredzie ( ok. 100 mln lat temu) wkroczyo na teren niecki rdsudeckiej. Te grnokredowe osady zalegaj na starszych, permskich piaskowcach i zlepiecach.Rozwj rzeby Gr Stoowych rozpocz si po ustpieniu morza pod koniec kredy (ok. 70 mln lat temu). Okresy spokoju tektonicznego, przedzielone trzema fazami ruchw pitrzcych w okresie trzeciorzdu doprowadziy do wytworzenia trzech powierzchni zrwna wyniesionych na wysoko :

850 - 919 m npm - paskie stoliwa zbudowane z grnych piaskowcw ciosowych w postaci bastionw skalnych Szczelica Wielkiego i Maego, Skalniaka i Naronika

500 - 800 m npm - pokryty marglami poziom Karowa i penepleny yc.

400 - 500 m npm - najnisze partie na pd. - wsch. pasma.

WYBIERZ INNY PARK


Kampinoski Park Narodowy

Gminie Izabelin tereny Kampinoskiego Parku Narodowego (K.P.N.) zajmuj prawie 75% jej powierzchni, reszta za obszaru objta jest jego otulin. Ten jedyny w Europie park narodowy bezporednio graniczcy ze stolic pastwa powoano w 1959 raku na obszarze zachodniej czci

Kotliny Warszawskiej, obejmujc jego zasigiem ca istniejc tu Puszcz Kampinosk. Po wielu regulacjach granic Park ma obecnie w wojewdztwie mazowieckim powierzchni 38476 ha oraz otulin o powierzchni 37756 ha. W jego skad wchodzi rwnie Orodek Hodowli ubrw im. I. Mocickiego w Smardzewicach Koo Tomaszowa Mazowieckiego w wojewdztwie dzkim (68 ha).

WYBIERZ INNY PARK


Kampinoski Park Narodowy utworzono w celu ochrony unikatowych w skali europejskiej zespow wydm rdldowych, naturalnych zbiorowisk lenych i bagiennych oraz fauny. Wrd ogromnej liczby gatunkw rolin, w tym ponad 60 chronionych, rosn tu np. relikty, czyli pozostaoci, epoki lodowcowej: chamedafne pnocna, zwana razmarynkiem oraz zimazi pnocny, relikty pantyjskie (stepowe): wisienka kwana i wymord stepowy oraz polski endemit, czyli gatunek wystpujcy tylko na obszarze naszego kraju - brzoza czarna. Z bogatej tutejszej fauny szczeglne zainteresowanie budz wprowadzone tu ponownie przez czowieka osie, bobry i rysie. Spord 22 istniejcych w Parku obszarw ochrony cisej cztery znajduj si na obszarze Gminy Izabelin, w tym najwikszy, jeden z najstarszych i najcenniejszych - "Sierakw" im. Praf. Romana Kobendzy.

WYBIERZ INNY PARK


Obok podstawowych funkcji ochronnych Kampinoski Park Narodowy prowadzi wasn dziaalno i wspprac naukow oraz dydaktyczn i popularyzatorsk poprzez Orodek Dydaktyczno - Muzealny w Granicy koo Kampinosu i nawo otwarte Centrum Edukacji przy siedzibie Dyrekcji Parku w Izabelinie.

Dydaktyce suy te Leny Ogrdek Botaniczny K.P.N. w Laskach oraz przyrodnicza cieka poznawcza wok Niepustu urzdzona w 1974 raku jako pierwszy obiekt tego typu na terenie Polski. Park wydaje ilustrowany kwartalnik "Puszcza Kampinoska", dziaa te Towarzystwa Przyjaci KPN.

WYBIERZ INNY PARK


Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy znajduje si na terenie wojewdztwa dolnolskiego w poudniowo-zachodniej czci kraju przy granicy pastwowej z Republik Czesk. Park utworzony zosta w roku 1959 na obszarze 5 510 ha. Obecna powierzchnia parku wynosi 5 576 ha. Najwiksz cz parku zajmuj lasy - 3 828 ha. 1 718 ha powierzchni parku objto ochron

Pooenie i powierzchnia

cis. Od 1992 roku Karkonoski Park Narodowy jest czci Bilateralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze / Krkonoe (MaB) o powierzchni ponad 60 tys. ha. Celem Rezerwatu Biosfery jest ochrona ekosystemw naturalnych, pnaturalnych, a take rnorodnoci biologicznej i prowadzenie bada naukowych.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Karkonoski PN posiada dobrze wyksztacone pitra rolinne: pitro pogrza (do 500 m n.p.m.), pitro regla dolnego (do 1000 m n.p.m.), pitro regla grnego (do 1250 m n.p.m.), pitro subalpejskie (do 1450 m n.p.m.) i pitro alpejskie (powyej 1450 m n.p.m). Lasami charakterystycznymi dla pitra regla dolnego s buczyny: kwana buczyna grska i yzna buczyna sudecka. Kwana buczyna grska wystpuje na glebach ubogich i kwanych. yzna buczyna sudecka jest o wiele rzadsza i ronie na glebach zasobniejszych. W przeszoci buczyny byy najbardziej rozpowszechnionymi zbiorowiskami lenymi Karkonoszy. Obecnie zajmuj zaledwie okoo 5% powierzchni lenej parku. Regiel grny to ubogie przyrodniczo wierczyny. Pitro subalpejskie jest najbogatszym florystycznie i najbardziej zrnicowanym pod wzgldem zbiorowisk rolinnych fragmentem Karkonoszy. Dominuj w nim zarola kosodrzewiny.

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Gwnym czynnikiem ksztatujcym warunki przyrodnicze Karkonoszy byy cakowite zlodowacenia gr. Proces ten zdecydowa o specyfice wspczesnej fauny. Jako relikty okresu zlodowacenia wymienia si 2 gatunki: wirek - Otomesostoma auditivum i limak poczwarwka arktyczna Vertigo modesta arctica.W miar ocieplania si klimatu Karkonosze zasiedlay gatunki borealno - grskie np. limak poczwarwka alpejska. W kolejnym etapie wkroczyy gatunki z innych gr Europy, gwnie z Alp i Karpat np. wypawek alpejski. Trzon fauny bezkrgowcw stanowi jednak gatunki eurytypowe, wystpujce na duym obszarze.Spord krgowcw najliczniejsz grup stanowi ptaki. cznie stwierdzono okoo 100 gatunkw m.in. wochatk, sweczk, cietrzewia, guszca, drozda obronego, pochacza halnego. Awifauna Karkonoszy posiada cechy charakterystyczne dla obszarw grskich tzn. zaznaczona jest strefowo w rozmieszczeniu gatunkw. W reglu dolnym liczba gatunkw lgowych przekracza 50, a w pitrze alpejskim spada poniej 10. W Karkonoszach wystpuje okoo 40 gatunkw ssakw, w tym 16 gatunkw nietoperzy. Atrakcj Karkonoszy jest muflon introdukowany tu na pocztku XX w. Na terenie Karkonoszy stwierdzono take 4 gatunki ryb, 6 gatunkw pazw, 5 gatunkw gadw.

WYBIERZ INNY PARK


Zagroenia i turystyka

Lasy Karkonoskiego Parku Narodowego naraone s na stae niekorzystne oddziaywanie kompleksu czynnikw abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych. Czynniki wywoujce istniejce i przewidywane zagroenia lasw na omawianym obszarze mona umownie podzieli na dwie grupy:a) czynniki, ktrych negatywny wpyw mona ograniczy przez zabiegi ochronne.Do tej grupy mona zaliczy midzy innymi konsekwencje niewaciwej gospodarki lenej w przeszoci, polegajce na uproszczeniu budowy i skadu gatunkowego, zwaszcza lasw dolnoreglowych, zagroenia powodowane przez owady i grzyby patogeniczne, szkody powodowane przez ssaki rolinoerne, a take wywoywane przez masowy ruch turystyczny. W tej grupie mieszcz si take stale obecne w grach niekorzystne czynniki abiotyczne - wiatr, nadmierne opady itp.b) czynniki, ktrych negatywny wpyw jest niezaleny od sposobu postpowania w lasach Parku i otuliny.Do tej grupy nale przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, skaenie gleb, anomalie klimatyczne, w tym moliwe ocieplenie klimatu. Ostateczne

skutki poszczeglnych czynnikw tej grupy nie s do koca poznane, co utrudnia w znacznym stopniu zaplanowanie skutecznego przeciwdziaania.Rocznie Karkonoski Park Narodowy odwiedza ponad 1,5 mln turystw. Infrastruktura turystyczna obejmuje 112 km szlakw, 10 wycigw i 12 schronisk. Najbardziej atrakcyjn por wdrwek po Karkonoszach jest okres od poowy maja do poowy padziernika.

WYBIERZ INNY PARK


Magurski Park Narodowy

Pooenie i powierzchnia

Magurski Park Narodowy utworzony zosta w 1995 roku na obszarze 19025 ha. Aktualna jego powierzchna wynosi 19962 ha, w tym 97% w woj. kronieskim i 3% w woj. nowosdeckim. Park ley w poudniowej czci kraju, w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Sowacj. Obejmuje on znaczn cz obszaru rdowego Wisoki jakim jest masyw Magury Wtkowskiej, ktry jest fragmentem gwnego grzbietu karpackiego. W parku dominuj ekosystemy lene, ktre zajmuj 17736 ha (88,8%).

Wody

Na terenie parku znajduj si rdliska Wisoki. Rzeka ta wraz ze swoimi licznymi dopywami jest wanym elementem krajobrazu parku. Ta typowo grska rzeka tworzy malownicze przeomy i zakola. Czsto zmienia kierunek, zazwyczaj po przyjciu wikszego dopywu. Od poudnia zasilaj j Ryjak, Krempna i Wilsznia a od pnocy wierzwka i Rzeszwka.

WYBIERZ INNY PARK


Szata rolinna parku ma charakter pitrowy oraz znamiona obszaru przejciowego midzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi. W zespoach rolinnych zaznacza si staa obecno typowych gatunkw podgrskich, ciepolubnych i kserotermicznych.

W 30 zbiorowiskach rolinnych zdecydowanie przewaaj zbiorowiska lene. W pitrze pogrza (do 530 m n.p.m) zachoway si fragmenty grdu, olszynki karpackiej i olszynki bagiennej. W reglu dolnym (od 530 m n.p.m po szczyty) przewaa yzna buczyna karpacka. Znaczn powierzchni zajmuj take

WYBIERZ INNY PARK


Narwiaski Park Narodowy

Pooenie i powierzchnia

Narwiaski Park Narodowy ley w pnocno-wschodniej czci Polski w wojewdztwie podlaskim. Powierzchnia cakowita parku utworzonego w 1996 r. wynosi 7350 ha. Na terenie parku dominuje wasno prywatna, gwnie drobnych rolnikw. Wasno Skarbu Pastwa stanowi zaledwie 2057 ha.Park znajduje si w Dolinie Grnej Narwi. Obejmuje on bagienn dolin Narwi pomidzy Suraem i Rzdzianami, ktra stanowia znaczn cz utworzonego w 1985 roku Narwiaskiego Parku Krajobrazowego. Bagna, tereny podmoke i wody s dominujcymi ekosystemami i zajmuj ok. 90% obszaru parku.

WYBIERZ INNY PARK


Geologia , geomorfologia i gleby

Dolina Narwi pomidzy Suraem i Rzdzianami wyksztacia si w kompleksie osadw lodowcowych, zajmujc centraln cz obnienia w powierzchni wysoczyzn morenowych. Miszo tych osadw waha si od 117 do 200 m.Dolina Narwi jest stosunkowo gboko wcita w wysoczyzny i zabagniona. Powierzchnia doliny zalega 5-25 m niej od terenw bezporednio przylegajcych, a jej spadek wynosi zaledwie 0,19%. Dolin wypeniaj torfy, osigajce rednio 1 m miszoci, zalegajce na pytkich muach lub iach oraz bezporednio na piaskach podoa. Dolina skada si z odcinkw rozszerzonych, basenowych i zwonych przypominajcych przeomy rzeczne. Rzeba parku uksztatowaa si podczas zlodowacenia rodkowopolskiego. Lodowiec zanika powierzchniowo, nadbudowujc wysoczyzny moren, a w obnieniach podoa pozostaway bryy martwego lodu. Wytopienie si najwikszych bry dao pocztek dzisiejszej dolinie Narwi. O wytopiskowej genezie doliny wiadczy obecno na jej zboczach form pochodzenia glacjalnego: kemw, nisz i dolinek wytopiskowych. Zabagnienie doliny nastapio po zmianie koryta rzeki z meandrujcego na wielokorytowe, ktre miao miejsce na przeomie okresu atlantyckiego oraz subborealnego (ok. 4500 lat temu).W dolinie i na obszarze parku dominuj gleby bagienne. Najczciej spotykane wrd nich s gleby torfowo-bagienne zajmujce zwarte powierzchnie w rodkowej czci doliny. Mniejsze znaczenie maj gleby torfowe okresowo podsychajce i torfowo-muowe. Gleby torfowo-murszowe w rednim stopniu zmurszenia wystpuj punktowo. Gleby glejowe waciwe, torfiasto-glejowe i muowo-glejowe spotykane s w poudniowej czci doliny. Zajmuj one pooenia na pograniczu torfowisk i zboczy doliny.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Dominujce powierzchniowo w parku szuwary turzycowiskowe reprezentowane s przez 14 zespow rolinnych, szuwary trzcinowe - przez 7 zespow, a rolinno wodna przez 12 zespow. Poza tym wystpuj tu zbiorowiska kowe i zioorolowe oraz 2 zespoy zaroli wierzbowych i 4 zespoy lene. Na grdzikach wrd bagien spotyka si rolinno kserotermiczn. W wielu miejscach zachowaa si poprzeczna strefowo zbiorowisk poczwszy od zbiorowisk wodnych poprzez immersyjne, z gbokim corocznym zalewem, zbiorowiska emersyjne z rolinnoci turzycowo-mszyst a do strefy olszyn bagiennych, usytuowanych na obrzeach doliny. Wiele zbiorowisk naley do rzadko spotykanych w kraju. Na bagnach i terenach zabagnionych wystpuje blisko 200 gatunkw rolin naczyniowych, w tym 13 objtych ochron gatunkow.

WYBIERZ INNY PARK

Zwierzta

Wielkim walorem doliny Narwi i parku jest ornitofauna. W latach 1979 - 1981 stwierdzono w dolinie obecno 179 gatunkw ptakw, w tym 149 gatunkw lgowych. Decyduje o tym powszechne wystpowanie kilku gatunkw dominujcych (rokitniczka, potrzos, brzczka, trzcinniczek, krzywka), stanowicych 60% ornitofauny oraz wystpowanie gatunkw charakterystycznych dla doliny, zwizanych z szuwarami bagiennymi (kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, bk, botniak stawowy). Dolina Narwi spenia kryteria, ktre kwalifikuj ten obszar jako ostoj lgow ptakw wodno-botnych o znaczeniu midzynarodowym i europejskim. Jest ona rejonem lgowym ponad 1% populacji europejskiej co najmniej 10 gatunkw ptakw, w tym bka, cyranki, botniaka stawowego, botniaka kowego, zielonki, kropiatki, derkacza, i dubelta, oraz miejscem rozrodu trzech gatunkw ptakw zagroonych wymarciem w skali wiatowej - bielika, derkacza i wodniczki.

Zwierzta

Rolinno

Na terenie parku wystpuje okoo 40 gatunkw ssakw. Wrd nich jest niewielka populacja osia i wydry oraz liczna (260 szt.) bobra. rodowiska wodne doliny s zasobne w ryby, ktrych stwierdzono w parku 22 gatunkw. W parku odnotowano m.in. take obecno 13 gatunkw pazw.


Ojcowski Park Narodowy

Historia powstania parku

Starania o ochron przyrody Doliny Prdnika sigaj pocz. XIX w. i wi si z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wwczas wiele interesujcych gatunkw rolin i zwierzt oraz dokonano naukowej eksploracji jaski. Oprcz tego ojcowski krajobraz sta si tematem reportay i wspomnie oraz natchnieniem dla wielu artystw i poetw.Pikno Doliny Prdnika, bogata flora i fauna, interesujca przeszo archeologiczna skaniay licznych przybyszw do objcia ochron tego zaktka wczesnego Krlestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polsk Szwajcari".Na amach prasy pojawiy si gosy protestu przeciwko eksploatacji lasw, m.in. pitnujce barbarzyskie poczynania wrocawskich kupcw niszczcych ojcowskie lasy, ktrzy nie baczc na warunki postawione w kontrakcie sprzeday wycili drzewostan pokrywajcy wierzchowin jurajsk w rejonie Smardzowic, Woli Kalinowskiej i Sspowa.wczesne prawodawstwo zupenie pomijao zagadnienia ochrony przyrody. Bezkarnie rozkopywano namuliska jaski, wydobywajc z nich cenny materia nawozowy. Najwicej strat poniosy jaskinie Koziarnia i Nietoperzowa, w ktrych eksploatacj namulisk prowadzi w l. 1877-78 grnolski urzd grniczy pod kierunkiem O. Grubego. W pozostaych jaskiniach, oglnie dostpnych do zwiedzania odamywano nacieki, przeciwko czemu protestowano w opisach Ojcowa i w artykuach prasowych.Due zasugi w ochronie przyrody Ojcowa pooy take byy jego waciciel Jan Zawisza, archeolog-amator, pierwszy badacz tutejszych jaski, ktry rozpocz stopniowe wykupywanie Doliny Prdnika i okolic z rk wrocawskich kupcw. Dalsze wykupy kontynuowa kolejny waciciel Ojcowa - Ludwik Krasiski.Spoeczestwo polskie widzc niszczenie przyrody Doliny Prdnika szybko reagowao na przejawy wandalizmu. Mimo braku odpowiednich zarzdze ze strony wczesnych wadz podejmowano pierwsze kroki w kierunku ratowania przyrody. I tak spka akcyjna, zaoona pod koniec XIX w. z inicjatywy Adolfa Dygasiskiego, wykupia zamek w Pieskowej Skale wraz z otaczajcym go lasem i skaami.

WYBIERZ INNY PARK


Dydaktyczn funkcj w zakresie ochrony przyrody Doliny Prdnika odegrao take muzeum regionalne w Ojcowie, zaoone przez S.J. Czarnowskiego pod koniec XIX w. Jednake te i tym podobne poczynania pojedynczych osb do I wojny wiatowej nie miay wikszego znaczenia, gdy nie podjto stara o otoczenie Doliny Prdnika ochron prawn. Dopiero gdy w okresie midzywojennym powoano Pastwow Komisj Ochrony Przyrody, przeksztacon pniej w Pastwow Rad Ochrony Przyrody, na czele ktrej stan prof. dr Wadysaw Szafer, innej rangi nabrao zagadnienie ochrony przyrody ojcowskiej. Z inicjatywy prof. Szafera zostaa opracowana pierwsza monografia przyrodnicza Doliny Prdnika i Sspowskiej, opublikowana w pimie "Ochrona Przyrody" w 1924 roku. W monografii tej zamieszczono charakterystyk rodowiska geograficznego okolic Ojcowa oraz plan i opis granic przyszego rezerwatu. Projektowany rezerwat mia obj dobra Czartoryskich i wasnoci gminne wzdu Doliny Prdnika od Suoszowej do Hamerni i Sspowskiej od wsi Sspw do ujcia doliny na terenie Ojcowa. Zot Gr przeznaczono na budow osiedla uzdrowiskowego w ramach regulacji uzdrowiska.

WYBIERZ INNY PARK


Pieniski Park Narodowy

Jeremiskowa Skaa powyej Wwozu Homole (w drodze na Wysok - 1050m n.p.m.) w Pieniskim PN. W kauach przeglda si knie botna i skrzypy... Powyej smuke jaowce i wierki uginajce si pod ciarem szyszek. (maj 1996r.)

WYBIERZ INNY PARK


Endemiczny pszonak pieniski (Erysimum pienicum) rosncy przy szlaku na Trzy Korony w Pieniskim PN. (maj 1996r.)

te kpki smagliczki porastaj poudniowe stoki masywu Trzech Koron w Pieniskim PN. (maj 1996r.)

WYBIERZ INNY PARK


Reliktowa holoceska sosna na szczycie Sokolicy znana jest z widokwek, przewodnikw i podrcznikw szkolnych. Zachwyca jak wida wielu.

WYBIERZ INNY PARK


Poleski Park Narodowy

Pooenie, powierzchnia, historia

Poleski Park Narodowy ley w Polsce rodkowo-wschodniej na terenie wojewdztwa lubelskiego. Utworzony zosta w 1990 r. na obszarze 4813 ha. Park powsta na bazie rezerwatw torfowiskowych: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro Dugie, Torfowisko Orowskie. Bagno Bubnw zostao wczone do PPN w 1994 r. Wystpuje tam najwicej rzadkich gatunkw fauny i flory. Aktualna powierzchnia parku wynosi 9762 ha, w tym lasy zajmuj 4780 ha a wody i nieuytki (w tym najcenniejsze bagna) 2090 ha. Idea powstania parku narodowego na Polesiu powstaa w 1959 r. W latach 1966-1982 na omawianym obszarze powstay cztery rezerwaty

przyrody, a w roku 1982 Poleski Park Krajobrazowy.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

W parku wystpuje 928 gatunkw rolin naczyniowych, z ktrych 170 to gatunki rzadkie, a 60 podlega ochronie gatunkowej. Znaczn ich cz stanowi roliny pnocne (140 gatunkw), wrd ktrych s m.in. takie jak: brzoza niska, wierzby (laposka i borwkolistna), turzyce (strunowa, torfowa i bagienna), gnidosz krlewski, rosiczka dugolistna, bagnica torfowa i lepnica litewska. Flor atlantyck reprezentuje 25 gatunkw, z ktrych najciekawszymi s: wywcznik skrtolegy, wkrota zwyczajna i misoerna aldrowanda pcherzykowata. Przez park przebiega granica zasigu 150 gatunkw rolin. Najbardziej charakterystycznymi dla parku zbiorowiskami rolinnymi s torfowiska: niskie, przejciowe i wysokie. Lasy tworz brzeziny bagienne i ubogie bory sosnowe, a w podtopionych wod zagbieniach olsy. To stanowi najliczniej wystpujce zbiorowiska wodne i szuwarowe.Oglem na obszarze parku wyrniono 208 zespow rolinnych, z ktrych wikszo to nielene. Licznie wystpuj gatunki rolin borealnych: brzoza niska, wierzba laposka i borwkolistna, rosiczki. Na Bagnie Bubnw i Staw wystpuje wiele chronionych i rzadkich gatunkw rolin, spotykanych w znacznych ilociach, a niekiedy nawet masowo. Nale do nich m.in: godzik pyszny, goryczka wskolistna i gorzkawa, kosatka kielichowata, kosaciec syberyjski, storczyki, nasirza pospolity, grzybie pnocny, groszek botny, pywacz redni, tustosz dwubarwny, dzwonecznik wonny.

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Na obszarze parku yje 21 gatunkw ryb, w tym gwnie: karp, lin, kara, po, wzdrga, szczupak, oko, wgorz oraz niezwykle rzadka, chroniona - strzebla przekopowa. Spotka mona tam 12 gatunkw pazw. Z 6 gatunkw gadw na szczegln uwag zasuguje w botny, majcy jedno z wikszych stanowisk w Europie.Najlepiej poznane s ptaki. Spord 146 lgowych gatunkw 17 jest silnie zagroonych. Wikszo ptakw spotykanych w parku zwizana jest z siedliskami podmokymi i wodnymi. Najcenniejsze gatunki to: zalatujce - orze przedni, orze bielik i orlik grubodzioby oraz lgowe - orlik krzykliwy, uraw, brodce (krzykliwy i samotny), g ggawa, puchacz i bocian czarny. Z 35 gatunkw ssakw na uwag zasuguj: smuka, nietoperz - karlik wikszy, gronostaj, wydra, o, wilk oraz niedawno reintrodukowany bbr.W kompleksie Bagno Bubnw i Staw wystpuje 87 gatunkw ptakw, z ktrych 40 to lgowe, 10 prawdopodobnie gniazdujce, a pozostae to zalatujce. Spord wszystkich gatunkw lgowych Bagna Bubnw i Staw na szczegln uwag zasuguje wodniczka. Jej liczebno oszacowano na 239 piewajcych samcw. Czyni to z omawianego obiektu jedno z najbogatszych stanowisk tego gatunku w Polsce. Do osobliwoci ornitologicznych omawianych torfowisk nale take m.in: kulik wielki i dubelt. Najliczniejszym za ptakiem drapienym jest coraz rzadszy w Polsce botniak popielaty. Na omawianych bagnach gnied si take: sowa botna, brodziec krwawodzioby, rycyk, cietrzew, wodnik, kropiatka, botniak stawowy, botniak zboowy, pustuka, brzczak, wierszczak, remiz, dziwonia i inne. Omawiane torfowiska odgrywaj du rol w okresie przelotw ptakw, zwaszcza wiosn s miejscem odpoczynku i erowania wielu gatunkw kaczek, ysek i abdzi oraz licznych urawi i ptakw siewkowatych.

WYBIERZ INNY PARK


Roztoczaski Park Narodowy.

WYBIERZ INNY PARK

Ordynacji.

Pooenie, powierzchnia, historia

Roztoczaski Park Narodowy ley w rodkowo-wschodniej czci kraju, w wojewdztwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza rodkowego. Park utworzony zosta w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 8483 ha, w tym lasy zajmuj 8102 ha. Ochron cis objto 806 ha. Park powsta na terenie Lasw Pastwowych Nadlenictw Kosobudy i Zwierzyniec, bdcych wczeniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Pocztki ochrony sigaj 1934 r., kiedy to utworzono rezerwat Bukowa Gra, ktry obecnie jest jednym z obszarw ochrony cisej parku. W 1938 roku po raz pierwszy w Polsce wydano zarzdzenie o ochronie ptakw drapienych na terenie


Geologia, geomorfologia i gleby

Park znajduje si w urozmaiconym krajobrazie Roztocza rodkowego w dolinie grnego Wieprza. Jest to obszar oddzielajcy Wyyn Lubelsk od Kotliny Sandomierskiej o zrnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza buduj skay grnokredowe (opoki, gezy i margle). W strefie krawdziowej wystpuj utwory trzeciorzdowe.Utwory czwartorzdowe cienk pokryw zalegaj w Dolinie Wieprza i Padole Zwierzyca. Gwne

typy rzeby to zrwnanie wierzchowinowe, ostace, krawdzie, padoy i doliny. Pokrywa glebowa jest urozmaicona. W czci pnocnej parku dominuj gleby brunatne wyugowane wytworzone z gez i opok. Na pozostaym terenie jest wiksze urozmaicenie, przy czym najwiksz powierzchni zajmuj piaszczyste gleby bielicowe waciwe.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Flora naczyniowa Parku liczy okoo 750 gatunkw, w tym liczne grskie (m.in. tojad dzibaty, widak wroniec, czosnek siatkowaty), pnocne (zimozi pnocny, bagnica torfowa, brzoza niska), pontyjskie (pluskawica europejska) oraz atlantyckie (rosiczka porednia, widak torfowy itd.). Na terenie parku wystpuje okoo 400 drzew pomnikowych. W parku wyrniono 21 zespow lenych i szereg zbiorowisk niszej rangi, z ktrych najcenniejsze to wyynny br jodowy i buczyna karpacka zajmujce ok. 45% powierzchni lenej. Jody osigaj w nich najwysze wymiary w Polsce (50 m wysokoci, 470 cm obwodu i do 20 m3 masy drzewnej).Spord innych na uwag zasuguj: wietlista dbrowa, grd subkontynentalny, g jesionowo-olchowy, kontynentalne torfowisko wysokie, ols porzeczkowy, a take rne typy borw sosnowych. Na rolinno nielen skada si 28 zespow i 12 zbiorowisk.

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Z duych ssakw na terenie parku wystpuj: jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, borsuki i wilki. W 1979 roku reintrodukowano bobry, ktre zadomowiy si w dolinie rzeki Wieprz. W 1982 roku do parku sprowadzone zostay koniki polskie bdce potomkami dawnych dzikich koni lenych - tarpanw. Drobne ssaki reprezentuj chronione gatunki owadoernych: ryjwka aksamitna i maa, zbieek biaawy oraz liczne gatunki nietoperzy. yj tu take: orzesznica, popielica, koszatka. Spord okoo 190 gatunkw ptakw spotykanych na terenie parku na uwag zasuguj: orlik krzykliwy, trzmielojad, bocian czarny, liczne dzicioy (w tym rzadko wystpujcy dzicio biaogrzbiety), muchwka maa i biaoszyja, gob siniak, czy oraz pliszka grska. Gady reprezentuj jaszczurki (zwinka, yworodna i padalec - do czsto odmiany turkusowej), mija zygakowata i zaskroniec oraz rzadko spotykany w botny. Z pazw warto wymieni traszk grzebieniast, rzekotk drzewn, grzebiuszk ziemn, ropuch zielon i kumaka nizinnego oraz ab mieszk. Interesujca jest take fauna bezkrgowcw parku, a szczeglnie wiat owadw, spord ktrych tylko samych chrzszczy jest ponad 2000 gatunkw.

WYBIERZ INNY PARK


Sowiski Park Narodowy

Pooenie, powierzchnia, historia

Sowiski Park Narodowy pooony jest na wybrzeu rodkowym, pomidzy eb a Rowami na Nizinie Gardnesko-ebskiej, w wojewdztwie pomorskim. Pnocn granic parku stanowi na dugoci 32,5 km brzeg Batyku.Prace nad utworzeniem parku podjto w 1946 r. na konferencji w ebie, ktrej uczestnikami byli naukowcy z Poznania i Gdaska. Utworzony zosta w 1967 roku na obszarze 18069 ha. Aktualna powierzchnia w zarzdzie wynosi 18618 ha z czego 10213 ha - to wody oraz 4599 ha - to lasy. Ochronie cisej podlega 5619 ha, w tym 2529 ha lasw.W roku 1977 UNESCO uznao park za wiatowy Rezerwat Biosfery (program MaB).

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Najbardziej charakterystyczny dla parku jest strefowy ukad rolinnoci stanowicy naturalny cig sukcesyjny, ktry przebiega rwnolegle od brzegu morskiego w gb ldu, oraz obejmuje zespoy od pionierskich i inicjalnych zbiorowisk piaskowych po nadmorskie bory baynowe. Flora rolin naczyniowych liczy ok. 850 gatunkw, z ktrych 50 podlega ochronie gatunkowej. Na piaszczystym brzegu morskim spotka mona glony. Na play zimowej, nie zalewanej wodami silnych sztormw jesiennych pojawiaj si pierwsze roliny pionierskie: rukwiel nadmorska, honkenia piaskowa. Na wydmie biaej wystpuje piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa oraz najpikniejsza rolina wybrzea - mikoajek nadmorski. W miar przesuwania si w gb ldu wystpuj wydmy szare pokryte przez psammofiln muraw, w ktrej dominuje szczotlicha siwa i turzyca piaskowa. Dalej pojawiaj si kpy bayny czarnej i wrzosu zwyczajnego, ktre daj pocztek sosnowym borom baynowym.Do rolin charakterystycznych dla borw nadmorskich nale m.in. storczyki. Bory sosnowe, poczwszy od najsuchszych, poprzez rne warianty boru wieego a do borw bagiennych zajmuj 80% powierzchni lenej parku.Do ciekawszych zbiorowisk rolinnych nale rozlege torfowiska typu wysokiego i przejciowego oraz torfowiska niskie i kowe. Oglem na terenie parkupotwierdzono wystpowanie 46 zespow rolinnych.

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Dominujc wrd krgowcw grup zwierzt w parku stanowi ptaki, ktrych na jego terenie stwierdzono 257 gatunkw, w tym 150 gatunkw lgowych. Bogactwo awifauny spowodowane jest rnorodnoci rodowisk przyrodniczych oraz pooeniem parku na trasie wiosennych i jesiennych przelotw. Niedostpno terenu sprawia, e w cigu prawie caego roku ptactwo znajduje tu miejsce do gniazdowania czy wypoczynku w czasie przelotw. Do najcenniejszych gatunkw ptakw naley zaliczy takie gatunki jak: bielik, orlik krzykliwy, orze przedni, puchacz, kruk, abdzie i liczne gatunki kaczek. Wrd ssakw liczne s jelenie, sarny, dziki, jenoty i zajce.

WYBIERZ INNY PARK


witokrzyski Park Narodowy

Pooenie, powierzchnia, historia

Park pooony jest w centralnej czci kraju, na terenie wojewdztwa witokrzyskiego. Obejmuje najwysze pasmo Gr witokrzyskich - ysogry, z najwyszymi szczytami: ysic (612 m n.p.m.) i ys Gr (595 m n.p.m.), wschodni cz Pasma Klonowskiego (z grami Bukow, Psarsk i Miejsk) oraz cz Pasma Pokrzywiaskiego (z Chemow Gr).Historia stara o objcie ochron Gr witokrzyskich siga czasw przed I wojn wiatow. W roku 1921 powsta pierwszy w Grach witokrzyskich rezerwat im. Jzefa Kostyrki na Chemowej Grze (163 ha), a w roku nastpnym objto ochron rezerwatow dwa fragmenty ysogr: na poudniowym zboczu ysej Gry fragment o powierzchni 196 ha i na pnocnym zboczu ysicy - 115 ha. W roku 1932 powikszono obszar rezerwatw do 1347 ha. Park narodowy oficjalnie utworzony zosta w 1950 roku na obszarze 6054 ha. W 1954 roku na terenie parku powstay dwa kolejne rezerwaty cise: Czarny Las o powierzchni 26,45 ha oraz Mokry Br o powierzchni 38,44 ha.Obecna powierzchnia parku wynosi 7626 ha, z czego 7212 ha zajmuj lasy. Na terenie parku jest 5 obszarw ochrony cisej o cznej powierzchni 1731 ha.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Flora parku reprezentowana jest przez 129 gatunkw porostw, 190 gatunkw mszakw i 670 gat. rolin naczyniowych, z ktrych 49 podlega prawnej ochronie gatunkowej. Do najbardziej cennych rolin parku nale: kosaciec syberyjski, penik europejski, piropusznik strusi oraz narecznica szerokolistna. Na terenie parku 674 drzewa uznano za pomniki przyrody. Duym osigniciem jest restytucja cisa, ktrego populacja wynosi obecnie ponad 1300 sztuk. Za najbardziej stabilne uwaane jest rodowisko gooborzy z cenn flor i faun. Przypuszcza si, e zbiorowiska niszych rolin, takich jak porosty, mszaki, wtrobowce, mog mie na gooborzach pierwotny charakter.Wikszo powierzchni parku zajmuj lasy z udziaem jody i buka. Mniej liczne s bory sosnowe, bory mieszane sosnowo-dbowe z domieszk jody, modrzewia, wierka i buka wystpujce w niszych partiach pasm grskich. Na siedliskach bogatszych wystpuj grdy, za w miejscach wilgotnych i zabagnionych, bory wilgotne i bagienne oraz olsy. W ekosystemach lenych stwierdzono wystpowanie 35 gatunkw drzew.Gatunkiem specjalnej troski spord drzew jest joda pospolita, ktra przez szereg lat dominowaa w lasach witokrzyskich. Due znaczenie maj dla parku tereny otwarte, ktre tworz zbiorowiska kowe oraz gooborza urozmaicajce jego leny krajobraz.Do osobliwoci parku naley m.in. endemiczny witokrzyski br jodowy Abietetum polonicum oraz stanowiska modrzewia polskiego na Chemowej Grze.

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Zwierzta

Fauna parku reprezentowana jest przez ponad 4000 gatunkw bezkrgowcw oraz 210 gatunkw krgowcw - w tym 187 objtych ochron prawn. Z terenu parku opisano 8 nowych dla nauki gatunkw bezkrgowcw. Za najwaniejszy walor fauny uwaa si obecno gatunkw grskich i pnocno-grskich. S one zwykle skadnikami najwartociowszych biocenoz, tj. boru jodowego, buczyny i gooborzy. Wyjtkowe pod tym wzgldem s miczaki, wrd ktrych gatunki grskie stanowi 30%. Gatunki grskie wystpuj rwnie licznie wrd owadw. Wiele grskich, reliktowych gatunkw zwierzt yje w rumowiskach skalnych.

WYBIERZ INNY PARK


Tatrzaski Park Narodowy

Pooenie, powierzchnia, historia

Tatrzaski Park Narodowy ley w poudniowej czci Polski, w wojewdztwie maopolskim, na granicy ze Sowacj. Park Narodowy utworzony zosta w 1954 roku na obszarze 21556 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 21164 ha, z czego 15191 ha to lasy, a 5660 ha to gwnie zbiorowiska wysokogrskich hal i turni. Grunty rolne (169 ha) i wody (209 ha) zajmuj 1,8% powierzchni parku. Ochron cis objto 11514 ha z czego 6149 ha to ekosystemy lene.Potrzeb ochrony Tatr dostrzeono ju w kocu XIX wieku. W roku 1925 podjto pierwsze prby utworzenia parku narodowego w Tatrach wsplnie ze Sowacj. Na terenie nalecym do lasw pastwowych park formalnie utworzono w 1937 r. Po II wojnie wiatowej w roku 1947 powoano odrbn jednostk administracyjn Park Tatrzaski. Tatrzaski Park Narodowy powoano rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 30 wrzenia 1954 roku. W roku 1993 TPN i TANAP (Tatransky Narodni Park po stronie sowackiej) UNESCO uznao za rezerwat biosfery, midzynarodowy obszar o wiatowym znaczeniu.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Rolinno charakteryzuje si typowym ukadem pitrowym. W reglu dolnym (do 1250 m n.p.m.) dominuj lasy jodowo-bukowe. W reglu grnym (do 1550 m n.p.m.) rosn bory wierkowe, ktre przechodz w stref koswki i traworoli (do 1800 m n.p.m.) powyej ktrej jest pitro alpejskie i turni. Liczba gatunkw rolin naczyniowych w parku szacowana jest na ponad 1000, wrd ktrych 85 podlega ochronie gatunkowej. W parku ronie take ok. 600 gat. mszakw, 700 gat. porostw oraz wystpuje 900 gat. glonw.Wiele rolin rosncych w parku to endemity tatrzaskie, karpackie lub gatunki rzadkie. Najbardziej cennymi z nich s m.in: limba, skalnica tatrzaska, ostrka tatrzaska, dbik omiopatkowy, skalnica gronkowa, goryczki i krokusy oraz szarotka alpejska, ktra jest jednym z symboli Tatr. Do bardziej znanych nale rwnie sit skucina i boimka dwurzdowa tworzce endemiczny zesp wysokogrskich muraw przebarwiajcych si jesieni na czerwono i nadajcych charakterystyczny kolor wikszym obszarom grskim np. "Czerwonym Wierchom"

WYBIERZ INNY PARK


WYBIERZ INNY PARK

Zwierzta

Bogata fauna parku charakteryzuje si wieloma endemitami oraz gatunkami rzadkimi i objtymi ochron gatunkow. Do osobliwoci faunistycznych parku nale chronione ju od poowy XIX wieku kozica i wistak, oraz niedwied brunatny, ry, wilk, wydra i kilkanacie gatunkw ptakw, w tym: orze przedni, sokoy, pomurnik i pochacz halny. W wyszych partiach lasw gnied si guszec, cietrzew i jarzbek. W lasach liczne s take jelenie, sarny i drobne gryzonie.


Park Narodowy Ujcie Warty

Pooenie, powierzchnia, historia

Pooenie

Projekt utworzenia Parku Narodowego "Ujcie Warty" zosta przyjty przez Rad Ministrw 19 czerwca 2001r. Park ten jest pooony jest w historycznej delcie ujcia Warty do Odry, na terenie wojewdztwa lubuskiego. Jego powierzchnia wynosi 8038 ha.

Park Narodowy "Ujcie Warty" powsta w miejsce istniejcego od 1977r. rezerwatu przyrody Sosk oraz czci Parku Krajobrazowego Ujcie Warty. Ze wzgldu na szczeglne znaczenie tego terenu, zwaszcza dla ptakw wodnych i botnych rezerwat Sosk zosta w 1984r. objty konwencj Ramsar, ktrej celem jest ochrona terenw podmokych, wanych jako siedlisko yciowe ptakw. Obecnie jednym z pierwszych zada parku bdzie wpisanie na list konwencji caego obszaru parku narodowego. Swoj dziaalno rozpocz z dniem 1 lipca 2001 r.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Zbiorowiska rolinne na terenie Parku reprezentuj wysoki poziom rnorodnoci biologicznej. Ponad 400 gatunkw rolin naczyniowych to okoo 30% flory caej Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. O duym zrnicowaniu wiadczy te wystpowanie na tym terenie blisko 50 zespow rolinnych.Szata rolinna Parku ma w przewaajcej czci charakter naturalny, cho struktura rolinnoci rzeczywistej odbiega od potencjalnej. Porednie i bezporednie oddziaywanie czowieka, dokumentowane ju kilka stuleci, zaznaczyo si przede wszystkim zanikiem rolinnoci lenej o charakterze gowym oraz rozpowszechnieniem zbiorowisk naturalnych tzw. auksochorycznych. Na tle innych odcinkw rzeki Warty, szata rolinna projektowanego Parku wyrnia si wysokim poziomem naturalnoci, a take unikatowym charakterem. Na ten ostatni skada si midzy innymi wystpowanie kilku bardzo rzadkich, zagroonych wyginiciem rolin naczyniowych. Szata rolinna jest bardzo interesujcym obiektem badawczym oraz dydaktycznym. Stwarza moliwoci prowadzenia studiw nad struktur i dynamik flory. Dodatkowo moliwe jest monitorowanie zmian wynikajcych ze wiadomych manipulacji hydrologicznych. Rolinno dolin rzecznych w caej Europie zostaa ju w wikszoci bardzo silnie przeksztacona.

Rolinno

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Obszar Parku Narodowego "Ujcie Warty" to jeden z najwaniejszych terenw lgowych ptakw wodnych i botnych w Polsce - stwierdzono tu 245 gatunkw ptakw oraz lgi 160 gatunkw - s to midzy innymi: 4 gatunki perkozw, 7-8 gatunkw kaczek, 5 gatunkw chrucieli, 9-10 gatunkw ptakw siewkowych. Dla wielu gatunkw ptakw Park to jedno z waniejszych miejsc lgowych w Polsce. A 26 gatunkw ptakw gniazdujcych w Parku naley do zagroonych wyginiciem wedug midzynarodowej klasyfikacji BirdLife International jak np.: wodniczka Acrocephalus paludicola, derkacz Crex crex, rycyk Limosa limosa, uraw Grus grus, bk Botaurus stellaris, bczek Ixobychus minutus, czy te wystpujca tutaj do pospolicie rybitwa czarna Chlidonias niger.

Park Narodowy "Ujcie Warty" odgrywa wan rol dla ptakw rwnie poza sezonem rozrodczym. Bardzo licznie pierz si na tym terenie kaczki - krzywki Anas platyrhynchos, cyraneczki Anas crecca, a take gsi ggawy Anser anser i abdzie nieme Cygnus olor, yski Fulica atra. W okresie migracji jesiennej Park jest miejscem koncentracji ptakw wodnych i botnych - gwnie gsi zboowej i biaoczelnej Anser fabalis i albifrons - liczba nocujcych gsi dochodzi do 200 tys. osobnikw. W okresie zimowym Park Narodowy "Ujcie Warty" to najwiksze zimowisko w Polsce abdzia krzykliwego Cygnus cygnus - do 2500 osobnikw, a take wane zimowisko bielika Haliaeetus albicilla - do 50 osobnikw. Ochron ptakw utrudnia pojawienie si i szybki rozwj populacji norki amerykaskiej

Mustela vison, a take coraz czstsze informacje dotyczce pojawiania si szopa pracza Procyon lotor, przybywajcego z zachodu.

Ponadto na terenie Parku Narodowego "Ujcie Warty" stwierdzono wystpowanie 34 gatunkw ssakw z 13 rodzin. Spord tych, ktre znajduj si w Polskiej Czerwonej Ksidze wymieni naley wydr Lutra lutra ( kategoria R) i bobra europejskiego Castor fiber ( kategoria E).

WYBIERZ INNY PARK


WYBIERZ INNY PARK


Wielkopolski Park Narodowy

WYBIERZ INNY PARK

Pooenie, powierzchnia, historia

Pooenie, powierzchnia i historia.

Wielkopolski Park Narodowy znajduje si w wojewdztwie wielkopolskim, 15 km na poudnie od Poznania. Park ley w rodkowo-zachodniej Polsce na terenie Pojezierza Wielkopolskiego i obejmuje (wraz z otulin) cz Pojezierza Poznaskiego oraz niewielkie fragmenty Poznaskiego Przeomu Warty. Utworzony zosta w 1957 r. na obszarze 5244 ha. Obecna powierzchnia parku wynosi 7584 ha z czego lasy zajmuj 4617 ha, wody 462 ha oraz inne grunty 2505 ha, wsrd ktrych najwikszy udzia maj uytki rolne 2155 ha. W parku jest 18 obszarw ochrony cisej o cznej powierzchni 260 ha.Pierwszy z ide utworzenia parku wystpi w 1922 roku prof. A. Wodziczko. Ukoronowaniem dziesicioletnich stara byo utworzenie w 1932 roku dwch rezerwatw przyrody: w Puszczykowie na powierzchni 239 ha i w okolicy jez. Kocioek na pow. 189 ha. W 1933 roku w Osowej Grze nastpio symboliczne otwarcie Wielkopolskiego Parku Narodowego.


Uksztatowanie terenu w parku jest cile zwizane z dziaalnoci lodowca, gwnie w okresie 70 - 10 tysicy lat temu (zlodowacenie batyckie). Najwiksz powierzchni zajmuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin, piaskw i wirw zwaowych. Obszar wysoczyzny zamyka morena spitrzona z najwyszym wzniesieniem parku - Osowa Gra ktrej wysoko wynosi 132 m n.p.m. Wysoczyzn rozcinaj wyobione przez lodowiec rynny, w ktrych znajduj si liczne jeziora: dzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Greckie, Rosnowsko- Chomcickie, Budzyskie, Kocioek i inne. Za najpikniejsze uchodzi ozdobione dwoma wyspami Jez. Greckie. W poudniowej czci parku obszar wysoczyzny graniczy z Pradolin Warszawsko-Berlisk. Do innych form terenowych nale owalne w zarysie pagrki - kemy oraz przypominajce nasypy kolejowe wzniesienia - ozy. Na terenie parku znajduje si cz najduszego w Polsce Ozu Bukowsko-Mosiskiego (37 km dugoci).Pamitk minionej epoki stanowi due gazy narzutowe. Najwikszy z nich tzw. Gaz Lenikw, zosta objty ochron jako pomnik przyrody.

Geologia i geomorfologia

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Na terenie parku stwierdzono wystpowanie okoo 1100 gatunkw rolin naczyniowych, 200 gatunkw mszakw, 150 gatunkw porostw, 350 gatunkw glonw, 400 gatunkw grzybw wyszych. Gwny element flory stanowi gatunki eurosyberyjskie, m.in. sosna zwyczajna (jej udzia w lasach wynosi 70%), a take liczne roliny runa lenego, jak np.: czworolist pospolity czy konwalia dwulistna, oraz gatunki rodkowoeuropejskie, np.: db szypukowy, grab pospolity, naparstnica zwyczajna, piciornik biay. Z rolin pnocnych wymieni mona zimozi pnocny - relikt epoki lodowcowej. Wpywy agodnego, wilgotnego klimatu Europy Zachodniej zaznacza si obecnoci gatunkw o charakterze atlantyckim: wiciokrzew pomorski, wkrota zwyczajna, piciornik ponny. Do rolin zwizanych z klimatem agodnym naley rwnie rzadkie drzewo - jarzb brekinia tzw. brzk.Ubogie gleby bielicowe porastaj bory sosnowe i sosnowo-dbowe bory mieszane. Na bogatszych glebach brunatnych rosn m.in. kwane dbrowy, lasy dbowo-grabowe (grdy), a na siedliskach cieplejszych wietliste dbrowy. Wilgotne i yzne czarne ziemie w pobliu jezior i ciekw wodnych zajmuj gi wizowo-jesionowe, a tereny zabagnione olsy z panujc olsz czarn oraz zarola z krzewiastych wierzb i kruszyny.Prawie wszystkie jeziora parku nale do bogatych w skadniki mineralne tzw. jezior eutroficznych. Wystpuj w nich rnorodne zbiorowiska rolin wodnych i bagiennych.Odmienna rolinno wystpuje nad jedynym w parku dystroficznym (ubogim w skadniki mineralne) jeziorem Skrzynka, gdzie skupiaj si zbiorowiska torfowcw, ktre gstym kouchem wkraczaj na tafl jeziora powodujc jego zarastanie.

Rolinno

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Fauna parku charakteryzuje si bogactwem gatunkw nalecych do rozmaitych grup systematycznych. Najbogatsza jest fauna bezkrgowcw, wrd ktrych najliczniej reprezentowane s owady liczce ponad 3 tysice gatunkw. Lasy obfituj w chrzszcze. S wrd nich zarwno gatunki chronione (jelonek rogacz, koziorg dbosz), jak i grone szkodniki drzew lenych (m.in. szkodniki sosny - cetyniec wikszy, cetyniec mniejszy, przypaszczek granatek oraz drwalnik paskowany). Bogaty jest wiat pajczakw. Z bardziej interesujcych gatunkw stwierdzono wystpowanie tygrzyka paskowanego, najwikszego w Polsce przedstawiciela rodziny krzyykowatych oraz pajka topika - jedynego w kraju gatunku spdzajcego cae ycie pod wod. W jeziorach wystpuj liczne okonie, leszcze, liny, szczupaki oraz wgorze. Na obszarze parku wystpuj wszystkie gatunki pazw spotykanych na terenach nizinnych Polski oraz 5 gatunkw gadw: gniewosz, zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka i jaszczurka yworodna. Ptaki w parku reprezentowane s przez ok. 190 gatunkw lgowcw i przelotnych. Z rzadko spotykanych wymieni naley krask, zimorodka i dzicioa czarnego. Z ptakw drapienych mona zauway wrd lasw i k kani czarn, w pobliu pl myszoowa zwyczajnego, a przy bagnach botniaka stawowego. Na obszarze parku wystpuje ponad 40 gatunkw ssakw w tym m.in. ryjwki i liczne gatunki nietoperzy.

Zwierzta

WYBIERZ INNY PARK


Wigierski Park Narodowy

WYBIERZ INNY PARK


Zgryz bobrowy czyli wieo ostrugany przez bobry pie brzozy. By moe skocz prac dzisiejszej nocy... Oderwane fragmenty drewna wiadcz o sile siekaczy bobrw...

WYBIERZ INNY PARK


WYBIERZ INNY PARK


Woliski Park Narodowy

Pooenie, powierzchnia, historia

Woliski Park Narodowy pooony jest u ujcia Odry w pnocno-zachodniej Polsce, w wojewdztwie zachodniopomorskim, w pobliu granicy polsko - niemieckiej. Obejmuje ochron niezwykle cenn pnocno - zachodni cz wyspy Wolin. Park utworzono w 1960 roku na powierzchni 4691 ha. Powikszony zosta w roku 1996 poprzez przyczenie od pnocy pasa przybrzenych wd Batyku o szerokoci 1 mili morskiej oraz od zachodu rozlewiska delty winy. W wyniku wczenia czci Zatoki Pomorskiej oraz wd morskich wewntrznych Zalewu Szczeciskiego, Woliski Park Narodowy sta si pierwszym w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia parku wynosi 10937 ha, w tym lasw 4458 ha. Ochron cis objto 6 lenych obszarw o cznej powierzchni 224 ha.

WYBIERZ INNY PARK


Rolinno

Na wyspie Wolin stwierdzono wystpowanie ponad 1300 gatunkw rolin naczyniowych, w tym wielu gatunkw chronionych i rzadkich. Wrd nich s roliny play nadmorskiej: honkenia piaskowa, wydmuchrzyca piaskowa, rukwiel nadmorska i solanka kolczysta oraz gatunki siedlisk sonych w delcie winy - halofity (ok. 30 gat.). Zbocza stromych klifw porastaj gste zarola rokitnika zwyczajnego. Pytkie piaszczyste dno morza Batyckiego zajmuj makroglony: zielenice, brunatnice i krasnorosty, wrd ktrych najliczniejszymi s morszczyn i zielenica Entetromoprpha intestinalis.Na terenie ldowym parku dominuj wzniesienia morenowe pokryte lasami bukowo-sosnowo-dbowymi. Gwnym gatunkiem w lasach jest jednak sosna, ktra zajmuje 68% ldowej powierzchni parku. Buk zajmuje 23% , db 7%, a inne gatunki pozosta cz.Wrd zespow lenych szczeglnie dobrze zachoway si lasy bukowe, ktrych struktura zbliona jest do lasw naturalnych. Najlepiej zachowane zespoy buczyn s chronione w dwch obszarach ochrony cisej w czci poudniowej parku oraz w dwch w czci pnocnej, gdzie wystpuje m.in. buczyna storczykowa. Wyksztacia si ona na szczeglnym typie gleby tzw. nasypie przyklifowej, powstajcej przez nawiewanie drobnych czstek mineraw z klifu do wntrza lasu. W tym szczeglnym zespole rolinnym ronie m.in. 9 gatunkw storczykw.Spord innych lenych zespow rolinnych na uwag zasuguj wystpujce w okolicach Wiseki na glebach bielicowych wytworzonych z piaskw lunych bory baynowe.

Rolinno

WYBIERZ INNY PARK


Zwierzta

Fauna wyspy jest bardzo zrnicowana i bogato reprezentowana przez gatunki rzadkie. Przez Wolin przebiega gwny szlak przelotu ptakw wzdu wybrzea Batyku. Na terenie parku stwierdzono wystpowanie ponad 230 gatunkw ptakw, w tym lgowych: bielika, wodniczki, biegusa zmiennego, muchowki maej. Park spenia donios rol w ochronie siedlisk ptakw wodno - botnych, ktre tutaj znajduj spokj oraz baz pokarmow, szczeglnie w okresie wiosennych i jesiennych wdrwek. Obszar delty winy zosta zaliczony do ostoi ptakw o znaczeniu europejskim. Aktualnie m.in. prowadzona jest reintrodukcja puchacza.Z bogatego wiata owadw zachoway si m.in. stanowiska chrzszcza jelonka oraz kozioroga dbosza. Na terenie parku oznaczono 3 nowe dla nauki gatunki: chrzszcza Teredus opacus i 2 gatunki skoczogonkw (Collembola). Wody Zatoki Pomorskiej to biotop wielu gatunkw zwaszcza ryb oraz rzadszych ssakw morskich - foki szarej i morwina.

Zwierzta

WYBIERZ INNY PARK


Koniec

Maksymilian Ohde kl II bg

Strona tytuowa


ad
  • Login